Скачать презентацию ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Формування Скачать презентацию ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Формування

3400553e4f6477fd2d7134d239f263ce.ppt

  • Количество слайдов: 16

ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Формування єдиного інформаційного простору ставить нові вимоги до якості праці і рівню ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Формування єдиного інформаційного простору ставить нові вимоги до якості праці і рівню кваліфікації педагогічних кадрів загальної і професійної освіти. Просування в даному напрямку в значній мірі визначається не тільки рівнем матеріально-технічного, науково-методичного та інформаційного оснащення системи освіти, але й, перш за все, підготовкою педагогічних кадрів. „Практика з інформаційних технологій” сприятиме поглибленню і систематизації знань, одержаних студентами в процесі вивчення спеціальних дисциплін, а також розвитку інформаційної компетенції майбутніх учителів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ n n n Практика з інформаційних технологій проводиться після закінчення VIII семестру ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ n n n Практика з інформаційних технологій проводиться після закінчення VIII семестру протягом 3 -х тижнів. Основою практики є самостійна робота студентів на базі комп’ютерних лабораторій кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання. Керівництво практикою виконується викладачем кафедри. По закінченні практики студенти складають і захищають звіти про результати роботи.

МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ Метою практики з інформаційних технологій є підвищення ефективності професійної діяльності МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ Метою практики з інформаційних технологій є підвищення ефективності професійної діяльності студентів засобами інформаційних технологій, шляхом закріплення і поглиблення отриманих знань з дисциплін „Системне програмне забезпечення”, „Алгоритмічні мови програмування”, „Текстові редактори”, „Графічні редактори”, „Табличні процесори”, „Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки”. Студенти повинні застосувати свої знання процеси перетворення, передачі та використання інформації. На цій основі формуються практичні навички та уміння вибору і використання технічних і програмних засобів, що забезпечують найбільш ефективні технології обробки інформації в процесі розв’язання прикладних задач із застосуванням сучасних інформаційних технологій у професійній педагогічній діяльності.

При цьому повинні вирішуватися три основні задачі: n Теоретична – формування представлення про інформацію, При цьому повинні вирішуватися три основні задачі: n Теоретична – формування представлення про інформацію, єдність інформаційних процесів; n Розвиваюча – формування і розвиток алгоритмічного типу мислення. Основні його компоненти: структурний аналіз задачі, розбиття задачі на підзадачі, зведення однієї задачі до кількох вже розв’язаних. n Практична – підготовка студентів до педагогічної діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій в освіті, вироблення навичок, що необхідні для використання персональних комп’ютерів.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ n n n Роль інформаційних технологій в сучасному суспільстві, в його СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ n n n Роль інформаційних технологій в сучасному суспільстві, в його економічній, соціальній та освітній сферах; Принципи побудови, ідеологію та архітектуру сучасних операційних систем; Основні факти про головні пристрої інформаційних і комунікаційних технологій і їх функції, зокрема, про центральний процесор, пристрої пам’яті, периферичні пристрої, інтерфейси, програмний принцип роботи комп’ютера, носії інформації, які студент може використовувати в своїй діяльності; Джерело і реціпієнт інформації, процеси кодування і декодування, одиниці виміру, кількості і швидкості передачі та обробки інформації; Психологічні закономірності сприйняття, запам’ятовування і обробки інформації людиною;

n n n Основи інформаційної діяльності людини, мову, як спосіб представлення і передачі інформації, n n n Основи інформаційної діяльності людини, мову, як спосіб представлення і передачі інформації, природні та формальні мови. Прості приклади інформаційних моделей реальних об’єктів; Алгоритми, основні алгоритмічні конструкції: слідування, розгалуження, цикли, допоміжні алгоритми; Види комп’ютерної графіки, співвідношення між ними, основні поняття комп’ютерної графіки, призначення, принципи використання растрових та векторних графічних редакторів. Засоби застосування комп’ютера для підготовки документів і таблиць різної складності.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ n n n Конфігурувати операційні системи під виконання різноманітних задач. Виконувати СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ n n n Конфігурувати операційні системи під виконання різноманітних задач. Виконувати операції, пов’язані з використанням сучасних засобів інформаційних комп’ютерних технологій, дотримуючись вимог техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, ресурсозбереження і умов експлуатації при з’єднанні різноманітних пристроїв, управління ними, завантаження паперових та електронних носіїв. Розв’язувати задачі побудови найпростіших наочних інформаційних моделей об’єктів і процесів.

n n Оперувати з інформаційними об’єктами в наочнографічному взаємозв’язку (інтерфейсі), використовуючи знання про пристрої n n Оперувати з інформаційними об’єктами в наочнографічному взаємозв’язку (інтерфейсі), використовуючи знання про пристрої комп’ютера, в тому числі, створювати, зберігати об’єкти, зручні для використання індивідуальні каталоги, архівувати інформацію, користуватися меню і вікнами, екранною довідковою системою, притримуватись права власності на інформацію, застосовувати заходи антивірусної безпеки. Оцінювати числові параметри інформаційних об’єктів і процесів, об’єм пам’яті, необхідний для збереження інформації, швидкість передачі інформації. Створювати інформаційні об’єкти з рівнем складності, що відповідає освітнім вимогам, в тому числі: створювати тексти, використовуючи базові засоби текстового редактора;

n n n структурувати текст (нумерація сторінок, використання списків, посилань, заголовків, колонтитулів, покажчиків, адрес, n n n структурувати текст (нумерація сторінок, використання списків, посилань, заголовків, колонтитулів, покажчиків, адрес, звернень, підписів і т. д. ) проводити перевірку орфографії і граматики, використовувати в тексті таблиці, зображення; створювати і використовувати різноманітні представлення інформації: математичні формули, графіки, діаграми, таблиці; працювати з книгами, з формулами і функціями, оформляти електронні таблиці, будувати і друкувати діаграми в табличному редакторі; виконувати основні операції з графічними об’єктами: створювати малюнки, креслення, редагувати, копіювати їх, використовувати основні можливості графічного редактора; Застосовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення методики викладання шкільних предметів та іншої освітньої діяльності, організації власного інформаційного простору.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ n n Під час проходження практики кожен студент виконує індивідуальне завдання, що ЗМІСТ ПРАКТИКИ n n Під час проходження практики кожен студент виконує індивідуальне завдання, що видається керівником. За день до завершення практики студент зобов’язаний подати керівнику звіт для ознайомлення, а в останній день – захистити його. Оформлення звіту виконується згідно з діючими стандартами. Основні розділи звіту містять титульний лист, вступ, індивідуальне завдання, висновки.

№п/п ЗМІСТ ПРАКТИКИ 1. Інструктаж з техніки безпеки та правила протипожежної безпеки під час №п/п ЗМІСТ ПРАКТИКИ 1. Інструктаж з техніки безпеки та правила протипожежної безпеки під час роботи в комп’ютерній лабораторії. 1 -ий день 2. Закріплення робочих місць за кожним студентом в комп’ютерних лабораторіях. 1 -ий день 3. Отримання індивідуальних проходження практики. для 1 -ий день 4. Підготовка до завдання. індивідуального 1 -ий день 5. Виконання індивідуального оформлення звіту. 6. Проведення періодичного інструктажу техніки безпеки на робочому місці. виконання завдань завдання ТЕРМІН ВИКОНАННЯ та 14 днів з Протягом всього часу проходження практики

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ №п/п ТЕМА ЗАВДАННЯ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 1. Педагогічна програмна розробка (методична ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ №п/п ТЕМА ЗАВДАННЯ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 1. Педагогічна програмна розробка (методична розробка уроку з обраного шкільного предмету та теми). 90 2. Складання алгоритму та написання навчальної, навчально-контролюю- чої або контролюючої програми з обраного шкільного предмету та теми. 90

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ Назва комп’ютерної лабораторії Склад комп’ютерної лабораторії Лабораторія інформаційних технологій № 403 ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ Назва комп’ютерної лабораторії Склад комп’ютерної лабораторії Лабораторія інформаційних технологій № 403 P-IV Celeron 1, 8 - 10 шт. Принтер Samsung ML-1210 1 шт. Сканер Mastek 1200 UBplus 1 шт. Локальна мережа 10 -100 МГбіт 1 шт. Лабораторія обчислювальної техніки № 401 Pentium-II, Intel-386, 486 - 14 шт. Принтер Laserjet 1100 - 1 шт Сканер Microtek Scan. Maker 1 шт. Локальна мережа 10 МГбіт - 1 шт.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Аглицкий Д. С. и др. Компьютер в офисе и дома. -М. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Аглицкий Д. С. и др. Компьютер в офисе и дома. -М. : ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 2. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов. - 1999. 3. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Львів, 1998. 168 с. 4. Дьяконов В. , Новиков Ю. , Рычков В. Самоучитель: Компьютер для студента. - Спб. : Питер, 2000. - 592 с. 5. Симоновича С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов/ - Спб. : Питер, 2000. - 640 с. 6. Симонович С. В. Специальная информатика: Учебное пособие. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1999. - 480 с. 7. Керниган, Р. Пайк. Unix - универсальная среда программирования. // Пер. с англ. М. : Финансы и статистика, 1992.

8. Кинкоф Ш. MICROSOFT OFFICE. - М. : Компьютер, ЮНИТИ, 1996. - 351 с. 8. Кинкоф Ш. MICROSOFT OFFICE. - М. : Компьютер, ЮНИТИ, 1996. - 351 с. 9. Руденко В. Д. , Макарчук О. М. , Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики. Київ, "Фенікс", 2000. 10. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. М. : ИНФРА-М, 1998. - 480 с. 11. Филосова Е. И. Компьютерная графика. Части 1 и 2. Растровая графика. Foto. Shop. Методические указания /Башкирский государственный аграрный университет. : Уфа, 2001. -16 с. 12. Филосова Е. И. Компьютерная графика. Части 3 и 4. Векторная графика. Corel. Draw. Методические указания /Башкирский государственный аграрный университет. : Уфа, 2001. -16 с. 13. Фаненштих К. , Хаселир Р. Текстовый процессор Word 6. 0 для Windows. - М. : ЭКОМ. , 1995. - 352 с. 14. Ярочкин В. И. Безопасность информационных систем. М. : "Ось-89", 1996. - 320 с.