Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын

Скачать презентацию Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын Скачать презентацию Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын

prezentatsia_d_1241_ris_9_4_kursplomb_materialy_vrem_prokl_sits.ppt

 • Размер: 290.5 Кб
 • Количество слайдов: 45

Описание презентации Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын по слайдам

 Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын талаптар. Уа ытша қ қ пломбалар, Пломбалы материалдар. Ж йесі, қ ү ойылатын талаптар. Уа ытша қ қ пломбалар, емдік т семдер. Ж йесі, ө ү рамы, асиеттері. Пломбылау құ қ техникасы. Цементтер, ж йесі, ү рамы, асиеттері. Шыныиономерлік құ қ цементтер. Ж йесі, рамы, ү құ асиеттері. Пломбылау техникасы. қ

Тіс пломбылау - • Тіс емдеуді а ыр ы е ма ызды кезені ң қ ғТіс пломбылау — • Тіс емдеуді а ыр ы е ма ызды кезені ң қ ғ ң ң болып табылады. • Пломбылау дегеніміз – тісжегі уысты қ арнайы материалдармен жауып, онда болатын тісжегіге жол бермеу, тісті ң анатомиясымен физиологиялы ызметін қ қ алпына келтіру. қ

Пломбалы материалдарқ • Уа ытша материалдар қ • Т семдер  ө  емдікПломбалы материалдарқ • Уа ытша материалдар қ • Т семдер ө емдік аралы қ • Т ра ты материалдар ұ қ • Эндогерметиктер

Уа ытша пломбалы материалдарқ қ олдану к рсеткіштер: Қ ө 1. Дайын тісжегі уысты 1Уа ытша пломбалы материалдарқ қ олдану к рсеткіштер: Қ ө 1. Дайын тісжегі уысты 1 -3 к ннен 3 -6 ай а дейін қ ү ғ келесі ма саттармен жауып т ру: қ ұ Тісжегі уысыны табанына салын ан д рі-д рмекті қ ң ғ ә ә са тау қ Т бір зектін са асында немесе т бір зектін ішінде ү ө ғ ү ө ойыл ан д рі-д рмекті са тау қ ғ ә ә қ Тісті “ герметизмге” ба ылау қ Эндодонтты емні н тижесін аны тау шін қ ң ә қ ү 2. С т тістерді пломбала ан кезде ү ғ 3. Ортодонтиялы конструкцияларды уа ытша бекіту қ қ

Уа ытша пломбалы материалдар а қ қ ғ ойылатын талаптар қ Материалдарды келесі асиеттері болуУа ытша пломбалы материалдар а қ қ ғ ойылатын талаптар қ Материалдарды келесі асиеттері болу керек: ң қ Пластикалы , қ Д рілерге кері сері болмау керек, ә ә Берікті болу керек Ауыз уысы с ы ты ында ерімеу керек қ ұ қ ғ Тіс тіндерінде, лпа а ж не ауыз уысыны ұ ғ ә қ ң шырышты абы ына индиферренті болу, қ ғ Керек уа ыт а а ауды герметикалы жабу. қ қ

Уа ытша пломбалы материалдар, қ қ кілдері: ө Уа ытша пломбалы материалдар, қ қ кілдері: ө

Жасанды дентин ( цинксульфат цементі)   нта + с йы ты. Ұ қЖасанды дентин ( цинксульфат цементі) нта + с йы ты. Ұ қ ұ қ қ нта ты рамы Ұ қ ң құ : — 24% мырыш сульфаты — 66% мырыш тоты ы ғ — 10% коалин С йы ты ұ қ қ : дистилденген су. Ерекшеліктері : араластыру уа ыты- 20 сек, қ ж мыс уа ыты -50 сек, атаю уа ыты 5 мин ұ қ қ қ дейін.

Дентин- ойыртпа ық ғ рамы Құ : - жасанды дентин  - майлы негізіДентин- ойыртпа ық ғ рамы Құ : — жасанды дентин — майлы негізі ( алампыр ж не қ ә щабдал майларын оспасы, қ глицерин-вазелин оспасы) қ — аромати алы осындылар. қ қ қ Ерекшеліктері : ыл алды ортада ауыз ғ уысыны температурасына с йкес қ ң ә температурада атаяды. атаю уа ыты- 2 қ Қ қ са аттан 8 -10 са ат а дейін. ғ ғ қ

Цинк-эвгенольды цемент нты + с йы тыҰ қ ұ қ қ нта – мырыш тотыЦинк-эвгенольды цемент нты + с йы тыҰ қ ұ қ қ нта – мырыш тоты ы Ұ қ ғ с йы ты – эвгенол ұ қ қ Ерекшеліктері : : ыл алды ортада ауыз ғ уысыны температурасына с йкес қ ң ә температурада атаяды 8 -10 са атты қ ғ ң ішінде.

Полимерлі материалдар Полиуретанакрилат полимерды ж не ң ә осоксид кремнийды негізінде с улемен қ ң әПолимерлі материалдар Полиуретанакрилат полимерды ж не ң ә осоксид кремнийды негізінде с улемен қ ң ә атаятын біркомпоненттік ойыртпа тар қ қ қ. • Clip ф. Voco • Cimpat LC ф. Septodont • Fermit ф. Vivadent Ерекшеліктері : галоген лампаны ң к мегімен 20 -40 сек ішінде атаяды. ө қ

Емдік т семдерө (синоним – суббазды т сем) ө Тіс лпасына, микробтар а, дентинніЕмдік т семдерө (синоним – суббазды т сем) ө Тіс лпасына, микробтар а, дентинні ұ ғ ң минерализациясына сер ету шін емдік т семдер ә ү ө тісжегі уысыны т біне ойылады. қ ң ү қ Емдік т семдер рамында белсенді д рілік ө құ ә заттар бар. Олар дентинні ж не лпаны ң ә ұ ң ор аныс механизмдерін к шейтіп, тісжегі қ ғ ү уысында микробтарды жою а арнал ан. Себебі, қ ғ ғ микробтар тісжегіні рецидивіна ж не лпа ң ә ұ абынуына келеді. қ ә

Емдік т семдерді олдану к рсеткіштер: ө қ ө • Тере тісжегі. ң • Кездейсо Емдік т семдерді олдану к рсеткіштер: ө қ ө • Тере тісжегі. ң • Кездейсо тіс уысыны ашылуы. қ қ ң • лпа абынуыны консервативті емдеу Ұ қ ң кезінде.

 Емдік т семдерге ойылатын ө қ талаптар. • лпа а репаративтік ж не абыну Емдік т семдерге ойылатын ө қ талаптар. • лпа а репаративтік ж не абыну а арсы Ұ ғ ә қ ғ қ сер ету; ә • — дентиногенез рдісін стимуляциялау; ү • — ба териялар а арсы сері болу керек; қ ғ қ ә • — пластикалы болу; қ • — жа сы жабысу керек. қ

Емдік т семдер ж йесіө ү • 1. Гидроокись кальций негізінде материалдар  Емдік т семдер ж йесіө ү • 1. Гидроокись кальций негізінде материалдар — зіндігінен атаятын; ө қ — с улемен атаятын. ә қ • 2. Эвгенол негізінде материалдар • 3. Комбинирленген емдік ойыртпа тар қ қ — официнальді комбинирленген емдік ойыртпа тар; қ қ — комбинирленген емдік ойыртпа тар қ қ ex tempore дайындал ан ғ.

Гидроокись кальций негізінде материалдар Құрамы : Основу составляет гидроксид кальция. Это мелкодисперсный порошок с р. НГидроокись кальций негізінде материалдар Құрамы : Основу составляет гидроксид кальция. Это мелкодисперсный порошок с р. Н 12, 4. Гидроксид кальция очень чувствителен к соприкосновению с атмосферным углекислым газом, который превращает его в карбонат кальция. Другие составляющие меняются в зависимости от марки материала.

Материалы на основе гидроокиси кальция • рамы: Құ • лпаны тік емес жап ан кезде, ұМатериалы на основе гидроокиси кальция • рамы: Құ • лпаны тік емес жап ан кезде, ұ қ При непрямом покрытии пульпы кальций гидрооксиді, оны жо ары р. Н –ты ына (10 -12) байланысты, ң ғ ғ дентин т тікшіліріні жабыуна ж не орынбасушы дентинні ү ң ә ң т зелуіне келеді. Препаратты жо ары сілтілігі оны ү ә ң ғ ң антисептикалы белсенділігін ж не ыш ылдарды қ ә қ қ нейтрализациялау а м мкіндік береді. ғ ү • лпаны тік жап анда алдында дегенерация ж не некроз айма ы ұ қ ә ғ 50 -150 мк тере дігіне пайда болады. Содан кейін лпаны ан ң ұ ң қ айналымы орнына келіп, ал 1 -3 айдан кейін – лпаны ашыл ан ұ ң ғ м йізшені айма ында дентин к пірлерін т зелуі басталады. ү ң ғ ө ү

Кальций гидроокись негізінде материалдар Жа сы асиеттері: қ қ • - абыну а арсы сері; қКальций гидроокись негізінде материалдар Жа сы асиеттері: қ қ • — абыну а арсы сері; қ ғ қ ә • — антисептикалы сері; қ ә • — орынбасушы дентинні т зелуіні ң ү ң стимуляциялау. Нашар асиеттері: қ • — р. Н жо ары к рсеткіші (12 дейін) лпаны ғ ө ұ ң некрозына келу м мкін; ә ү • — лпада дентиклдер ж не пертификаттар пайда ұ ә болуы м мкін, олар тіс уысыны ү қ ң облитерациясына келеді ә.

рамында гидроокиси кальций бар Құ материалдар • Кальрадент (фирма Влад. Ми. Ва). • Кальцесил LCрамында гидроокиси кальций бар Құ материалдар • Кальрадент (фирма Влад. Ми. Ва). • Кальцесил LC (фирма Влад. Ми. Ва). • Эстерфил Са (фирма Диас). • Calcicur ( фирма Voco). • Calcimol (фирма Voco ). • Calcimol LC (фирма Voco ) • Calcipulp ( фирма Septodont ) • Septocalcine ultra ( фирма Septodont ). • Dycal ( фирма Dentsply). • Life ( фирма Kerr ).

Эвгенол негізінде материалдар рамы. Құ Цинк-оксид-эвгенольды цементтер нта тан ж не ұ қ ә с йыЭвгенол негізінде материалдар рамы. Құ Цинк-оксид-эвгенольды цементтер нта тан ж не ұ қ ә с йы ты тан т рады. ұ қ қ ұ нта Ұ қ – мырыш тоты ы, оны ішіне атаю ғ ң қ уа ытын тездету шін 1 -2% мырышты қ ү ң уксус ыш ыл ерітіндісі, уксус ангидриді, қ қ канифоль т. б. заттар. С йы ты ұ қ қ эвгенол немесе алапмыр майы (85% қ эвгенол).

Эвгенол негізінде материалдар Жа сы асиеттері: қ қ • - жансыздандыру ж не антисептикалы сері;Эвгенол негізінде материалдар Жа сы асиеттері: қ қ • — жансыздандыру ж не антисептикалы сері; ә қ ә • — рентгеноконтрасті; • — ж мыс уа ыты за. ұ қ Нашар асиеттері: қ • — беріктігі т мен; ө • — ауыз уысны с йы ты ына ериді; қ ң ұ қ ғ • — композитті пломбалы материалдармен бірге олдану қ қ болмайды ; • — аллерген болып табылады. .

Эвгенол негізінде материалдар • Биодент фирма Медполимер; . • Эвгецент-П фирма Влад. Ми. Ва; Эвгенол негізінде материалдар • Биодент фирма Медполимер; . • Эвгецент-П фирма Влад. Ми. Ва; • Кариосан – фирма Spofa Dental ; • Cavitec — фирма Kerr ; • Eugespad — фирма SPAD ; • CP-CAP — фирма Lege Artis; • IRM — фирма Dentsply ; • Zinoment — фирма Voco.

Комбинирленген емдік ойырпа тарқ қ Официнальды комбинирленген емдік ойырпа тар қ қ • Пульпанес (фирмаКомбинирленген емдік ойырпа тарқ қ Официнальды комбинирленген емдік ойырпа тар қ қ • Пульпанес (фирма Влад. Ми. Ва) • Anesthopulpe (фирма Septodont ) • Anthocryl ( фирма Septodont ) • Pulpanest (фирма Septodont ) • Pulpomixine (фирма Septodont ) • Pulpovital ( фирма LEGE Artis )

Д ріханада жасалатын комбинирленген ә емдік ойыртпа тар. қ қ • Оларды к п нашарД ріханада жасалатын комбинирленген ә емдік ойыртпа тар. қ қ • Оларды к п нашар асиеттері бар, ң ө қ дайындау техникасы к рделі, беріктігі ү т мен, пломбалы материалдар а сер етуі. ө қ ғ ә Сонды тан олар к п олданбайды, орнына қ ө қ официнальды комбинирленген емдік ойыртпа тармен ж мыс істейді. қ қ ұ

С йек ү –гепарин ойыртпа. қ қ Екі б лек са талатын компоненттерден т рады -С йек ү –гепарин ойыртпа. қ қ Екі б лек са талатын компоненттерден т рады — ө қ ұ с йек ннан ж не 0, 5% гепарин ойртпа ы. ү ү ә қ ғ олдану алдында жасалады, Қ Емдік т сем ретінде жедел дамитын тере тісжегі ө ң ж не лпа абынуыны консервативті дісімен ә ұ қ ң ә емдеу кезінде олданылады. қ Гепарин микроциркуляцияны алпына келтіреді, қ ал с йек нта ы дентинні т зелуіне сер етеді. . ү ұ ғ ң ү ә

Лизоцим-витаминді ойыртпақ қ. 3 компоненттен т рады: ұ • Лизоцим – 0, 01; •Лизоцим-витаминді ойыртпақ қ. 3 компоненттен т рады: ұ • Лизоцим – 0, 01; • А витаминні майлы ерітіндісі – 0, 1; ң • Мырыш тоты ын ойыртпа ғ қ қ консистенциясына дейін. олдану алдында жасалады. Қ • Антимикробті сері бар, репарациялы ә қ ызметтерді ж не лпаны спецификалы қ ә ұ ң қ емес резистентносттігі стимуляциялайды ң.

Аралы т сем қ ө • Тістін тіндерімен ж не пломбалы ә қ материалдар арасындаАралы т сем қ ө • Тістін тіндерімен ж не пломбалы ә қ материалдар арасында ойылады, ма саты қ қ – тіс лпасын пломбалы материалды ұ қ ң токсикалы серінен ор айды. қ ә қ ғ • Пломбамен усты дентин арасында қ ң ойылады. қ

Аралы т семдерге ойылатын қ ө қ талаптар: • Тіс лпасын тітіркендірмеу; ұ • ПломбаАралы т семдерге ойылатын қ ө қ талаптар: • Тіс лпасын тітіркендірмеу; ұ • Пломба атаятын кезде оны ішінен б лінетін ыш ыл қ ң ө қ қ мен мономерларды ткізбеу; ө • Жылу ткізгіштігі т мен болу керек; ө ө • Д рыс делген уысты геометриясын б збау керек; ұ өң қ ң ұ • Жа сы жабысу қ • Т семдерді жылудан ке ею коэффициенті, тісті атты ө ң ң ң қ тіндерді коэфициенттына жа ын болу керек; ң қ • Т ра ты пломбаны жабысу асиетін жа сарту; ұ қ ң қ қ • Рентгеноконтрасты болу: қ • Тісті т сін згертпеу керек. ң ү ө

Аралы т семдерге жатадық ө : • Цинк-фосфатты цементтер қ • Поликарбоксилатты цементтер қАралы т семдерге жатадық ө : • Цинк-фосфатты цементтер қ • Поликарбоксилатты цементтер қ • Шыны иономерлы цементтер

Цинк-фосфатты цементтер Сары т сті нта + с йы тыү ұ қ қ нта ыны Цинк-фосфатты цементтер Сары т сті нта + с йы тыү ұ қ қ нта ыны рамы: Ұ ғ ң құ — 90% мырыш тоты ығ — 6% кремний тоты ы ғ — 4% кальци» тоты ы ғ С йы ты : ұ қ қ 35% ортофосфор ыш ылыны қ қ ң суда ы ерітінді. ғ

Цинк-фосфатты цементтер Жа сы асиеттері: қ қ • Химиялы жа ынан зиянды емес қ ғ •Цинк-фосфатты цементтер Жа сы асиеттері: қ қ • Химиялы жа ынан зиянды емес қ ғ • Жылу ткізгіштігі т мен ө ө • ыш ылрамен мономерларды ткізбейді Қ қ ө • Рентгеноконтрасты Нашар асиеттері: қ • Нашар жабысады • Ауыз с йы ты ында ериді ұ қ ғ • Тісжегіге арса ж не антисептикалы сері жо қ ә қ • Т сі тісті атты тіндеріні т сіне с йкес емес. ү ң қ ң ү ә

Цинк-фосфатты цементтер: • Фосфат-цемент қүміспен • Висфат-цемент • Диоксивисфат • Унифас – 2 •Цинк-фосфатты цементтер: • Фосфат-цемент қүміспен • Висфат-цемент • Диоксивисфат • Унифас – 2 • Уницем • Фосцем • Фосцин • Адгезор

Шыныиономерлы цементтер (ШИЦ ) • Фтор мен алюмосиликатты йнек ә нта ынан оспасы ж не полиакрилШыныиономерлы цементтер (ШИЦ ) • Фтор мен алюмосиликатты йнек ә нта ынан оспасы ж не полиакрил ұ ғ қ ә ыш ылыны ионды полимері. қ қ ң

компонент + - кремний осоксиді қ 29 йнекті жо ары Ә ң ғ д режеде мкомпонент + — кремний осоксиді қ 29% йнекті жо ары Ә ң ғ д режеде м лдірлігі ә ө Полимеризация уа ыты қ ң баяулатады атаю уа ыты қ қ ң зартады, атай ан ұ қ ғ материалды м лдірлігін ң ө т мендетеді ө Оксид алюминия 16, 6% Беріктігін жо арылатады, ғ ыш ылдар а қ қ ғ т земділігі , атаю ө қ уа ытын ыс артады қ қ қ материалды м лдірлігін ң ө т мендетеді ө Фторид кальция 34, 3% Тісжегіге арсы асиеті қ қ М лдірлігін т мендетеді ө ө Фосфат алюминия 9, 8% Механикалы беріктік қ М лдірлігін т мендетеді ө ө Фторид натрия Фторид алюминия

 Шыныиономерлі цементтерді шы ару ң ғ т рі. ү Водные системы ( содержащие смесь Шыныиономерлі цементтерді шы ару ң ғ т рі. ү Водные системы ( содержащие смесь поликислоты и воды ) представляют собой порошок, состоящий из тонко измельченного фторалюмосиликатного стекла с необходимыми добавками, и жидкость — водный раствор кополимера карбоновых кислот с добавлением 5% винной кислоты. Безводные системы ( содержащие безводную поликислоту ) — это воднотвердеющие типы цементов, которые замешиваются на дистиллированной воде. В безводных материалах высушенная при низкой температуре поликислота и винная кислота добавлены к стеклянному порошку.

ШИЦ атаю кезендеріқ. 3 кезенне т рады: ң ұ • - Еруі • -ШИЦ атаю кезендеріқ. 3 кезенне т рады: ң ұ • — Еруі • — оюлану Қ • — атаю Қ

Шыныиономернлы цементтерді негізгі ң асиеттері қ • Дентин, кіреуке ж не цементке жа сы жабысадыШыныиономернлы цементтерді негізгі ң асиеттері қ • Дентин, кіреуке ж не цементке жа сы жабысады ә қ • Тісжегіні дамуын то тату сері ң қ ә ( кариесстатикалық ) серә • Антибактериальды асиеттері қ • Биологиялы жа ынан тіс тіндерімен с йкес келеді, зияны қ ғ ә жо. қ • Жылудан ке ею коэффициентті кіреукені ж не ң ң ә дентинні коэфициентіна с йкес. ң ә • Рентгенконтрасты асиеті қ қ

Шыныиономерлі цементтерді т рлері: ң ү I тип – фиксациялаушы (лютинг) цементтер; II типШыныиономерлі цементтерді т рлері: ң ү I тип – фиксациялаушы (лютинг) цементтер; II тип – алпына келтіру (реставрациялы ) цементтер: қ қ 1 подтип – эстетикалы реставрациялар а арнал ан; қ ғ ғ 2 подтип – тере детілген (для нагруженных) ң реставрациялар а; ғ III тип — аралы подкладочные (лайнинг) цементтер. қ В настоящее время назрела необходимость в выделении еще одного типа СИЦ — для обтурации корневых каналов.

II типті ШИЦ кілдеріө. 1 подтип – для эстетикалық реставрацияларға. • Ketac - Fil (фирмаII типті ШИЦ кілдеріө. 1 подтип – для эстетикалық реставрацияларға. • Ketac — Fil (фирма 3 M — Espe ); • Ionofil (фирма Voco ); • Fugi — II (фирма GC ). 2 подтип — для нагруженных реставраций • Ketac-Molar ( фирма 3 M); • Kavitan ( фирма Spofa Dental); • Fugi – IX (фирма GC ).

III типті ШИЦ кілдеріө Аралы подкладочные (лайнинговые) қ ШИЦ композитті ж не амальгама ә пломбалардыIII типті ШИЦ кілдеріө Аралы подкладочные (лайнинговые) қ ШИЦ композитті ж не амальгама ә пломбаларды астында айыр ыш ретінде ң ғ олданылады. қ • Aqua Ionobond (фирма Voco ); • Ionobond ( фирма Voco); • Base Line ( фирма Dentsply).

Т бір зектерді обтурациялау кезінде ү ө ШИЦ кілдері. ө Оларды штифтармен бірге олданады. қТ бір зектерді обтурациялау кезінде ү ө ШИЦ кілдері. ө Оларды штифтармен бірге олданады. қ • Ketac-Endo Aplicap (фирма ESPE); • Endion ( фирма VOCO) ; • Endo-Jen ( фирма Jendental); • Endoseal ( фирма Promedica); • Стиодент ( фирма Влад. Ми. Ва ).

Металл рамдас ШИЦ-терқұ • Оларды аттары ң «керметтер» . рамында ы Құ ғ к місМеталл рамдас ШИЦ-терқұ • Оларды аттары ң «керметтер» . рамында ы Құ ғ к міс б ліктері цементті аттылы ын ү ө ң қ ғ жо арылатады, ажалу ын т мендетеді, берікті ғ қ ғ ө болады, рентгеноконтрасты. • Argion Molar (фирма VOCO ); • Chelon Silver ( фирма 3 M); • Miracle mix ( фирма GC); • Alpha Silver (фирма DMG ).

олдану к рсеткіштері: Қ ө 1. Т ра ты тістерде ұ қ III ж неолдану к рсеткіштері: Қ ө 1. Т ра ты тістерде ұ қ III ж не ә Y топ бойынша тісжегі уыстарды қ пломбылау. 2. 1 топ бойынша т йік тесіктерде тісжегі уыстарды пломбылау. ү қ 3. С т тістерде барлы топтарда тісжегі уыстарды пломбылау. ү қ қ 4. Тісті атты тіндеріндегі тісжегі емес а ауларды пломбылау. ң қ қ 5. Тіс т бірінде орналас ан тісжегі уысты пломбылау. ү қ қ 6. Т ра ты тістерді уа ытша пломбылау ( 1 -2 жыл а). ұ қ қ ғ 7. Фиссураларды герметизациялау. 8. ART — діс бойынша тістерді тісжегісін емдеу кезінде ә ң. 9. Тоннельды техника діс імен ә тістерді тісжегісін емдеу кезіндең. 10. Тіс т бірлерді гуттаперча штифтармен пломбылау кезінде. ү 11. Вкладкаларды, жасанды сауыттарды, к пір протездерді, ө ортодонтиялы аппараттарды бекіті кезінде. қ 12. Композитты материалалдарды , амальгамаларды астында т сем қ ң ң ө ретінде. 13. Тіс т бірді ішінде металды штифтерді бекіту. ү ң қ

Шыныиономерлі гибридті цементтер • 1988 жылы бірінші сауда сатылымда ШИЦ цементі пайда болды. на рынке появилсяШыныиономерлі гибридті цементтер • 1988 жылы бірінші сауда сатылымда ШИЦ цементі пайда болды. на рынке появился первый материал, заявленный как СИЦ двойного отвердевания – светоотверждаемый стеклоиономерный подкладочный материал Vitrebond компании 3 М. Материалы этого класса получили название гибридных СИЦ или СИЦ, модифицированных полимером.

Преимущества гибридных СИЦ: - быстрое отвердевание материала - более высокая прочность после фотополимеризации, меньшая хрупкость,Преимущества гибридных СИЦ: — быстрое отвердевание материала — более высокая прочность после фотополимеризации, меньшая хрупкость, отсутствие микротрещин; — более прочная адгезия к тканям зуба — устойчивость к влаге и высыханию — возможность немедленной полировки — удобство в работе (гибкое время работы, одномоментное нанесение, гарантированное отвердевание по всей толщине).

Гибридты ШИЦ-ді кілдерің ө Қалпына келтіру материалдар: • Vitremer TC; • Photac-Fil (Quick)Гибридты ШИЦ-ді кілдерің ө Қалпына келтіру материалдар: • Vitremer TC; • Photac-Fil (Quick) ( фирма 3 M ESPE); • Fuji II LC ( фирма GC). Подкладочные цементы: • Vitrebond (фирма 3 M ESPE ); • Aqua Cenit ( фирма VOCO ); • Fuji Bond LC ( фирма GC); • Fuji Lining LC ( фирма GC); • XR — Ionomer (фирма Kerr ).