Скачать презентацию PENGURUSAN HASIL DAN PENERIMAAN USM DEFINISI HASIL Скачать презентацию PENGURUSAN HASIL DAN PENERIMAAN USM DEFINISI HASIL

c0c3e4158ad406e2f5d31d8a852b243a.ppt

  • Количество слайдов: 34

PENGURUSAN HASIL DAN PENERIMAAN USM PENGURUSAN HASIL DAN PENERIMAAN USM

DEFINISI HASIL NILAI KEWANGAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBEKALKAN KEPADA PELANGGAN DEFINISI HASIL NILAI KEWANGAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBEKALKAN KEPADA PELANGGAN

JENIS-JENIS 1. HASIL CUKAI 2. HASIL BUKAN CUKAI 3. TERIMAAN BUKAN HASIL JENIS-JENIS 1. HASIL CUKAI 2. HASIL BUKAN CUKAI 3. TERIMAAN BUKAN HASIL

HASIL CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG HASIL CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG

CUKAI LANGSUNG Cukai yang dikenakan secara langsung ke atas pendapatan atau kekayaan yang dimiliki CUKAI LANGSUNG Cukai yang dikenakan secara langsung ke atas pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau organisasi mengikut akta-akta yang diluluskan. e. g: Cukai pendapatan

CUKAI TIDAK LANGSUNG Cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas para pengguna. Hanya CUKAI TIDAK LANGSUNG Cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas para pengguna. Hanya barangan/ perkhidmatan yang tertentu sahaja dikenakan cukai. e. g: Cukai jalan

HASIL BUKAN CUKAI Hasil yang diperolehi oleh kerajaan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan HASIL BUKAN CUKAI Hasil yang diperolehi oleh kerajaan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat

HASIL-HASIL BUKAN CUKAI LESEN DAN PERMIT PENDAPATAN PERKHIDMATAN JUALAN SEWA FAEDAH DAN DIVIDEN DENDA HASIL-HASIL BUKAN CUKAI LESEN DAN PERMIT PENDAPATAN PERKHIDMATAN JUALAN SEWA FAEDAH DAN DIVIDEN DENDA DAN HUKUMAN LAIN-LAIN PENDAPATAN SUMBANGAN YURAN PELAJAR YURAN PERUNDINGAN

TERIMAAN-TERIMAAN BUKAN HASIL 1. GERAN MENGURUS 2. GERAN PEMBANGUNAN 3. GERAN PENYELIDIKAN IRPA 4. TERIMAAN-TERIMAAN BUKAN HASIL 1. GERAN MENGURUS 2. GERAN PEMBANGUNAN 3. GERAN PENYELIDIKAN IRPA 4. PULANG BALIK PERBELANJAAN

GERAN MENGURUS Ø MEMBANTU MENGHADAPI OVERHEAD/BELANJA OPERASI Ø MERUPAKAN PEMBERIAN KERAJAAN DAN PERLU DIPERAKAUNKAN GERAN MENGURUS Ø MEMBANTU MENGHADAPI OVERHEAD/BELANJA OPERASI Ø MERUPAKAN PEMBERIAN KERAJAAN DAN PERLU DIPERAKAUNKAN DALAM TAHUN IA DITERIMA

GERAN PEMBANGUNAN Ø UNTUK MEMBIAYAAN PEMEROLEHAN ASET ATAU MEMBIAYAI AKTIVITI PEMBANGUNAN Ø DIIKTIRAF SEBAGAI GERAN PEMBANGUNAN Ø UNTUK MEMBIAYAAN PEMEROLEHAN ASET ATAU MEMBIAYAI AKTIVITI PEMBANGUNAN Ø DIIKTIRAF SEBAGAI PENDAPATAN TERTUNDA

PENJENISAN KOD HASIL 1. HASIL CUKAI - 60000 2. HASIL BUKAN CUKAI - 3. PENJENISAN KOD HASIL 1. HASIL CUKAI - 60000 2. HASIL BUKAN CUKAI - 3. TERIMAAN BUKAN HASIL - 80000 70000

1. HASIL CUKAI - 60000 1. 1) 61000 – Cukai Langsung Contoh: Cukai pendapatan 1. HASIL CUKAI - 60000 1. 1) 61000 – Cukai Langsung Contoh: Cukai pendapatan individu, Syarikat 1. 2) 62000 – Cukai Tidak Langsung Contoh: Duti Kastam; import/eksport Cukai jualan

2. HASIL BUKAN CUKAI - 70000 Ø 71000 - Lesen, Bayaran Pendaftar, Permit Ø 2. HASIL BUKAN CUKAI - 70000 Ø 71000 - Lesen, Bayaran Pendaftar, Permit Ø 72000 - Bayaran Ikhtisas, Bayaran Pelajaran Ø 73000 - Perolehan dari jualan barang-barang Ø 74000 - Sewaan Ø 75000 - Faedah dan perolehan dari pelaburan Ø 76000 - Denda dan hukuman Ø 77000 - Sumbangan

3. TERIMAAN BUKAN HASIL - 80000 Ø 81000 - Pulangan balik perbelanjaan (Contoh: Bayaran 3. TERIMAAN BUKAN HASIL - 80000 Ø 81000 - Pulangan balik perbelanjaan (Contoh: Bayaran balik gaji kerana meletakkan jawatan) Ø 82000 - Terimaan daripada Agensi Kerajaan

PENGKELASAN HASIL & PENDAPATAN USM PENDAPATAN MENGURUS Geran mengurus Yuran pengajian Sewa premis Keuntungan PENGKELASAN HASIL & PENDAPATAN USM PENDAPATAN MENGURUS Geran mengurus Yuran pengajian Sewa premis Keuntungan atas pelaburan PENDAPATAN PEMBANGUNAN Geran pembangunan PENDAPATAN KUMPULAN WANG Yuran Desasiswa Sewa kantin Jualan buku Denda lalulintas

PENYATA PENDAPATAN USM BAGI TAHUN BERAKHIR 31/12/2005 PENDAPATAN RM % Pemberian Kerajaan - Belanja PENYATA PENDAPATAN USM BAGI TAHUN BERAKHIR 31/12/2005 PENDAPATAN RM % Pemberian Kerajaan - Belanja Mengurus 488, 952, 290. 00 68. 34 8, 211, 053. 00 1. 15 Yuran Pengajian dan lain-lain yuran 51, 736, 674. 00 7. 23 Pelunasan Geran Pembangunan Kerajaan 52, 984, 171. 00 7. 41 Jualan Barangan dan Perkhidmatan 12, 617, 048. 00 1. 76 Dividen 1, 261, 032. 00 0. 18 Faedah 4, 673, 383. 00 0. 65 Perkhidmatan Hospital 3, 962, 147. 00 0. 55 0. 00 279, 846. 00 0. 04 0. 00 Pemberian Kerajaan - IRPA Keuntungan atas jualan pelaburan Elaun untuk Hutang Ragu Keuntungan atas jualan hartanah, loji dan peralatan Lain-lain pendapatan 90, 804, 570. 00 12. 69 715, 482, 214. 00 JUMLAH 100. 00

PELABURAN USM Ø Pelaburan Simpanan Tetap Ø Pelaburan Jangka Pendek Ø Saham PELABURAN USM Ø Pelaburan Simpanan Tetap Ø Pelaburan Jangka Pendek Ø Saham

PELABURAN SIMPANAN TETAP i) Dilabur untuk tempoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan PELABURAN SIMPANAN TETAP i) Dilabur untuk tempoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimum 60 bulan ii) PELABURAN DIBUAT DI: Ø Bank-bank Perdagangan Ø Syarikat-syarikat Kewangan iii) Semua Pelaburan Simpanan Tetap USM dibuat secara al-Mudharabah

PELABURAN JANGKA PENDEK (i) Dibuat di Discount House Berhad - BMMB Kuala Lumpur - PELABURAN JANGKA PENDEK (i) Dibuat di Discount House Berhad - BMMB Kuala Lumpur - CIMB Discount House - Affin Discount House (ii) Pelaburan dibuat untuk tempoh kurang daripada 1 bulan

TERIMAAN DAN RESIT TERIMAAN DAN RESIT

AP 53 – TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Semua pegawai pengawal adalah bertanggungjawab melaksanakan kewajipan kewangan AP 53 – TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Semua pegawai pengawal adalah bertanggungjawab melaksanakan kewajipan kewangan pejabat masing-masing dengan sempurna. Tanggungjawab tersebut adalah: Ø Memungut segala wang awam yang patut diterima Ø Menyimpan dengan selamat wang yang dipungut; dan Ø Mengakaunkan dengan betul

AP 60: BORANG RESIT Ø Resit rasmi mestilah dikeluarkan sebagai akuan terima wang yang AP 60: BORANG RESIT Ø Resit rasmi mestilah dikeluarkan sebagai akuan terima wang yang dibayar kepada seseorang pegawai awam Ø Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika seseorang pembayar hadir sendiri resit itu mestilah diserahkan kepadanya Ø Apabila wang diterima melalui pos atau penghantar, resit baginya hendaklah dihantar pada hari itu juga

AP 61: MEMBERITAHU ORANG AWAM Pegawai Pengawal dan pemungut wang awam hendaklah menentukan supaya AP 61: MEMBERITAHU ORANG AWAM Pegawai Pengawal dan pemungut wang awam hendaklah menentukan supaya orang awam diberitahu dengan sepenuhnya bahawa mereka hendaklah meminta resit bagi semua wang yang dibayar

AP 62: MEMINDA SESUATU RESIT ADALAH DILARANG ØMeminda sesuatu resit adalah dilarang ØSekiranya sesuatu AP 62: MEMINDA SESUATU RESIT ADALAH DILARANG ØMeminda sesuatu resit adalah dilarang ØSekiranya sesuatu resit rosak, resit tersebut TIDAK BOLEH DIMUSNAHKAN, sebaliknya dibatalkan disimpan ØResit yang dibatal beserta salinan-salinannya perlu dikemukakan untuk diaudit

AP 65 TANGGUNGJAWAB PEMUNGUT Ø Pemungut wang awam adalah bertanggungjawab bagi menyimpan dengan selamat AP 65 TANGGUNGJAWAB PEMUNGUT Ø Pemungut wang awam adalah bertanggungjawab bagi menyimpan dengan selamat dan menggunakan dengan sepatutnya semua resit, lesen dan lain-lain. Apabila pemungut diganti, stok semua dokumen itu hendaklah disemak oleh keduadua pegawai yang memberi alih dan yang mengambil alih, dan suatu penyata mengenai bilangannya dengan menunjukkan nombor siri masing-masing mestilah ditandatangan oleh kedua-dua pegawai itu.

AP 68 MENYIMPAN BUKU RESIT • Semua stok lesen dan resit apabila tidak digunakan AP 68 MENYIMPAN BUKU RESIT • Semua stok lesen dan resit apabila tidak digunakan hendaklah disimpan di tempat yang dikunci dengan selamat

AP 69 KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG Ø Dalam sesuatu pejabat di mana ada AP 69 KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG Ø Dalam sesuatu pejabat di mana ada seorang pemungut, tiada seseorang pegawai boleh menerima wang kecuali diberi kebenaran khusus secara bertulis oleh pemungut untuk berbuat demikian. Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran yang diberi sedemikian

PENGIMBANGAN KUTIPAN DAN LAPORAN Laporan-laporan berikut dicetak pada penghujung hari. Cetakan dibuat oleh Kerani PENGIMBANGAN KUTIPAN DAN LAPORAN Laporan-laporan berikut dicetak pada penghujung hari. Cetakan dibuat oleh Kerani Kanan: a) • Laporan Kutipan Mengikut Kumpulan Wang dan Cara Bayaran • b) Laporan Kutipan Bahagian Kredit Semak semua laporan di atas dan pastikan tiada kesilapan berhubung maklumat resit dan amaun. Pastikan juga kutipan dikreditkan ke akaun yang betul

……………sambungan c. Kutipan yang diterima pada hari tersebut akan diimbangkan dengan laporan kutipan yang ……………sambungan c. Kutipan yang diterima pada hari tersebut akan diimbangkan dengan laporan kutipan yang dicetak d. Setelah kutipan pada hari tersebut diimbangkan, juruwang perlu mengisi Slip Wang Masuk berdasarkan laporan-laporan yang dicetak. Slip Wang Masuk perlu diisi mengikut mod bayaran dan kumpulan wang. Bagi Slip Wang Masuk untuk cek, ianya perlu diasingkan mengikut tempat.

BAYAR MASUK KUTIPAN KE BANK a) Semua kutipan yang telah diimbangkan oleh juruwang bersama-sama BAYAR MASUK KUTIPAN KE BANK a) Semua kutipan yang telah diimbangkan oleh juruwang bersama-sama Slip Wang Masuk akan dikira dan disemak semula oleh Kerani Kanan sebelum didepositkan ke bank b) Setelah wang didepositkan ke bank, Kerani Kanan perlu menyemak kembali Slip Wang Masuk tersebut. Pastikan cetakan komputer bank adalah betul dengan apa yang ditulis dan seterusnya menginput nombor Slip Wang Masuk ke dalam Sistem Resit melalui menu Kemaskini Slip Bank

AP 83 AMAUN KASAR HENDAKLAH DIBAYAR MASUK n Seksyen 9(3) Akta Prosedur Kewangan § AP 83 AMAUN KASAR HENDAKLAH DIBAYAR MASUK n Seksyen 9(3) Akta Prosedur Kewangan § Dalam semua hal, amaun kasar yang diterima hendaklah dibayar, atau diperakaun, kepada Perbendaharaan yang berkenaan.

AP 85 WANG AWAM TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Selepas diterima dan sebelum dibayar-masuk ke dalam AP 85 WANG AWAM TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Selepas diterima dan sebelum dibayar-masuk ke dalam bank atau Perbendaharaan Kecil, wang awam tidak boleh digunakan bagi apa-apa maksud jua pun, dan tiada seorang pegawai boleh mendahulukan, meminjamkan atau menukarkan apa-apa wang yang ia bertanggungjawab kepada Kerajaan.

SEKIAN, TERIMA KASIH……… SEKIAN, TERIMA KASIH………