Скачать презентацию Планети в критични градуси Антоанета Георгиева За Скачать презентацию Планети в критични градуси Антоанета Георгиева За

e8c32f2510271a116f70136723742908.ppt

  • Количество слайдов: 12

Планети в критични градуси Антоанета Георгиева Планети в критични градуси Антоанета Георгиева

За критични градуси в астрологията се смятат: -от 0 до 3 -от 27 до За критични градуси в астрологията се смятат: -от 0 до 3 -от 27 до 30 За най- критични се смятат 1 ят и 30 ят градус на зодиакалния знак Планетата, намираща се в критичен градус при навлизане в даден зодиакален знак, наподобява качествата на изгорена от Слънцето планета.

Планетата в началото на знака прилича на дете. Желанията на планетата са по-силни от Планетата в началото на знака прилича на дете. Желанията на планетата са по-силни от нейните възможности. Интерпретацията за женски и мъжки планети се различава. За женските планети (Луна, Венера), това положение е по - тежко отколкото за мъжките, особено ако Луна и Венера попадат в мъжки знаци. 15 тият градус - човек има избор - еволюция или инволюция.

Последните 3 градуса на знака (от 27 до 30) сравняваме качествата на планетата с Последните 3 градуса на знака (от 27 до 30) сравняваме качествата на планетата с Луната малко преди новолуние - проявява се на вътрешен план и е пасивна, затормозена и немощна. Но такава планета може да бъде мощна мотивираща сила или основа за духовни постижения. Планети, попадащи в последните критични градуси се явяват инстинктивен, безсъзнателен фактор в нашия живот. Важен е стериотипът, който дадената планета е усвоила като изява: еволюционен или инволюционен.

АНАРЕТА - планета в 29 тия градус За мъжките планети положението в последните градуси АНАРЕТА - планета в 29 тия градус За мъжките планети положението в последните градуси и още по-критично, отколкото за женските. Особено неадекватно те се чувстват в края на женските знаци. Ниска ефективност - планетата не може напълно да се разкрие Памет от миналото Изчезване на желание за работа в сферата на тази планета Инертността на навиците крие опасности Кармичната задача на планета в АНАРЕТА е подобна на тази на 12 тия дом. Необходимост от жерва на старото в името на преминаване към друго качествено ниво в сферата на тази планета.

Критерии за определяне посоката за развитие на качествата на планетата в тази инкарнация Положението Критерии за определяне посоката за развитие на качествата на планетата в тази инкарнация Положението в 1 ви дом, на MC или в 10 ти дом сочи за активизация на нейните принципи и начало на нов цикъл. Положението в 4 ти дом или в 12 дом усилва пасивността на планетата 8 ми дом - необходимост от трансформация на миналия опит Анализ на аспектите Естество на критичните градуси Градусът - нюанс в поведението на планетата, сочи активност или пасивност, зрялост или незрялост.

Слънцето в критични градуси Първите градуси му придават свръхактивност, в зависимист от знака, в Слънцето в критични градуси Първите градуси му придават свръхактивност, в зависимист от знака, в който се намира. Енергията на първите градуси не противодейства, а стимулира реализацията на слънчевия принцип, придава мъжка творческа активност. Слънце в последните градуси придава вродени творчески способности, но липсата на външна активност не позволява напълно да се разкрият и реализират тези способности. Такива хора по своеобразен начин проявяват своето „Аз”. Планета в края на знака говори за това, че нативусът е направил своя избор не в този живот.

Фактори в хороскопа, които говорят за естеството на натрупания опит (+, -) : Положение Фактори в хороскопа, които говорят за естеството на натрупания опит (+, -) : Положение на Слънцето в знаците и домовете на владение, екзалтация, изгнание и падение - това е диаметрално противоположен опит. Типовете хора зависят от характера на натрупания опит. Първи тип: Нереализираните качества на лидер се проектират върху близките. Втори тип: Зависим от външния свят, безволев, внушаем и неуверен в себе си човек. Първият тип се среща измежду хората със Слънце в последните 3 градуса на огнените знаци. Вторият тип - в критичните градуси на Слънцето в знаците на изгнание и падение, а понякога при Слънце в Риби.

Луната в критични градуси Луната в началото на знака напомня за фазата на новолунието, Луната в критични градуси Луната в началото на знака напомня за фазата на новолунието, когато човек прилича на дете. Неспособност за адекватно приемане на енергиите на знака и насочеността им навън, спирайки вътрешните процеси. Първата естествена реакция на всякак ситуация- несъгласие, неприемане и протест. Луната изпитва найголеми трудности, когато се намира в първите градуси на мъжки, особено огнени знаци. Луната в АНАРЕТА трудно приема новото, защото поведението й е статично. Липса на адекватна емоционална реакция спрямо дадените ситуации. Луната в последния градус дава 2 типа хора: 1 ви тип- хора, намерили начин да приемат света, оцелеят и приспособят към различни ситуации. 2 ри тип- невъзприемчиви, емоционално агресивни хора, които се стремят да подчинят света на себе си. При мъжете с Луна в АНАРЕТА се наблюдава зависимост, както от жена или майка, така и инстинктивно неприемане на всичко женско. Последните градуси говорят за това, че в сферата на Луната човек трябва да премине на ново ниво на разбиране на женското начало в себе си, да преразгледа своето отношение към семейните традиции. Такова положение на Луната може да означава, че човек завършва родова карма по женска линия.

Меркурий в критичните градуси В първите 3 градуса доминира активната му страна, което се Меркурий в критичните градуси В първите 3 градуса доминира активната му страна, което се изразява в речева хиперактивност и синдром на „вечно спорещия“. В последните градуси Меркурий е пасивен в общуването, предпочита да слуша и възприема, като чува само това, което го интересува. Меркурий в АНАРЕТА има за задача да се освободи от ментални стериотипи и консерватизъм в мисленето.

Венера в критичните градуси В първите градуси тя е много агресивна, настоятелна, губи своята Венера в критичните градуси В първите градуси тя е много агресивна, настоятелна, губи своята обективност и мекота. Характерно за такава Венера е силното и ивнезапно влюбване и съответно бързото изтиване на чувствата. Това положение дава хора, които не умеят да печелят пари и други, които пък активно ги трупат. Венера в последните градуси на знака придава на човек устойчиви представи за хармония и избор, а критерии за това определя знакът й. Такава Венера може да даде вродени способности в живописта пеенето и приложните изкуства. За човек с такава Венера е много важна сферата на партньорството. Последните критични градуси на Венера могат да ни говорят, както за вроден усет към прекрасното, така и за липсата на естетически вкус. Също и за привързаност към материалните блага или безразличие към парите.

Марс в критични градуси Марсовият принцип е в синхрон с характера на критичните градуси Марс в критични градуси Марсовият принцип е в синхрон с характера на критичните градуси и затова положението му в началото на знака за него е добре. Тези градуси правят планетата още по- напориста и агресивна. Нараства страстта , своеволието, субективността и егоизмът, усилва се стремежът към лидерство. В първите критични градуси животинската природа на тази планета много силно изпъква и човек трудно се справя с нея. Марс в АНАРЕТА. Човекът демонстрира сформирана воля, активност и инициатива, което съответства на качествата на знака , в който е разположен. Често такива хора притежават вродени таланти в спорта или в бойните изкуства. Задачата на такъв Марс е да осъзнае всички положителни и отрицателни неща от миналия си опит, да се откаже от негатичните качества на планетата и да се подготви за преход към нова проява на воля, инициатива и активност.