Скачать презентацию PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRE DODÁVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI A INÉ NÁVŠTEVY Скачать презентацию PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRE DODÁVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI A INÉ NÁVŠTEVY

223922b8b5c937295863bf6f0a268655.ppt

  • Количество слайдов: 42

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRE DODÁVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI A INÉ NÁVŠTEVY Oddelenie bezpečnosti a životného prostredia 2013 PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRE DODÁVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI A INÉ NÁVŠTEVY Oddelenie bezpečnosti a životného prostredia 2013

Oboznámte sa s pravidlami Informujte sa o základných požiadavkách bezpečnosti. Oboznámte sa s pravidlami Informujte sa o základných požiadavkách bezpečnosti.

Nepodceňujte riziká na svojom pracovisku Nepodceňujte riziká na svojom pracovisku

Oprávnenia na činnosti Vykonávajte činnosti len s platným európskym osvedčením/preukazom na: ØZváranie ØRezanie plameňom Oprávnenia na činnosti Vykonávajte činnosti len s platným európskym osvedčením/preukazom na: ØZváranie ØRezanie plameňom ØLepenie strešných krytín – propán-butánom ØObsluha vysokozdvižných vozíkov ØObsluha pracovných plošín ØObsluha zdvíhacích zariadení ØViazanie bremien ØObsluha VTZ

Chráňte sa! Brúsenie Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Pracovné rukavice Ochranné okuliare Chráňte sa! Brúsenie Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Pracovné rukavice Ochranné okuliare Chrániče sluchu Bezpečnostná obuv

Chráňte sa! Zváranie Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zváračská helma Zváračské rukavice Chráňte sa! Zváranie Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zváračská helma Zváračské rukavice Ochranný odev Bezpečnostná obuv

Požiarne nebezpečná činnosť Zabezpečte si povolenie na každú činnosť so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Požiarne nebezpečná činnosť Zabezpečte si povolenie na každú činnosť so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Zváranie Brúsenie Rezanie plameňom Lepenie plameňom Manipulácia s otvoreným ohňom Vystavuje oddelenie BOZP a Životného prostredia

Požiarne nebezpečná činnosť Vyplňte nasledujúce údaje Požiarne nebezpečná činnosť Vyplňte nasledujúce údaje

Chráňte sa! Rezanie plameňom Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ochranné okuliare Zváračské Chráňte sa! Rezanie plameňom Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ochranné okuliare Zváračské rukavice Ochranný odev Bezpečnostná obuv

Chráňte sa! Práca s chemikáliami Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ochranné rukavice Chráňte sa! Práca s chemikáliami Používajte vhodné druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ochranné rukavice Ochranné okuliare Respirátory Bezpečnostná obuv

Zabezpečte sa! Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou Používajte všetky prvky osobného zabezpečenia. Zabezpečte sa! Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou Používajte všetky prvky osobného zabezpečenia. Bezpečnostný postroj Tlmič pádu Ochranná prilba so štvorbodovým úchytom

Myslite na svojich kolegov! Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou Zabezpečte zónu dopadu Myslite na svojich kolegov! Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou Zabezpečte zónu dopadu predmetov: ochrannou sieťou ohraničením priestoru dozorom

Technické zariadenia Elektrické ručné náradie Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je odborne testované! zariadenia Technické zariadenia Elektrické ručné náradie Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je odborne testované! zariadenia bez revízií Elektrické ručné náradie podlieha kontrolám a skúškam nebezpečné zariadenia Kontroly a skúšky môžu vykonávať len oprávnené osoby

Technické zariadenia Vyhradené technické zariadenia Nepoužívajte technické zariadenia, ktoré nie sú odborne testované! Elektrické Technické zariadenia Vyhradené technické zariadenia Nepoužívajte technické zariadenia, ktoré nie sú odborne testované! Elektrické zariadenia Plynové zariadenia Zdvíhacie zariadenia Tlakové zariadenia Všetky vyhradené technické zariadenia musia mať platné revizné správy!

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RULES FOR SUPPLIERS AND OTHER VISITS Safety & Environment team OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RULES FOR SUPPLIERS AND OTHER VISITS Safety & Environment team 2013

Get Acquainted With Rules Get information about basic safety principles. Get Acquainted With Rules Get information about basic safety principles.

Do Not Underestimate The Risks In Your Workplace Do Not Underestimate The Risks In Your Workplace

Certificates For Activities Perform activities only with valid European certificate/license for: ØWelding ØFlame cutting Certificates For Activities Perform activities only with valid European certificate/license for: ØWelding ØFlame cutting ØBonding roof coverings - propane butane ØForklift manipulation ØManipulation with working platforms ØManipulation with lifting equipments ØBinding loads ØOperation of Special technical equipment

Protect Yourself Grinding Use appropriate types of personal protective equipment. Protective gloves Safety goggles Protect Yourself Grinding Use appropriate types of personal protective equipment. Protective gloves Safety goggles Ear protection Safety shoes

Protect Yourself Welding Use appropriate types of personal protective equipment. Welding helmet Welding gloves Protect Yourself Welding Use appropriate types of personal protective equipment. Welding helmet Welding gloves Protective suit Safety shoes

Fire Dangerous Work Keep permission for each activity with increased risk of fire. Welding Fire Dangerous Work Keep permission for each activity with increased risk of fire. Welding Grinding Flame cutting Flame bonding Manipulation with an open fire Issued by Safety & Environment team

Fire Dangerous Work Fill the following information Fire Dangerous Work Fill the following information

Protect Yourself Flame cutting Use appropriate types of personal protective equipment. Safety goggles Welding Protect Yourself Flame cutting Use appropriate types of personal protective equipment. Safety goggles Welding gloves Protective suit Safety shoes

Protect Yourself Working with chemicals Use appropriate types of personal protective equipment. Protective gloves Protect Yourself Working with chemicals Use appropriate types of personal protective equipment. Protective gloves Safety goggles Respirators Safety shoes

Protect Yourself Working at height and over free depth Use all kind of personal Protect Yourself Working at height and over free depth Use all kind of personal protection: Safety full body harness Fall absorber Protective helmet with a four-point grip

Think Of Your Colleagues Working at height and over free depth Secure the impact Think Of Your Colleagues Working at height and over free depth Secure the impact area of objects by: Protective nets Enclose the space Supervision

Technical Devices Electric hand tools Do not use a power tool, which is not Technical Devices Electric hand tools Do not use a power tool, which is not professionally tested. Devices without revision Electric hand tools is a subject of controls and tests Dangerous devices The controls and tests can be performed only by authorized persons

Technical Devices Special technical devices Do not use technical devices, which are not professionally Technical Devices Special technical devices Do not use technical devices, which are not professionally tested. Electrical equipment Gas equipment Lifting equipment Pressure equipment Every special technical equipment has to have valid revision reports.

안전수칙 협력업체 및 방문자용 안전팀 2013 안전수칙 협력업체 및 방문자용 안전팀 2013

안전수칙 숙지 필수 안전 요구 사항에 대해 알아봅시다 안전수칙 숙지 필수 안전 요구 사항에 대해 알아봅시다

작업장 위험요소를 간과하지 맙시다 작업장 위험요소를 간과하지 맙시다

작업권한 하기 작업 시 EU에서 유효한 자격증 소지 필요 Ø용접 Ø프레임 커팅 Ø가스토치 Ø포크리프트 작업권한 하기 작업 시 EU에서 유효한 자격증 소지 필요 Ø용접 Ø프레임 커팅 Ø가스토치 Ø포크리프트 작업 Ø현장 작업 Ø리프트 장비 작업 Ø바인딩 로드 Ø특수기술 장비 취급

스스로 보호합시다 Grinding 적절한 보호장비를 착용합시다. 보호장갑 보안경 귀마개 (귀덮개) 안전화 스스로 보호합시다 Grinding 적절한 보호장비를 착용합시다. 보호장갑 보안경 귀마개 (귀덮개) 안전화

스스로 보호합시다 용접 적절한 보호장비를 착용합시다. 용접용 헬맷 용접용 장갑 안전 작업복 안전화 스스로 보호합시다 용접 적절한 보호장비를 착용합시다. 용접용 헬맷 용접용 장갑 안전 작업복 안전화

화재발생 위험 작업 화재 발생 위험 높은 작업에 대한 허가 사전필요 용접 Grinding 프레임 화재발생 위험 작업 화재 발생 위험 높은 작업에 대한 허가 사전필요 용접 Grinding 프레임 커팅 프레임 부착 용접 처리 안전팀에서 허가 발급

화재발생 위험 작업 정보를 기입 하세요. 화재발생 위험 작업 정보를 기입 하세요.

스스로 보호합시다 프레임 커팅 적절한 보호장비를 착용합시다. 보안경 용접용 장갑 안전 작업복 안전화 스스로 보호합시다 프레임 커팅 적절한 보호장비를 착용합시다. 보안경 용접용 장갑 안전 작업복 안전화

스스로 보호합시다 약품 처리 적절한 보호장비를 착용합시다. 보호장갑 보안경 마스크 안전화 스스로 보호합시다 약품 처리 적절한 보호장비를 착용합시다. 보호장갑 보안경 마스크 안전화

준비합시다 고층 작업 모든 개인 보호 장비를 착용합시다 특수 안전 헬멧 안전 장치 흡착기 준비합시다 고층 작업 모든 개인 보호 장비를 착용합시다 특수 안전 헬멧 안전 장치 흡착기

작업 전 주변통제 고층 작업 예상 낙하 지점 확보 안전망 설치 작업영역 표시 지속적인 작업 전 주변통제 고층 작업 예상 낙하 지점 확보 안전망 설치 작업영역 표시 지속적인 모니터링

기술 장비 전동 공구 안전 인증되지 않은 전동 공구를 사용하지 맙시다 미검사된 기기 검사와 기술 장비 전동 공구 안전 인증되지 않은 전동 공구를 사용하지 맙시다 미검사된 기기 검사와 테스트 필요 위험 전문가의 테스트 및 검사 필요

기술장비 특수 기술 장비 안전 인증되지 않은 기술장비를 사용하지 맙시다. 전기 장비 가스 장비 기술장비 특수 기술 장비 안전 인증되지 않은 기술장비를 사용하지 맙시다. 전기 장비 가스 장비 리프팅 장비 압력 장비 모든 장비는 안전 인증이 필요하다