Скачать презентацию ОСВІТА ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ОСВІТА n Скачать презентацию ОСВІТА ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ОСВІТА n

Dolinets_Marina_AM-83_Prezentatsiya.ppt

  • Количество слайдов: 16

ОСВІТА ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ОСВІТА ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

ОСВІТА n це унікальний механізм передачі і засвоєння наукової інформації, знань і умінь соціального ОСВІТА n це унікальний механізм передачі і засвоєння наукової інформації, знань і умінь соціального і професійного досвіду від покоління до покоління, формування особистості, її світогляду, різних якостей, культури.

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ n n n Доступність для кожного громадянина держави; Рівність умов кожного для ПРИНЦИПИ ОСВІТИ n n n Доступність для кожного громадянина держави; Рівність умов кожного для реалізації здібностей і таланту; Незалежність освіти від політичних партій, громадських та релігійних організацій; Інтеграція з наукою та виробництвом; Безперервність і різноманітність освіти; Гнучкість і прогностичність системи освіти та ін.

ФУНКЦІЇ ОСВІТИ є способом соціалізації особистості і наступності поколінь; n середовищем спілкування і залучення ФУНКЦІЇ ОСВІТИ є способом соціалізації особистості і наступності поколінь; n середовищем спілкування і залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки; n прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, суб'єкта й індивідуальності; n забезпечує формування духовності в людині і його світогляду ціннісних орієнтацій і моральних принципів. n

СТРУКТУРА ГАЛУЗІ ОСВІТИ n n n n n Дошкільна освіта Загальна середня освіта Позашкільна СТРУКТУРА ГАЛУЗІ ОСВІТИ n n n n n Дошкільна освіта Загальна середня освіта Позашкільна освіта Професійно-технічна освіта Вища освіта Післядипломна освіта Аспірантура Докторантура Самоосвіта

СИСТЕМА ОСВІТИ n Навчальні заклади n Наукові, науковометодичні та методичні установи n Науково-виробничі підприємства СИСТЕМА ОСВІТИ n Навчальні заклади n Наукові, науковометодичні та методичні установи n Науково-виробничі підприємства n Державні і місцеві органи управління освітою n Органи самоврядування

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ТА ЇЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Всеукраїнський збір працівників освіти Районна, міська рада з питань народної освіти ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Всеукраїнський збір працівників освіти Районна, міська рада з питань народної освіти Обласна, міська, районна конференції працівників освіти Рада навчально-виховного закладу Загальні збори колективу

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

n n n n Конституція України , прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України n n n n Конституція України , прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року № 254 к/96 -ВР, остання редакція від 01. 02. 2011 р. Закон України «Про освіту» № 1060 -XII від 23. 05. 1991 р. , остання редакція вiд 23. 12. 2010 р. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628 -III від 11. 07. 2001 р. , остання редакція від 06. 07. 2010 р. Закон України «Про загальну середню освіту» № 651 -XIV від 13. 05. 1999 р. , остання редакція вiд 06. 07. 2010 р. Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841 -III від 22. 06. 2010 р. , остання редакція від 02. 12. 2010 р. Закон України «Про професійно-технічну освіту» № 103/98 -ВР від 10. 02. 1998 р. , остання редакція від 04. 06. 2008 р. Закон України «Про вищу освіту» № 2984 -III від 17. 01. 2002 р. , остання редакція від 19. 01. 2010 р. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" № 1280 від 12. 2007 р. та ряд інших.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012– 2021 роки Національна стратегія визначає основні Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012– 2021 роки Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику і складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, управління і фінансування, структури та змісту системи освіти.

Мета Національної стратегії розвитку освіти підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно Мета Національної стратегії розвитку освіти підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина; n забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя. n

Механізми реалізації Національної стратегії розвитку освіти n n n Оновлення нормативно-правової бази системи освіти Механізми реалізації Національної стратегії розвитку освіти n n n Оновлення нормативно-правової бази системи освіти Удосконалення структури системи освіти Модернізація змісту освіти Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді Інформатизація освіти Посилення кадрового потенціалу системи освіти Підтримка наукової та інноваційної діяльності Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи освіти Національний моніторинг системи освіти Розроблення та підтримка державних програм в освіті Міжнародне партнерство

Інтегральний показник діяльності ВНЗ України за результатами визначення рейтингів університетів України III, IV рівнів Інтегральний показник діяльності ВНЗ України за результатами визначення рейтингів університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» у 2012 році 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 3. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 4. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 5. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 6. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 7. Національний гірничий університет 8. Національний університет біоресурсів і природокористування України 9. Дніпропетровський національний університет 10. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана