Скачать презентацию PCT กมารเวช กรรม รพ เชยงรายฯ สหสาขาวชาช พ กมาร Скачать презентацию PCT กมารเวช กรรม รพ เชยงรายฯ สหสาขาวชาช พ กมาร

3b4abb199e3df6ab02d2985648c6e01f.ppt

  • Количество слайдов: 12

PCT กมารเวช กรรม รพ. เชยงรายฯ สหสาขาวชาช พ กมาร แพทย 14 -General 10 -Hemato 1 PCT กมารเวช กรรม รพ. เชยงรายฯ สหสาขาวชาช พ กมาร แพทย 14 -General 10 -Hemato 1 -NB 1 -Chest 1 -Infectious 1 คณะกรรมการ PCT บคลากร 163 -พยาบาลวชาชพ 87 1 OPD 4ตก 2 ICU -เดก 1 (5 -15ป ) 30 B -พยาบาลเทคนก 8 ผชวยเหลอ ไข & คนงาน 58 -OPD 150 -200 / D คน -เดก 2 (0 -7วน ) 40 B -เดก 3(>7 d-<5 y) 30 B -พเศษเดก 13 B -PICU (0 -15ป ) 8 B -NICU<7 วน 8 B

ภาระงาน 2551 2553 11, 674 12, 134 13, 282 89. 97 90. 70 81. ภาระงาน 2551 2553 11, 674 12, 134 13, 282 89. 97 90. 70 81. 21 24, 487 25, 518 21, 197 6, 955 ผปวยใน อตราครองเตยง 2552 6, 047 7, 820 2, 930 3, 010 3, 638 ผปวยนอก ผปวยทวไป คลนกพเศษ คลนกเดกด Top 5 Disease สถต 3 ป 51 -53 ผปวยนอก ผปวยใน ผปวยเสยชวต

รพ เชยงรายประชานเคราะห วสยท ศน พนธก จ คณภาพบรการเปนเลศ บคลากรมความสข ศนยการเรยนรทนสมย องค รวม 4 ม ต รพ เชยงรายประชานเคราะห วสยท ศน พนธก จ คณภาพบรการเปนเลศ บคลากรมความสข ศนยการเรยนรทนสมย องค รวม 4 ม ต ถ งตต ยภ ม จดเน น Center of Excellence บรการดานหนา นวต กรรม หล กธรรมาภ บาล 3ด Patient safety ว ทยาการ บร การแพทย และสาธารณส ข พฒนาคณภาพบ คลากรระบบ IRBM หารพ ฒนาร วมก บ เคร อข าย และภาค คณภาพการศกษ า แพทย และสธ พฒนาภาคเครอข าย นอก รพ วชาการ บรหาร กลมงานกมารเวชกรรม พนท ตวอย างงาน บร หาร บ รณาการ ศ นย การเร ยนร บรการ OPD • HIV WBC • Hemophilia-Thal IPD • Palliative care • NB Excel Center ระบบ • RM เวชระเบยน • รร. เดกปวย บรหาร ใน รพ IRBM วดคณภาพ Staff & Resident OPD 4 IPD 2 ในเครอขาย บณทตแพทย มน อบลและมช • HIV- Thai CAN Intern Resident training (ราชวทยาลยกม าร) • MCH • NB Excel Center • ฮโมฟ ธาลสซเมย • Palliative care รพชร ธค 53

การบรหาร นโยบาย ตาม วสยทศน และพนธกจ 4 ดานของรพ • สอสารเชอมโยงสมำเสมอ ประชม 4 คณะ ทกเดอน 1. การบรหาร นโยบาย ตาม วสยทศน และพนธกจ 4 ดานของรพ • สอสารเชอมโยงสมำเสมอ ประชม 4 คณะ ทกเดอน 1. แพทย 2. PCT 3. RM 4. หอผปวย บนทกประชม กระชบ ทบทวน • เครอขาย รพชในจงหวด ประเทศ ป 50 -3 ประชมภายใน กมารแพทย = 19 ครง /ป หลกฐาน พรอมแสดง PCT = 12 ครง Risk team = 11 ครง /ป

คณภาพบรการ • CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 • Staff คมคณภาพ นศพ แพทยใหม Resident คณภาพบรการ • CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 • Staff คมคณภาพ นศพ แพทยใหม Resident Intern คณภาพ วชาการ ในกลมงาน - Morning conf, Topic conf, Journal club X-ray conf (แพทย ) - MM confทกเดอน , In service meeting ปละ 4 ครง (พ, พยาบาล) เครอขาย เขต ประเทศ> 13 ครง /ป -ฮโมฟเลย Allergy & Asthma S. T. A. B. L. E. Program-NB excellent center MCH annual meeting การดแลโรคหวใจ Palliative Care รพ 1 -2 ครง /ป CAN ชร 2 ครง , ประเทศ 3

งานเดน 1. ตนแบบการดแลเดก วยรนเอชไอว 2. ตนแบบรร. เดกปวยในรพ 3. Newborn excellent center 4. WBC คณภาพ งานเดน 1. ตนแบบการดแลเดก วยรนเอชไอว 2. ตนแบบรร. เดกปวยในรพ 3. Newborn excellent center 4. WBC คณภาพ นำรอง ระดบทอง 5. เครอขายฮโมฟเลย – ธาลสซเมย 6. ความสมบรณเวชระเบยน 7. จดเรม palliative care สหสาขา รพ 8. สรางแพทยใหม

การดแลรกษาเดกตดเชอเ Clinical Practice guideline อชไอว เปาหมายการใหยา ARV 1) > 90 %ของเดกได ARV 1 ป การดแลรกษาเดกตดเชอเ Clinical Practice guideline อชไอว เปาหมายการใหยา ARV 1) > 90 %ของเดกได ARV 1 ป ม VL<50 cps/ml 2) > 90 % ของเดกท รบ ยา 5 ปยง ใชยาสตรแรกไดผล ด <5 ป Admit ลดลง >5 ป

ขยายโครงการ CAN ทวประเทศ Children ART Network ขยาย 44 จงหวด 55 -58 a 2547 – ขยายโครงการ CAN ทวประเทศ Children ART Network ขยาย 44 จงหวด 55 -58 a 2547 – 2558 47 -54 ขยายทวประเทศ เกยรตบตร UNICEF Estimated no. pediatric AIDS cases Develop Model of excellence for Pediatric HIV

ศนย การเรยนร รร. เดกปวยในรพ กศธ สำหรบเดกปวย 2551 . ตนแบบ ศนยการศกษาพเศษ กศน & 4 เขต ศนย การเรยนร รร. เดกปวยในรพ กศธ สำหรบเดกปวย 2551 . ตนแบบ ศนยการศกษาพเศษ กศน & 4 เขต การศกษาสนบสนน คณครจตอาสา ผปวยใชบรการ 3 คน 133 คน 1147 ราย / ป ความพงพอใจ ผปกครอง > 96% ผปวย > 94% ใน รพ.

สรางนกศกษาแพทย ใหมคณภาพ แพทยใหม เนนผปวยปลอดภย • CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 • วชาการทกวน เนนคณภาพ สรางนกศกษาแพทย ใหมคณภาพ แพทยใหม เนนผปวยปลอดภย • CPG มาตรฐาน OPD 16 IPD 10 • วชาการทกวน เนนคณภาพ ความปลอดภยผปวย • ดแลนกศกษาแพทย intern Resident (ปฐมนเทศ ควบคม กำกบ ปรบปรง ) ดแล รบขอมล AAR • คมคณภาพการบรการ OPD IPD โดย Staff หวหนาพยาบาล และรายงาน HOIR • CQI ระบบ ใน ประชมแพทย ผลลพธ

ระบบบรหารความ เสยงครบวงจร. 1ประชมสมำเสมอ 11 ครง. 2ขอมลครอบคลมขน /ป กลองแดง , AAR, ประชมภายใน , HOIR, Int-internet ระบบบรหารความ เสยงครบวงจร. 1ประชมสมำเสมอ 11 ครง. 2ขอมลครอบคลมขน /ป กลองแดง , AAR, ประชมภายใน , HOIR, Int-internet ผบรหาร ฯลฯ. 3รายงานความเสยงตอเนอง 301เรอง (เดม 130, 155) นำหลกจำ ผปฏบตงานจดระดบไดเอง . 4นำระดบ 9, 7 เรอง F ขนไปมาทำ A-I มาใช RCA 51, 52, 53 = 4, 5. ประสานตางแผนกและนอก รพ 52, 53 = 12, 63 เรอง 6. ปรบระบบยกเครอง RCA- Proactive Mการรบผป , เกณฑยาย ICU, ตามแพทย , ปฐมนเทศ , ตดตาม

PCT กมารเวชกรรม PCT กมารเวชกรรม