Скачать презентацию Политика действия на ЕС в подкрепа на Скачать презентацию Политика действия на ЕС в подкрепа на

058e8fe8a3797c5fa28b20e4ececb078.ppt

  • Количество слайдов: 14

Политика & действия на ЕС в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество Европейски Политика & действия на ЕС в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество Европейски панаир на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания Пловдив, България, 29 март 2012 László Andor Комисар по Заетостта, социалните въпроси и включването Social Europe

План • Значимостта на социалните предприятия & социалната икономика Ø Криза; Стратегия Европа 2020 План • Значимостта на социалните предприятия & социалната икономика Ø Криза; Стратегия Европа 2020 Инициатива за социален бизнес Ø Достъп до финансиране Ø Признаване, видимост, изграждане на капацитет Ø Регулаторна рамка (вкл. Обществени поръчки, държавна помощ) Social Europe

Подкрепата за социални предприятия е част от програмата на ЕС за растеж и заетост Подкрепата за социални предприятия е част от програмата на ЕС за растеж и заетост • Социални предприемачи са иноватори и инициатори на социална промяна • Потенциал да се обедини най-доброто от частните, публичните сектори и гражданското общество Ø Те създават устойчиви работни места, улесняват социалната и трудовата интеграция, предоставят приобщаващи социални услуги и подобряват качеството на социалните и здравните грижи Ø Те въвеждат ефикасни начини за намаляване на емисиите и отпадъците, и за използване на природните ресурси и енергия поефикасно. Ø Те допринасят за иновативното прилагане на технологии, пр. чрез активно използване на интернет. Social Europe

Европа 2020 и концепцията за Социална пазарна икономика като отговор на кризата • Криза Европа 2020 и концепцията за Социална пазарна икономика като отговор на кризата • Криза на неустойчивостта, недостатъчно приобщаващ и следователно неинтелигентнен модел на растеж • Модел на растеж Европа 2020: голям акцент върху заетостта, намаляването на бедността, екологична и социална устойчивост – всички те помагат също на конкурентноспособността • Ключови играчи в социалната пазарна икономика включват: • Участници от социалната икономика (кооперации, асоциации, колективи, фондации…) • Социални предприятия (разнообразни форми, но със социален фокус) Те се нуждаят от специфична подкрепа Social Europe

Какво е социално предприятие? • Социалната бизнес инициатива дава дефиниция, опитвайки се да вземе Какво е социално предприятие? • Социалната бизнес инициатива дава дефиниция, опитвайки се да вземе предвид разнообразието на икономическите структури, културни традиции и правни рамки на социалната икономика и социалното предприемачество в Европа: Ø Търгуване на пазара; Ø Основна цел: да осигури по-скоро социално въздействие отколкото печалба за собствениците и акционерите; Ø Печалбите са основно реинвестирани за постигане на социални цели; Ø Структури на управление, в които взимат участие всички заинтересовани: работници, клиенти и акционери; Ø Отговорно и прозрачно, иновативно и предприемаческо управление. Social Europe

Бариери за започване, развитие и разрастване на социалните предприятия, които могат да се преодолеят Бариери за започване, развитие и разрастване на социалните предприятия, които могат да се преодолеят посредством действия на ниво ЕС • Недоразвита финансова система - през целия жизнен цикъл на бизнеса • Недостатъчни инвестиции в образование и обучение за изграждането на необходимите нагласи, умения и компетенции. • Неадекватни мрежи и инфраструктури за подпомагане • Липса на осведоменост и признаване на социалната стойност, която генерират социалните предприятия • Регулаторна рамка – преградите остават и особеностите на социалните предприятия не е винаги са отразени Social Europe

Социална бизнес инициатива- План за действие Ø Подобряване на достъпа до финаниране за социални Социална бизнес инициатива- План за действие Ø Подобряване на достъпа до финаниране за социални предприятия, съобразени с техните специфични особености. Ø Подобряване на видимостта и признаване на социалното предприятие, улесняване на взаимното изучаване и изграждане на капацитет, насърчаване развитието на умения. Ø Опростяване на Европейските правни и регулаторни рамки за да се гарантира, че те включват социални предприятия наравно с други форми на бизнес, найвече в сферите на обществените поръчки, мерки за държавна помощ за социални и местни услуги, и за капиталови пазари. Social Europe

СБИ– Достъп до финансиране Структурни фондове на ЕС (ЕСФ, ЕФРР) 2014 -2020 • • СБИ– Достъп до финансиране Структурни фондове на ЕС (ЕСФ, ЕФРР) 2014 -2020 • • • Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия е предложено за инвеститорски приоритет и за двата фонда Грантови схеми (пр. за изграждане на капацитет) Револвиращи финансови инструменти (на ниво ЕС, национално или регионално) Програма за социална промяна & иновация • • • Продължаване на механизма на ЕС за микрофинансиране (€ 90 млн. + “рециклирани” фондове от настоящия период) Нов инструмент за инвестиции, специално за социалните предприятия (€ 90 млн. ) € 100 млн. за социални иновации и експерименти (основно покани за подаване на предложения) Регламент на Европейския социален фонд за предприемачество (Eu. SEF) • Създаване на призната марка на ЕС(с ‘паспортна функция’) за фондове, инвестиращи поне 70% от средствата си в социални предприятия • • По-лесни трансгранични инвестиции (и достъп до финансиране) Подобрена информация за институционалните инвеститори • Всеки Eu. SEF трябва да предоставя стандартизирана основна информация ( насоченост към видове социален бизнес, начин на избор, как се следи и докладва социалното въздействие) Social Europe

SBI – Видимост, признание, капацитет • Разработка на карта на социални предприятия в ЕС SBI – Видимост, признание, капацитет • Разработка на карта на социални предприятия в ЕС • Примери от практиката, най-добри практики • Създаване на публична база данни относно етикети и сертификати, приложими към социалния бизнес • Създаване на единна многоезична електронна платформа за информация и обмен между социални предприятия • Насърчаване на взаимното изучаване & изграждане на капацитет на националните и регионалните администрации • Най-вече да има възможност за подпомагане на социалните предприятия от Структурните фондове Social Europe

СБИ – регулаторни подобрения • Европейски статут за някои форми на социални предприятия- улесняване СБИ – регулаторни подобрения • Европейски статут за някои форми на социални предприятия- улесняване на трансграничните дейности • • Предложен статут на Европейски Фондации (фев. 2012) Стартирана консултация за опростяване на Европейската Кооперативна Регулация (конференции на интересованите страни апр. -септ. 2012) Проучване за възможен статут за взаимоспомагателни дружества Подобряване на достъпа до обществени поръчки и концесии (Предложение на Комисията, дек. 2011) • Обществените власти могат да запазят обществени поръчки за структури, като социални и трудови кооперации които наемат хора с увреждания и работници в неравностойно положение • Разрешаване на обществените власти да използват критерии за възлагане отнасяши се до “социална интеграция на хора в неравностойно положение или от уязвими групи “ когато избират доставчика на всеки вид стока, услуга или работа • По-лек режим на обществени поръчки за социални услуги (праг от € 500 000) • Критерии, съчетаващи качество и цени, не само цени Social Europe

СБИ– регулаторни подобрения(2) • Опростяване на правила за държавна помощ за услуги от общ СБИ– регулаторни подобрения(2) • Опростяване на правила за държавна помощ за услуги от общ икономически интерес (УОИИ)– “Almunia пакет” дек. 2011 • Изясняване на базови концепти, опростяване на процедури, по-добро взимане под внимание особената същност на УОИИ, които често се предоставят от социалните кооперативи • Освобождаване от задължението за осведомяване държавната помощ за УОИИ “задоволяване на социалните нужди отнасящи се към здравеопазването и дългосрочните грижи, детски грижи, достъп до и реинтеграция на пазара на труда, социално настаняване и грижите и социалното включване на уязвими групи” • Предложение за регулиране на De minimis : праг за УОИИ от € 500, 000 за 3 години Когато се финансират социални услуги Държавите-членки ще трябва да се съобразяват с относително ясните условия, определени в решението на Комисията от дек. 2011, но няма да трябва да минават през често продължителния процес на уведомяване Social Europe

Каква е нашата визия? Ø Развитие на голямата традиция в Европа на предприемачество и Каква е нашата визия? Ø Развитие на голямата традиция в Европа на предприемачество и иновации за изграждане на почовешки и приобщаващ икономически модел Ø Правителства, предприятия, финансисти и други заинтересовани страни да обединят усилията си и да показват стойността на социалното предприемачество посредством образователната система, модели за подражание и истории за успеха на бизнеса, имащ положително социално въздействие Ø Правителствата да разработят целенасочени стратегии за създаването на благоприятна “ико-система” за социалните предприятия Social Europe

Къде да се намери повече информация • • • Предложение на Регламент за Фондове Къде да се намери повече информация • • • Предложение на Регламент за Фондове за Социално Предприемачество http: //ec. europa. eu/internal_market/investment/social_investment_funds _en. htm Предложена на Регламент на ЕСФ http: //ec. europa. eu/esf/Blob. Servlet? doc. Id=231&lang. Id=enhttp: //ec. europ a. eu/internal_market/social_business/index_en. htm Социална бизнес инициатива http: //ec. europa. eu/internal_market/social_business/index_en. htm Речи от Конференцията за СБИ (18 ноември 2011) http: //webcast. ec. europa. eu/eutv/portal/archive. html? view. Conference=13 363 Програма за социална промяна и иновация http: //eurlex. europa. eu/Lex. Uri. Serv. do? uri=COM: 2011: 0609: FI N: EN: PDF Пакет Almunia за държавните помощи за УОИИ: http: //ec. europa. eu/competition/state_aid/legislation/sgei. html Social Europe

Благодаря Ви Social Europe Благодаря Ви Social Europe