Скачать презентацию Порядок формування виробничого розділу бізнес-плану Виробничий план Скачать презентацию Порядок формування виробничого розділу бізнес-плану Виробничий план

Lektsii_4_proizvodstvenniy_plan.ppt

  • Количество слайдов: 24

Порядок формування виробничого розділу бізнес-плану Порядок формування виробничого розділу бізнес-плану

Виробничий план — це система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної Виробничий план — це система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва.

Основне завдання виробничого плану — довести, що підприємство: - реально спроможне організувати виробництво; - Основне завдання виробничого плану — довести, що підприємство: - реально спроможне організувати виробництво; - здатне виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості; - має можливості придбати необхідні для цього ресурси.

 Виробничий план ґрунтується на маркетингових прогнозах обсягів продажу й номенклатури продукції фірми. Кожний Виробничий план ґрунтується на маркетингових прогнозах обсягів продажу й номенклатури продукції фірми. Кожний вид продукції має свої стандарти й нормативи щодо організації виробництва, матеріальних витрат, необхідних матеріальних запасів тощо. Інформація, яка наводиться у виробничому плані, далі використовується для опрацювання виробничих графіків, складання кошторису операційних витрат, планування доходів і грошових потоків

Блоки виробничого плану Основні виробничі схеми, процеси та операції; Сировина, Виробничі матеріали і Машини Блоки виробничого плану Основні виробничі схеми, процеси та операції; Сировина, Виробничі матеріали і Машини та і невиробничі устаткування; комплектувальні підрозділи вироби Вплив зовнішніх факторів

 Обсяг і ґрунтовність виробничого плану залежать від характеру та сфери бізнесу. Найдокладнішим він Обсяг і ґрунтовність виробничого плану залежать від характеру та сфери бізнесу. Найдокладнішим він є для виробничого підприємства (у певних випадках саме виробничий процес може бути одним із найпривабливіших факторів для зовнішніх інвесторів). Навпаки, підприємства, які займаються, наприклад, оптовою або роздрібною торгівлею, можуть взагалі обійтися без цього розділу або звести його до мінімуму.

Типи витрат, які обґрунтовуються у виробничому розділі ділового плану Найменуван ня типу витрат Визначення Типи витрат, які обґрунтовуються у виробничому розділі ділового плану Найменуван ня типу витрат Визначення Напрямки витрат, які входять до даного типу Інвестиційні Витрати, які амортизуються, тобто переносяться на собівартість частками за визначений термін Витрати на придбання обладнання, транспортних засобів, будівель, споруд та інших основних фондів; побічні витрати, які пов'язані з вводом матеріальних активів до експлуатації; придбання нематеріальних активів; витрати на капітальний ремонт основних фондів. Операційні витрати Витрати, які здійснюються впродовж виробничого циклу та повністю переносяться на собівартість у період їх фактичного здійснювання. Втрати на придбання сировини та матеріалів, оплату праці та інші витрати виробничого характеру; витрати на формування виробничих запасів та готової продукції. Витрати підготовчог о періоду Одноразові витрати, які необхідно здійснити на початку освоєння ділового плану. Витрати на реєстрацію діяльності; отримання відповідних дозволів, ліцензій, патентів тощо, консультаційні витрати щодо організації та ведення бізнесу.

 Виробничий план доцільно розпочинати з короткої характеристики виробничого процесу, тобто з опису основних Виробничий план доцільно розпочинати з короткої характеристики виробничого процесу, тобто з опису основних виробничих операцій у їх послідовності.

Підрозділ «Основні виробничі операції» дає можливість зрозуміти: 1) Яке місце займає підприємство у схемі Підрозділ «Основні виробничі операції» дає можливість зрозуміти: 1) Яке місце займає підприємство у схемі продажу товарів/надання послуг Схема надання експедиційних послуг

2) В якій технологічній послідовності виготовляється продукція; Підготовка Змішування Обробка тіста Начинка Випікання Процес 2) В якій технологічній послідовності виготовляється продукція; Підготовка Змішування Обробка тіста Начинка Випікання Процес приготування піци

3) Куди й кому підприємство буде поставляти (продавати) готову продукцію. Структура каналів збуту полуниці, 3) Куди й кому підприємство буде поставляти (продавати) готову продукцію. Структура каналів збуту полуниці, %

 Виробнича програма — це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам Виробнича програма — це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок

План виробництва продукції підприємства Обсяг випуску продукції, натур. од. Продукція 1 . . . План виробництва продукції підприємства Обсяг випуску продукції, натур. од. Продукція 1 . . . Всього Рік 0 1 2 . . . n

 Устаткування (обладнання) - сукупність механізмів, пристроїв, приладів, необхідних для виробництва товарів/послуг. Устаткування (обладнання) - сукупність механізмів, пристроїв, приладів, необхідних для виробництва товарів/послуг.

Підрозділ «устаткування» складається: 1) з повного списку машин та устаткування, потрібного для здійснення технологічного Підрозділ «устаткування» складається: 1) з повного списку машин та устаткування, потрібного для здійснення технологічного процесу; 2) розрахунків витрат, пов’язаних з придбанням або орендою (лізингом) технологічного обладнання; 3) інформації щодо строків служби та амортизаційних відрахувань.

Характеристика необхідного обладнання Найменування Всього Виробник Технічні Ціна за Кількіст характерис од. ь, од. Характеристика необхідного обладнання Найменування Всього Виробник Технічні Ціна за Кількіст характерис од. ь, од. тики (виробничі потужності ) Загальн а варт ість

У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектувальні вироби» наводять відомості щодо: а) усіх видів матеріальних У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектувальні вироби» наводять відомості щодо: а) усіх видів матеріальних ресурсів, котрі будуть використані у виробничому процесі; б) конкретних постачальників сировини й матеріалів; в) закупівельних цін на всі види матеріальних ресурсів; г) фінансових та інших умов постачання цих ресурсів фірмі; д) обсягів потрібних запасів сировини, матеріалів і комплектувальних виробів, а також відомості щодо особливих умов їх зберігання.

Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму N п/п l Рік 0 Найменування ресурсів Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму N п/п l Рік 0 Найменування ресурсів Кількість, у натур. од. 1 Сировина та матеріали 2 Покупні та комплектуючі вироби 3 Паливо 4 Енергія 5 Разом Ціна одиниці ресурсів, тис. грн. 1 Загальна вартість, тис. грн. Вартість перехідного запасу, тис. грн. . n

Форма плану постачання Основні умови постачання Постачаль ник № 1 2 Характеристика сировини, продукції, Форма плану постачання Основні умови постачання Постачаль ник № 1 2 Характеристика сировини, продукції, напівфабрика тів 3 види методи форма поста зав опл вок озу ати 4 5 6 інші ум ов и 7

 Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення» , як правило, включає інформацію про потреби фірми Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення» , як правило, включає інформацію про потреби фірми в конкретних виробничих і невиробничих приміщеннях (включаючи адміністративні, складські, підсобні).

Місце розташування Транспортні вимоги Комунікації Вимоги до приміщень: Загальна площа та площа окремих приміщень Місце розташування Транспортні вимоги Комунікації Вимоги до приміщень: Загальна площа та площа окремих приміщень Функціональні вимоги Ремонт

Вплив зовнішніх факторів на виробничогосподарську діяльність підприємства: 1) зміна цін на окремі види матеріальних Вплив зовнішніх факторів на виробничогосподарську діяльність підприємства: 1) зміна цін на окремі види матеріальних ресурсів з ініціативи постачальників або під впливом економічної ситуації в країні; 2) імовірність появи нових технологій виготовлення окремих видів продукції; 3) засоби правового захисту нової продукції чи послуг (патенти, ліцензії, товарні знаки або авторські права, які будуть одержані підприємством); 4) юридичні обмеження стосовно виробничих процесів (санітарно-екологічні норми, вимоги до утилізації відходів виробництва, безпеки праці тощо).

 У процесі розроблення виробничого плану треба пам’ятати, що зайві технічні подробиці можуть ускладнювати У процесі розроблення виробничого плану треба пам’ятати, що зайві технічні подробиці можуть ускладнювати розуміння основного змісту бізнес-плану. Тому потрібно добре зважити, що буде важливим у цьому розділі для заінтересованих осіб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ