Скачать презентацию План n n Міжнародна економічна інтеграція її суть Скачать презентацию План n n Міжнародна економічна інтеграція її суть

Международные экономически связи Украины.ppt

  • Количество слайдов: 20

План n n Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми. Передумови участі План n n Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми. Передумови участі України у світових інтеграційних процесах. Експортний потенціал України. Основні напрямки зовнішньоекономічних зв'язків України. Регіональний аспект.

Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми. У широкому розумінні міжнародну економічну Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми. У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відновини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь – якої форми дискримінації іноземних партнерів у відносинах кожної з національних економік. Як процес інтиграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними су`бєктами – представниками різних країн. На мікро рівні існує горизонтальна та вертикальна інтеграції. Горизонтальна інтеграція виникає при злитті фірм, які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання при цьому додаткового прибутку, і супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в країні базування. Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм, які фу нкціонують у різних виробничих циклах. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції: інтеграція “вниз”, виробнича інтеграція "вгору", невиробнича інтеграція "вгору". Зона преференційної торгівлі зона з пільговим торговель ним режимом, коли дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рідень тарифів в торгівлі з іншими країнами. Митний союз це угода двох або. декількох держав, що пе редбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільно го зовнішнього тарифу.

Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції. Рівні Форми Типи Мікроінтеграція Зона преферен ційної Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції. Рівні Форми Типи Мікроінтеграція Зона преферен ційної торгівлі Торгівельна інтеграція Макроінтеграція Зона вільної то ргівлі Митний союз Спільний ринок Економічний союз Політичний союз Виробнича інтеграція

Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений такими чинниками: n n n економічним розвитком країн, Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений такими чинниками: n n n економічним розвитком країн, груп країн та регіонів світу в умовах нерівномірного розподілу ресурсів; особливостями науково технічного прогресу; тенденціями демографічного розвитку; наявністю та необхідністю розв'язання глобальних проблем (енергетичної, продовольчої, екологічної, використання світового океану та космосу, економічного зростання та зростання народонаселення, економічної безпеки, роззброєння); різким скороченням відстаней за рахунок розвитку транспортно комунікаційних мереж; Ринковою “уніфікацією” економічного розвитку.

Проте, незважаючи на очевидні економічні переваги, процеси міжнародної економічної інтеграції відбува ються на тлі Проте, незважаючи на очевидні економічні переваги, процеси міжнародної економічної інтеграції відбува ються на тлі складного переплетіння соціально економічних та політичних проблем. Основні чинники, що зумовлюють виникнення й існування згаданих проблем: n традиційні конфлікти між окремими країнами та групами країн, ідеологічні розходження; n політико правові, економічні та соціально культурні відмін ності країн учасниць; зростання витрат при реалізації регулятивних функцій на наднаціональному рівні; суперечності, пов'язані із розширенням інтеграційних угрупувань і т. ін.

Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за рахунок таких чинників: n n усунення дискримінації та Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за рахунок таких чинників: n n усунення дискримінації та бартерів між країнами учасницями інтеграційних угруповань у переміщенні товарів, послуг, капіталу, робочої сили та підприємництва; стандартизації та уніфікації у виробничо комерційній сфері: динамічного ефекту завдяки розширенню ринку та економії на масштабах виробництва; забезпечення достатнього рівня конкуренції.

Інтеграція України в світове господарство передбачає, для неї, досягнення таких цілей: n n n Інтеграція України в світове господарство передбачає, для неї, досягнення таких цілей: n n n формування розвинутої ринкової системи господарства, яка базувалася б на загальноприйнятих у світовій практиці принципах, нормах та економічних механізмах; використання можливостей світового ринку для структурної перебудови національного господарства; перетворення зовнішньоекономічної сфери в активний фактор динамічного та високоефективного економічного зростання.

Передумови участі України у світових інтеграційних процесах. Для створення нового дієвого механізму зовнішньоекономічних зв'язків Передумови участі України у світових інтеграційних процесах. Для створення нового дієвого механізму зовнішньоекономічних зв'язків необхідне вирішення таких основних проблем: n n n формування необхідної законодавчої бази; створення відповідного економічного середовища; розвиток інституційних структур, що регулюють зовнішньоекономічні зв'язки.

Фактори інтеграції України до світових структур ОСОБЛИВОСТІ Фактори Внутрішньоекономічні Перефумови Шляхи Зовнішньоекономічні Експортний потенціал Фактори інтеграції України до світових структур ОСОБЛИВОСТІ Фактори Внутрішньоекономічні Перефумови Шляхи Зовнішньоекономічні Експортний потенціал Рівень розвитку націо нальної економіки Рівень та структура зовні шньоекономічних звязків

Експортний потенціал України. Експортний потенціал України.

В сучасних умовах міжнародне співробітництво України відбувається в таких основних формах: n науково технічне В сучасних умовах міжнародне співробітництво України відбувається в таких основних формах: n науково технічне співробітництво; взаємовигідна міжнародна торгівля (зовнішня торгівля); надання кредитів і позик, в тому числі і безвідплатних; створення спільних підприємств; спеціалізація і кооперування виробництва; торгівля технологіями, або спеціалізація на виробництві комплектуючого обладнання; спільна участь зацікавлених країн у розробці багатих при І родних ресурсів; іноземні інвестиції як найважливіша форма стимулювання розвитку економіки країни; міжнародний туризм; n культурні зв'язки між країнами світу. n n n n

Обсяг товарообігу України з деякими країнами в 2006 р. , млн дол Країна Товарообіг Обсяг товарообігу України з деякими країнами в 2006 р. , млн дол Країна Товарообіг Експорт Імпорт Сальдо Росія 14213, 8 5527, 7 8686, 1 3158, 4 Туркменістан 1876, 5 271, 6 1604, 9 1333, 3 Німеччина 1573, 9 418, 7 1155, 2 7365 Білорусь 1115, 1 732, 7 382, 4 +350, 3 США 962, 2 364, 1 562, 1 198, 0 Польща 868, 4 362, 5 505, 9 141, 4 КНР 858, 9 769, 2 89, 7 +697, 5 Італія 686, 3 344, 7 341, 6 +3, 1 Туреччина 520, 3 410, 8 109, 5 +301, 3 Всього 22675, 4 14067, 4 18469, 5 4177, 7

Товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2006 р. (в %) Експорт Імпорт Мінеральне паліво Товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2006 р. (в %) Експорт Імпорт Мінеральне паліво 5, 6 44, 8 Руди 3, 8 6, 9 Метали 32, 3 4, 3 Машини та устаткування 14, 6 17, 7 Продукція хімічної промисловості 14, 4 9, 8 Продукція сільського господарства 10, 2 3, 0 Продукція легкої промисловості 3, 9 3, 4 Деревена та папір 1, 4 2, 9 Інші товари 2, 8 2, 5 Групи товарів

Товарообіг України з прикордонними країнами в 2008 році (млн. $) Країна Товарообіг Експорт Імпорт Товарообіг України з прикордонними країнами в 2008 році (млн. $) Країна Товарообіг Експорт Імпорт Сальдо Болгарія 163, 2 82, 9 80. 3 +2, 6 Туреччина 220, 7 198, 9 21, 8 +177, 1 Румунія 96, 8 72, 0 24, 8 +47, 2 Росія 10856, 3 5027, 3 5829, 0 801, 7 Білорусія 662, 7 426, 7 236, 0 +197, 7 Молдова 169, 7 130, 4 39, 3 +91, 1 Угорщина 294, 2 177, 0 +60, 2 Словаччина 224, 5 149, 7 74, 9 +74, 8 Польща 367, 9 130, 9 237, 0 106, 2 Грузія 16, 5 11, 2 5, 3 +5, 9 Всього 13072, 5 6407, 2 6665, 3 258, 1

Діаграма експорту і імпорту України в світі. Діаграма експорту і імпорту України в світі.

Реалізації експортного потенціалу поки що перешкоджають: • низька конкурентоспроможність більшості готових виробів; • повільний Реалізації експортного потенціалу поки що перешкоджають: • низька конкурентоспроможність більшості готових виробів; • повільний перехід на випуск нових товарів; • відставання якості промислової продукції від світових ана логів; • невідповідність продукції світовим стандартам; • висока собівартість багатьох товарів (часто вище світової ціни).

Усунення цих негативних факторів сприятиме більш активній інтеграції України до світового ринку товарів та Усунення цих негативних факторів сприятиме більш активній інтеграції України до світового ринку товарів та послуг. Україна все ж володіє величезним внутрішнім потенціалом для створення конкурентоспроможного експорту. • По перше, за рівнем запа сів та видобування мінерально сировинних ресурсів Україна входить до провідних країн Європи. В Україні є понад 200 видів мінеральних ресурсів, відкрито понад 20 тис. родовищ. Маючи лише 0, 4% світового суходолу та 0. 8% населення світу, Україна видобуваю до 5% світової мінеральної сировини. Українська мі неральна сировина оцінюється в 15 млрд. дол. США. • По друге земельний потенціал (25% чорнозему сві ту). сприятливі кліматичні умови, прогресивні зміни у харчовій промисловості (випускає продукцію за світовими стандартами), реформи у сільському господарстві значно підвищать позиції України на ринках продукції АПК. • По третє, Україна має величезний потенціал у сфері послу і. насамперед як транзитна країна. • По четверте, ще далеко не використаний потенціал у високо технологічних галузях промисловості. Україна космічна краї на, входить до десяти країн виробників воєнно транспортних лі таків, є одним зі світових лідерів з експорту озброєння та воєн но технічних послуг. Ключова передумова розвитку експортного потенціалу це розробка і реалізація державної стратегії прискореного розвитку високотехнологічних виробників і проведення дієвих внутрішніх економічних реформ в Україні.

Резюмуючи, слід підкреслити, що для досягнення успіху у діяльності з зарубіжними партнерами засадничо стратегічне Резюмуючи, слід підкреслити, що для досягнення успіху у діяльності з зарубіжними партнерами засадничо стратегічне значення має вирішення таких проблем: • формування прогресивної структури експорту, створення системи його державної підтримки, включаючи фінансування, кредитування і страхування; • просування вітчизняних товарів та послуг на зарубіжні ринки при інформаційній і фінансовій підтримці держави; • вдосконалення імпортного тарифу; • постійний контроль за обгрунтованістю цін та напрямами використання валютних коштів; • досягнення сприятливого торгового режиму у відносинах із зарубіжними країнами та їх торгово економічними організаціями й союзами, зняття дискримінаційних обмежень на поставки товарів з України; • врегулювання валютно фінансових проблем з кредиторами та боржниками України; • координація і регулювання діяльності учасників ЗЕЗ України, контроль за дотриманням з їх боку інтересів держави; • створення умов для залучення іноземних інвестицій і успішної роботи зарубіжних інвесторів.

Висновок Інтеграція України в світове господарство один з пріоритетів її державної політики з моменту Висновок Інтеграція України в світове господарство один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності. Активне включення України в міжнародний поділ праці (МПП) призвано служити: підтримці в функціональному стані її галузей в період структурної перебудови і становлення ринкових відносин в державах колишнього СРСР; витяганню вигід від участі в МПП за рахунок використання порівняльних переваг у виробництві тих або інших товарів; забезпеченню оптимальних масштабів випуску продукції, гарантуючих окупність витрат на розробку і освоєння випуску нових видів продукції; отриманню доступу до світових ресурсів науково технічної інформації і капіталу. Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну світову економіку це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, кореної перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки.