Скачать презентацию ПОРТФОЛИО на Людмила Червенкова старши възпитател начален етап Скачать презентацию ПОРТФОЛИО на Людмила Червенкова старши възпитател начален етап

7ff8a2ac6b89c7dd460c25c8cacdb695.ppt

  • Количество слайдов: 25

ПОРТФОЛИО на Людмила Червенкова старши възпитател начален етап ІІІ ОУ “Братя Миладинови” гр. Гоце ПОРТФОЛИО на Людмила Червенкова старши възпитател начален етап ІІІ ОУ “Братя Миладинови” гр. Гоце Делчев

Съдържание І. Автобиография – СV ІІ. Философия на преподаване ІІІ. Отговорности на възпитателя / Съдържание І. Автобиография – СV ІІ. Философия на преподаване ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма ІV. Методи на преподаване / Цели и стратегии V. Обратна връзка VІ. Бъдещи планове VІІ. Приложение

І. Автобиография Лична информация: Име: Людмила Славчева Червенкова Дата на раждане: 15. 01. 1964 І. Автобиография Лична информация: Име: Людмила Славчева Червенкова Дата на раждане: 15. 01. 1964 г. Място на раждане: гр. Гоце Делчев Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Даскал Господин” № 7 Област: Благоевград Телефон: 0886767668 Е-mail: lusi 1564@abv. bg Националност: България

Образование и обучение: Средно образование: 1981 г. – ПГ «Яне Сандански» Висше образование: 1987 Образование и обучение: Средно образование: 1981 г. – ПГ «Яне Сандански» Висше образование: 1987 г. ВПИ –Благоевград Образователноквалификационна степен: магистър Специалност: Начален учител със специализация руски език Работни езици: Английски и руски език.

Трудов стаж: o От 1. 09. 1987 г до 1. 09. 2011 г-начален учител Трудов стаж: o От 1. 09. 1987 г до 1. 09. 2011 г-начален учител в ІІІ ОУ “Братя Миладинови” o От 01. 09. 2011 г. -старши възпитател в начален етап в ІІІ ОУ “Братя Миладинови”

Социални умения и компетенции: работа в екип o o o o o 1. Работа Социални умения и компетенции: работа в екип o o o o o 1. Работа по проекти: 1. 1. Проект : Общински проект за развитие на извънкласните дейности 2007 – 2008 год. ; 1. 2 Проект: ”Интеграция на децата от етническите малцинства“ по ОПРР-2011/2012 г. 1. 5. По проект “Успех”-ръководител на клуб “Млад природолюбител” 2012/2014 г. 2. От 2003 до сега в училището съществува Детска вокална група под мое ръководство. 3. Активно работя с наадрени ученици за участия в различни изяви на училищно, градско и общинско ниво. Мои ученици са заеха престижни места в конкурса за детска песен “Звезди в радиото”-гр. Благоевград. (2010, 2011 г) 4. По моя инициатива през 2010, 2011 и 2012 г. в училището съществуваше и група за ударни инструменти, която участваше в редица мероприятия. 5. През учебната 2010/011 учебна година създадох и администрирам до този момент сайт на класа: Luyboznaiko. wenode. com; Luyboznaiko. gimdo. com; Lubopitko. gimdo. com

Технически умения и компетенции: Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Технически умения и компетенции: Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet. o Знанията в тази сфера ми дават възможност да получавам достъп до разнообразна допълнителна информация, която е в полза при методиката в обучението и успешно мотивиране на учениците при тяхната подготовка. Освен това информационните технологии са ми полезни при изработването на тестове, презентации на уроци по отделните учебни предмети като иновативни методи в обучението. o Интереси: литература , кино, театър, музика и пътувания.

ІІІ . Отговорности на възпитателя / Учебна програма Кратко описание на настоящите ми задължения ІІІ . Отговорности на възпитателя / Учебна програма Кратко описание на настоящите ми задължения на възпитател. 1. Член съм на МО на възпитателите – следя за спазването на поставените от Директора задачи, изготвям информации и отчети, свързани с учебно-възпитателната дейност. 2. Дейности в рамките на нормата възпитателска заетост пряко свързана с учениците: 2. 1. Формиране на социални умения у децата и учениците. 2. 2. Прилагане на иновационни техники и методи на работа. 2. 3. Дейности по опазване здравето и живота на децата и учениците .

ІV. Методи на преподаване / Цели и стратегии 1. Основна цел -Повишаване качеството на ІV. Методи на преподаване / Цели и стратегии 1. Основна цел -Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. 2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка 2. 1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 2. 2. Да се създаде организация в ПИГ за нормално провеждане на проследяването на образователните резултати. 2. 3. Да се използват педагогически методи и подходи , съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците в ПИГ.

Методи на преподаване/ Цели и стратегии o 2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка Методи на преподаване/ Цели и стратегии o 2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка 2. 5. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ПИГ. o 2. 6. Да се поддържат контакти с родителите на o учениците в ПИГ с оглед повишаване на тяхната успеваемост. o 2. 7. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване o на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

ІV. Методи на преподаване/Цели и стратегии o o o 2. Общи цели и стратегии ІV. Методи на преподаване/Цели и стратегии o o o 2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка 3. Общи цели и стратегии – Дейности по интереси 3. 3. Колективната работа в ІІІа ПИГ да съдейства за изява на индивидуалните способности за диференцирано развитие на учениците. 3. 4. Възпитателната работа в ІІІа ПИГ да е подчинена на общите цели на училището, но същевременно да е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им време. 3. 5. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му. 3. 6. Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екип.

ІV. Методи на преподаване/ Цели и стратегии o o o 5. Методи на преподаване. ІV. Методи на преподаване/ Цели и стратегии o o o 5. Методи на преподаване. 5. 1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия. 5. 2. Учене по едно и също време при спазване на моменти за почивка (отдих) 5. 3 Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката. 5. 4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 5. 5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства. 5. 6. Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното съдържание. 5. 2. С оглед повишаване на качеството на обучението, старая се да включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

V. Обратна връзка 1. От 2002 до 2010 г. работих като начален учител по V. Обратна връзка 1. От 2002 до 2010 г. работих като начален учител по различни предмети. Имах възможност да подготвям учениците за викторини и различни състезания, както и в ІV клас за НВО. 2. От 2010 г. работя като възпитател и нямам възможност активно да подготвям ученици за участия в конкурси, викторини и състезания. 3. В момента провеждам анкети с родители под формата на “Поща за родители” , в която те участват активно и там дават своите оценки за работата ми. 4. Оценките присъстват и в личното портфолио на всеки ученик , което имат от 2012 г.

VІ. Бъдещи планове o o o 1. В краткосрочен план Обучение и квалификация на VІ. Бъдещи планове o o o 1. В краткосрочен план Обучение и квалификация на педагогическите специалисти по проект BG 051 PO 001 -3. 1. 03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. 2. 2. Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист. o 2. В дългосрочен план o Да премина обучение за първи клас-квалификация към ДИУУ за усъвършенстване на учителите.

o VІІ. Квалификации: 1. ПКС Като учител притежавам ТРЕТА професионално-квалификационна степен. 2. СЕРТИФИКАТИ: 1. o VІІ. Квалификации: 1. ПКС Като учител притежавам ТРЕТА професионално-квалификационна степен. 2. СЕРТИФИКАТИ: 1. Сертификат за участие в семинар на тема: ”Работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация” 2. Сертификат за завършено обучение по стандартизиран модул на тема: ”Оценяването на учебните резултати в началното училище” 3. Сертификат за преминато обучение на тема: ”Работа с интерактивна дъска” 4. Сертификат за завършен обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на тема: ”Портфолиото на учителя”.

VІІ. Квалификации o o o o 6. Сертификат за участие в практически семинар на VІІ. Квалификации o o o o 6. Сертификат за участие в практически семинар на тема„Професионалния стрес при учителите. Техники за овладяване и контрол на стреса“. 7. Сертификат за участие в практически семинар „Управление на гнева и контрол на агресивното поведение сред учениците“. 3. УДОСТОВЕРЕНИЯ: 1. Удостоверение за завършено обучение по английски език „Английски език с комуникативна насоченост” – ниво А 1 2. Удостоверение за завършено обучение “Базови и специфични компютърни умения на учители по начална училищна педагогика” 3. Удостоверение за завършена специализация по английски език към Министерството на науката и висшето образование.

VІІ. Квалификации: o 4. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП VІІ. Квалификации: o 4. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП – IV клас. o 5. Удостоверение за участие в семинар на тема „Възможности за финансиране и разработване на успешни проекти. Практически съвети. “ o 6. Удостоверение за продължаващо образование на тема„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“

q VІІІ. Умения и компетентности . o o o Комуникативни и организационни умения; Способност q VІІІ. Умения и компетентности . o o o Комуникативни и организационни умения; Способност за работа в екип; Коректност, отговорност, лоялност, креативност; Коректни отношения с учителски колектив; Отлични контакти с ученици и родители; Работа с компютри;

IX. Приложение IX. Приложение

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!