Скачать презентацию Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof UW dr Скачать презентацию Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof UW dr

a59901914274be75a78fa28379f93f4a.ppt

  • Количество слайдов: 12

Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Patent europejski • Podstawa prawna – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie Patent europejski • Podstawa prawna – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 6 października 1973 wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część – Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000, podpisany w Monachium (wchodzi w życie 13 grudnia 2007)

Cechy patentu europejskiego • Udzielany przez Europejski Urząd Patentowy ( ok. 800. 000 udzielonych Cechy patentu europejskiego • Udzielany przez Europejski Urząd Patentowy ( ok. 800. 000 udzielonych patentów) • Skuteczny na terytoriach państw – członków KPE, wskazanych przez uprawnionego • „Wiązka patentów krajowych” – ma ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy, udzielony przez dane państwo ( art. 2 KPE) – Stwierdzenie naruszenia patentu dokonywane przez właściwy organ krajowy przy bezpośrednim stosowaniu art. 69 KPE i Protokołu Interpretacyjnego – Unieważnienia patentu przez właściwy organ krajowy na podstawie prawa krajowego, ale jedynie z powodów wskazanych w art. 138 KPE

Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Zakres ochrony patentowej wyznacza interpretacja zastrzeżenia patentowego Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Zakres ochrony patentowej wyznacza interpretacja zastrzeżenia patentowego czytana wraz z opisem – (Wielka Brytania - House of Lords, 21. 10. 2004 – Kirin Amgen Inc and others v. Hoechst Marion Russeel Ltd and others – odejście od dotychczasowej praktyki „Catnic questions” • Zakres ochrony patentowej obejmuje ekwiwalenty – Niemcy – BGH, 12. 03. 2002 : Kunststoffrohrteil, Schneidmesser II, Custudiol II - Francja

Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem • – Holandia Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem dopuszczalna wyjątkowo – Wielka Brytania • Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem tylko w celu oceny rozumienia wynalazku przez fachowca z danej dziedziny techniki – Francja – Niemcy

Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Moment adekwatny dla oceny znajomości stanu techniki Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Moment adekwatny dla oceny znajomości stanu techniki przez przeciętnego fachowca – Data pierwszeństwa (Niemcy) – Data publikacji (Wielka Brytania) – Data naruszenia (Francja, Holandia) • Częściowe naruszenie patentu – Francja

Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Objęcie zakresem ochrony tzw. wynalazków zależnych • Brak jednolitej wykładni art. 69 KPE • Objęcie zakresem ochrony tzw. wynalazków zależnych • Objęcie zakresem ochrony takich form, które – Są częścią stanu techniki – Są nie wynalazczym rozwinięciem wynalazku, leżącym poza stanem techniki

Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów • Wyłączenia rozwiązań od patentowalności, w Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów • Wyłączenia rozwiązań od patentowalności, w szczególności : • Programów komputerowych • Metod terapeutycznych • Rozwiązań stanowiących drugie medyczne zastosowanie • Ocena nowości ( ujawnienie) • Ograniczone do treści dokonanego ujawnienia czy także informacji, które były oczywiste dla przeciętnego fachowca poprzez to ujawnienie • Znaczenie tzw. domniemanego ujawnienia • Znaczenie użycia określeń o charakterze generalnym z punktu widzenia objęcia zakresem ochrony ich podkategorii

Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów • Ocena poziomu wynalazczego/oczywistości • Dziedzina Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów • Ocena poziomu wynalazczego/oczywistości • Dziedzina techniki, z której powinien pochodzić przeciętny fachowiec • Stan techniki, od którego powinno być prowadzone badanie i zakres dokumentacji podlegającej badaniu • „Could – would test” i „rozsądne oczekiwanie sukcesu” jako kryteria oczywistości

Praktyczne aspekty funkcjonowania KPE • Koszty uzyskania patentu europejskiego i jego utrzymania • Brak Praktyczne aspekty funkcjonowania KPE • Koszty uzyskania patentu europejskiego i jego utrzymania • Brak konkurencyjności w porównaniu z rozwiązaniami amerykańskimi i japońskimi – spadek innowacyjności w Europie • Konieczność wzmocnienia systemu udzielania patentów w Europie • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady [ COM(2007) 165 final, 03. 04. 2007]

Spory patentowe na tle KPE • Zróżnicowane koszty postępowań patentowych w poszczególnych krajach • Spory patentowe na tle KPE • Zróżnicowane koszty postępowań patentowych w poszczególnych krajach • Odmienne kompetencje organów prowadzących postępowanie w sprawie naruszenia, co do ewentualnego unieważnienia • Odmienny system sądowniczy i specjalizacja sądów • Niekorzystna interpretacja ETS (C-4/03) dotycząca możliwości kumulacji sporu przed jednym sądem przeciwko pozwanym, należącym do tej samej grupy, lecz mających siedziby w różnych państwach EU

Przyszłość ? • Patent Wspólnotowy • London Agreement z 17 października 2000 w sprawie Przyszłość ? • Patent Wspólnotowy • London Agreement z 17 października 2000 w sprawie stosowania art. 65 KPE • European Patent Litigation Agreement (EPLA) • Rozciągnięcie jurysdykcji sądów wspólnotowych w zakresie sporów o naruszenie patentu europejskiego i przyszłego patentu wspólnotowego