План педагогіці Технологія Грец. “techne” –

Скачать презентацию План педагогіці Технологія Грец. “techne” – Скачать презентацию План педагогіці Технологія Грец. “techne” –

tehnologІЇ_do_pokazu_.ppt

 • Размер: 24.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 51

Описание презентации План педагогіці Технологія Грец. “techne” – по слайдам

  План педагогіці План педагогіці

  Технологія • Грец. “techne” – мистецтво, майстерність і “logos” Технологія • Грец. “techne” – мистецтво, майстерність і “logos” — слово, вчення. • система способів, прийомів, кроків, послідовність виконання яких забезпечує вирішення завдань виховання, навчання і розвитку особистості. • набір прийомів і правил , якими може користуватися будь-який вчитель і при використанні яких результат буде забезпечений.

  англійський  філософ, психолог У 1886 році вперше запровадив термін англійський філософ, психолог У 1886 році вперше запровадив термін “ педагогічна технологія» Джеймс Саллі (1842 – 1923)

Специфіка • Спрямовується на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатівСпецифіка • Спрямовується на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання • Довільним діям протиставляє жорсткі алгоритмічні приписи, систему логічно вмотивованих дій, послідовний перехід від елементу до елементу • Одна і та ж технологія в руках конкретних виконавців може виглядати по — різному: тут неминучі присутність особистісної компоненти педагога, особливості контингенту учнів, їх загального настрою і психологічний клімат в класі

Освітня технологія Педагогічна технологія Технологічний напрям Гуманістичний напрям Організація педагогічного процесу ФормуванняОсвітня технологія Педагогічна технологія Технологічний напрям Гуманістичний напрям Організація педагогічного процесу Формування критичного мислення. Технологія навчання (виховання, керування)

Сучасні класифікації технологій За рівнем застосування 1 За повідним чинником психологічного розвитку 2 ЗаСучасні класифікації технологій За рівнем застосування 1 За повідним чинником психологічного розвитку 2 За філософською основою 3 За науковою концепцією засвоєння досвіду 4 За ставленням до дитини 5 За орієнтацією на особистісні структури 6 За типом організації та управління пізнавальною діяльністю

За ставленням до дитини авторитарні технології дидакто - центристські особистісно орієнтовані вільного виховання співробітництвагуманноЗа ставленням до дитини авторитарні технології дидакто — центристські особистісно орієнтовані вільного виховання співробітництвагуманно — особистісні

За орієнтацією на особистісні структури Інформаційні ( формування знань, умінь, навичок ) 1 ОпераційніЗа орієнтацією на особистісні структури Інформаційні ( формування знань, умінь, навичок ) 1 Операційні ( формування способів розумових дій ) 2 Емоційно-художні (моральні)( сфера відносин ) 3 Технології саморозвитку ( формування механізмів ) 4 Евристичні ( розвиток творчих здібностей ) 5 Прикладні ( формування дієво-практичної сфери )

За типом організації та управління пізнавальною діяльністю Структурно – логічні ( етапи, способи, діагностика,За типом організації та управління пізнавальною діяльністю Структурно – логічні ( етапи, способи, діагностика, оцінка ) 1 Інтеграційні ( різнопредметність, діяльності, тем, форм…) 2 Ігрові ( компетентний вибір альтернативних варіантів на основі сюжету )3 Комп’ютерні ( педагог – комп’ютер – учень: тренінг, розвиток, контроль, оцінка )4 Діалогові ( комунікативне середовище — суб ‘ єкт — суб’єкт ) 5 Тренінгові ( відпрацювання алгоритмів дій )

Технології в музичному навчанні Комп'ютерні Інтерактивні Особистісно - орієнтовані Інтегративні Сугестивні Особистість учняТехнології в музичному навчанні Комп’ютерні Інтерактивні Особистісно — орієнтовані Інтегративні Сугестивні Особистість учня

Інформаційн і технології  цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальноїІнформаційн і технології цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки , що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів , об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу. збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації.

Комп'ютерні технології використовувати педагогічні програмні засоби (ППЗ) використовувати презентації Microsoft Power Point використовуватиКомп’ютерні технології використовувати педагогічні програмні засоби (ППЗ) використовувати презентації Microsoft Power Point використовувати ПК як засіб для демонстрації наочності (твори живопису, портрети композиторів, картки тощо) прослуховувати музичні твори різних форматів виконання пісень караоке демонстрація фрагментів відеофільмів проводити групове або індивідуальне опитування учнів (тестування, кросворди, тощо)

Переваги використання ІКТ на заняттях підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовахПереваги використання ІКТ на заняттях підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах організації навчального процесу; створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання; підвищення пізнавального інтересу учнів; забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету; структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

Процес використання комп ’’ ютерних технологій комп '' ютерні технології у викладанні музичногоПроцес використання комп ’’ ютерних технологій комп » ютерні технології у викладанні музичного мистецтва в музичній діяльності школярів

Антоніо Вівальді І завдання – біографія. ІІ завдання – цікаві  Антоніо Вівальді І завдання – біографія. ІІ завдання – цікаві відомості з життя композитора. ІІІ завдання – твори композитора. ІV завдання – портрети композитора.

  Інтерактив (з англ. ) inter – взаємний act Інтерактив (з англ. ) inter – взаємний act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу “. . . використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери Олена Пометун, автор технології в Україні

Інтерактивні технології навчання організація навчального процесу, за якої участь учня в колективному, Інтерактивні технології навчання організація навчального процесу, за якої участь учня в колективному, взаємодоповнювальному, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання є обов ’ язковою.

Види технологій Види технологій

Пам ’ ятка для застосування інтерактивних технологій Елементи інтерактивних технологій варто вводити вПам ’ ятка для застосування інтерактивних технологій Елементи інтерактивних технологій варто вводити в практику роботи поступово, враховуючи вікові особливості учнів, адже ці технології передбачають зміну звичайного ходу уроку; Підготовка до уроків за інтерактивними технологіями потребує від учителя і учнів значної кількості часу; Інтерактивні технології не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.

Метод “ Прес ” Я вважаю, що…; Тому що…; Наприклад…; Отже , …Метод “ Прес ” Я вважаю, що…; Тому що…; Наприклад…; Отже , … Таким чином… У музичній педагогіці сучасні технології…

Особистісно орієнтовані технології « Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене; вони будутьОсобистісно орієнтовані технології « Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене; вони будуть відкривати це нове самі. Моє головне завдання — допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї» . 1746 – 1827 Й — Г. Песталоцці

Теоретичні засади Особистість людини - єдність трьох сутностей: природної, соціальної, культурної ,Теоретичні засади Особистість людини — єдність трьох сутностей: природної, соціальної, культурної , тому особистісно орієнтована технологія навчального процесу має враховувати: природні особливості кожного (здоров’я, здатність мислити, відчувати, діяти), соціальні властивості (бути громадянином, трудівником), властивості як суб’єкта культури (свобода, гуманність, духовність, творчість).

Теоретичні засади  Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток учня, перехід від особистостіТеоретичні засади Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток учня, перехід від особистості до індивідуальності й далі до універсальності Особистість учня – мета освітньої системи, він співтворець уроку , а учитель – передумова формування виховання, він спільник учня в пізнавальній меті.

Особистісно-орієнтовані педагогічні технології - технології кооперативного навчання в умовах імітаційно-ігрової ситуації при розробці інтегративнихОсобистісно-орієнтовані педагогічні технології — технології кооперативного навчання в умовах імітаційно-ігрової ситуації при розробці інтегративних проектів та виконанні комплексних завдань; — саморегульоване навчання за допомогою методу проектів, направляючих текстів, когнітивного конструювання; — діалогічність у навчанні як чинник актуалізації сенсостворювальної, рефлексивної та критичної функцій особи.

У межах особистісно орієнтованого навчання  як самостійні напрями виділяються Розвивальне навчанняУ межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються Розвивальне навчання орієнтація на «зону найближчого розвитку» учня під час побудови його індивідуальної освітньої програми Рівнева диференціація навчання організація уроків з урахуванням індивідуальних можливостей і здібностей учня, використання трьох рівнів завдань, зокрема й під час контрольних робіт. Педагогіка співпраці Пріоритет виховання над навчанням, відсутність прямого примусу, терпимість до недоліків у поєднанні з проявами демократизації стосунків.

Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесуОсновні вимоги до особистісно орієнтованого уроку • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу ; • орієнтація на особистісні досягнення учнів; • створення емоційно актуального фону уроку; • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання; • використання активних методів навчання; • зв’язок з раніше вивченим матеріалом, досвідом, набутим учнем; • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; • заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Засоби досягнення мети заняття • використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які даютьЗасоби досягнення мети заняття • використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дають змогу розкрити суб’єктний досвід учнів; • створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи; • стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь; • використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дає змогу учневі обрати найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу;

Засоби досягнення мети заняття • оцінювання досягнень учня протягом усього процесу його діяльності,Засоби досягнення мети заняття • оцінювання досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом; • заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них; • створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дали змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовираження учня.

 «Продовжить думку» бачу : річку, небо, поле, ліс, дощ… чую : грім, «Продовжить думку» бачу : річку, небо, поле, ліс, дощ… чую : грім, шум, спів, шелест, музику… відчуваю : ритм, страх, радість, тишу…Слухаючи твір, я…:

 «Пофантазуймо» • У якому жанрі ви хотіли б писати? • Чи «Пофантазуймо» • У якому жанрі ви хотіли б писати? • Чи пробували ви писати художні твори? Розкажіть про них • Як би я завершив фінал твору? Ви – композитор (автор)

процес становлення цілісності , глибоких і стійких зв'язків у змісті навчального предмета дляпроцес становлення цілісності , глибоких і стійких зв’язків у змісті навчального предмета для досягнення ефективного кінцевого результату за найменший проміжок часу; результат становлення цілісності , єдиної якості на основі багатьох. взаємопроникнення , що означає не розчинення одного в іншому, а їхню єдність, тобто збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними взаємних контактів ; ;

Суть інтеграції взаємопроникненні елементів одного об'єкта в структуру іншого, наслідком якого є не Суть інтеграції взаємопроникненні елементів одного об’єкта в структуру іншого, наслідком якого є не проста їхня сума, не поліпшення якості обох об’єктів, а новий об’єкт з новими властивостями Text 1 РЕЗУЛЬТАТ

Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання

Інтеграція характеризується взаємопроникненням ідей, понять, методів, і структурних елементів наук,Інтеграція характеризується взаємопроникненням ідей, понять, методів, і структурних елементів наук, виникненням численних стикових і суміжних галузей знання, порушенням комплексних проблем, розробкою комплексних програм

Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва - музики, образотворчого мистецтва та літератури,Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва — музики, образотворчого мистецтва та літератури, а інтегрують

Специфіка інтеграції полягає у системі охоплення загально - естетичних понять, спільних дляСпецифіка інтеграції полягає у системі охоплення загально — естетичних понять, спільних для багатьох видів мистецтва, з яких складається його мова ( ритм, час, рух, симетрія, контраст, форма, композиція, розвиток тощо). Вони розуміються як інтегратори

Інтеграція мистецтв Які цікаві історії можна розпочати на сторінках з такими ілюстраціями? Інтеграція мистецтв Які цікаві історії можна розпочати на сторінках з такими ілюстраціями? Якою музикою їх можна озвучити? В. Єрко Ю. Мітченко

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ http: //haroom. ru/images/phocagallery/music/thumbs/p hoca_thumb_l_mus http: //www. lfbaby. ru/product. php? art=76960 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ http: //haroom. ru/images/phocagallery/music/thumbs/p hoca_thumb_l_mus http: //www. lfbaby. ru/product. php? art=76960 http: //www. muz-urok. ru/muz. htm програми музичного розвитку http: //multimusic. com. ua/index. php/uchebnye-material y/uchebniki-i-posobiya/1 -uchebnik-istoriya-muzykaln ogo-iskusstva http: //nsportal. ru/shkola/muzyka/library/2014/10/03/av torskaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-muz ykalnaya-shkatulka http: //www. luk 60. uisk-ds 5. caduk. ru/p 8 aa 1. html http: //muzruk 175. jimdo. com