Скачать презентацию ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Усклађеност са прописима Европске Скачать презентацию ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Усклађеност са прописима Европске

3ed0b1d64dce69e46f6211f5a8cfb37e.ppt

  • Количество слайдов: 32

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Усклађеност са прописима Европске Уније овај правилник је усклађен са ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Усклађеност са прописима Европске Уније овај правилник је усклађен са свим начелима и и битним захтевима из директиве број 2006/42 ЕЗ о машинама европског парламента и савета од 17. маја 2006 www. prekucavanje. wordpress. com

Машински сектор ЕУ l l машински сектор представља један од највећих индустријских сектора у Машински сектор ЕУ l l машински сектор представља један од највећих индустријских сектора у еу, у смислу броја компанија ( око 169000 од којих највећи број чине мала и средња предузећа), броја запослених (3, 3 милиона) са 36 учешћа на светском тржишту, европа је највећи светски произвођач и извозник машина. Конкурентност машинске индустрије лежи у синтези одличног, иновативног производа, примени know-how технологија, вештинама и способностима да се задовоље све жеље купаца. . .

Шта доноси овај правилник Овим правилником се прописује: l битни захтеви за заштиту здравља Шта доноси овај правилник Овим правилником се прописује: l битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу; l садржина декларације о усаглашености машине и декларације о уградњи делимично завршене машине;

Овим правилником прописују се: l садржина техничке документације; l поступци за оцењивање усаглашености; l Овим правилником прописују се: l садржина техничке документације; l поступци за оцењивање усаглашености; l захтеви које мора да испуни тело за оцењивањеусаглашености да би било именовано; l знак усаглашености и означавање усаглашености; l поверљивост података и заштитна клаузула;

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА Примењује се на следеће производе: l машине; заменљиву опрему; безбедносне компоненте; приборе ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА Примењује се на следеће производе: l машине; заменљиву опрему; безбедносне компоненте; приборе за дизање; ланце, ужад и транспортне траке; заменљиве механичке преноснике снаге; l делимично завршене машине; l l l

ПРАВИЛНИК СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ безбедносне компоненте које се користе као резервни делови; l посебну ПРАВИЛНИК СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ безбедносне компоненте које се користе као резервни делови; l посебну опремукоја се уптребљава на сајмовима и/или у забавним парковима; l машине које су посебно пројектоване или које се пуштају у употребу у нуклеарне сврхе; l оружје, укључујући ватрено; l следећа превозна средства: l пољопривредни и шумски трактори; l моторна возила и нјихе приколице обухваћене посебним прописом; l возила са два и три точка обухваћена посебним прописом; l моторна возила која су намењена искључиво за такмичења; l превозна средства у воденом, баздушном и железничком саобраћају; l

l l l морска пловила и покретне приобалне јединице и машине које су монтиране l l l морска пловила и покретне приобалне јединице и машине које су монтиране на тим пловилима и/или јединицама; машине за војне иполоцијске сврхе; машине за истраживачке сврхе за привремену употребу у лабораторијама; рударску опрему за дизање намотавањем; машине за померање извођача за време извођења сценских представа; електронске и електричне производе, односно групе тих производа на које се примењују други прописи, и то: l електричне апарате намењене за употребу у домаћинству; l аудио и видео опрему; l опрему за информационе технологије; l нисконапонске прекидаче и управљачке уређаје; l уобичајене канцеларијске машине; l електромоторе;

СТРУКТУРА ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА СТРУКТУРА ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ МАШИНА БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ МАШИНА – Прилог 1 l l произвођач машине врши процену ризика; после процене ризика, машина се мора пројектовати и израдити тако да се узму у обзир процене ризика; битни захтеви за здравље и безбедност су утврђени у овом прилогу сау обавезни; машина мора бити, колоко је год то могуће, пројектована и изграђена са намером приближавања тих циљева;

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ произвођач или његов заступник дужан је да: СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ произвођач или његов заступник дужан је да: l машина испуњава битне захтеве одређене у прилогу 1 овог правилника; l обезбеди доступност техничке документације за машину у прилогу 7 овог правилника; l посебно обезбеди потребне информације (упутства и сл. ) о машини; l спроведе одговарајуће поступке оцењивања усаглашености; l Сачини декларацију о усаглашености машине у складу са прилогом 2 поглавље А и обезбедида та декларација прати машину; l постави знак усаглашености на машину;

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(2) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАШИНУ l l l СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(2) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАШИНУ l l l l l а) конструкциону документацију која садржи: општи опис машине, склопни цртеж машине, комплетне детаљне цртеже, документацију о процени ризика, примењене стандарде и друге техничке спецификације, све техничке извештаје са резултататима обављених испитивања, један примерак упутства за машину, кад је то потребно, декларацију о уградњи делимично завршене машине,

l l кад је то потребно, примерке декларације о усаглашености машине, један примерак декларације l l кад је то потребно, примерке декларације о усаглашености машине, један примерак декларације о усаглашености машине. б) код серијске производње, интерне мере произвђача које ће се примењивати да би се обезбедило да машине буду усаглашене са захтевима из овог Правилника

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕЛИМИЧНО ЗАВРШЕНУ МАШИНУ а) СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕЛИМИЧНО ЗАВРШЕНУ МАШИНУ а) конструкциону документацију која садржи: l склопни цртеж делимично завршене машине, l комплетне детаљне цртеже уз које ће бити приложени прорачуни, резултати испитивања, сертификати и др. l документацију о процени ризика; б) у серијској производњи, интерне мере произвђача које ће се примењивати да би се обезбедило да делимично завршене машине буду усаглашене са захтевима из овог Правилника

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(4) l l Декларација о усаглашености машине садржи СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(4) l l Декларација о усаглашености машине садржи следеће податке: пословно име, односно назив и адресу седишта произвођача и кад то долази у обзир, његовог заступника; име и адресу лица овлашћеног за сачињавање техничке документације, опис и ознаку машине, укључујући општи назив, функцију, модел, тип, серијски број и трговински назив; изричито навођење да је машина у складу са свим захтевима овог правилника и где је то могуће, навођење са другим посебним прописима и/или захтевима са којима је машина усаглашена;

l l l ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и l l l ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединственог броја Именованог тела које је извршило преглед типа машине из Прилога 9; ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединственог броја Именованог тела које је одобрило систем обзбеђивања квалитета из Прилога 10; позивање на примењене српске стандарде за машине; ако је то одговарајуће, позивање на друге стандарде и техничке спецификације кад су оне примењене; место и датум издавања декларације; идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености машине у име произвођача или његовог заступника;

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(5) Декларација о уградњи делимично завршене машине садржи СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(5) Декларација о уградњи делимично завршене машине садржи следеће податке: l l пословно име, односно назив и адресу седишта произвођача делимично завршене машине и кад то долази у обзир, његовог заступника; име и адресу лица овлашћеног за сачињавање техничке документације, опис и ознаку делимично завршене машине, укључујући општи назив, функцију, модел, тип, серијски број и трговински назив; наводе о битним захтевима овог правилника који су примењени и испуњени,

l l изјаву о преузимању обавезе достављања одговарајућих података и информација делимично завршеној машини, l l изјаву о преузимању обавезе достављања одговарајућих података и информација делимично завршеној машини, на захтев надлежног инспектора; навођење да делимично завршена машина не сме бити пуштена у рад све док се за исту не утврди да је усаглашена са захтевима овог правилника; место и датум издавања декларације делимично завршене машине; идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености делимично завршене машине у име произвођача или његовог заступника;

СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(6) l Сматра се да је машина на СТАВЉАЊЕ МАШИНЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ У УПОТРЕБУ(6) l Сматра се да је машина на коју је стављен знак усаглашености и коју прати декларација о усаглашености машине усаглашена са захтевима овог Правилника. l Ако је одређена машина предмет и других прописа којима се прописује стављање знака усаглашености, постављен знак усаглашености означава да је та машина у складу и са захтевима тих других прописа што се види из декларације о усаглашености.

СЛОБОДАН ПРОМЕТ l Машина која испуњава захтеве и услове из овог Правилника ставља се СЛОБОДАН ПРОМЕТ l Машина која испуњава захтеве и услове из овог Правилника ставља се на тржиште и/или употребу слободно, без икаквих ограничења. l На тржиште се може слободно, без икаквих ограничења, стављати само делимично завршена машина, за коју је произвођач или његов заступник сачинио и издао Декларацију о уградњи из Прилога 2 поглавље Б.

СЛОБОДАН ПРОМЕТ(2) l l Неусаглашене машине или делимично завршене машине могу се приказивати на СЛОБОДАН ПРОМЕТ(2) l l Неусаглашене машине или делимично завршене машине могу се приказивати на сајмовима, изложбама и сл. , само ако је на њима видно назначено да се оне неће пласирати на тржиште, док се не усагласе са прописима. За време приказивања машине или делимично завршене машине предузимају се одговарајуће безбедносне мере ради заштите људи.

ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ l l Сматра се да машина испуњава битне захтеве за здравље и ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ l l Сматра се да машина испуњава битне захтеве за здравље и безбедност из Прилога 1, ако је израђена у складу са српским стандардима из области машина којима су преузети одговарајући хармонизовани стандарди. Списак стандарда се саставља и објављује у складу са зоаконом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом донетим на основу тог закона.

ПОСТУПЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Ако машина није наведена у Прилогу 4. – призвођач или ПОСТУПЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Ако машина није наведена у Прилогу 4. – призвођач или његов заступник примењују оцењивање усаглашености интерном контролом производње – Прилог 8. l Ако је машина наведена у Прилогу 4. овог правилника, није израђена у складу са српским стандардима, или је делимично усклађена са њима или ти стандарди не покривају све битне захтеве за здравље и безбедност, или ако за ту машину не постоје стандарди, произвођач или његов заступник примењују: - Преглед типа из Прилога 9 са интерном контролом из Прилога 8; - Потпуно обезбеђивање квалитета из Прилога 10; l

l Ако је машина наведена у Прилогу 4. Правилника израђена у складу са српским l Ако је машина наведена у Прилогу 4. Правилника израђена у складу са српским (хармонизованим) стандардима и ако ти стандарди покривају све битне захтеве за здравље и безбедност , произвођач или његов заступник примењују један од следећих поступака: - Интерна контрола производње – Прилог 8; - Преглед типа из Прилога 9 и интерна контрола производње из Прилога 8; - Потпуно обезбеђивање квалитета из Прилога 10;

Шема поступка оцењивања Шема поступка оцењивања

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Veličina znaka određuje se prema visini V znaka koja može imati samo zaokružene vrednosti Veličina znaka određuje se prema visini V znaka koja može imati samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina R 10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu - Standardni brojevi, brojčane vrednosti i definicije SRPS A. A 0. 001. Visina znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm. Uz Srpski znak se stavlja jedinstveni broj Imenovanog, odnosno ovlašćenog tela za ocenjivanje usaglašenosti iz registra imenovanih, odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti. „CE” oznaka simbolizuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima koji obavezuju proizvođača tog proizvoda. Ona ukazuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sazdravstvenim, bezbednosnim i drugim direktivama EU koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju stavljanje „CE” oznake na njega.

„CE” je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta ne odnosi „CE” je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta ne odnosi se na kvalitet već na bezbednost upotrebe proizvoda. Zemlje članice EU su, kroz svoje zakonske propise i druge mere, obezbedile da se na tržište plasiraju proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi ili druge javne interese. „CE” znak je, za razliku od znakova kvaliteta, obavezan i proizvodi bez „CE” znaka ne mogu se naći na tržištu EU. Uvođenje „CE” znaka je doprinelo olakšanom plasmanu proizvoda na tržište EU, čije je poreklo iz zemalja koje nisu članice EU. Nekada je bilo potrebno dobiti sertifikat za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem „CE” znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije. Zapravo, „CE” znak, naznačen na proizvodu, je Izjava odgovornog lica da je: • proizvod usaglašen sa svim odredbama EU direktiva koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju primenu oznake i • da su sve neophodne procene usaglađenosti sprovedene. Znak „CE” mora da stoji na samom proizvodu.

НЕОДГОВАРАЈУЋЕ (ПОГРЕШНО) ОЗНАЧАВАЊЕ l l l Стављање знака усаглашености у складу са овим Правилником НЕОДГОВАРАЈУЋЕ (ПОГРЕШНО) ОЗНАЧАВАЊЕ l l l Стављање знака усаглашености у складу са овим Правилником на производе на које се не примењује овај Правилник, Непостојање знака усаглашености на машини, или непостојање декларације о усаглашености за машину, Стављање другог знака на машину, који није знак усаглашености, симбола, натписа или друге ознаке чије стављање је забрањено. Мере у случају да надлежни инспектор утврди погрешно означавање: - произвођач или његов заступник мора да усагласи машину са Правилником, да отклони утврђену повреду или да предузме другу одговарајућу меру по налогу инспектора. У супротном – надлежни инспектор предузима друге мере на које је овлашћен Законом (ЗТЗ) и другим прописима, укључујући ограничавање, забрану стављања на тржиште производа или његово повлачење са тржишта, према прописаном поступку.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА l l l Сви подаци са правима и обавезама лица која учествују ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА l l l Сви подаци са правима и обавезама лица која учествују у спровођењу овог Правилника су поверљиви. Нарочито се поверљивим, сматрају подаци и информације које су означене као пословна, професионална, службена и трговинска тајна, осим ако се ради о подацима и информацијама у вези са ризицима које производи представљају по здравље и безбедност у смислу закона којим се уређује општа безбедност производа. Претходне одредбе не утичу на обавезе Министарства, именованих тела и надлежних инспектора у вези са међусобном разменом обавештења, давање упозорења и сарадњу са Европском Комисијом и државама ЕУ.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ – Значење појединих термина – До приступања у ЕУ или ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ – Значење појединих термина – До приступања у ЕУ или закључивања АСАА споразума 1. - Знак усаглашености 2. - Преглед типа 3. - Сертификат о прегледу типа 4. - Декларација о усаглашености машине Од приступања у ЕУ или закључивања АСАА споразума 1. - CE знак 2. - ЕЗ декларација о усаглашености 3. - ЕЗ сертификат о прегледу типа машине 4. - ЕЗ преглед типа

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ (1) Произвођач, његов заступник или увозник у случају да произвођач или ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ (1) Произвођач, његов заступник или увозник у случају да произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште машина на коју се примењује овај правилник и за које је примењен поступак оцењивања усаглашености машина из Прилога 8, и то: - лифтова на електрични погон за вертикалан превоз терета са кабином у коју није могућ приступ људи; - ланаца и саставних делова истих; - челичне ужади за општу намену; - преносних алата са електромоторима називног наизменичног напона до 250 V за употребу у домаћинству и сличну употребу; l

l l l доставља Именованом телу, примерак Декларације о усаглашености за ту машину са l l l доставља Именованом телу, примерак Декларације о усаглашености за ту машину са припадајућом техничком документацијом, ради потврђивања усаглашености машине са захтевима овог Правилника. Именовано тело издаје Потврду о усаглашености. Именовано тело води евиденцију о издатим потврдама. Евиденцију о издатим потврдама Именовано тело објављује на својој службеној страници интерета. За нове испоруке машине истог произвођача и исте врсте, односно типа машине за коју је издата Потврда о усаглашености користи се извод из евиденције.