Скачать презентацию ПРАВНИ ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У Скачать презентацию ПРАВНИ ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У

20c50b405e2c5a1520f98d4a2c7e6384.ppt

  • Количество слайдов: 21

ПРАВНИ ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ Права која деца са сметњама ПРАВНИ ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ Права која деца са сметњама у развоју могу да остваре у РС јун, 2011. године

Деца са сметњама у развоју n n n Ставови према особама са тешкоћама у Деца са сметњама у развоју n n n Ставови према особама са тешкоћама у развоју, као и ставови према свим мањинским групама, нису урођени него научени, између осталог и кроз предрасуде и незнање других. Мењање ставова је сложен и дуготрајан процес који се великим делом заснива на искуству, али и на информисању, стицању нових и проширивању постојећих знања. Термин Деца са посебним потребама односи се на децу којима је потребна посебна друштвена подршка да би постигли максимум у свом развоју и осамостаљивању. Деца са ометеношћу су само једна категорија деце са посебним потребама. Дете са посебним потребама је малолетник који је лако, умерено, теже и тешко ментално недовољно развијено, оболело од аутизма, вишеструко ометено у развоју и физички инвалидно дете. Категоризација деце би требало да се врши од 5 -15 године старости, а реално се врши до пунолетства. Оснивањем интерресорних комисија дете ће добијати препоруку у којој ће се наводити врста ометености, али се неће издавати решење које ће бити обавезујуће за упис у одређену установу. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 2

Конвенција о правима детета n n n Генерална Скупштина УН је 1989. године усвојила Конвенција о правима детета n n n Генерална Скупштина УН је 1989. године усвојила Конвенцију о правима детета, први међународни уговор који се посебно бави правима детета. Све до усвајања Конвенције сматрало се да је дете довољно заштићено у оквирима опште заштите појединца. Конвенцијом УН о правима детета уведено је посебно тело за надзор над имплементацијом – Комитет за права детета. Комитет прати усклађеност националног законодавства у области заштите детета, спровођење права у пракси и стање уживања права у пракси. Србија је као држава чланица УН од 2000. године дужна да сваком детету осигура права садржана у Конвенцији Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 3

Права детета n Дететом се сматра свако људско биће које није навршило 18 година, Права детета n Дететом се сматра свако људско биће које није навршило 18 година, уколико се законом који се примењује на дете пунолетство не стиче раније. До тада су родитељи или старатељи правни заступници детета n Права детета, на чије су се поштовање обавезале државе које су ратификовале Конвенцију, односе се на апсолутно свако дете. Када говоримо о деци са сметњама у развоју инсистирање на поштовању права детета има још већу дубину и појачано значење, јер су они најосетљивији део популације. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 4

n n Право на живот, опстанак и развој које држава мора да обезбеди сваком n n Право на живот, опстанак и развој које држава мора да обезбеди сваком детету у максималној могућој мери Право на недискриминацију – сва права примењују се на сву децу без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, хендикеп, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског старатеља Најбољи интереси детета – сви поступци који се тичу детета предузимаће се у складу са најбољим интересима детета. Право на уважавање мишљења детета – дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 5

Новчана давања Дечији додатак • • Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 -45 Новчана давања Дечији додатак • • Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 -45 Остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Србије, има пребивалиште на територији РС и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање. Цензус за остваривање права на дечији додатак за родитеље деце са сметњама у развоју од 1 марта 2011. године износи 8. 028, 11 динара. Право на дечији додатак после навршених 19 година остварују деца са сметњама у развоју за које је донет акт о разврставању, уколико су обухваћена програмом образовања и оспособљавања за рад, као и деца над којом је продужено родитељско право, најдуже до навршене 26 године Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 6

Родитељски додатак n n n Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 -45 Остварује Родитељски додатак n n n Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 -45 Остварује мајка (за своје прво, друго, треће и четврто дете) која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, која није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења, која је држављанин Србије, има пребивалиште на територији РС и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање. Родитељски додатак за прво дете исплаћује се једнократно (31561, 10 динара), а за друго (123. 415, 82 динара) , треће (222. 138, 32 динара) и четврто дете (296. 181, 31) исплаћује се у 24 једнаке месечне рате Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 7

Додатак за помоћ и негу другог лица n Захтев се подноси Центру за социјални Додатак за помоћ и негу другог лица n Захтев се подноси Центру за социјални рад на територији општине у којој лице има пребивалиште n Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећања , интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Месечни износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица износи 7. 600 динара. n Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 8

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица n n Право на Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица n n Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању , утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више оштећења, стим да ниво оштећења износи по 70 %и више процената по најмање два основа. Месечни износ увећаног додатка за помоћ инегу другоглица износи 20. 500 дин. Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни условза остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 9

Материјално обезбеђење и помоћ n n n Захтев се подноси Центру за социјални рад Материјално обезбеђење и помоћ n n n Захтев се подноси Центру за социјални рад на територији општине у којој лице има пребивалиште Материјално обезбеђење (социјалну помоћ) може да оствари појединац, односно породица, без прихода или са приходима испод нивоа социјалне сигурности уз испуњење додатних услова који се односе на поседовање имовине и њено коришћење, могућности издржавања од стране сродника или коришћења права на рад. Реч је о сталној новчаној помоћи која се исплаћује месечно Септембар 2010. године: за једног члана породице износи 5. 694 динара, v за два члана породице износи 7. 823 динара, v за три члана породице износи 9. 962 динара, v за четири члана породице износи 10. 311 динара, за пет и више чланова породице износи 11. 394 динара. v v Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 10

Повластице ПТТ (50%) n ГСП (бесплатан превоз) n ЕПС (до 35%) n ТВ (ослобођени Повластице ПТТ (50%) n ГСП (бесплатан превоз) n ЕПС (до 35%) n ТВ (ослобођени претплате) n Инфостан (50%) n Увозне дажбине (родитељи деце ВШО) n Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 11

Здравствена заштита и здравствено осигурање n n n Законом о здравственом осигурању уређују се Здравствена заштита и здравствено осигурање n n n Законом о здравственом осигурању уређују се права из здравственог осигурања запослених и других грађана Деца са посебним потребама су здравствено осигурана на основу осигурања родитеља, а уколико родитељи нису осигурани здравствена заштита се остварује на терет буџета РС Дете има право на здравствено осигурање (преко осигурања родитеља) до навршене 15. године односно до навршене 26. године старости ако је на школовању. Уколико дете постане неспособно за самосталан живот и рад после наведеног узраста, има права из здравственог осигурања докле год таква неспособност траје Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 12

Права из здравственог осигурања Здравствена заштита n Накнада зараде за време привремене спречености за Права из здравственог осигурања Здравствена заштита n Накнада зараде за време привремене спречености за рад n Накнада путних трошкова у вези за коришћењем здравствене заштите n Накнада погребних трошкова n 13

Могућности које имају запослени родитељи - Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са Могућности које имају запослени родитељи - Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са ради неге детета и одсуства са ради посебне неге детета n n На основу Закона о раду запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја, као и одсуство са ради неге детета у укупном трајању од 365 дана, за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно новорођено дете. Трудничко – Висина накнада зараде која се обезбеђује износи 65% од основа за накнаду зараде (Београд – плус 35%) Породиљско - накнада зараде износи 100% зараде коју би породиља имала да је на раду уз услов да је пре остваривања права била више од шест месеци непрекидно у радном односу, 60% уколико је била у радном односу непрекидно од три до шест месеци и 30% уколико је била у радном односу мање од три месеца. Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега има право да одсуствује са рада или да ради са половином радног времена, најдуже до навршених пет година старости детета Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 14

Најважније установе здравствене заштите у Београду n n n n Универзитетска дечја клиника, Тиршова Најважније установе здравствене заштите у Београду n n n n Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Рдоја Дакића 6 -8 Завод за церебралну парализу и развојну неурологију, Сокобањска 17 -а Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Краља Милутина 52 Институт за очне болести, Пастерова 2 Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, Пастерова 2 Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6 а Институт за ментално здравље, Палмотићева 37 Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 15

Социјална и породично правна заштита n n n Додатак за помоћ и негу другог Социјална и породично правна заштита n n n Додатак за помоћ и негу другог лица - буџет РС Право на помоћ за оспособљавање за рад – буџет општине (упућивање на оспособљавање, материјално обезбеђивање, накнада трошкова смештаја, превоза и оспособљавања за рад) Дневни боравак деце ометене у развоју – буџет општине Смештај у другу породицу (хранитељство) – буџет РС (50% увећан месечни износ накнаде, попуст на цену комуналних услуга, попуст при изградњи и легализацији стамбених објеката) Смештај у установе социјалне заштите – буџет РС Усвојење – адопција Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 16

Продужење родитељског права n Продужење родитељског права остварују родитељи детета за које је процењено Продужење родитељског права n Продужење родитељског права остварују родитељи детета за које је процењено да се, ни после навршених 18. година, неће моћи старати о својим правима, личности и интересима. Предлог се подноси општинском суду пре пунолетства детета, а поступак може покренути Центар за социјални рад на основу захтева родитеља. Уколико суд одобри продужење родитељског права, продужава се и право на дечији додатак. Законом није дефинисано до које године живота детета родитељско право може бити продужено. Лишење пословне способности n Пунолетна лица која нису способна да се сама старају о својим интересима, која нису способна за “нормално расуђивање” (душевна заосталост или душевна болест или неки други узрок) могу се на предлог родитеља браће, сестара или органа старатељства, пред судом лишити пословне способности. Када суд донесе решење којим је особа лишена пословне способности, Центар за социјални рад у законском року од 30 дана одређује старатеља. Старатељ је дужан да се брине, обезбеђује права и штити интересе особе лишене пословне способности. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 17

Породична пензија Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених Породична пензија Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота, односно до завршеног редовног или ванредног школовања, али најкасније до навршених 26, односно 27 година живота ако је било упућено на одслужење војног рока n Дете има право на породичну пензију, ако је процењено да нема могућности за самосталан живот (“неспособност за самосталан живот и рад”) ако је та неспособност настала: • до 15 године или • дo 20 године ако је похађао/ла средњу школу или • дo 23 године ако је похађао/ла вишу школу или • дo 26 године ако је похађао/ла факултет или • после 26 године у случају да су родитељ/старатељ били живи у моменту настанка неспособности и да су га издржавали до своје смрти Инвалидно дете стиче право на породичну пензију и она му припада од престанка запослења, односно обављања самосталне делатности Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 18

Образовање и васпитање деце са посебним потребама n n n Предшколско васпитање и образовање Образовање и васпитање деце са посебним потребама n n n Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Средње образовање и васпитање Деца са сметњама у развоју имају право на Индивидуални образовни план и додатну подршку за образовање, а уколико интерресорна комисија (ик још увек нису формиране) процени могу остварити и додатну финансијску подршку за стицање образовања, као и педагошког асистента. Ближи услови за стицање права на педагошког и персоналног асистента још увек нису прописани правилницима. Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 19

Установе за збрињавање деце са сметњама у развоју у РС n Центар за смештај Установе за збрињавање деце са сметњама у развоју у РС n Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд Ø Дневни боравак за ментално ретардирану децу и омладину, Београд, Шекспирова ББ Дневни боравак за аутистичну децу и омладину, Београд, Диљска 12 Дневни боравак за децу и омладину са аутизмом, Београд, Корнелија Станковића 13 Стационар за аутистичну децу и омладину, Земун, Аутопут бб Ø Ø Ø n n n Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју – Сремчица Дом за децу ометену у развоју – Ветерник Дом за децу ометену у развоју - Кулине Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју 20

Литература n n n n n Водич кроз права деце са сметњама у развоју Литература n n n n n Водич кроз права деце са сметњама у развоју и њихових породица, фебруар 2009. године, Панчево; публикацију приредиле: Косана Бекер и Биљана Јањић Закон о социјалној заштити -март 2011. Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о пензијском и инвалидском осигурању Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Закон о раду Закон о основама система образовања www. beograd. rs, www. adsyu. org, www. infostan. co. rs, www. gsp. rs, www. velikimali. org, www. gcsrbg. org, www. zdravstvenisavetsrbije. gov. rs Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју Податке прикупили и обрадили: Снежана Срећковић -дпл. соц радник Ива Фила -дпл. соц. радник Драгана Ђакић-. психолог 21