Скачать презентацию Педагогически модели и е-обучение Г Тотков ПУ Паисий Скачать презентацию Педагогически модели и е-обучение Г Тотков ПУ Паисий

d78415ef4ab56f0d6274590f717f44cb.ppt

  • Количество слайдов: 36

Педагогически модели и е-обучение Г. Тотков ПУ „Паисий Хилендарски“ totkov@pu. acad. bg Национален семинар Педагогически модели и е-обучение Г. Тотков ПУ „Паисий Хилендарски“ [email protected] acad. bg Национален семинар по е-обучение 21. 3. 2006 г. , София

Принципи на традиционното обучение n n n общи (хуманизация, научност, системност, развитие) съдържателни (съответствие Принципи на традиционното обучение n n n общи (хуманизация, научност, системност, развитие) съдържателни (съответствие на учебно съдържание, цели, ДОИ; историзъм; комплексност; цялостност) дидактически Ø Ø Ø Ø съответствие на закономерностите на ученето единство на образователна, възпитателна и развиваща функция на обучението стимулация и мотивация на обучаваните проблемност, системност и последователност съчетаване на екипна и индивидуална работа, абстрактност и конкретност/нагледност съзнателност, активност и самостоятелност на обучаваните под ръководството на преподавател професионализъм (напр. сигурно владеене на 2 съдържанието)

Дистанционно обучение (ДО) Цел: Предоставяне на достъп до обучение за всеки индивид, нуждаещ се Дистанционно обучение (ДО) Цел: Предоставяне на достъп до обучение за всеки индивид, нуждаещ се от знания и умения, чрез подходящи методика, средства и технологии Решение: Използване на съвременни технологии за реализация на виртуални форми на обучение и образование 3

Определение на ДО (спорно. . . ) Дистанционното обучение е съвкупност от форми за Определение на ДО (спорно. . . ) Дистанционното обучение е съвкупност от форми за организация, методи за управление и средства за обучение с използване на ресурси: разнотипни – по функционалност, разделени – по местоположение, начин на участие и време на използване) разнородни – човешки, материални, информационни) 4

ДО: Характеристики n n n n n гъвкавост (задаване на време, място и темп) ДО: Характеристики n n n n n гъвкавост (задаване на време, място и темп) модулност (избор, индивидуални програми) независимост (обучение успоредно с работа) обхват (ползване на различни източници на информация, много обучавани, комуникация с преподаватели) икономичност (ефективно използване на информационни и материални ресурси) технологичност (използване на нови технологии и средства) социално равноправие (изравняване на възможностите за получаване на образование) нетрадиционна роля на преподавателя (в посока на координиране на процеса на обучение) промяна на профила на обучавания (самоконтрол и самоорганизация, умения за използване на нови технологични средства), и др. 5

Специфични изисквания към ДО n n прилагане на специална методика за разработване на учебните Специфични изисквания към ДО n n прилагане на специална методика за разработване на учебните програми и материали създаване на система за поддръжка на учебните дейности (особено на обучаемите) n оценяване на качеството n използване на специални технологични средства n n развитие на информационна и комуникационна инфраструктура разпространяване и мултиплициране на положителен опит 6

Елементи на двете образователни парадигми 7 Елементи на двете образователни парадигми 7

Е-обучение: дидактически принципи n n n n n организация (учебният процес се изгражда около Е-обучение: дидактически принципи n n n n n организация (учебният процес се изгражда около учебните материали) поддръжка (формиране на дружелюбна поддържаща среда) комуникация (открити форми и средства за комуникация) ефективност (съчетаване на форми за управление на обучението и икономическа целесъобразност) модулност (учебните курсове се формират от различни модули) интерактивност (взаимодействия ‘студент-студент’, ‘студентпреподавател’) индивидуализация (при оценяване на конкретните обучавани) контрол (управление с използване на ИКТ) целесъобразност (избягване на самоцелно и необосновано от педагогическа гледна точка използване на ИКТ) гъвкавост (напр. избор на време и място за учене) 8

Софтуерни системи и средства за ДО Авторски програмни средства Редуцират за преподавателите сложността на Софтуерни системи и средства за ДО Авторски програмни средства Редуцират за преподавателите сложността на програмиране с използване на езици за програмиране. Определен недостатък е отсъствието на обратна връзка и контрол над обучаемите, и липсата на средства за комуникация. Системи за управление на съдържанието Дават възможност за организация и управление на база от данни с файлове (текст, звук, графика, видео), съдържащи учебна информация. Подходящи за колективна работа при създаване на учебни курсове. Системи за управление на обучението Предназначени за контрол над голям брой обучаеми. Позволяват да се следи и администрира обучението на множество потребители. Обучаваните могат да проверяват своите резултати, и да се включват в различни индивидуални и групови форми на обучение. Системи за управление на обучението и учебното съдържание Съчетават качества на няколко типа софтуерни решения: за управление на учебното съдържание в БД; следене на обучението на множество обучавани; колективно 9 създаване на учебни материали

Йерархична (статична) организация на е-курс Учебна и помощна литература Достъп Модел надо всеки следващ Йерархична (статична) организация на е-курс Учебна и помощна литература Достъп Модел надо всеки следващ учебен курс Наименование курс БД Наименование Въведение Наименование думи Въведение Ключови модул Кл. думи Текст Въведение 1 Задача 1 Текст 1 2 Текст Кл. думи Задача 1 Тема Текст 2 Текст 1. . . . Задача 1 Тест . . Текст 2 Тест. . . тема . . Литература Тест Литература. . Литература . . . RLO е-Задачи 10

‘Статична’ среда за е-обучение е-Учене Интегрирана БД Е-носители Решавани задачи Модел на е-курс RLO ‘Статична’ среда за е-обучение е-Учене Интегрирана БД Е-носители Решавани задачи Модел на е-курс RLO Редактори Администриране е-Оценяване Web-редактор е-Задачи Тестер Ядро на Се. О / Управление на достъпа 11 Учебен курс

Недостатъци на статичните Се. О: ü йерархично/Web – организирани е-курсове (неадекватни модели на изучаваните Недостатъци на статичните Се. О: ü йерархично/Web – организирани е-курсове (неадекватни модели на изучаваните ПО и процеса на обучение) ü преносимост (импорт/експорт на е-материали, съобразен преносимост със стандарти за е-обучение) ? адаптивност (в зависимост от лични интереси, психофизически характеристики, равнище на знания и умения, поставени цели, мотивираност и постижения) ? гъвкавост (многократно и споделено създаване, преструктуриране и управление на учебно съдържание, е -курсове, е-задачи, е-материали) ? динамичност (подкрепа на е-обучение, управлявано от събития и ресурси) ? семантичност (растящ брой информационни единици, семантичност разположени в БД на Се. О/Интернет със съмнителна и неясна полезност за различни обучаеми и цели на обучението) ? експертност (средства за педагогически експерименти в експертност различни форми на обучение с генериране на е-курсове и учебно съдържание, адаптирани към обучаемите) 12

Време е. . . Е-обучение да се управлява от педагогическите нужди на обучаваните Обучаваният Време е. . . Е-обучение да се управлява от педагогическите нужди на обучаваните Обучаваният да е не само централна, но и активна фигура в процеса на обучение Резултатите в обучението да се постигат чрез социални взаимодействия (комуникация и сътрудничество) и активно натрупван опит Получаваните в обучението резултати да се използват като обратна връзка с цел подобряване на самия процес 13

Е+обучение Процес на обучение, представен чрез съставящи го учебни дейности Процес на управление, базиран Е+обучение Процес на обучение, представен чрез съставящи го учебни дейности Процес на управление, базиран на предварително планирани или динамично възникващи учебни събития Концептуално и компютърно моделиране на различни педагогически стратегии и дидактически методи Необходимост от технология за: Автономно и динамично създаване на общества Активни и реалистични дейности Персонализация Свобода на действията. . . 14

Е+обучение: дидактически принципи n n n n n организация (учебен процес изграден от учебни Е+обучение: дидактически принципи n n n n n организация (учебен процес изграден от учебни дейности) личностно-ориентиран характер на учебни програми и придобивани знания и умения към образов. потребности) практическа ориентация на учебно съдържание и дейности активност и самостоятелност на обучаваните в провежданите дейности модулност (дейностите се формират от различни модули и в зависи мост от индивидуални/групови потребности) диалогичност (при провеждане на учебни дейности) рефлексивност (осъзнаване на личностните изменения и достижения при участието в учебни дейности) вариативност и разнообразие (отразени множество гледни точки и начини за решаване/постигане) принцип на поддържащата мотивация отвореност (включване на обучавани с различно начално равнище, специфични образователни потребности, и др. ) 15

Е+обучение: предимства n n работа в термини, присъщи на обучението планиране, контролиране и управление Е+обучение: предимства n n работа в термини, присъщи на обучението планиране, контролиране и управление на учебния процес създаване и многократно използване на шаблони (структури от учебни дейности) реализация на педагогически подходи, и др. Примери: Се. О -- Moodle, LAMS, Pe. U ЕП -- EML 16

Moodle n Управление на учебни курсове, потребители и учебни Основен педагогически подход: n n Moodle n Управление на учебни курсове, потребители и учебни Основен педагогически подход: n n n материали Социален конструктивизъм Създаване и поддържане на виртуални мини-общества и § Учебният процес е по-ефективен, когато в него се активно участие на членовете при усвояване на нови създават нещата, които трябва да се изучат или понятия и споделяне на придобит опит. обяснят. Обектно-ориентирана среда за е-обучение с дружелюбен и интуитивен потребителски интерфейс за създаване на § Учебният процес се базира на представяне на нови е-курсове, управление на потребители и учебно понятия съдържание. § Обучаваните са активни участници в процеса на Отворена Web-базирана система с модулна архитектура, усвояване на нови знания която позволява добавяне на нови модули § Обучаваните усвояват знания и умения, като анализират и търсят аналогии с други понятия § Обучаваните работят в екип, обменят мнения и опит с помощта на електронни комуникации, и др. 17

LAMS и Pe. U Представители на ново поколение среди за моделиране на учебния процес LAMS и Pe. U Представители на ново поколение среди за моделиране на учебния процес като потокова структура, съставена от учебни дейности Моделират основни учебни дейности и предлагат средства за структуриране: § структурирани чатове (LAMS) § контролни точки за провеждане на е-тестове (Pe. U и LAMS) § контролни структури при Pe. U, и др. 18

Функционално сравнение LAMS и Pe. U В Pe. U, но не и в LAMS Функционално сравнение LAMS и Pe. U В Pe. U, но не и в LAMS Среди за моделиране на процес, съставен от учебни n Нелинейни структури на учебeн курс (вкл. на учебни дейности, управление с различни интерпретации на един материали) и същи модел (в зависимост от потребителя), и др. n Използване на логически и управляващи конструкции (and, or, case, while, и т. н. ) В LAMS, но не и в Pe. U n Адаптиране към обучаваните Учебни дейности от тип комуникация (Чат, Форум и др. ), n Обучение, базирано на понятия (вкл. с генериране на план отворен код, няколко вида седмични разписания; за обучение по зададена мрежа от понятия в Pe. U 1. 0) ‘изчистен’ дизайн и дружелюбен интерфейс, базирани на n Тестова система, основана и на педагогически изисквания обща концепция и правила, и др. n Разгърната типология на потребителите (автор, преподавател, обучаван, администратор, гост, и др. ) n Административна подсистема (вкл. за управление на процеса за групи с различни учебни програми), и др. 19

Въпрос Възможно ли е създаване на система, която да обединява достойнствата на Moodle, LAMS Въпрос Възможно ли е създаване на система, която да обединява достойнствата на Moodle, LAMS и Pe. U?

Проектът BEST Цел: Създаване на среда за е+обучение, поддържаща виртуално обучение Инвариантна по отношение Проектът BEST Цел: Създаване на среда за е+обучение, поддържаща виртуално обучение Инвариантна по отношение на: изучавана предметна област, учебни дейности, форма и начин на провеждане на обучението, образователни потребности, методи на преподаване и учене, и т. н. Планиране и управление на специфичен проект: поддръжка на целия жизнен цикъл на процес на обучение, моделиран чрез виртуални учебни дейности (учене, тестване, изпитване, консултиране, работа в екип, и др. ) Оценяване на резултатите и качеството на обучение (преподаване, усвояване) Други: Дефиниране на цели на обучение, модели на субектите на обучение, конструиране на е-курсове, създаване на виртуални общества за познание чрез споделен опит и комуникация 21

Сравнението: Moodle, LAMS, Pe. U, BEST 22 Сравнението: Moodle, LAMS, Pe. U, BEST 22

Логическа схема на BEST е-Методика е-Събития е-Творчество БД Интерпретатор 1 Обучаеми Преподаватели Автори Администратори Логическа схема на BEST е-Методика е-Събития е-Творчество БД Интерпретатор 1 Обучаеми Преподаватели Автори Администратори Предметни области История на обучението Учебни материали Учебни планове Учебни курсове Мета-данни Съобщения Интерпретатор 2 е-Преподаване е-Учене . . Интерпретатор N Модел на процеса на обучение е-Администриране е-Оценяване е-Гостуване Ядро на BEST / Управление на достъпа 23

Функционален модел Администратори Дейности Групи Автори Модули М 3 М 2 М 1 Контрол, Функционален модел Администратори Дейности Групи Автори Модули М 3 М 2 М 1 Контрол, оценяване Тестване к о м у н и к а ц и я Обучение Консултиране Теми Тестове Преподавател Групи Моделира курса дейности 24

BEST: функционални характеристики n n n моделиране на процеси на обучение в различни ПО, BEST: функционални характеристики n n n моделиране на процеси на обучение в различни ПО, съдържащи широк спектър от учебни дейности и участващи в тях субекти администриране и интерпретиране на създадените модели, и едновременно (паралелно) динамично поддържане на виртуално обучение за множество потребители (вкл. обучавани със специфични образователни потребности) поддържане на динамично виртуално взаимодействие между субектите и ресурсите на системата, осигурявано от модел на съответния процес на обучение и интегрирана БД виртуална комуникация чрез дейности и събития, свързани с учебно съдържание (синхронен обмен на информация, съвместна работа по усвояване на понятия, и т. н. в зависимост от динамичния модел на обучаемия) и с използване на различни технологии и средства (форуми, е-съобщения, видеоконфериране, и т. н. ) прилагане на педагогически стратегии за обучение (в зависимост от специфични потребителски нужди, с автоматично адаптиране на стратегиите на базата на оценяване на знания и умения на обучавания – преди и след провеждане на съответна учебна дейност), и др. 25

Динамична среда за е-обучение BEST е-Учене Събития Интегрирана БД Е-носители Динамични курсове Решавани задачи Динамична среда за е-обучение BEST е-Учене Събития Интегрирана БД Е-носители Динамични курсове Решавани задачи Модел на процес на обучение RLO е-Оценяване Редактор е-Задачи Редактори Администриране Тестер Ядро на BEST / Управление на достъпа 26 Процес на обучение

BEST ‘Лего’ стил 27 BEST ‘Лего’ стил 27

BEST: Обучението Обучение по съответен е-курс в избрана ПО: § § § Преподаватели: управление BEST: Обучението Обучение по съответен е-курс в избрана ПО: § § § Преподаватели: управление на процеса на е-обучение за Преподаватели конкретна група от обучаеми (вкл. редактиране и обновяване на учебно съдържание и структура, е-оценяване, , ) Обучаеми: контролиран избор на ‘път’ за обучение с адаптиране в Обучаеми зависимост от историята и успеха при е-обучение, е-учене, . . . Курсови администратори: администриране на е-обучение за администратори обучаеми и преподаватели по учебни програми Възможности за: § § § Автоматизиране и управление на процеса на е-обучение Автоматизиране Управление на е-обучение в зависимост от зададена стратегия Управление Адаптиране към индивидуалните предпочитания и постижения на Адаптиране обучаемите в процеса на е-обучение Създаване на модели (профили) на обучаемите и история на модели тяхното обучение Анализ на дискриминантната ‘сила’ и педагогическа ефективност Анализ на всяка е-учебна единица, включена в курса Динамични типове потребители 28

LAMS формат Интерпретиране У ч е б н и д е й н о LAMS формат Интерпретиране У ч е б н и д е й н о с т и Е-обучение (LAMS) Създаване на учебен курс като редица от учебни дейности 29

Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Създаване на ‘линеен’ е-курс с извличане от БД с учебни дейности) Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Създаване на ‘линеен’ е-курс с извличане от БД с учебни дейности) 30

Пример: Модел на е-курс в Pe. U 2. 0 И 1 ОЩЕ Н A Пример: Модел на е-курс в Pe. U 2. 0 И 1 ОЩЕ Н A 1 S L … U 3 C 2 1 U 1 R U 2 C 1 К 1 ИЛИ C 3 1 1 Un … 31

Интерпретиране Следене на процеса Лента на прогреса Дейности Отговор на въпрос Бележки Е-обучение (LAMS) Интерпретиране Следене на процеса Лента на прогреса Дейности Отговор на въпрос Бележки Е-обучение (LAMS) Обучение в е-курс, представен като редица от учебни дейности 32

Публични, споделени и лични хранилища с последователности Редактор Избор на режим Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Публични, споделени и лични хранилища с последователности Редактор Избор на режим Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Работа върху е-курс чрез създаване / редактиране / на списък от учебни дейности (вкл. с ползване на БД от учебни дейности) 33

Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Забранено е включване на обучаван в учебна дейност, която не е Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Забранено е включване на обучаван в учебна дейност, която не е предвидена за 34 този етап

Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Справка за участие в учебни дейности, свързани с провеждан е-курс 35 Е-обучение (Експеримент LAMS-BEST) Справка за участие в учебни дейности, свързани с провеждан е-курс 35

Благодаря за вниманието! 36 Благодаря за вниманието! 36