Скачать презентацию Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Sprawozdanie z realizacji Скачать презентацию Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Sprawozdanie z realizacji

73c8963f695848dfe22d18ef240e7a96.ppt

  • Количество слайдов: 25

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. „Programu Promocji Zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2006 – 2008” Jaworzno, styczeń 2008 r. 1

WSTĘP Rok 2007 to kolejny etap realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Programu WSTĘP Rok 2007 to kolejny etap realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2006 - 2008. Program precyzuje priorytetowe działania w zakresie lokalnej polityki zatrudnienia, walki z bezrobociem, przejścia od polityki łagodzenia skutków bezrobocia do eliminacji jego źródeł oraz ograniczenia barier uniemożliwiających integrację z rynkiem pracy. Istota programu zawiera się w czterech traktowanych równorzędnie obszarach priorytetowych takich jak: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ograniczenie zjawiska bezrobocia w mieście, wzrost zaangażowania mieszkańców Jaworzna w procesy pracy oraz współdziałanie z partnerami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia. Założenia i realizacja celów Programu jest zgodna z zapisami strategicznych dokumentów wspólnotowych oraz krajowych i jest możliwa dzięki zastosowaniu usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, a także ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o zatrudnieniu socjalnym i szeregu innych aktów prawnych związanych z rynkiem pracy. Osiągnięcie zamierzonych efektów było możliwe dzięki kompleksowej i zintensyfikowanej aktywizacji osób bezrobotnych m. in. poprzez: podniesienie poziomu mobilności zawodowej osób bezrobotnych oraz ich zdolności do podjęcia zatrudnienia, a także usprawnieniu działania publicznych służb zatrudnienia i promocji usług urzędu zwiększając dostęp do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, oraz zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i poszerzeniu płaszczyzny współpracy z partnerami rynku pracy. Bardzo ważne w realizacji Programu jest wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych z 2 zastosowaniem subsydiowanych form aktywizacji w ramach środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków finansowych pozyskanych w ramach m. in. Sektorowego

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Fluktuacja bezrobotnych Stan na 31. 12. 2006 Liczba rejestracji w 2007 Liczba obsługiwanych bezrobotnych Liczba wyrejestrowanych w 2007 4 770 + 6 481 = 11 251 - Napływ osób bezrobotnych 7 283 Stan na 31. 12. 2007 = 3 968 W 2007 r. zarejestrowano 6 481 osób bezrobotnych, z tego: poprzednio pracujących: - 4 309 dotychczas nie pracujących: - 2 172 zarejestrowanych po raz pierwszy: zarejestrowanych po raz kolejny: Odpływ osób bezrobotnych - 1 180 - 5 301 Wyłączono z ewidencji 7 283 osób (przyczyny wyłączeń): podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej brak gotowości do pracy rozpoczęcia szkolenia - 1 076 podjęcia stażu, przygotowania zawodowego rozpoczęcia prac społecznie użytecznych dobrowolnej rezygnacji ze statusu - 222 innych - 245 odmowa przyjęcia propozycji: - 2 913 - 1 559 - 618 356 zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, przeszkolenia, robót publicznych, prac społecznie- użytecznych - 3 294 2

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Aktywizacja bezrobotnych wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób, które Liczba osób Osoby, które Wydatkowane podjęły pracę/ objętych ukończyły środki aktywną formą aktywną formę udzielono dotacji* 1 409 955 1 156 1 105 453 Prace interwencyjne 168 359 91 65 43 Roboty publiczne 407 300 139 30 2 028 948 763 524 276 424 440 168 132 67 55 119 338 94 1 158 368 95 - 95* 3 840 2 - 2 Wyposażenie stanowiska pracy 550 600 67 - 67 Ogółem 6 206 929 2 819 2 303 1 127 Szkolenia (w tym Klub Pracy) Staże Przygotowanie zawodowe Prace społecznie użyteczne Dotacja na działalność gospodarczą Refundacja składki ZUS 4 3

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( tj. poziom bezrobocia grupy wg stanu na 31. XII. 2006 r. + liczba osób zarejestrowanych w 2007 r. ) 5 4

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2007 roku Osoby do 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Szkolenia 300 124 413 22 41 181 Staże 711 - 134 13 12 168 8 25 156 1 7 28 50 12 46 2 5 8 6 17 132 5 16 63 31 95 283 19 38 187 Dotacja na działalność gospodarczą 23 3 26 - 1 7 Wyposażenie stanowiska pracy 32 4 17 1 - 13 Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Ogółem 1 161 280 1207 Osoby samotnie niepełnospra wychowujące wne dziecko do lat 7 63 120 Osoby bez kwalifikacji 655 6 5

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Środki finansowe w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w 2007 r. Ogółem - 9. 776. 761 zł 32, 3 % = 3. 160. 132 zł - na świadczenia dla bezrobotnych w tym: • zasiłki dla bezrobotnych, • składki na ubezpieczenie społeczne, • dodatki aktywizacyjne, • stypendia za okres nauki, • świadczenia przedemerytalne 63, 5 % = 6. 206. 929 zł 4, 2 % = 409. 700 zł pozostałe środki na realizację zadań fakultatywnych - - na aktywizację bezrobotnych • obsługa systemów informatycznych, • materiały eksploatacyjne, • poczta skredytowana, • wyposażenie Klubu Pracy, • audyt pozyskane: 2. 481. 738 zł przyznane algorytmem 3. 725. 191 zł Ø z UE - 1. 260. 171 zł Ø z Rezerwy FP Ministra Pracy 1. 221. 567 zł 7 6

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „TWÓJ DEBIUT” Działanie 1. 2 SPO RZL OKRES REALIZACJI PROGRAMU: III 2006 - XII 2007 CEL GŁÓWNY: Wsparcie młodych ludzi w ich staraniach o uzyskanie miejsc pracy poprzez zastosowanie kompleksowego i wszechstronnego systemu działań aktywizujących. BENEFICJENCI: Bezrobotna młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci wszystkich typów szkół zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie dłużej niż 24 miesiące. REZULTATY: 214 osób skierowano do odbycia stażu zawodowego, 99 osób przeszkolono w ramach kursów zawodowych, 10 osób rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki udzielonej dotacji, 206 osób podjęło stałą pracę POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 774. 882 zł Działanie 1. 3 SPO RZL „MASZ WYBÓR” OKRES REALIZACJI PROGRAMU: III 2006 - XII 2007 CEL GŁÓWNY: Aktywizacja osób bezrobotnych w tym długotrwale pozostających bez pracy, a przez to zmiana ich negatywnej sytuacji zawodowej na rynku pracy BENEFICJENCI: Osoby bezrobotne w wieku powyżej 25 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie dłużej niż 24 miesiące. REZULTATY: 65 osób skierowano do odbycia przygotowania w miejscu pracy, 654 osoby zostały przeszkolone w ramach kursów zawodowych, 78 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 264 osoby podjęły pracę stałą 8 POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 7 1. 267. 035 zł

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „JUNIOR” Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie „POSTAWMY NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (Okres realizacji: I 2007 – XII 2007) CEL GŁÓWNY: Stworzenie szansy niepełnosprawnym absolwentom w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz możliwości zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy, a także pomoc pracodawcy w przełamaniu barier w kontaktach z niepełnosprawnymi. BENEFICJENCI: Bezrobotni absolwenci posiadający ustalony stopień niepełnosprawności - zarejestrowani w PUP. REZULTATY: 8 osób zdobyło nowe doświadczenie zawodowe w ramach stażu zawodowego, 2 osoby podjęły zatrudnienie POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 31. 503 zł Program finansowany ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy- rezerwa Samorządu Województwa (Okres realizacji: V 2007 – XII 2007) CEL GŁÓWNY: Promowanie aktywności zawodowej w zakresie tworzenia własnych firm wśród osób bezrobotnych oraz stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych na nowych miejscach pracy tworzonych przez pracodawców poprzez udzielenie środków finansowych na ich wyposażenie lub doposażenie. BENEFICJENCI: • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaworznie, które podejmują aktywne kroki w kierunku samozatrudnienia, • Pracodawcy, którzy zamierzają utworzyć miejsce pracy dla skierowanych bezrobotnych REZULTATY: 13 osobom przyznano środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21 pracodawców uzyskało wsparcie finansowe na sfinansowanie wyposażenia lub doposażenia dla 28 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU : 531. 000 zł 9 8

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Programy finansowane ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy - rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej „PRACA DLA MŁODYCH – DOBRY START” Cel Główny: Zwiększenie możliwości młodych ludzi na lokalnym rynku pracy na podjęcie zatrudnienia poprzez uzyskanie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Beneficjenci: Osoby młode zarejestrowane w PUP w Jaworznie w wieku do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia, w szczególności osoby zarejestrowane krócej niż 3 miesiące. Okres realizacji: VII 2007 – XII 2007 Rezultaty: 25 osób skierowano na staż zawodowy 40 osób zdobyło kwalifikacje w ramach szkoleń 3 osobom przyznano jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12 osób podjęło zatrudnienie „INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY” Cel Główny: Stworzenie możliwości uzyskania przez bezrobotnych kwalifikacji i umiejętności oraz uprawnień wymaganych przez lokalnych pracodawców, zwiększających szansę na efektywne zatrudnienie. Beneficjenci: Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaworznie pozostający w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniający choćby jeden z następujących warunków: nie ukończyli 25 roku życia, są długotrwale zarejestrowani, ukończyli 50 rok życia, nie posiadają kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Okres realizacji: VII 2007 – XII 2007 Rezultaty: W ramach programu 141 osób bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach m. in. : dekarz, cieśla – zbrojarz, brukarz, tokarz (tokarki sterowane numerycznie), elektryk (uprawnienia powyżej 1 k. V), spawacz ponadpodstawowy, operator sprzętu ciężkiego, pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego, język angielski – kurs podstawowy, kadry i płace, księgowość I i II stopnia, pracownik administracyjno – „NA WŁASNY RACHUNEK” Cel Główny: Pomoc osobom bezrobotnym w pokonaniu barier poprzez promowanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz idei podejmowania pracy na własny rachunek poprzez udzielnie przedsiębiorczym bezrobotnym pomocy finansowej w postaci jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Beneficjenci: Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Jaworznie, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Okres realizacji: VII 2007 – XII 2007 Rezultaty: 15 osób uczestniczyło w szkoleniach z zakresu podstaw finansowo prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie rozpoczęło działalność gospodarczą po uzyskaniu środków finansowych z tut. Urzędu Pracy „AKTYWNA KOBIETA” Cel Główny: Zwiększenie możliwości bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia na podjęcie zatrudnienia poprzez zindywidualizowaną pracę z każdym beneficjentem i objęcie aktywizacją szkoleniem. Beneficjenci: Kobiety bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Jaworznie Okres realizacji: IX 2007 – XII 2007 Rezultaty: W ramach programu 12 beneficjentek uczestniczyło w szkoleniach z zakresu wykorzystania środków multimedialnych w pracy zawodowej oraz zastosowania nowoczesnych technik kształtowania wizerunku. Szeroki wachlarz pomocowy zawierał m. in. , takie zagadnienia jak: obsługa komputera w zakresie wykorzystania internetu, obsługa kasy fiskalnej, urządzeń 10 biurowych oraz programów komputerowych. 9 Dotychczas 1 osoba podjęła

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Pozostałe programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie „PRZEDSIĘBIORCZ A EDUKACJA - Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej” Okres realizacji: XII 2007 – IV 2008 „TWÓJ IMAGE – znaczenie wizerunku w podejmowaniu pracy” Okres realizacji: X 2007 – XII 2007 Cel Główny: Zacieśnienie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie a szkołami z terenu Jaworzna, poprzez podjęcie wspólnych działań zmierzających do wyposażenia nauczycieli w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz wsparcia osób młodych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Beneficjenci: Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i uczniów szkół gimnazjalnych. Zakładane rezultaty: • wzrost świadomości nauczycieli co do ważności dbania o rozwój zawodowy ucznia, • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w zakresie przedsiębiorczości i planowania kariery, • wzbudzenie motywacji uczniów do planowania własnej kariery zawodowej, • wzmocnienie poznania siebie, uświadomienie zmian w życiu i gotowości do ich przyjmowania, • pogłębienie współpracy tut. Urzędu z placówkami oświatowymi z terenu miasta Jaworzna Dotychczasowe rezultaty (program w trakcie realizacji): • przeprowadzono 16 spotkań w 6 szkołach • 136 uczniów zostało poddanych testom wchodzących w zakres „Bilansu kompetencji” Aktualne czynione są przygotowania do przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości, które prowadzić będą pracownicy PUP Jaworzno oraz WUP Katowice. Cel Główny: Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie zdobycia wiedzy, zwiększenie poczucia wartości i pewności siebie oraz praktycznych umiejętności z zakresu wizerunku zewnętrznego i sposobu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Beneficjenci: Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaworznie mające problemy z podjęciem zatrudnienia z uwagi na brak dostatecznych umiejętności w kształtowaniu własnego wizerunku zewnętrznego i komunikacji interpersonalnej. Rezultaty: Zorganizowano szkolenie z zakresu „Kreowania wizerunku własnego beneficjentów ostatecznych” oraz warsztaty psychologiczno – motywacyjne, które ukończyło 25 osób, 4 osoby podjęły 11 zatrudnienie. 10

II. OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE Poziom oraz stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2007 II. OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE Poziom oraz stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2007 Na przestrzeni 2007 r. poziom bezrobocia spadł o 802 osoby 12 11

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Działania aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Działania aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy wpływające na pobudzenie i utrzymanie aktywności zawodowej 6 858 osób zaktywizowanych w ramach pośrednictwa pracy w ramach form finansowanych z Funduszu Pracy 1 343 osoby zaktywizowane 2 819 osób zaktywizowanych w ramach poradnictwa i rozwoju zawodowego 2 696 osób zaktywizowanych Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoliła osobom bezrobotnym i poszukującym pracy • nabyć umiejętności poszukiwania pracy, planowania własnej ścieżki zawodowej, uczestnictwa w procesach rekrutacji, • nabyć praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, • zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, • uzyskać zatrudnienie w ramach umów o pracę lub innych elastycznych form zatrudnienia, • rozpocząć samozatrudnienie oraz przyczyniła się do: • promocji idei ”praca zamiast zasiłku”, • zwiększenia świadomości usług Powiatowego Urzędu Pracy, • ułatwienia dostępu do Pracodawców, • budowanie społeczeństwa informacyjnego 13 12

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY POŚREDNI CTWO PRACY realizacja ofert pracy III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY POŚREDNI CTWO PRACY realizacja ofert pracy niesubsydiowan ej z wykorzystaniem ofert pracy pozyskanych świadczenie od pracodawców usług EURES 1 844 oferty rozpowszechnianie pracy informacji o ofertach pracy za granicą oraz informowanie o warunkach życia i pracy, sytuacji na rynkach pracy w krajach EOG 705 oferty pracy, Najczęściej w krajach: Wlk. Brytania, Republika Czeska, Irlandia, Hiszpania, Holandia, 354 osobom udzielono informacji finansowanie kosztów przejazdu i powrotu z finansowanie miejsca przejazdu kosztów zamieszkania do do pracodawcy miejsca w związku z odbywania ofertą i stażu otrzymaną lub przygotowania tym samym zawodowego w możliwością miejscu pracy w w uczestnictwa Targi Giełdy i związku ze rozmowach Pracy skierowaniem kwalifikacyjnych w inicjowanie i otrzymanym w PUP ramach projektu organizowanie Jaworzno do „Bilet bezpośrednich 97 dokonanych Pracodawcy” kontaktów refundacji bezrobotnych i 374 osoby poszukujących z pracyskorzystały z pracodawcami w projektu przyznanie ramach Giełd i dodatków Targów Pracy aktywizacyjnych osobom 26 Giełd Pracy posiadającym efektywność 64 prawo do zasiłku dla zatrudnionych, bezrobotnych Targi Pracy podejmujących efektywność 182 zatrudnienie w wyniku zatrudnionych skierowania z PUP w Jaworznie lub własnej aktywności zawodowej 14 13

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE Poradnictwo indywidualne i grupowe III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE Poradnictwo indywidualne i grupowe Klub Pracy pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez: • szkolenie z zakresu „ Umiejętności poszukiwania pracy” - 80 osób uczestniczyło w zajęciach • dostęp do informacji: elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia - 289 osób skorzystało z informacji udzielanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, tworzenie ścieżek poszukiwania pracy, diagnoza predyspozycji i umiejętności zawodowych, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, promocja samozatrudnienia, budowanie postaw kreatywnych, pomoc w tworzeniu biznes planów 1 573 osoby skorzystały z porad indywidualnych, 1 123 osoby uczestniczyły w poradnictwie grupowym, Sala Informacji Zawodowej pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem wiadomości na temat zawodów, kierunków kształcenia, organizowanych kursów, chcącym stworzyć dokumenty niezbędne podczas poszukiwania pracy 2 238 osób skorzystało z informacji Prelekcje w szkołach udzielanie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, wymaganiach stawianych przez pracodawców, znaczeniu edukacji i wykształcenia w planowaniu własnej ścieżki zawodowej zorganizowano 29 prelekcji, w których uczestniczyło 621 uczniów 15 14

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym osób długotrwale bezrobotnych „wycofanych” z rynku pracy • Realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną Klub Integracji Społecznej „REDA” Roboty publiczne Prace Społecznie Użyteczne Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawny ch Aktywizacja dłużników alimentacyjnych • Ogółem 344 osobom bezrobotnym, PUP w Jaworznie przedstawił propozycję uczestnictwa w zajęciach KIS „REDA” • Zrealizowano IV edycje projektu dla 163 uczestników w trakcie, których 108 beneficjentów ukończyło proces reintegracji społecznej i zawodowej, a następnie 73 osoby podjęły zatrudnienie w ramach robót publicznych • Realizacja robót publicznych, jako komplementarne działanie w procesie aktywizacji absolwentów KIS ”R • 139 osób bezrobotnych zostało objętych robota publicznymi • Realizacja prac społecznie użytecznych mających na celu weryfikację umiejętności społecznozawodowych m. in. poprzez przywrócenie nawyku pracy osób wykluczonych społecznie poprzez krótkotrwałe zatrudnienie ( 40 godzin miesięcznie). Pracami społecznie użytecznymi objętych zostało 338 osób bezrobotnych, z czego 94 osoby podjęły zatrudnienie po zakończeniu prac społecznie użytecznych. • Realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej m. in. poprzez nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenia do zawodu, przekwalifikowanie. • Uzupełnienie naboru do Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie w ramach zawartego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie. • Spośród 30 uczestników CIS, 20 osób do dnia 31 marca 2008 r. kontynuuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Z powyższej grupy 3 uczestników podjęło pracę na otwartym rynku • Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej pracy. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. ) w ramach art. 11 objęto stażem zawodowym 1 osobę niepełnosprawną poszukującą pracy ze znacznym stopniem niepełnosprawności niepozostającą w zatrudnieniu, 10 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy objęto szkoleniem w zakresie: pracownik ochrony, magazynier, grafik komputerowy, pracownik biurowy, palacz, specjalista ds. pozyskiwania aktywizacją zawodową 54 dłużników alimentacyjnych, spośród których: W 2007 r. objętośrodków unijnych. • • • 11 osób zostało pozbawionych statusu z powodu podjęcia pracy, 21 osób zostało pozbawionych statusu z powodu nie zgłoszenia się na termin, 8 osoby zostało pozbawionych statusu z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy, 5 osób nie figurowało w ewidencji osób bezrobotnych, 1 osoba skierowana na przygotowanie zawodowe 16 15

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Inne działania W wyniku kontynuowanej współpracy III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Inne działania W wyniku kontynuowanej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach podjęto działania Państwowa Inspekcja Pracy w celu zorganizowania na terenie tut. Urzędu Pracy spotkania przedstawiciela PIP z pracodawcami Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przy współpracy z Urzędem Miejskim w z lokalnego rynku pracy o tematyce z zakresu obowiązującego prawa pracy. Jaworznie zorganizował konferencje pod nazwą “Współczesne spojrzenie na rynek pracy”. Przedmiotowa konferencja obejmowała prezentację na temat “Rynek pracy w Konferencja p. n. Jaworznie”, “Monografia powiatu Jaworzno i Raport końcowy pn. Analiza sytuacji na „Współczesne spojrzenie wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologia badania na rynek pracy” lokalnego rynku pracy w Polsce”, “Śląski rynek pracy”, “Rynek pracy teoria i praktyka dostosowania modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy w podregionie centralnym Powiatowy Urząd woj. śląskiego”. Pracy w Jaworznie po wytypowaniu przez Agencję Badan Rynku “OPINIA” Analiza potencjału w Warszawie przeprowadził bezpośredni wywiad na temat “Analizy potencjału i i perspektyw współpracy agencji zatrudnienia z urzędami”. Działalność tut. Urzędu zatrudnienia z urzędami Pracy w przedmiotowym zakresie zostanie przedstawiona wzór dobrej praktyki w Nawiązanie kontakturamach projektu. Polska Sp. z o. o. w Warszawie w sprawie publikacji wydanej w z “SEGECE” możliwości udziału w procesie rekrutacji i tym samym pozyskanie ofert pracy do nowo powstałego Nawiązanie kontaktów: Centrum Rozrywkowo-Handlowego “PLAZA” w Sosnowcu Nawiązanie kontaktu z Firmą FASHION HOUSE OUTLET CENTRE w Sosnowcu w związku planowaną rozbudową placówki handlowej na granicy miasta Jaworzna i tym samym potencjalnych nowych miejscach pracy. Wystosowanie ankiety dot. planów zatrudnienia na 2007 r. do blisko 1150 pracodawców, z których 262 udzieliło odpowiedzi zwrotnych. Uzyskane informacje pozwoliły na określenie potrzeb kadrowych w ramach: Ankietyzacja pracodawców zatrudnienie niesubsydiowane 766 miejsc pracy, zatrudnienie subsydiowane 251 miejsc pracy, 17 zatrudnienia osób niepełnosprawnych 8 miejsc pracy, możliwość zwolnień 122 osoby 16

III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Dodatkowe działania Infokioski Strona internetowa PUP III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY Dodatkowe działania Infokioski Strona internetowa PUP Jaworzno Z dniem 1 lutego 2007 r. uruchomiono nową stronę internetową PUP zawierającą m. in. oferty pracy, ogłoszenia dot. realizacji określonych projektów, informacje o przedsięwzięciach na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy. Łącznie w 2007 r. odnotowano ponad 135 000 wejść na stronę Mając na celu budowanie społeczeństwa informacyjnego w 2007 r. zakupiono ze środków Funduszu Pracy 5 dodatkowych infokiosków multimedialnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Infokioski udostępniają internetową bazę ofert pracy oraz informacje nt. usług świadczonych przez tut. Urząd Pracy. Lokalizacja multimedialnych punków informacyjnych: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie (w Centrum, Filia w Jeleniu oraz Filia w Szczakowej), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Urząd Miejski – ul. Plac Górników 5. Promocja Urzędu Punkt Informacji Komputerowej Promocja Urzędu w ramach wizyt pośredników pracy u pracodawców -173 wizyt, w wyniku których pozyskano 166 ofert pracy Punkt Informacji Komputerowej umożliwia osobom bezrobotnym, poszukującym pracy dostęp do baz ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej. W 2007 r. z Punktu Informacji Komputerowej skorzystało 289 osób 18 17

IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA Projekty partnerskie „PUNKTY POMOCY IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA Projekty partnerskie „PUNKTY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ” EFS- Działanie 1. 5 SPO RZL „UWIERZ W SIEBIE I WSPINAJ SIĘ PO SZCZEBLACH KARIERY” EFS- Działanie 1. 6 SPO RZL „ABC USŁUG PUP – UPOWSZECHNIENIE USŁUG URZĘDÓW PRACY” EFS- Działanie 1. 1 SPO RZL PARTNERZY: INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO W KATOWICACH, PUP SIEMIANOWICE, PUP KATOWICE, PUP MIKOŁOW, PUP RUDA ŚL. , PUP BYTOM, PUP ZABRZE, PUP PIEKARY ŚL. , PUP CHORZÓW, PUP ŚWIĘTOCHŁOWICE Okres realizacji: XI. 2005 - IV. 2007 cel: aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe działania/ rezultaty: • skierowano 30 osób do odbycia przygotowania zawodowego w ramach projektu. • utworzono 4 Punkty Pomocy Koleżeńskiej, które odwiedziło 1 773 osoby bezrobotne • 14 osób podjęło zatrudnienie PARTNERZY: WARTOŚĆ CAŁEGO PROJEKTU: PUP CHORZÓW, PUP MYSŁOWICE, 3. 569. 444 zł PUP ŚWIĘTOCHŁOWICE KWOTA DOFINANSOWANIA realizacji: IV. 2006 - X. 2007 Okres NA ROK 2007 DLA PUP JAWORZNO: 35. 214 zł cel: wsparcie bezrobotnych kobiet powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych w powrocie na rynek pracy poprzez wzrost aktywności i motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego działania/ rezultaty: • zrekrutowano 31 kobiet, które objęto działaniami poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 16 kobiet skierowano na szkolenia, 23 osoby zdobyły doświadczenie zawodowego w ramach przygotowania zawodowego, 12 osób uczestniczyło w warsztatach stacjonarnych, 8 w warsztatach wyjazdowych, 17 osób podjęło zatrudnienie KWOTA DOFINANSOWANIA NA ROK 2007 DLA PUP JAWORZNO: 42. 789 zł PARTNER: POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH Okres realizacji: VIII. 2005 - IX. 2007 cel: rozpowszechnienie informacji o usługach świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy wśród osób bezrobotnych i pracodawców działania/ rezultaty: • rozpowszechniono 8 500 szt. informatorów dla osób bezrobotnych • oraz 3 056 szt. informatorów dla pracodawców 19 KWOTA DOFINANSOWANIA NA ROK 2007 DLA PUP JAWORZNO: 32. 643 zł 18

IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA Projekty partnerskie „URZĄD PRACY IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA Projekty partnerskie „URZĄD PRACY PARTNEREM DLA PRACODAWCÓW” -modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami EFS – Działanie 1. 1 SPO RZL PARTNERZY: POWIATOWE URZĘDY PRACY (19 Z WOJ. ŚLĄSKIEGO, 11 Z WOJ. OPOLSKIEGO, 2 z WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO), WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY W KATOWICACH I OPOLU, PRACODAWCY Projekt w trakcie realizacji cel: wprowadzenie modelowego systemu współpracy urzędów pracy z pracodawcami zakres współpracy: • warsztaty i szkolenia dla pracodawców i pracowników urzędów pracy z zakresu m. in. : komunikacji, technik negocjacji, autoprezentacji i kreowania wizerunku, • promocja usług urzędów pracy poprzez kampanię informacyjno – PARTNER: plakaty, ulotki reklamowe, gadżety PRACY POWIATOWY URZĄD W promocyjną, reklamowe oraz SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH wizytówki Okres realizacji: X 2006 – XI 2007 cel: „MŁODY FACHOWIEC” PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ LEONARDO DA VINCI umożliwienie osobom bezrobotnym w wieku 18 -35 lat, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy zdobycia wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia znajomości jęz. niemieckiego poprzez odbycie stażu w Niemczech w zawodach: kucharz, kelner, ogrodnik, florysta, opiekun społeczny zakres współpracy: PARTNER: POWIATOWY URZĄD PRACY W • zrekrutowano 35 osób SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w Niemczech • 4 osoby wyjechały i odbywały staż Projekt w trakcie realizacji, od X 2007 r. trwa rekrutacja PROFESJONALISTA – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ LEONARDO DA VINCI cel: stworzenie szansy osobom bezrobotnym w wieku 18 – 35 lat, zarejestrowanycm w urzędach pracy w celu zdobycia doświdczenia zawodowego oraz doskonalenia znajomości języka niemieckiego poprzez odbycie stażw Niemczech w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, barman, stolarz, florysta, ogrodnik lub opiekun społeczny Zakres współpracy: • dotychczas chęć uczestnictwa zgłosiło 5 osób, które 20 będą uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych 19

ZAKOŃCZENIE Analiza sprawozdania z drugiego roku realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku ZAKOŃCZENIE Analiza sprawozdania z drugiego roku realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006 -2008 wskazuje, że wykonanie Programu w 2007 przebiegło jak najbardziej korzystnie. Pozytywne rezultaty zostały osiągnięte w każdym z czterech głównych obszarów, na których skupia się Program i są dostrzegalne biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki tegoroczne jak i zestawiając je z ubiegłorocznymi danymi. Wymienić można choćby następujące efekty realizacji Programu: 1) spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych – na koniec roku 2006 liczba bezrobotnych wynosiła 4. 770, na koniec 2007 r. – 3. 968 (spadek o 802 osoby); 2) spadek stopy bezrobocia w mieście – stopa bezrobocia zmniejszyła się o 2, 4 % (grudzień 2006 – 14, 4%, grudzień 2007 – 12, 0%); 3) większa ogólna efektywność zastosowanych finansowych form aktywizacji osób bezrobotnych – w roku 2006 pracę podjęło 43% osób objętych aktywnymi formami, w 2007 r. – 49 %, to jest 1. 127 osób; 4) dysponowanie większymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych – w roku 2006 dysponowaliśmykwotą5, 5 tys. zł, w 2007 r. pozyskaliśmykwotę 6, 2 tys. zł–o 700. 000 więcej. Pozwoliło to na udzielenie większej liczbie bezrobotnych wsparcia oraz zastosowanie dłuższych form aktywizacji (dłuższy okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego, robót publicznych, itp. ); 5) pozyskanie większej liczby ofert pracy – w roku 2006 wpłynęło 1. 542 oferty pracy niesybsydiowanej, a w roku 2007 o 302 oferty więcej (1. 844 ofert). Poza danymi statystycznymi warto wspomnieć również o dodatkowych działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie mających na celu promocję zatrudnienia oraz profilaktykę, tj. zapobieganie 21 tworzeniu się bezrobocia rejestrowanego. 20 I tak w roku 2007 zorganizowano konferencję, na której zaprezentowano wyniki badań lokalnego rynku pracy oraz na

Ponadto tut. Urząd Pracy prowadził prelekcje w szkołach na temat aktualnych wymagań pracodawców względem Ponadto tut. Urząd Pracy prowadził prelekcje w szkołach na temat aktualnych wymagań pracodawców względem przyszłych pracowników. Nowością jest rozpoczęty w 2007 r. i kontynuowany w 2008 r. program „PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA – Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej”, który wykorzystując zasadę dualności zakłada pracę zarówno z uczniami szkół gimnazjalnych oraz nauczycielami. Inicjatywny te zapewne przyczyniają się do promowania przedsiębiorczości, jak również wskazują na istotą konieczność planowania swojej przyszłości zawodowej na każdym etapie edukacji. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie podejmuje także starania, by realizowane zadania uwzględniały cele wyznaczone naszemu miastu. Mając na uwadze priorytet budowania w Jaworznie społeczeństwa informacyjnego, zostało zakupionych 5 infokiosków, które ulokowane w kilku miejscach na terenie miasta będą umożliwiały korzystanie z Internetu, w tym przede wszystkim przeglądanie stron z ofertami pracy oraz z informacjami o usługach świadczonych przez tut. Urząd Pracy. Aktualnie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie działają już dwa dodatkowe infokioski, które dobrze spełniają swoje zadania. Ponadto w siedzibie tut. Urzędu Pracy nadal działa Punkt Informacji Komputerowej, który umożliwia dostęp do baz ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej w celu kontaktu z pracodawcami. Oprócz działań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych oraz inicjatyw podejmowanych przez tut. Urząd Pracy wynikających z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006 – 2008, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wykonuje wiele zadań pasywnych, związanych z administracyjną funkcją, które także w znacznym stopniu absorbują czas pracowników. Ilość i rodzaj tych zadań przedstawia poniższe zestawienie: 22 21

Zadania pasywne 700 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wydanych informacji o opłaconych składkach oraz wypłaconych Zadania pasywne 700 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wydanych informacji o opłaconych składkach oraz wypłaconych świadczeniach Ilość wydanych wniosków do celów rentowych i emerytalnych Ilość dziennie obsługiwanych bezrobotnych Ilość obsługiwanych kont osobistych 6. 958 17. 711 ok. 8. 000 594 Ilość wydanych informacji PIT-11 202 140 1. 714 Ilość wydanych decyzji Ilość wydanych legitymacji ubezpieczeniowych Ilość wydanych zaświadczeń do kapitału początkowego ok. 3. 398 304 4. 700 Ilość pism dotyczących refundacji Ilość udzielonych informacji dla MOPS i kuratorów Ilość pism do sądów, prokuratury, komornika i policji, zakładów karnych i ZUS Ilość postanowień wznawiających postępowanie administracyjne 2. 886 219 23 22

Analiza sprawozdania z realizacji w 2007 roku Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Analiza sprawozdania z realizacji w 2007 roku Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006 – 2008 w mieście Jaworznie wskazuje, że udało się nam osiągnąć wiele pozytywnych rezultatów. Przed nami trzeci, ostatni rok jego realizacji. Wykonując zadania z niego wynikające, tut. Urząd Pracy będzie chciał uwzględnić także główne priorytety zapisane w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008, tj. ograniczenie bezrobocia oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego, jak również podstawowe kierunki działań, w tym przede wszystkim: Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości; Wdrożenie nowych rozwiązań zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy oraz wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości świadczonych usług; Poprawa informacji o rynku pracy; Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych; Promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy; Inwestowanie w kapitał ludzki. Należy podkreślić, że powyższe podstawowe kierunki działań są zgodne z działaniami kierunkowymi Krajowego Programu Reform na lata 2005 -2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Przed Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie stoją w 2008 r. także nowe zadania i nowe wyzwania. Należy do nich m. in. dostosowanie struktury organizacyjnej i organizacji pracy do standardów usług rynku pracy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2007 r. z terminem ostatecznego wdrożenia do czerwca 2008 r. W roku bieżącym tut. Urząd Pracy będzie podejmował także działania w celu pozyskiwania środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (podstawowy Program, w ramach którego może aplikować PUP). Projekty te z pewnością przyczynią się do skuteczniejszej aktywizacji osób potrzebujących wsparcia oraz uatrakcyjnią ofertę tut. Urzędu Pracy. 24 Jesteśmy przekonani, iż dzięki posiadanemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze pracowników, a także dzięki wsparciu Samorządu Miasta oraz przy ścisłej współpracy z partnerami rynku pracy będziemy mogli również 23

Dziękujemy za uwagę ! Powiatowy Urząd Pracy ul. Północna 9 b 43 -600 Jaworzno Dziękujemy za uwagę ! Powiatowy Urząd Pracy ul. Północna 9 b 43 -600 Jaworzno e-mail: [email protected] internetdsl. pl, www. pupjaworzno. internetdsl. pl 25