PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska

Скачать презентацию PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska Скачать презентацию PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska

podstawy_zarzadzania_wykŁad__i_zagadnienia_1,2,3,4,.pptx

 • Размер: 896.4 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska по слайдам

PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska a. wisniewska@vistula. edu. pl PODSTAWY ZARZĄDZANI A dr Anna Wiśniewska a. wisniewska@vistula. edu. pl

SYLLABUS ECTS = 4 / 100 h / 6. 66 h Udział w zajęciachSYLLABUS ECTS = 4 / 100 h / 6. 66 h Udział w zajęciach – 30 h Udział w konsult. przedmiotowych – 8 h Udział w pracy zaliczeniowej – 2 h Ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela – 40 h, tj. 2 pkt. ECTS Przygotowanie do poszczególnych zajęć/studiowanie źródeł 20 h Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu/studiowanie literatury 15 h Ogółem praca własna studenta – 55 h tj. 2 pkt. ECTS

ZALICZENIE PRZEDMIOTU Egzamin pisemny w formie testu Na ostatnich zajęciach 12 stycznia 2016 ZALICZENIE PRZEDMIOTU Egzamin pisemny w formie testu Na ostatnich zajęciach 12 stycznia

CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii kierowania, zarysem ewolucjiCEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii kierowania, zarysem ewolucji teorii kierowania oraz współczesnym pojęciem kierowania i czynności kierowniczych (planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania)

TREŚCI KSZTAŁCENIA Władza i jej delegacja oraz decentralizacja Ewolucja teorii organizacji i zarządzania PodstawoweTREŚCI KSZTAŁCENIA Władza i jej delegacja oraz decentralizacja Ewolucja teorii organizacji i zarządzania Podstawowe zagadnienia współczesnej nauki o kierowaniu: podstawowe definicje, cele i rodzaje kierowników, umiejętności i role kierownicze, czynności kierownika Planowanie strategiczne i operacyjne Zasilanie w kadry, planowanie zasobów ludzkich

 Sterowanie (motywowanie): podstawowe pojęcia, teorie motywacji, metody motywowania i ich Sterowanie (motywowanie): podstawowe pojęcia, teorie motywacji, metody motywowania i ich ocena, wybór skutecznego motywowania, kierowanie przez cele. Kierowanie konfliktami Kontrolowanie. Pojęcie kontroli i audytu. Funkcje, zadania i rodzaje kontroli. Etapy procesu kontrolowania w przedsiębiorstwie (kontrola prewencyjna, bieżąca, zatwierdzająca i następna)

Zagadnienia do opracowania na egzamin dostępne będą na platformie „moodle” zgodnie z podaną literaturą.Zagadnienia do opracowania na egzamin dostępne będą na platformie „moodle” zgodnie z podaną literaturą.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA Griffin R. W. , Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 2004 J. A.LITERATURA OBOWIĄZKOWA Griffin R. W. , Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 2004 J. A. F. Stoner „Kierowanie” PWE 2011 S. P. Robbins , , Zachowania w organizacji” PWE 1998 Zarządzanie, teoria i praktyka, Pr. zbior. pod red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2000 Machaczka J. , Podstawy zarządzania, AE Kraków, Kraków

ZAGADNIENIA Źródła władzy Władza liniowa i sztabowa. Delegowanie władzy. Decentralizacja władzy. ZAGADNIENIA Źródła władzy Władza liniowa i sztabowa. Delegowanie władzy. Decentralizacja władzy.

POJĘCIE ZARZĄDZANIA. Zarządzanie jest to dynamiczny proces realnie zachodzący w zdecydowanej większości instytucji,POJĘCIE ZARZĄDZANIA. Zarządzanie jest to dynamiczny proces realnie zachodzący w zdecydowanej większości instytucji, szczególnie w przedsiębiorstwach. Zarządzanie, jako zjawisko realne może być i jest interpretowane, analizowane oraz opisywane z różnych punktów widzenia.

KIEROWANIE Kierowanie można rozpatrywać w ujęciu: szerokim lub zawężonym do kierowania ludźmi. KIEROWANIE Kierowanie można rozpatrywać w ujęciu: szerokim lub zawężonym do kierowania ludźmi.

DEFINICJA: Kierowanie to działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi, zgodnego z celamiDEFINICJA: Kierowanie to działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi, zgodnego z celami tego, kto nimi kieruje. (co bezpośrednio związane jest z fenomenem władzy nad kierowanymi)

POJĘCIE WŁADZY Władza jest definiowana jako: Realna możliwość wywierania wpływu na zachowanie ludzi!POJĘCIE WŁADZY Władza jest definiowana jako: Realna możliwość wywierania wpływu na zachowanie ludzi!

ŹRÓDŁA WŁADZY: 1. Prawo, 2. Interes, 3. Zaufanie, 4. Strach, 5. Uczucie, 6.ŹRÓDŁA WŁADZY: 1. Prawo, 2. Interes, 3. Zaufanie, 4. Strach, 5. Uczucie, 6. Własność zasobów

ŹRÓDŁA WŁADZY WG JOHNA FRENCH’A I BERTRANDA RAVENA. Władza nagradzania Władza zŹRÓDŁA WŁADZY WG JOHNA FRENCH’A I BERTRANDA RAVENA. Władza nagradzania Władza z mocy prawa Władza wymuszania Władza ekspercka Władza odniesienia

WŁADZA SZTABOWA I WŁADZA LINIOWA Władza liniowa Kierownicy, którzy sprawują władzę liniową toWŁADZA SZTABOWA I WŁADZA LINIOWA Władza liniowa Kierownicy, którzy sprawują władzę liniową to ci, którzy w organizacji, w przedsiębiorstwie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za osiąganie ich celów.

Władza sztabowa. W przedsiębiorstwie władzę sztabową sprawują te osoby, bądź grupy osób, któreWładza sztabowa. W przedsiębiorstwie władzę sztabową sprawują te osoby, bądź grupy osób, które świadczą usługi na rzecz kierowników liniowych i doradzają im. Pojęcie sztabu obejmuje wszystkie te elementy organizacji, których nie zalicza się do linii. To sztab udziela kierownikom pomocy, udziela porad eksperckich. Ich autorytet wynika z władzy eksperckiej.

STANOWISKA SZTABOWE I LINIOWE STANOWISKA SZTABOWE I LINIOW

WŁADZA FUNKCJONALNA Jest to prawo kontrolowania działalności innych działów odpowiednio do zakresu odpowiedzialności zespołówWŁADZA FUNKCJONALNA Jest to prawo kontrolowania działalności innych działów odpowiednio do zakresu odpowiedzialności zespołów sztabowych.

DELEGOWANIE WŁADZY. Delegowanie jest to przydzielanie innej osobie autorytetu formalnego (władzy z mocy prawa)DELEGOWANIE WŁADZY. Delegowanie jest to przydzielanie innej osobie autorytetu formalnego (władzy z mocy prawa) oraz odpowiedzialności za wykonanie określonych działań.

ZALETY DELEGOWANIA Im większą liczbę zadań kierownik zdoła delegować, tym ma większe możliwości, abyZALETY DELEGOWANIA Im większą liczbę zadań kierownik zdoła delegować, tym ma większe możliwości, aby zwiększyć własny zakres odpowiedzialności i przejmowania jej od kierowników wyższych szczebli. Skłania pracowników do przyjmowania odpowiedzialności i samodzielnego myślenia, co większa ich wiarę w siebie i skłonności do przejmowania inicjatywy. Prowadzi do podejmowania lepszych decyzji (pracownik znajdujący się najbliżej miejsca akcji lepiej znają fakty. Skuteczne delegowanie przyspiesza proces podejmowania decyzji.

PRZESZKODY W DELEGOWANIU Kierownicy niechętnie delegują uprawnienia decyzyjne. (Jako wymówki mówią: jaPRZESZKODY W DELEGOWANIU Kierownicy niechętnie delegują uprawnienia decyzyjne. (Jako wymówki mówią: ja to zrobię lepiej, moi pracownicy nie mają dostatecznych umiejętności, zbyt wiele czasu zajmie mi wyjaśnienie im co ma być zrobione) niejasność co do tego, kto ma za dane zadanie ponosić ostateczną odpowiedzialność. Czy kierownik czy pracownik.

DECENTRALIZACJA. To stała cześć procesu organizowania pracy w przedsiębiorstwie. Są to decyzje planistyczneDECENTRALIZACJA. To stała cześć procesu organizowania pracy w przedsiębiorstwie. Są to decyzje planistyczne dotyczące praktyki organizacyjnej.

. CO WPŁYWA NA DECENTRALIZACJĘ 1. Wpływ otoczenia. , 2. Wielkość i tempo wzrostu. CO WPŁYWA NA DECENTRALIZACJĘ 1. Wpływ otoczenia. , 2. Wielkość i tempo wzrostu organizacji. , 3. Inne cechy organizacji

PRZYWÓDZTWO To zdolność wpływania na grupę aby osiągała określone cele PRZYWÓDZTWO To zdolność wpływania na grupę aby osiągała określone cele

PRZYWÓDZTWO KIEROWNICZE to proces kierowania i wpływania na działalność członków grupy, związaną z jejPRZYWÓDZTWO KIEROWNICZE to proces kierowania i wpływania na działalność członków grupy, związaną z jej zadaniami. Przywództwo związane jest z 1. Innymi ludźmi 2. z nierównym podziałem władzy 3. Umiejętność korzystania z rozmaitych postaci władzy 4. Przywództwo ma związek z wartościami

STRUKTURY NIEFORMALNE Struktury nieformalne są konsekwencją dążenia do podmiotowości w organizacji. Przywódca nieformalny toSTRUKTURY NIEFORMALNE Struktury nieformalne są konsekwencją dążenia do podmiotowości w organizacji. Przywódca nieformalny to osoba, która angażuje się w działania przywódcze ale formalnie nikt jej nie nadał takich praw.

RODZAJE KIEROWNIKÓW Terminem kierownik posługujemy się do oznaczenia każdego, kto odpowiada za sprawowanie czterechRODZAJE KIEROWNIKÓW Terminem kierownik posługujemy się do oznaczenia każdego, kto odpowiada za sprawowanie czterech podstawowych funkcji zarządzania czyli: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.

SZCZEBLE ZARZĄDZANIA: Kierownicy niższego szczebla Kierownicy średniego szczebla Kierownictwo naczelne SZCZEBLE ZARZĄDZANIA: Kierownicy niższego szczebla Kierownicy średniego szczebla Kierownictwo naczelne

UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE. Umiejętności techniczne: Umiejętności społeczne Umiejętności koncepcyjne UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE. Umiejętności techniczne: Umiejętności społeczne Umiejętności koncepcyjne

PODSTAWOWE ROLE KIEROWNICZE role decyzyjne role informacyjne występowanie w roli rzecznika PODSTAWOWE ROLE KIEROWNICZE role decyzyjne role informacyjne występowanie w roli rzecznika role społeczne

ROLE KIEROWNIKA Rola przywódcza Rola łącznika rola monitora Rola upowszechniającego Rola rzecznika RolaROLE KIEROWNIKA Rola przywódcza Rola łącznika rola monitora Rola upowszechniającego Rola rzecznika Rola rozdzielającego zasoby Rola negocjatora

   Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę