Скачать презентацию Полезно при подготовка и работа по проекти по Скачать презентацию Полезно при подготовка и работа по проекти по

261a52533cce9e3543ee874ee6abe659.ppt

  • Количество слайдов: 26

Полезно при подготовка и работа по проекти по програма Еразъм+ Полезно при подготовка и работа по проекти по програма Еразъм+

Еразъм « +» е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и Еразъм « +» е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014— 2020 г. • Програма „Еразъм+“ е разработена с цел оползотворяване на европейския човешки талант , утвърждава принципа на учене през целия живот , неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и младежта.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“? Физическите лица: студенти, учащи, чиракуващи, ученици, възрастни КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“? Физическите лица: студенти, учащи, чиракуващи, ученици, възрастни учащи, младежи, доброволци, университетски преподаватели, учители, инструктори, младежки работници, специалисти от организации, работещи в областите на образованието, обучението и младежта, са основната целева група по програмата.

Фази на проекта - Фаза на инициативността - Фаза на планиране - Фаза на Фази на проекта - Фаза на инициативността - Фаза на планиране - Фаза на провеждане - Заключителна фаза - Фаза след проекта

33 са държавите, които могат да участват по програма Еразъм+ *28 държави членки на 33 са държавите, които могат да участват по програма Еразъм+ *28 държави членки на ЕС *Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Македония Всички останали държави могат да са партньори.

Въпроси, възникващи при започване на проекта -дефиниция на целите и целева група -съдържание на Въпроси, възникващи при започване на проекта -дефиниция на целите и целева група -съдържание на проекта -кое, кога да се случи -финанси -партньори -ресурси -комуникация -избор на заглавие на проекта

Въпроси, възникващи след започване на проекта -време -финанси -материали, техника, бази -участници Въпроси, възникващи след започване на проекта -време -финанси -материали, техника, бази -участници

Важни принципи за успешна съвместна работа -уважение -толерантност -равноправие -откритост -готовност за компромиси -разбирателство Важни принципи за успешна съвместна работа -уважение -толерантност -равноправие -откритост -готовност за компромиси -разбирателство -участие в решенията

участници -мотивирани ученици, учители и родители -хора, които са външни партньори АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ участници -мотивирани ученици, учители и родители -хора, които са външни партньори АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ

ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА УЧАСТВАТ, НЕ БИВА ДА БЪДАТ ПРИНУЖДАВАНИ ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА УЧАСТВАТ, НЕ БИВА ДА БЪДАТ ПРИНУЖДАВАНИ

ВЪЗМОЖНИ ПРОЕКТНИ ТЕМИ -ежедневие и семейство -Европа -правата на човека -свобода -демокрация -изкуство -образование ВЪЗМОЖНИ ПРОЕКТНИ ТЕМИ -ежедневие и семейство -Европа -правата на човека -свобода -демокрация -изкуство -образование -туризъм -екология -архитектура -стопанство -култура -малцинства

ERASMUS+ 14, 7 Milliarden € 1. 1. 2014 - 31. 12. 2020 • Три ERASMUS+ 14, 7 Milliarden € 1. 1. 2014 - 31. 12. 2020 • Три водещи области *К 1 – 63% за обучение на преподаватели *К 2 – 28% за партньорства и обмен на ученици *К 3 – 4, 2 за политически реформи

Важни предпоставки за одобряване и финансиране на проект *да е за поне 2 години Важни предпоставки за одобряване и финансиране на проект *да е за поне 2 години *да има повече участници *като основна цел да се посочи междукултурния обмен *да има участник със специални потребности *заглавието на проекта да отговаря на въпроса защо трябва да бъде oдобрен *един различен проект *дейности, свързани с обмен на практики *дейности, които стимулират разработването, на иновативни практики в областта на образованието

Главни цели на проектната работа *междукултурен обмен *развитие на социални компетентности *повишаване авторитета на Главни цели на проектната работа *междукултурен обмен *развитие на социални компетентности *повишаване авторитета на училищната институция *по - нататъшна съвместна работа *развитие на качества у младежите *подобряване на комуникативните способности на чужд език *откриване на прилики и разлики между партньорите *толерантност и респект *по-положителни нагласи към Европа и ценностите на ЕС *повишени възможности за професионално развитие *по-активно участие в обществения живот *повишена мотивация за изучаване на езици *по-голямо използване на резултатите от обучението

Разработване на проект *избиране на участници *определяне на цели и начини за постигането им Разработване на проект *избиране на участници *определяне на цели и начини за постигането им *подбор на методи, които ще се използват *идентифициране на интересите и посоката на проекта *обсъждане заедно с децата на бъдещи активности *избор на партньори(най-малко 6 месеца преди стартиране на проекта) *избор на основна тема, която всички намират за интересна *търсене на сътрудници *провеждане на предварителни срещи с координаторите партньори

Подготовка преди отпътуване *информиране за културни различия *проучване на нормите на поведение на партньорите Подготовка преди отпътуване *информиране за културни различия *проучване на нормите на поведение на партньорите *избиране на подходящи подаръци и сувенири *подписване на договор между ученикродител-учител *информиране за специални потребности и или заболявания

*провеждане на родителска среща *подписване на споразумение *поставяне на точни и ясни указания за *провеждане на родителска среща *подписване на споразумение *поставяне на точни и ясни указания за протичане на пътуването с цел намаляване на рисковете *планиране на не прекален брой дейности *списък с най-необходимото

Изисквания, които трябва да се съблюдават *всяко дете да разполага с легло и спално Изисквания, които трябва да се съблюдават *всяко дете да разполага с легло и спално бельо *надеждно приемното семейство *изградени навици *отговорност и точност

Крайни продукти на проекта *фотоалбум *готварска книга *филм *брошура *календар *картинен/речник *статии *предмети на Крайни продукти на проекта *фотоалбум *готварска книга *филм *брошура *календар *картинен/речник *статии *предмети на изкуството: картини, скулптури…

Разпространение резултатите от проекта *регионални медии, радио и телевизия *други училища *интернет страница *училищен Разпространение резултатите от проекта *регионални медии, радио и телевизия *други училища *интернет страница *училищен сайт и вестник *фейсбук *културно събитие *концерт *кът на проекта в училище, библиотека или друга обществена сграда *изработване на флаери, брошури, постери, фотоалбуми, визитни картички и други ръчно направени изделия *спортен турнир *концерт *празник

Културни особености *юдеите имат право на 1000 крачки в неделя и забрана за каране Културни особености *юдеите имат право на 1000 крачки в неделя и забрана за каране на автомобил и работа *думата алкохол е с арабски произход, но при тях е в сила забраната на алкохол *в Китай ако не мляскаш означава, че храната не ти харесва *ако в Турция изядеш всичко и чинията ти остане празна, веднага ще получиш нова пълна

*в Турция трябва да изчакаш, докато домакинът пръв започне *в Казакстан, Литва и Португалия *в Турция трябва да изчакаш, докато домакинът пръв започне *в Казакстан, Литва и Португалия се пита 3 пъти и след като 2 пъти се отговаря с не 3 тия отговор трябва да е да *в Италия и Испания не можеш да влезеш по къси панталони

Често възникващи въпроси * Минимален брой партньорски организации най-малко три държави, включително кандидатстващата *Как Често възникващи въпроси * Минимален брой партньорски организации най-малко три държави, включително кандидатстващата *Как се оценяват проектните предложения? - I етап – Проверка на легитимността на подадените предложения - II етап – Оценка на качеството на проектните предложения Оценката за качество се базира на 4 основни компонента: - Релевантност на проекта (максимум 30 т. ) - Качество на структурата и методологията за изпълнение на проекта (максимум 20 т. ) - Качество на екипа, работещ по проекта (максимум 20 т. ) - Въздействие и разпространение (максимум 30 т. ) - III етап – Оценка на финансовия капацитет - IV етап – Окончателно класиране на подадените предложения

*Какво се случва, ако нещо, заложено в проекта не се осъществи? Всичко, което е *Какво се случва, ако нещо, заложено в проекта не се осъществи? Всичко, което е заложено в проекта трябва да бъде изпълнено, но ако има подобаващо обяснение и причина, поради което дадена дейност не може да се изпълни или нещо се провали се пише обяснение и няма проблем *Към кого да се обърнем, ако имаме затруднения и въпроси? При всеки спорен въпрос или трудност, координатора може да се обърне към националната агенция

*Къде се кандидатства? В националната агенция в държавата, от където е координаторът *Кой носи *Къде се кандидатства? В националната агенция в държавата, от където е координаторът *Кой носи финансова отговорност? Всички участници носят еднаква отговорност. *Има ли минимална възраст за участие? Не *Смятат ли се дните на пристигане и отпътуване към продължителността на времетраене, ако и дори в този ден има някакво събитие? Не трябва да има минимум 5 работни дни *Може ли едно училище да участва в няколко проекта? Да, стига тематиката им да е различна

*Може ли да има няколко партньора от една държава? Да *Колко е максималния брой *Може ли да има няколко партньора от една държава? Да *Колко е максималния брой организации, участващи в един проект? 10 *Трябва ли формуляра за кандидатстване да се попълва само от координатора? Формулярът се попълва заедно от всички участници, а накрая координатора подава документите за одобрение. *На какъв език се попълва формуляра за кандидатстване? На един от официалните езици на кандидатстващите организации. Изготвил: Елица Кюлян Учител по немски език