Скачать презентацию Pembangunan Sistem Pembangunan Sistem Maklumat merujuk Скачать презентацию Pembangunan Sistem Pembangunan Sistem Maklumat merujuk

2b03aa19398a8c090cec47c43ea52de8.ppt

  • Количество слайдов: 70

Pembangunan Sistem Pembangunan Sistem

Pembangunan Sistem Maklumat • merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem Pembangunan Sistem Maklumat • merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai penyelesaian kepada masalah organisasi • oleh sebab itu adalah penting bagi semua peringkat pengurusan organisasi memahami aspek 2 pembangunan sistem secara menyeluruh, agar memudahkan penglibatan mereka dalam proses pembangunan sistem

……yg. terlibat Pengurus Stakeholders pengaturcara Juruanalisa sistem Pakar teknikal Pengguna Pembekal/vendor ……yg. terlibat Pengurus Stakeholders pengaturcara Juruanalisa sistem Pakar teknikal Pengguna Pembekal/vendor

Pihak yang terlibat • Juruanalisa Sistem – seorang yang berkemahiran dalam menganalisa dan merekabentuk Pihak yang terlibat • Juruanalisa Sistem – seorang yang berkemahiran dalam menganalisa dan merekabentuk sistem maklumat • Pengaturcara - seorang yang berkemahiran untuk mengubahsuai aturcara komputer sedia ada @ menulis aturcara baru yang dapat memenuhi keperluan pengguna • Pakar teknikal – seorang yang pakar teknikal khusus seperti dalam bidang pangkalan data @ telekomunikasi yang dapat membantu membangunkan sistem maklumat

Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) • Kaedah pembangunan sistem tradisional • Sangat popular sehingga Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) • Kaedah pembangunan sistem tradisional • Sangat popular sehingga ke hari ini • Walau bagaimanapun, masih terdapat pelbagai kaedah alternatif selain SDLC • SDLC merupakan sebuah rangka kerja yang berstruktur • Terdiri daripada proses-proses yang berturutan

Kitar Hayat Pembangunan Sistem Tradisional (SDLC) 1. Preliminary 2. Investigation/ 3. System 4. Planning Kitar Hayat Pembangunan Sistem Tradisional (SDLC) 1. Preliminary 2. Investigation/ 3. System 4. Planning 6. Systems Maintenance 5. Systems Implementation 2. Systems Analysis 3. Systems Design 4. Systems Development

Phase One: Preliminary investigation/ System Planning Conduct preliminary analysis • Includes starting the objective, Phase One: Preliminary investigation/ System Planning Conduct preliminary analysis • Includes starting the objective, defining nature and scope of the problem • Propose alternative solutions • Leave system alone, make it more efficient or build a new system • Describe the costs and benefits of each solution • Submit preliminary plan with recommendations.

Fasa Kajian Awalan • Menjalankan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) untuk mengenalpasti samada pembangunan sistem Fasa Kajian Awalan • Menjalankan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) untuk mengenalpasti samada pembangunan sistem dapat dijalankan dengan jayanya • Kaji sama ada sistem yg akan dibangunkan benar-benar sesuai dan memenuhi kehendak pengguna • Juga kenal pasti keperluan sumber, kos, faedah yg akan diperolehi dan faktor-faktor kejayaan • Antara kajian yang dilaksanakan: • • Kajian Awal Organisasi Kajian Awal Teknikal Kajian Awal Ekonomi Kajian Awal Operasi

Fasa Kajian Awalan • Kajian Awal Organisasi – Melihat sejauh mana sistem baru memberi Fasa Kajian Awalan • Kajian Awal Organisasi – Melihat sejauh mana sistem baru memberi faedah kepada organisasi • Cth: Adakah sistem baru dapat memberi kelebihan bersaing dgn memastikan pelanggan tidak bertukar kepada membeli barang/perkhidmatan dari pesaing • Kajian Awal Teknikal – Kenalpasti komponen perkakasan, perisian dan rangkaian • Cth: Sekiranya organisasi baru sahaja membeli 250 buah PC baru, adakah cadangan membangunkan sistem baru akan diluluskan pihak atasan?

Fasa Kajian Awalan • Kajian Awal Ekonomi – Lebih tertumpu kpd pulangan yang akan Fasa Kajian Awalan • Kajian Awal Ekonomi – Lebih tertumpu kpd pulangan yang akan diperolehi berbanding kos yg terpaksa dilaburkan • Cth: Adakah peningkatan jualan selepas penggunaan sistem baru berpadanan dengan kos yang dikeluarkan? • Kajian Awal Operasi – Cuba mendapatkan maklum balas sama ada sistem baru diterima oleh kakitangan yg terlibat • Cth: Adakah semua kakitangan bersetuju menggunakan sistem baru sepenuhnya? • Adakah penggunaan sistem baru sesuai dengan budaya kerja organisasi?

Fasa 2 : Analisa Sistem • Gather data using tools of written documents, interviews, Fasa 2 : Analisa Sistem • Gather data using tools of written documents, interviews, questionnaires and observation • Analyze the data using modeling tools such as data flow diagram (DFD), CASE tools • Write a report

Fasa Analisa • Fasa ini akan hanya dilaksanakan apabila mendapat persetujuan semua pihak yg Fasa Analisa • Fasa ini akan hanya dilaksanakan apabila mendapat persetujuan semua pihak yg terlibat • Mengkaji & memahami masalah perniagaan secara lebih mendalam untuk diselesaikan dengan pembangunan sistem baru • 3 kaedah utk selesaikan masalah: – Tidak berubah, guna cara lama – Ubahsuai sistem sedia ada – Bangunkan sistem baru • Mengenalpasti APAKAH yang perlu dijana oleh sistem yang akan dibangunkan dengan mengambilkira – Kelebihan & kekurangan sistem sedia ada/proses kerja semasa – Fungsi yang perlu ada pada sistem baru agar masalah yang timbul dapat diatasi @ merebut peluang yg. ada – Keperluan maklumat pengguna

Fasa Rekabentuk • Menerangkan BAGAIMANA sistem dapat memenuhi keperluan pengguna • Rekabentuk yang menggambarkan Fasa Rekabentuk • Menerangkan BAGAIMANA sistem dapat memenuhi keperluan pengguna • Rekabentuk yang menggambarkan sistem baru atau menggambarkan sistem yg telah diubahsuai • Melibatkan rekabentuk logikal & fizikal • Alatan seperti rajah hubungan entiti (ERD), rajah aliran data (DFD) akan digunakan • Output => rekabentuk teknikal @ spesifikasi sistem • output, input, & antaramuka pengguna • perkakasan, perisian, pangkalan data, telekomunikasi, personel, & prosedur • Bagaimana kesemua komponen di atas digabungkan

Fasa 3: Rekabentuk Sistem • Do a preliminary design • • Describe the general Fasa 3: Rekabentuk Sistem • Do a preliminary design • • Describe the general functional capabilities of a proposed information system Using CASE tools, • Do a detail design • Defining requirements for output , input, storage, processing • Write a report

Design Phase • What is the design phase? Acquire hardware and software Develop all Design Phase • What is the design phase? Acquire hardware and software Develop all details of new or modified information system

Rekabentuk Logikal vs Fizikal Logikal Fizikal Menerangkan perkara yang akan dilakukan oleh sistem Menerangkan Rekabentuk Logikal vs Fizikal Logikal Fizikal Menerangkan perkara yang akan dilakukan oleh sistem Menerangkan fungsi sesuatu sistem Spesifikasi abstrak Spesifikasi Fizikal yang sebenar Termasuk rekabentuk perkakasan, pangkalan data, telekomunikasi & prosidur Ini termasuklah rekabentuk output, input, proses, pangkalan data, telekomunikasi, kawalan keselamatan

DFD Ø Tool that graphically shows flow of data in system DFD Ø Tool that graphically shows flow of data in system

ERD Tool that graphically shows connections between entities in system Course Number Course Name ERD Tool that graphically shows connections between entities in system Course Number Course Name Course Time Course Place 1: M can have Professor ID Number 1: 1 Name Department

Fasa 4 : Pembangunan Sistem • Develop the software • • Make-or-buy decision, whether Fasa 4 : Pembangunan Sistem • Develop the software • • Make-or-buy decision, whether have to create a program or buy it. Develop software : inside staff or outside staff (outsource) • Acquire hardware • The hardware to run the system • Test the system • Two stages: – Unit Testing – System Testing

Pengaturcaraan • Menterjemahkan rekabentuk spesifikasi sistem ke dalam kod aturcara • Memilih bahasa pengaturcaraan Pengaturcaraan • Menterjemahkan rekabentuk spesifikasi sistem ke dalam kod aturcara • Memilih bahasa pengaturcaraan yang sesuai • Memastikan setiap komponen yg telah ditetapkan pada fasa rkbtk berfungsi • Tugas pengaturcaraan dilakukan oleh pengaturcara

Pengujian • Pastikan sistem berfungsi dengan baik • Pastikan tiada ralat: – Ralat sintak Pengujian • Pastikan sistem berfungsi dengan baik • Pastikan tiada ralat: – Ralat sintak • Cth: tertinggal koma, tersilap ejaan – Ralat logik • Cth: kesilapan pemprosesan yg akan menyebabkan hasil/output menjadi salah • Sukar dikesan • Perbaiki kelemahan jika ada

 • Unit Testing • • The performance the individual parts is examined using • Unit Testing • • The performance the individual parts is examined using test data Each part of the program is tested separately • System Testing • • The part are linked togethe and test data is used to see if the part work together Actual data may be used to test the system

Fasa 5: Implementasi Sistem • Convert hardware, software and files through one of four Fasa 5: Implementasi Sistem • Convert hardware, software and files through one of four types of conversions: • • Direct Parallel Phase Pilot • Compile final documentation • Train the user

 • Proses penukaran sistem lama kepada sistem baru • 4 strategi yang boleh • Proses penukaran sistem lama kepada sistem baru • 4 strategi yang boleh dilaksanakan: – Penukaran Serentak (Parallel conversion) • kedua 2 sistem baru & lama akan beroperasi serentak sehingga sistem baru betul-betul stabil – Penukaran Terus (Direct conversion) • sistem lama tidak lagi digunakan & diganti dengan sistem baru – Penukaran Rintis (Pilot conversion) • Sistem baru hanya digunakan oleh beberapa bahagian/ jabatan/unit/cawangan dahulu – Penukaran Berperingkat (Phased conversion) • Sistem baru dilaksanakan mengikut modul-modul tertentu secara berperingkat (iaitu diperkenalkan satu fungsi secara beransur 2)

 • What are conversion strategies? Ø Used to change from old system to • What are conversion strategies? Ø Used to change from old system to new system

Fasa 6: Penyelenggaraan Sistem • Provides ongoing assistance after system is implemented • Is Fasa 6: Penyelenggaraan Sistem • Provides ongoing assistance after system is implemented • Is to keep the system running through system audits and periodic evaluations • Not only keeping the system running but updating and upgrade the system.

ation syste Ident m ify revie error ws — meeti Ident ng to ify ation syste Ident m ify revie error ws — meeti Ident ng to ify find enha out if ncem infor ents mati Moni on tor syste m m is perfo rmin rman ce g accor ding to expec tatio ns

Operasi & Penyelenggaraan • Sistem baru akan terus digunakan selagimana ianya tidak memberi sebarang Operasi & Penyelenggaraan • Sistem baru akan terus digunakan selagimana ianya tidak memberi sebarang masalah kepada pengguna • Sistem yg telah beroperasi juga akan dikaji semula setelah satu tempoh yang tertentu bagi memastikan objektif penggunaannya sentiasa dicapai • Sekiranya ada masalah, perlu diselenggarakan/ diubahsuai utk menyesuaikan dengan perubahan situasi perniagaan

Operasi & Penyelenggaraan • Penyelenggaraan – Menyahpepijat (debugging the programs) – mengemaskini sistem bagi Operasi & Penyelenggaraan • Penyelenggaraan – Menyahpepijat (debugging the programs) – mengemaskini sistem bagi memenuhi keperluan pengguna – Menambah fungsi baru

SDLC. . • Di penghujung setiap fasa, semakan (formal review) akan dilakukan • Keputusan SDLC. . • Di penghujung setiap fasa, semakan (formal review) akan dilakukan • Keputusan akan dilakukan pada penghujung setiap fasa samada untuk teruskan, hentikan atau ulangi fasa-fasa terdahulu. • Ralat perlu segera dikesan supaya lebih mudah dibetulkan. • Semakin lewat dikesan, semakin sukar • Sesuai untuk projek yang besar dan yang memerlukan spesifikasi yang formal dan kawalan pengurusan yang ketat untuk setiap tahap

Kelemahan SDLC • Bakal pengguna tidak berpeluang guna sistem sehingga pembangunan sistem siap sepenuhnya Kelemahan SDLC • Bakal pengguna tidak berpeluang guna sistem sehingga pembangunan sistem siap sepenuhnya • Pembangunan berkemungkinan dijalankan mengikut pemahaman kumpulan pembangun yang tidak serasi dengan pengguna • Kaedah ini terlalu rigid dan mahal, tidak sesuai untuk aplikasi yang tidak berstruktur dan berorientasikan keputusan dimana keperluannya sukar dikenalpasti dengan cepat

Table 12. 2 Table 12. 2

Pendekatan selain SDLC Pendekatan selain SDLC

Prototyping • Is a system development methodology that uses a “trial and error” approach Prototyping • Is a system development methodology that uses a “trial and error” approach for discovering how a system should operate – Prototaip yang dibina akan sentiasa diubahsuai dan ditingkatkan mutunya (iterative process) untuk memenuhi keperluan pengguna sehinggalah ia boleh dijadikan sebagai rangka untuk membina sistem yang sebenar – Melibatkan kos yang murah untuk diuji dan dinilai oleh pengguna akhir – Menggalakkan penglibatan pengguna akhir dalam pembangunan sistem sehingga segala spesifikasi dapat dipenuhi – Masa pembangunannya yang cepat mungkin akan mengakibatkan sistem yang tidak sempurna dari segi ujian dokumentasi dan kemungkinan kurang tersedia untuk persekitaran sebenarnya • analogy?

Collect Requirement Develop/ Refine prototype Review prototype with user Does user accept prototype? No Collect Requirement Develop/ Refine prototype Review prototype with user Does user accept prototype? No YES Imlement and Use System The prototyping process uses a trial-and error approach to discovering how a system should operate

RAD • The rapid development and testing of working models of new applications in RAD • The rapid development and testing of working models of new applications in an interactive, iterative process. • Sometimes called rapid application design (RAD). • Simplifies and accelerates systems design. • Most often used in interface design

Prototyping Prototyping

Pembangunan Aplikasi Pantas (RAD) • Pendekatan yang menggabungkan penggunaan joint application design (JAD), prototaip Pembangunan Aplikasi Pantas (RAD) • Pendekatan yang menggabungkan penggunaan joint application design (JAD), prototaip & alatan CASE, untuk menghasilkan sistem yang berkualiti tinggi dalam masa yang singkat • JAD A group-based method for collecting user requirements and creating system designs in which all users meet simultaneously with analysts to jointly define & agree upon system requirements • alatan CASE uses specialized tools, such as code generators & documentation generators, to automate many of the tasks in the SDLC

Pembangunan oleh Pengguna Akhir Pembangunan sistem dilakukan secara individual atau dengan sedikit pertolongan dari Pembangunan oleh Pengguna Akhir Pembangunan sistem dilakukan secara individual atau dengan sedikit pertolongan dari pakar sistem maklumat Boleh dibina secara cepat dan kurang formal dengan menggunakan bahasa generasi keempat Pusat maklumat boleh mambantu memantau pambangunan oleh pengguna akhir – dari segi penyediakan perkakasan, perisian & kepakaran teknikal yang sesuai serta boleh menggalakkan pematuhan kepada piawai kualiti Organisasi juga boleh menyediakan polisi serta prosedur mengenai piawai bagi pembangunan sistem, latihan, pentadbiran data dan kawalanuntk mengurusan perkomputeran pengguna akhir secara efektif

Pembangunan oleh Pengguna Akhir • Kebaikan: Memperbaiki penentuan keperluan sistem, mengurangkan backlog aplikasi, meningkatkan Pembangunan oleh Pengguna Akhir • Kebaikan: Memperbaiki penentuan keperluan sistem, mengurangkan backlog aplikasi, meningkatkan kerjasama dari pengguna • Kelemahan: kemungkinan akan timbul masalah tidak menepati kualiti yang piawai

Outsourcing • Menggunakan pihak luar bagi tujuan pembangunan sistem • Kelebihan: – dapat menyediakan Outsourcing • Menggunakan pihak luar bagi tujuan pembangunan sistem • Kelebihan: – dapat menyediakan perkakasan dengan kos yang lebih murah – dapat meyediakan staf teknikal yang diperlukan – lebih berkemahiran

Outsourcing • Kelemahan: – Lebih utamakan keperluan pihak ketiga bukannya pelanggan – Kurang memahami Outsourcing • Kelemahan: – Lebih utamakan keperluan pihak ketiga bukannya pelanggan – Kurang memahami proses sesuatu perniagaan – Masalah dengan kontrak • Panduan: – Perlukan kontrak bertulis yang fleksibel (sesuai dengan keperluan yang berubah 2) – Penggunaan pihak luar perlu dikawal – Penggunaan pihak luar hanya apabila diperlukan

System Analysis System Analysis

Systems Analysis • An in-depth study of end user information needs that produces functional Systems Analysis • An in-depth study of end user information needs that produces functional requirements. – Extending those from feasibility analysis • Depict what a system is or what a system must do—not how the system will be implemented. – The analysis of the problem that an organization will try to solve with an information system. – Determines what need the system will satisfy

Systems Analysis • Organizational analysis • Organizational Chart • The present system • IS Systems Analysis • Organizational analysis • Organizational Chart • The present system • IS Resources: • IS activities • Functional requirements analysis – Data (Information) Requirement – Processes Requirement

Alatan Pembangunan Sistem • • Rajah Hubungan Entiti (ERD) Rajah Aliran Data (DFD) Carta Alatan Pembangunan Sistem • • Rajah Hubungan Entiti (ERD) Rajah Aliran Data (DFD) Carta Alir (Flow Chart) Rajah Pert & Carta Gantt

Rajah Hubungan Entiti • Gambaran keseluruhan data yang terkandung di dalam sesuatu sistem • Rajah Hubungan Entiti • Gambaran keseluruhan data yang terkandung di dalam sesuatu sistem • Kenalpasti jenis entiti data (types of data entities) • Kenalpasti Hubungkait (Interrelationships)

Jenis Entiti • elemen persekitaran (enviromental element): cth. : pelanggan, pembekal • sumber (source): Jenis Entiti • elemen persekitaran (enviromental element): cth. : pelanggan, pembekal • sumber (source): cth. : inventori, akaun terima • transaksi (transaction) cth. : tempahan, invoice Entiti diwakili oleh simbol segiempat Pelanggan Akaun terima Kad Masa

Hubungan • diwakili bentuk diamond • setiap diamond dilabelkan dengan kata kerja (verb) • Hubungan • diwakili bentuk diamond • setiap diamond dilabelkan dengan kata kerja (verb) • Contoh: pekerja mengisi kad masa Pekerja Mengisi Kad masa

Jenis Hubungan (Connectivity) • Tiga jenis: – One-to-one (1 -1) – One-to-many (1 -m) Jenis Hubungan (Connectivity) • Tiga jenis: – One-to-one (1 -1) – One-to-many (1 -m) – Many-to-many (m-m) Invoice Pelajar One to one 1 1 Hasil Ada 1 1 Picking Ticket Kad Matrik

Jenis Hubungan (Connectivity) Penghutang Kelas TD 1013 1 1 One to Many hasil mengandungi Jenis Hubungan (Connectivity) Penghutang Kelas TD 1013 1 1 One to Many hasil mengandungi M M Invoice Pelajar

Jenis Hubungan (Connectivity) Pelanggan Kursus di UUM M M Many to Many Beli mengandungi Jenis Hubungan (Connectivity) Pelanggan Kursus di UUM M M Many to Many Beli mengandungi M M Barang Pelajar

Atribut • Penerangan berkenaan ciri-ciri entiti. • Contoh: nama alamat kod Pelanggan Atribut • Penerangan berkenaan ciri-ciri entiti. • Contoh: nama alamat kod Pelanggan

Langkah-Langkah Penyediaan ERD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kenalpasti entiti. Kenalpasti hubungan. Langkah-Langkah Penyediaan ERD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kenalpasti entiti. Kenalpasti hubungan. Lakarkan ERD. Petakan elemen 2 data kepada entiti. Laksanakan data analisis. Ini dikenali sebagai normalization (to adjust data so that it complies with a series of normal forms). Sediakan ERD yang telah diubahsuai hasil dari data analisis. Kaji semula dengan pengguna dan refine.

Rajah Aliran Data (DFD) v menggambarkan pengaliran data di antara proses yang terkandung dalam Rajah Aliran Data (DFD) v menggambarkan pengaliran data di antara proses yang terkandung dalam sistem v wujud dalam bentuk hiraki v Terdiri daripada pelbagai elemen: Ø Ø Elemen persekitaran/terminator/entiti Proses Aliran data Storan

Elemen DFD Environmental elements exist outside the boundary of the system. The elements provide Elemen DFD Environmental elements exist outside the boundary of the system. The elements provide the system with data input and receive the system’s data output. processes Something that transform input into output. data flows Consist of a group of logically related data elements that travel from one point or process to another. storage of data A data store is a repository of data (data at rest). Terminator to describe the environmental elements as they mark the points where the system terminates(defines the system boundary).

Elemen DFD v Terminator Ø Ø Individu (pengurus, pelanggan) Organisasi/unit/jabatan Sistem lain yang berinteraksi Elemen DFD v Terminator Ø Ø Individu (pengurus, pelanggan) Organisasi/unit/jabatan Sistem lain yang berinteraksi dengan sistem dibangunkan Diwakilkan simbol segiempat tepat v Proses Ø Diwakilkan samada simbol bulatan, segiempat tepat mendatar atau segiempat tepat menegak berbucu bulat Print Invoice Compute net pay Update general ledger

Elemen DFD v Aliran data Ø diwakilkan dengan anak panah Jumlah jualan Pengurus v Elemen DFD v Aliran data Ø diwakilkan dengan anak panah Jumlah jualan Pengurus v Storan Ø Diwakilkan samada dengan dua garisan selari, segiempat terbuka atau bentuk bujur Payroll master file Account Receivable file General ledger

DFD (Gambarajah Konteks) • Tahap teratas dalam DFD • Menggambarkan keseluruhan sistem dalam konteks DFD (Gambarajah Konteks) • Tahap teratas dalam DFD • Menggambarkan keseluruhan sistem dalam konteks persekitaran • Hanya mengandungi satu proses

DFD (Gambarajah Konteks) Pelanggan Sistem Tempahan Sistem inventori Pengurus DFD (Gambarajah Konteks) Pelanggan Sistem Tempahan Sistem inventori Pengurus

DFD Kod item Butiran tempahan Pelanggan 1 meneliti tempahan g n ha pa a DFD Kod item Butiran tempahan Pelanggan 1 meneliti tempahan g n ha pa a m Te terim di Sistem inventori n ya Senarai item harga Senarai harga But iran tem yg d pahan itola k 2 g. Isih an y ak ni tempahan ol pen aski m yang ditolak dike 3 Sediakan laporan penolakan tempahan Laporan penolakan tempahan Pelanggan

DFD Butiran tempahan Pelanggan 1. 1 Mensahkan kod item Kod item Senarai item Kod DFD Butiran tempahan Pelanggan 1. 1 Mensahkan kod item Kod item Senarai item Kod yang telah disahkan Sistem inventori Butiran tempahan diterima 1. 2 mensahkan harga Harga item Senarai harga

Carta Alir v v Merupakan salah satu alatan yang terawal yang digunakan bagi mendokumenkan Carta Alir v v Merupakan salah satu alatan yang terawal yang digunakan bagi mendokumenkan proses Terbahagi kepada 2 jenis Ø Carta Alir Sistem – menggambarkan bagaimana proses yang wujud secara berasingan dihubungkan di antara satu sama lain untuk membentuk sistem Ø v v Carta Alir Aturcara – menunjukkan langkah 2 yang terlibat dalam perlaksanaan satu aturcara komputer 3 proses utama yang terdapat dalam carta alir sistem Ø Input data Ø Isihan Ø Penyelenggaraan fail Kedua 2 jenis menggunakan simbol mengikut piawaian antarabangsa

Carta Alir Simbol Carta Alir Sistem - Proses secara manual Open the mail Check Carta Alir Simbol Carta Alir Sistem - Proses secara manual Open the mail Check cust. credit - off-line Keydriven Processes (tidak menggunakan komputer) Calculate new Balance due Type purchase order

Carta Alir Simbol Carta Alir Sistem - Kemasukan Data Secara Terus (On-line)guna peranti input Carta Alir Simbol Carta Alir Sistem - Kemasukan Data Secara Terus (On-line)guna peranti input Enter order data Enter pricing decision - Proses oleh Komputer Print Payroll checks Sort sales records

Carta Gantt v. Satu carta bar yang merupakan paparan visual urutan dan jangka masa Carta Gantt v. Satu carta bar yang merupakan paparan visual urutan dan jangka masa aktiviti-aktiviti sesuatu projek. v. Ia mengandungi senarai aktiviti, skala masa dan bar bagi setiap aktiviti. v. Carta ini diperkenalkan oleh Henry Gantt dalam tahun 1917.