Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії.

Скачать презентацию Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії. Скачать презентацию Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії.

ekonom_teoriya_1_lekciya.pptx

 • Размер: 734.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 31

Описание презентации Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії. по слайдам

Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства і власність Основи економічної теорії Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства і власність

План 1. Предмет, функції та методи економічної теорії. 2. Історія економічної теорії. 3. ЕкономічніПлан 1. Предмет, функції та методи економічної теорії. 2. Історія економічної теорії. 3. Економічні категорії, закони та принципи. 4. Економічна система суспільства та відносини власності.

ЕКОНОМІКА від грец. «oikos» — дім, домашнє господарство; «nomos» — вчення, ЕКОНОМІКА від грец. «oikos» — дім, домашнє господарство; «nomos» — вчення, закон. Термін ввів Аристотель (384 -322 до н. е. ) 1. Предмет, функції та методи економічної теорії

 Античність – вчення про ведення домашнього господарства; Меркантилісти і фізіократи - наука Античність – вчення про ведення домашнього господарства; Меркантилісти і фізіократи — наука про створення, примноження та розподіл багатства нації; Марксисти — науку про виробничі відносини та закони, що управляють виробництвом. Предмет економічної теорії

Еволюція назви економічної науки Економія (Арістотель) Політична економія (А. Монкретьєн «Трактат політичної економії»Еволюція назви економічної науки Економія (Арістотель) Політична економія (А. Монкретьєн «Трактат політичної економії» , 1615 р. ) Економікс. Економічн а теорія

Економічна теорія - це наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку іЕкономічна теорія — це наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку і діяльність людей у виробництві, розподілі та споживанні благ з метою задоволення своїх потреб.

Структура загальної економічної теорії Основи економічної теорії (політекономія) – фундаментальна, методологічна частина економічної наукиСтруктура загальної економічної теорії Основи економічної теорії (політекономія) – фундаментальна, методологічна частина економічної науки Мікроекономіка – вивчає економічні процеси і поведінку економічних суб’єктів первинної ланки Макроекономіка – закономірності функціонування господарства в цілому. Мезоекономіка – вивчає галузі та підсистеми національної економіки Мегаекономіка – вивчає світову економіку в цілому.

Економічна теорія (А. Сміт) • Вивчає фактичний стан економіки. • Яка вона є?Економічна теорія (А. Сміт) • Вивчає фактичний стан економіки. • Яка вона є? Позитивна економічн а теорія • Вдосконалення економічно системи. • Якою вона повинна бути? Нормативн а економічн а теорія

 Науково-пізнавальна Критична Практична (прагматична) Прогностична Методологічна Виховна Функції економічної теорії Науково-пізнавальна Критична Практична (прагматична) Прогностична Методологічна Виховна Функції економічної теорії

Методи економічної теорії Загальнонаукові методи: • діалектика; • системний метод; •Методи економічної теорії Загальнонаукові методи: • діалектика; • системний метод; • структурно-функціональний метод; • наукової абстракції; • аналіз та синтез; • історичний. Спеціальні методи: • економічне моделювання; • економічний експеримент.

2. Історія економічної теорії Класична політична економія (XVIII-XIX) Марксизм (XIX) Маржиналізм (XIX-XX)Фізіократія (XVII-XVIII)Меркантилізм2. Історія економічної теорії Класична політична економія (XVIII-XIX) Марксизм (XIX) Маржиналізм (XIX-XX)Фізіократія (XVII-XVIII)Меркантилізм (XVI-XVII) Ранній (XV ст. ) — монетаризм Пізній (XVI- XVIII ст. )

Меркантилізм ( В. Стаффорд, Т. Мен, А. Монкретьєн ) - об'єктами дослідження є торгівляМеркантилізм ( В. Стаффорд, Т. Мен, А. Монкретьєн ) — об’єктами дослідження є торгівля і грошовий обіг як джерела і сфера багатства ; — гроші (золоті, срібні) розглядаються як найвища й абсолютна форма багатства ; — безпосереднім джерелом багатства вважається прибуток від зовнішньої торгівлі; — ідеологія активного державного втручання в економічне життя.

Школа фізіократів (Ф. Кене, А. Тюрго) - реальне багатство походить від землі; - джереломШкола фізіократів (Ф. Кене, А. Тюрго) — реальне багатство походить від землі; — джерелом багатства є продукція сільського господарства; — мета державної політики – підтримка сільського господарства; — держава не повинна втручатись у підприємницьку діяльність.

Класична політична економія (А. Сміт, Дж. Мілль, С. Сісмонді) Багатство нації створюється у процесіКласична політична економія (А. Сміт, Дж. Мілль, С. Сісмонді) Багатство нації створюється у процесі виробництва; Вирішальним фактором економічного розвитку є продуктивна праця; Ефективний розподіл ресурсів, товарів та доходів здійснює ринковий механізм; Мінімальне втручання держави в економіку.

Марксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс) Основа розвитку суспільства – матеріальне виробництво; Конкурентна ринкова економікаМарксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс) Основа розвитку суспільства – матеріальне виробництво; Конкурентна ринкова економіка нестабільна – є втіленням хаосу та несправедливості. Поділ суспільства на два антагоністичні класи Багатство повинно належати тим, хто його створює. Неминучість загибелі капіталізму. Обґрунтування теорії додаткової вартості

Маржиналізм Австрійська (віденська) школа К. Мангер Лозанська школа Л. Вальрас Американська школа Дж. Б.Маржиналізм Австрійська (віденська) школа К. Мангер Лозанська школа Л. Вальрас Американська школа Дж. Б. Кларк Англійська школа С. Джевонс

Сучасні напрями економічної теорії Кейнсіанство Неоконсерватизм Неолібералізм Інституціоналізм Сучасні напрями економічної теорії Кейнсіанство Неоконсерватизм Неолібералізм Інституціоналізм

Кейнсіанство (Дж. Кейнс) - застосування макроекономічного підходу ; - врахування впливу на економічні процесиКейнсіанство (Дж. Кейнс) — застосування макроекономічного підходу ; — врахування впливу на економічні процеси неекономічних факторів (психології людей та груп); — обґрунтування необхідності державного регулювання економіки.

Неоконсерватизм - надання переваги ринковій економічній системі; - головною цінністю є свобода; -Неоконсерватизм — надання переваги ринковій економічній системі; — головною цінністю є свобода; — обмеження державного втручання в економіку; — визнання пріоритетності пропозиції; Напрями: монетраизм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.

Неолібералізм (Л. Мізес, Ф. Хайєк) • Поєднання ідей класичного лібералізму з консерватизмом. Неолібералізм (Л. Мізес, Ф. Хайєк) • Поєднання ідей класичного лібералізму з консерватизмом. Інституціоналізм (Т. Веблен) • Основна категорія – інститут; • Технократичний детермінізм; • Інтеграція економічних та соціологічних досліджень.

Економічні закони – це суттєві, стійкі, причинно-наслідкові зв’язки як в середині виробничих відносин,Економічні закони – це суттєві, стійкі, причинно-наслідкові зв’язки як в середині виробничих відносин, економічних процесів і явищ, так і між ними. 3. Економічні категорії, закони та принципи

 • Діють і в межах , і поза межами суспільства; • Діють • Діють і в межах , і поза межами суспільства; • Діють завжди і постійно; • Їх відкриття не супроводжується соціально-економічни м суперечностями. Закони природи • Не існують поза суспільством; • Історично минущі; • Їх дія супроводжується соціально-економічни м суперечностями. Економіч ні закони

Система економічних законів всезагальні – функціонують у всіх економічних системах ; загальні – функціонуютьСистема економічних законів всезагальні – функціонують у всіх економічних системах ; загальні – функціонують у кількох економічних системах, де існують для них відповідні економічні умови; специфічні – функціонують у межах однієї економічної системи.

 Економічні принципи – теоретичні узагальнення, що містять певні припущення, які відображають загальні тенденції Економічні принципи – теоретичні узагальнення, що містять певні припущення, які відображають загальні тенденції розвитку економічної системи. Економічні категорії — абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають суттєві властивості економічних явищ та процесів.

Економічна система — це сукупність взаємопов’язаних і упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність,Економічна система — це сукупність взаємопов’язаних і упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства. 4. Економічна система суспільства та відносини власності

Елементи економічної системи Продуктивні сили - сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними таЕлементи економічної системи Продуктивні сили — сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними та розумовими здібностями. Економічні відносини – це відносини між людьми з приводу розподілу, обміну та споживання благ. Механізм господарювання — сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб’єктів

Традиційна Командно-адмін істративна Ринкова Змішана. Типи економічних систем Традиційна Командно-адмін істративна Ринкова Змішана. Типи економічних систем

Власність – це сукупність відносин між суб’єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва таВласність – це сукупність відносин між суб’єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів. Складовими привласнення є відносини: Володіння – належність об’єкта власності певному суб’єкту Розпорядження — право прийняття планових і управлінських рішень з приводу функціонування і реалізації об’єкта власності Користування — процес виробничого застосування і споживання корисних властивостей об’єкта власності

Відчуження — це позбавлення суб’єкта права на володіння, користування і розпорядження тим чи іншимВідчуження — це позбавлення суб’єкта права на володіння, користування і розпорядження тим чи іншим об’єктом власності. Право власності — це сукупність узаконених державою прав та норм економічних взаємовідносин фізичних і юридичних осіб, які складаються між ними з приводу привласнення й використання об’єктів власності. Типи власност і: приватна, суспільна, змішана.

Приватна власність • Одноосібна; • Сімейна. Індивідуальн о-трудова • Індивідуальна із застосуваннямПриватна власність • Одноосібна; • Сімейна. Індивідуальн о-трудова • Індивідуальна із застосуванням найманої праці; • Партнерська; • Корпоративна. З найманою працею

 Суспільна власність • Загальнодержавна; • Муніципальна. Державна • Власність колективу підприємців; Суспільна власність • Загальнодержавна; • Муніципальна. Державна • Власність колективу підприємців; • Кооперативна; • Власність громадських організації; • Власність релігійних та культових організацій. Колектив на