Скачать презентацию Портфолио НА СТАРШИ УЧИТЕЛ Сашка Стефанова Дойкова Преподавател Скачать презентацию Портфолио НА СТАРШИ УЧИТЕЛ Сашка Стефанова Дойкова Преподавател

79a1f743db96b71dbea7c190264841c9.ppt

  • Количество слайдов: 25

Портфолио НА СТАРШИ УЧИТЕЛ Сашка Стефанова Дойкова Преподавател по Информационни технологии в СОУ”Ангел Каралийчев” Портфолио НА СТАРШИ УЧИТЕЛ Сашка Стефанова Дойкова Преподавател по Информационни технологии в СОУ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица

Мотиви за изготвяне на това портфолио Електронното портфолио е възможност за получаване на информация Мотиви за изготвяне на това портфолио Електронното портфолио е възможност за получаване на информация за иновации в дадена област, представяне на лични идеи и споделяне с колеги, т. е. обмен на идеи в мрежата.

Част І. Раздел 1. Общи сведения Раздел 2. Педагогическа дейност Раздел 3. Научно-методическа дейност Част І. Раздел 1. Общи сведения Раздел 2. Педагогическа дейност Раздел 3. Научно-методическа дейност Раздел 4. Резултати от педагогическата дейност Част ІІ. Приложения

Раздел 1 Общи сведения Дейността на преподавателе свързана с осъществяване на организационни връзки, взаимоотношения Раздел 1 Общи сведения Дейността на преподавателе свързана с осъществяване на организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с: учениците; техните родители; учители и възпитатели от същото и други училища; управленския и административния персонал на училището; експерти в РИО и МОМН; институти и звена за квалификация на учители.

Раздел 2 Педагогическа дейност Основни функции Планиране и подготовка на учебния процес. Провеждане на Раздел 2 Педагогическа дейност Основни функции Планиране и подготовка на учебния процес. Провеждане на обучение по съответните предмети. Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: ü дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; ü отговарят на различни образователни потребности на учениците; ü мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; ü реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

 • Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на учене. • Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на учене. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Отговорности на учителя През учебната 2012 / 2013 година преподавам: Информационни технологии в V ; VІІІ ; ІХ и ХІІ класове

Раздел 3. Научно-методическа дейност Методически материали: * Образователни планове, програми и учебно – методическа Раздел 3. Научно-методическа дейност Методически материали: * Образователни планове, програми и учебно – методическа литература – Приложение 2 * Използване на ИКТ в образователния процес – презентации на теми или част от уроци – Приложение 3 *Диагностични средства за оценка и критерии за оценяване- Приложение 4 : - тестове за входно ниво - тестове за изходно ниво

Описание на педагогическата и научно-методическа дейност Методи на преподаване Използване на учебници от издателство Описание на педагогическата и научно-методическа дейност Методи на преподаване Използване на учебници от издателство „Изкуства” и издателство „Нова звезда” Презентации по определени теми – за представяне на нови знания и презентации на ученици по зададени теми. Подходящи тестове

Описание на педагогическата и научно-методическа дейност Обратна връзка Методите за оценяване са различни в Описание на педагогическата и научно-методическа дейност Обратна връзка Методите за оценяване са различни в зависимост от класа и отделните ученици. За отсъстващите (по болест) ученици - изпращане на електронна разработка на урока и практическите задачи, изпълнявани в часа

Квалификационна дейност: Диплом за завършено висше образования в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Физика Квалификационна дейност: Диплом за завършено висше образования в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Физика и математика, степен – магистър, 1993 г. Диплом за завършено висше образования във ВТУ „ Св. Кирил и Методий”, специалност Информатика, Компютърна мултимедия, степен- магистър, 2009 година, Пета квалификационна степен - Тракийски университет – Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители

Удостоверение за завършено обучение „Текуща квалификация по физика и математика”, 2005 г Регионален педагогически Удостоверение за завършено обучение „Текуща квалификация по физика и математика”, 2005 г Регионален педагогически център гр. Велико Търново Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични умения за учители по физика” 2006 г Национален педагогически център Сертификат за завършен курс „Конфликти, агресия и тормоз” 2010 г. Фондация Европартньори 2007 Удостоверение за професионална класификация по методика на обучението по БДП - І-ІV клас и V – VІІІ клас 2010 г. г. Технически университет –София ИПФ Сливен

Участие в проект 30. 09. – 01. 10. 2011 г. , Сафия Участие в Участие в проект 30. 09. – 01. 10. 2011 г. , Сафия Участие в национален конкурс “Училището – желана територия на ученика” с представяне на Електронно ръководство по физика и астрономия за 7 -ми клас.

Раздел 4. Резултати от педагогическата дейност Постигане на положителни резултати и овладяване на трайни Раздел 4. Резултати от педагогическата дейност Постигане на положителни резултати и овладяване на трайни знания и умения. Учителят да залага и използва игровия момент в урока и чрез играта да се постигне по-добро обучение.

. Част ІІ. Приложения Europass автобиография Лична информация Собствено име Фамилия Адрес Телефон E-mail . Част ІІ. Приложения Europass автобиография Лична информация Собствено име Фамилия Адрес Телефон E-mail Националност пол Сашка Стефанова Дойкова Ул. ”Христо Ботев” № 92 с. Джулюница- 5146, България 06161 / 20 27 [email protected] . bg Българка жена

Трудов стаж Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес Трудов стаж Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа 01. 09. 1993 учител общообразователен предмет прогимназиален етап Физика Информационни технологии Планиране, организиране и провеждане на образователновъзпитателния процес; насърчаване и оценяване постиженията на учениците СОУ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица Образование

Трудов стаж Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес Трудов стаж Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа 01. 09. 1989 – 31. 08. 1993 г. учител общообразователен предмет прогимназиален етап Математика и физика Планиране, организиране и провеждане на образователновъзпитателния процес; насърчаване и оценяване постиженията на учениците Основно училище „Климент Охридски” с. Камен Образование

Дати. Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата Дати. Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения Име и вид на обучаващата или образователната организация 1984 -1987 г. Учител по математика, физика и трудово обучение Математика и физика Учителски институт“ Дичо Петров ” гр. Смолян

Дати. Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения 1988 -1993 г. Учител по Дати. Наименование на придобитата квалификация Основни предмети/застъпени професионални умения 1988 -1993 г. Учител по физика и математика Физика и математика Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Св. Климент Охридски” Ниво по националната класификация Магистър

Дати. 2007 -2009 г. Основни Информатика, Компютърна предмети/застъпени мултимедия професионални умения Име и вид Дати. 2007 -2009 г. Основни Информатика, Компютърна предмети/застъпени мултимедия професионални умения Име и вид на обучаващата ВТУ „ Св. Кирил и Методий или образователната организация Ниво по националната Магистър класификация

. Основни предмети/застъпени професионални умения Физика Име и вид на обучаващата или Тракийски университет . Основни предмети/застъпени професионални умения Физика Име и вид на обучаващата или Тракийски университет – образователната организация Стара Загора Име и вид на обучаващата или Департамент за информация и образователната организация повишаване квалификазията на учителски Ниво по националната класификация Дати Пета квалификационна степен 29. 10. 2010 г.

Лични умения и компетенции Майчин език Български Други Руски език Четене Добро Писане Добро Лични умения и компетенции Майчин език Български Други Руски език Четене Добро Писане Добро разговор Добро

работа в екип; - комуникативна, умения за работа с ученици, родители, общественост – придобити работа в екип; - комуникативна, умения за работа с ученици, родители, общественост – придобити в работата Организационни умения Организиране на мероприятия с участие на и компетенции ученици и учители - в работата Основни умения за работа с Технически умения и различни видове техника – в компетенции работата и в бита Операционни системи – Компютърни умения и WINDOWS, текстообработка компетенции – WORD, електронни таблици – EXEL; съставяне, редакция и печат на документи, интернет, електронна поща, работа с принтер; архивиращи и антивирусни програми, сканиране, бази данни, изчисления, Уеб дизайн; Power point Социални умения и компетенции -

http: //soustrajica. com/fizika http: //soustrajica. com/fizika

Електронно ръководство Електронното ръководство е създадено с цел да подпомогне учениците в процеса на Електронно ръководство Електронното ръководство е създадено с цел да подпомогне учениците в процеса на обучението им през първата година от изучаването на физика и астрономия като самостоятелен предмет. Часовете за изучаване на този предмет са намалени, а добрата подготовка изисква повече упражнения