Скачать презентацию Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ Павел Скачать презентацию Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ Павел

24f6108794d6140cfb9d000f7983d444.ppt

  • Количество слайдов: 27

Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков” и Дневен център за деца Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков” и Дневен център за деца с увреждания “Дъга” гр. Панагюрище” Договор BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007/044 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 1

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007/044 Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Регионално развитие” 2007 -2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 2

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007 “Подкрепа Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” • Приоритетна ос1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”; • Операция 1. 1: ”Социална инфраструктура”; 3

Финансовият принос на ЕФРР, предоставен чрез ОП ”РР” е в размер на 1 387 Финансовият принос на ЕФРР, предоставен чрез ОП ”РР” е в размер на 1 387 620, 41 лв, съставляващи 100 % от общата стойност на проекта • Разходи за строителство; • Придобиване на съоръжения, оборудване и нематериални активи; • Разходи за човешки ресурси; • Разходи за външни услуги; • Продължителност на проекта - 22 месеца; 4

Съответствие на проекта с нуждите и проблемите на Община Панагюрище Национална стратегия за регионално Съответствие на проекта с нуждите и проблемите на Община Панагюрище Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005 – 2015 г. • Национална Програма за Регионално Развитие; • Регионален план за развитие на Южен централен регион за планиране за периода 2007 – 2013 г. ; • Общински план за развитие на Община Панагюрище 2007 – 2013 г. ; 5

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007/044 Национална социална политика: Концепция за деинституализация на специализираните институции за деца и социалните институции за възрастните хора с увреждания; Национална стратегия за закрила на детето; Наредба за критериите и стандартите за социални услуги; 6

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007/044 Цел на проекта - Повишаване рентабилността и модернизиране на социалната инфраструктура за деца в градските ареали, чрез повишаване енергийната ефективност на сградния фонд; 7

- Подобряване качеството на живот на децата в ДДЛРГ “П. Бобеков”, чрез основен ремонт - Подобряване качеството на живот на децата в ДДЛРГ “П. Бобеков”, чрез основен ремонт на сградата и преоборудване; - Разширяване, подобряване и модернизиране качеството на живот за децата; - Въвеждане в практика на критериите и стандартите за социални услуги за деца и контрол по тяхното спазване; - Осигуряване на социално включване и равен достъп на граждани в неравностойно положение; - Осигуряване на потребностите на групите в неравностойно положение; - Повишаване привлекателността на региона; 8

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДДЛРГ “ПАВЕЛ БОБЕКОВ” И ДЦДУ “ДЪГА” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ BG 161 PO 001/1. 1 -01/2007/044 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 1. Установяване на екип за управление на проекта; 2. Доставка на рекламни материали; 3. Организиране на конференция за запознаване с проекта; 4. Избор на изпълнител по ЗОП за извършване на одит за енергопотребление и сертифициране; 5. Извършване на одит за енергопотребление и сертифициране; 6. Избор на изпълнител по ЗОП за изработване на технически и работен проект; 9

7. Изработване на технически и работен проект; 8. Избор на изпълнител по ЗОП за 7. Изработване на технически и работен проект; 8. Избор на изпълнител по ЗОП за осъществяване на основния ремонт; 9. Осъществяване на основния ремонт; 10. Избор на изпълнител по ЗОП за изграждане на отоплителна и слънчева инсталация; 11. Изграждане на отоплителна и слънчева инсталация; 12. Избор на изпълнител по ЗОП за строителен надзор; 13. Строителен надзор; 14. Избор на изпълнител по ЗОП за доставка на оборудване; 15. Доставка на оборудване; 16. Издаване на сертификат за енергийна ефективност в съответсвие с ЗЕЕ; 17. Конференция за представяне заключителните резултати от проекта; 18. Извършване на одит по проекта; 10

Проектните предвиждания са насочени към: реконструиране, преустройство и модернизация на ДДЛРГ “Павел Бобеков” 11 Проектните предвиждания са насочени към: реконструиране, преустройство и модернизация на ДДЛРГ “Павел Бобеков” 11

12 12

Всички дейности по проекта са съобразени с Наредбата за критериите и стандартите за социални Всички дейности по проекта са съобразени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. 1. Местоположението и материалната база на институциите да съответства на целите и функциите на услугата; 2. Да се осигури среда, благоприятна за развитието на децата; 3. Помещенията, тяхното разпределение и обзавеждане да се доближава до семейната среда; 4. Да има достатъчно на брой санитарни и други помещения; Дейностите по проекта са избрани в съответствие с констатираните нужди на целевата група. 13

С въвеждането на критериите и стандартите за социални услуги за деца се цели: • С въвеждането на критериите и стандартите за социални услуги за деца се цели: • Реална защита на правата на децата; • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитаване на децата и защита на техните интереси; • Повишаване на общото им благосъстояние; • Подобряване качеството на съществуващите социални услуги и създаването на нови услуги; 14

Основни позиции за ремонт: • • • Фасадно саниране; Подмяна на вътрешните мазилки по Основни позиции за ремонт: • • • Фасадно саниране; Подмяна на вътрешните мазилки по стени и тавани; Подмяна на Ел. и В и К инсталациите; Ремонт на покрив, хидро и топлоизолация; Смяна на съществуващата външна и вътрешна дограма – врати, прозорци; • Нов цокъл от гнайс; • Изграждане на тераси към стаите; • Подмяна на отоплителната инсталация; 15

 • • • Увеличаване броя на спалните помещения; Обособяване на самостоятелни санитарни възли; • • • Увеличаване броя на спалните помещения; Обособяване на самостоятелни санитарни възли; Оформяне на помещения за обслужващия персонал; Ремонт и оборудване на кухнята; Ремонт и оборудване на перално помещение; Ремонт и оборудване на фитнес зала; Ремонт и оборудване на компютърен кабинет; Ремонт на конферентна зала; Изграждане на асансьор мужду 1 и 2 етаж; Оформяне на складови помещения; 16

По-висок стандарт на живота и развитие на човешките ресурси • Усъвършенстване на социалната инфраструктура; По-висок стандарт на живота и развитие на човешките ресурси • Усъвършенстване на социалната инфраструктура; • Модернизация на действащата инфраструктура и нейната материално-техническа база; 17

18 18

Индикатори за постигане на целите • Реализирана икономия на енергия от обновяване на сградата; Индикатори за постигане на целите • Реализирана икономия на енергия от обновяване на сградата; • По-голям брой деца, облагодетелствани от подобрената инфраструктура; • Доставено подходящо оборудване за фитнес зала, компютърен кабинет, кухня и перално помещение; 19

Методи за изпълнение на проекта: • • Отчетност; Прозрачност; Равнопоставеност; Законност; Капацитет и компетентност; Методи за изпълнение на проекта: • • Отчетност; Прозрачност; Равнопоставеност; Законност; Капацитет и компетентност; Съответствие с нуждите на хората; Про–активен подход за борба с корупцията; 20

Екип за организацията и управлението на проекта • Контролен съвет: - Председател заместник кмет Екип за организацията и управлението на проекта • Контролен съвет: - Председател заместник кмет по стопанските дейности; Главен архитект; Директор на дирекция ”УОССД”; Финансов контрольор; • Експертен съвет: - Председател – директор на Дирекция “ТСУ”; Юрист; Главен експерт “Инвестиционна дейност”; Главен счетоводител; 21

Екип за организацията и управлението на проекта • - Екип на проекта: Ръководител проект; Екип за организацията и управлението на проекта • - Екип на проекта: Ръководител проект; Счетоводител; Технически строителен специалист; Технически сътрудник; Екипа на проекта изготвя всички необходими документи и доклади за Експертния и Контролния съвет, както и докладите за отчитане пред Управляващия орган съгласно изискванията на Договора. 22

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ • Сключени четири граждански договора; • Поставен билборд на работната площадка; • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ • Сключени четири граждански договора; • Поставен билборд на работната площадка; • Изработени рекламни брошури за популяризиране целите и дейностите по проекта; • Организиране на конференция за запознаване с проекта; • Изготвени 7 тръжни документации, 7 проведени тръжни процедури, 7 сключени договора с изпълнители; • Изработен технически и работен проект съгласно ЗУТ; • Основен ремонт, реконструкция, обновяване на сградата и помещенията на ДДЛРГ “Павел Бобеков”; 23

 • Доставка на подходящо оборудване за създаване на комфортна среда за живот на • Доставка на подходящо оборудване за създаване на комфортна среда за живот на деца; • Извършване на одити за енергопотребление и сертифициране на сградите, където се предоставят социални услуги за деца; • Мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, подмяна на дограма, локална отоплителна инсталация; • Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници биомаса и слънчева енергия; • Подобряване достъпа на хора с увреждания до социалните институции; • Извършен строителен надзор; • Издаден сертификат за енергийна ефективност; • Одитен доклад; 24

УСТОЙЧИВОСТ • Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати от проекта: - Прилагане на придобития УСТОЙЧИВОСТ • Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати от проекта: - Прилагане на придобития опит в други населени места; - Инвестиране в нови социални услуги; • Трайно въздействие на проектното предложение върху целевите групи и региона: - Подобряване качеството на живот на децата в ДДЛРГ “Павел Бобеков”; - Подобряване достъпа и качеството на социални услуги за деца; - Осигуряване на нова жизнена среда, отговаряща на потребностите на децата; • Устойчивост на очакваните резултати: - Резултатите от проекта и придобитите активи след приключването му ще се използват по предназначение и ще се съхраняват съгласно 25 Договора с Управляващия орган.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на съвременна социална среда за Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков” и Дневен център за деца с увреждания “Дъга” гр. Панагюрище” Договор BG 161 PO 0001/1. 101/2007/044, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Регионално развитие” 2007 -2013 г. , съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 26

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ НОНКА ФИЛИНА 27 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ НОНКА ФИЛИНА 27