Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ

Скачать презентацию Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ Скачать презентацию Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ

Қayratқyzy_a._№3_pr..pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор: Akmaral Kairatkyzy
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ по слайдам

  Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ қ Орында ан: айрат ызы А. ғ Қ қ Тобы: 502 ДС Қ Тексерген: Тургамбаева А. К. Та ырыбы: қ Са тандыру ж йесін ру шін қ ү құ ү ажет медико – санитарлы к мек ызметіні қ қ ө қ ң нын есептеу. құ “ Астана медицина университеті” А Қ № 1 о амды денсаулы са тау кафедрасы Қ ғ қ қ қ П ні: Психологиялы аспектілер мен медициналы ызметті ә қ қ қ ң менеджменті. Астана 2017 жыл

2 Жоспар I. Кіріспе……. ……………………. . . . . 3 II. Негізгі б лім…………………….2 Жоспар I. Кіріспе……. ……………………. . . . . 3 II. Негізгі б лім……………………. . . 4 -13ө 2. 1. М МС аражаты ж йедегі 7 ба ыт…………………. . . 4 -6 Ә қ ү ғ 2. 2. леуметтік медициналы са тандыру ж йесі кірістеріді рылуы ж не Ә қ қ ү ң құ ә леуметтік медициналы са тандыру аржысыны аржылы т ра тылы ы, са талуы ә қ қ қ ң қ қ ұ қ ғ қ ж не ма сатты пайдаланылуы ә қ ……………. . . . ……………. 7 -8 2. 3. Инвестициялы ызметті аза стан Республикасыны лтты Банкі ар ылы қ қ Қ қ ң Ұ қ қ ж зеге асыру ж не азаматтар а кепілдендірілген тегін медициналы к мек к леміне ү ә ғ қ ө ө енетін ызметтерді сыну. . . . . 9 -13 қ ұ III. орытынды…………………. . . . . 14 Қ IV. Пайдаланыл ан дебиеттер………………. . . 15 ғ ә

3 Кіріспе Дайынды кезе і: қ ң 1992 – 1998 жылдар арлы ында Денсаулы3 Кіріспе Дайынды кезе і: қ ң 1992 – 1998 жылдар арлы ында Денсаулы Са тау министрлігі ғ қ қ шы ындарды здеріні аржатынын арастыр ан болатын ғ ө ң қ қ ғ аза стан Республикасы денсаулы Са тау ж не леуметтік Қ қ қ қ ә Ә амтамасыз етуді негізі кімі — 15. 06. 1992 жылдан бастап, мемлекеттік Қ ң ө денсаулы са тау мекемелеріндегі «кірістер мен шы ыстар» м селесін қ қ ғ ә арастыру қ Денсаулы са тауды облысты дістемелік ауымдасты ы қ қ ң қ ә қ ғ Барлы м ліметтерді компьютерлік программалы ж йемен қ ә қ ү амтамасыз ету қ Медициналы са тандыру орны ірлік шы ындары туралы бірлік қ қ қ ң өң ғ ызметіні ба асын аны тау қ ң ғ қ

4 Орта аржыландыру тетігін іске асыру шін мемлекетпен қ қ ү атар, 4 Орта аржыландыру тетігін іске асыру шін мемлекетпен қ қ ү атар, ж мыс беруші мен ж мыскер саланы қ ұ ұ аржыландыру а орта атысатын міндетті леуметтік қ ғ қ қ ә медициналы са тандыру (б дан рі – М МС) ж йесі қ қ ұ ә Ә ү енгізілетін болады. М МС аражаты ж йедегі 7 ба ыт, атап айт анда: Ә қ ү ғ қ

5 ЖТД(жалпы т жірибе д рігерлері) амсыздандырылуын 1500 ә ә қ т р ын5 ЖТД(жалпы т жірибе д рігерлері) амсыздандырылуын 1500 ә ә қ т р ын а 1 ЖТД ара атынасына дейін л айту ар ылы ұ ғ ғ қ ұ ғ қ МСАК(ал аш ы медициналы санитарлы к мек) ғ қ қ қ ө олжетімділігін арттыру; қ д рігерлер жала ысыны экономика бойынша орташа ә қ ң жала ы а ара атынасын л айту; қ ғ қ ұ ғ амбулаториялы д рі-д рмекпен амтамасыз ету аясын қ ә ә қ ке ейту; ң алпына келтіру емі мен медициналы о алту ызметтеріні қ қ ң олжетімділігін арттыру; қ паллиативтік к мек ж не мейірбикерлік к тім ызметтерін ө ә ү қ ке ейту; ң медициналы ЖОО о ытушыларыны жала ысын к теру; қ қ ң қ ө негізгі аражатты жа арту а шы ыстарды медициналы қ ң ғ ғ қ ызметтер тарифіне осу бойынша сапалы жа сартулар а қ қ ғ ба ытталатын болады. ғ

6 Бірінші кезе де 2016 жылдан бастап: ң - ірлер арасында ТМККК (Тегін медициналы6 Бірінші кезе де 2016 жылдан бастап: ң — ірлер арасында ТМККК (Тегін медициналы к мекті кепілдік өң қ ө ң берілген к леміні ) де гейін те естіре отырып, оны ө ң ң ң аржыландыру бойынша барлы ба дарламаларды қ қ ғ бірт тастандыру; ұ — денсаулы са тау ж йесін бір арналы аржыландыру қ қ ү қ қ (бюджеттік) тетігі жа дайында М АК (медициналы ызметке ғ Қ қ қ а ы т леу) негізінде «шын м ніндегі біры ай т леушіні» қ ө ә ңғ ө алыптастыру; қ — к п арналы ж йеге бюджеттік лгі кезінде біры ай т леуші ө ү ү ңғ ө ж йесін бейімдеу. ү

7 леуметтік медициналы са тандыру ж йесі Ә қ қ ү кірістеріді ң 7 леуметтік медициналы са тандыру ж йесі Ә қ қ ү кірістеріді ң рылуы келесі механизмдерді құ ң есебінен іске асырылады: — алы ты жекелеген санаттарына арнал ан кепілдендірілген тегін қ ң ғ медициналы к мек к лемін аржыландыруды мемлекет ар ылы қ ө ө қ қ амтамасыз ету, олар: 18 жас а дейінгі балалар, ж кті йелдер, сондай-а қ қ ү ә қ бала туу а байланысты демалыста ы йелдер, жа а ту ан баланы асырап ғ ғ ә ң ғ алу, бала ш жас а тол анша к ту демалысында ы йелдер, «Алтын ал а» , ү қ ғ ү ғ ә қ «К міс ал а» ал аларымен марапаттал ан к пбалалы аналар, лы Отан ү қ қ ғ ө Ұ со ысына атысушылар мен м гедектер, сондай-а олар а те естірілген ғ қ ү қ ғ ң т л алар, м гедектер, білім беру йымдарында к ндізгі о у нысанында ұ ғ ү ұ ү қ о ып жат ан т л алар, ж мыссыздар ретінде тіркелген т л алар, қ қ ұ ғ ұ ұ ғ зейнеткерлер; 2017 жылдан бастап ж мыс берушілерді ж мыс істейтін т р ындар ұ ң ұ ұ ғ шін ай сайын ы е бека ы орынан 5% м лшерінде леуметтік ү ғ ң қ қ ө ә медициналы са тандыру а міндетті аударымдарды енгізуі; қ қ ғ ж мыс істейтін азаматтарды 2020 жылдан бастап ай сайын ы кірістен ұ ң ғ 1% м лшерінде леуметтік медициналы са тандыру а міндетті ө ә қ қ ғ аударымдар енгізуі;

8 леуметтік медициналы са тандыру аржысыны Ә қ қ қ ң аржылы 8 леуметтік медициналы са тандыру аржысыны Ә қ қ қ ң аржылы қ қ т ра тылы ыұ қ ғ , са талуық ж не ә ма саттық пайдаланылуы мемлекетпен кепілдендіріледі ж не жа а за ны ә ң ң ң нормаларымен белгіленеді, оны ішінде: ң міндетті леуметтік медициналы са тандыру а аударымдарды ә қ қ ғ ң ма сатты сипаты ж не оларды айтарымсызды ы; қ ә ң қ ғ орды з аражаты мен активтеріні жеке есебін ж ргізу; Қ ң ө қ ң ү ор активтерін тек кепілдендірілген тегін медициналы к мек Қ қ ө к лемі аясында ы медициналы ызмет шін т леуге ана ө ғ қ қ ү ө ғ пайдалану; ор активтерін андай да бір т л алар тарапынан ндіртіп алу Қ қ ұ ғ ө тініштеріне бас тартуды белгілеу; ө міндеттемелерді к тілетін шы ыстарды актуарийлік ң ү ғ ң н тижелеріне негізделген ор кірістеріне с йкес ата т рде ә Қ ә қ ң ү рылуы; құ к тпеген шы ыстарды теу шін резерв алыптастыру; ү ғ ө ү қ

9 Инвестициялы ызметті аза стан Республикасыны лтты қ қ Қ қ ң9 Инвестициялы ызметті аза стан Республикасыны лтты қ қ Қ қ ң Ұ қ Банкі ар ылы ж зеге асыру; қ ү ор активтерін инвестициялы бас ару ж ніндегі барлы Қ қ қ ө қ операцияларды аза стан Республикасыны лтты Қ қ ң Ұ қ Банкінде есепке алу; аза стан Республикасы кіметіні ор активтерін Қ қ Ү ң Қ инвестициялау а арнал ан аржылы ралдар тізбесін ғ ғ қ қ құ белгілеуі; ор ызметін амтамасыз етуге арнал ан шы ыстарды Қ қ қ ғ ғ шектеуді енгізу; жыл сайын ы аудитті міндетті т рде ткізіп отыру; ғ ү ө аза стан Республикасыны за намасымен белгіленген Қ қ ң ң т ртіпте орды ж йелі т рде аржылай есеп беріп отыруы; ә Қ ң ү ү қ орды бас арушы ызметкерлеріне талаптар орнату. Қ ң қ қ

10 Азаматтар а кепілдендірілген тегін медициналы к мек ғ қ ө к леміне10 Азаматтар а кепілдендірілген тегін медициналы к мек ғ қ ө к леміне енетін ызметтерді сыну меншік нысанына арамастан ө қ ұ қ денсаулы са тау субъектілерімен ж не ормен тиісті шарт қ қ ә Қ жасас андармен іске асырылатын болады. қ Шарт жасасу шін медициналы йымдарды, сондай-а жеке ү қ ұ қ меншік медициналы т жірибемен айналысатын жеке т л аларды қ ә ұ ғ іріктеу оларды б секелестік басымды тары мен ызметтерді ң ә қ қ ң сапасын есепке алатын ай ын ж не аны критерийлер негізінде қ ә қ ж зеге асырылады. ү Кепілдендірілген тегін медициналы к мек к лемі медициналы қ ө ө қ к мекті нысаны мен т ріне байланысты медициналы ызметтер ө ң ү қ қ мен д рі-д рмектер тізіміні толы тізбесі т рінде ә ә ң қ ү алыптастырылатын болады. қ Кепілдендірілген тегін медициналы к мек к леміне енетін қ ө ө медициналы к мекті т рлері мен нысандары клиникалы қ ө ң ү қ басшылы , клиникалы хаттамалар, медициналы к мек к рсету қ қ қ ө ө йымдарыны стандарттары мен алгоритмдері жататын стандарттар ұ ң негізінде к рсетілетін болады. ө

11 Т леушілерді кепілдендірілген тегін медициналы к мек ө ң қ ө11 Т леушілерді кепілдендірілген тегін медициналы к мек ө ң қ ө к лемін амтамасыз етуге кезе -кезе імен тартылуын есепке ала ө қ ң ң отырып, кепілдендірілген тегін медициналы к мек к леміне қ ө ө енетін ызметтер шін т лем келесі т рде іске асырылатын қ ү ө ү болады.

122017 жылдан бастап МС ( леуметтік медициналы Ә Қ ә қ са тандыру оры)-на122017 жылдан бастап МС ( леуметтік медициналы Ә Қ ә қ са тандыру оры)-на медициналы к мекті т мендегі қ қ қ ө ң ө нысандары мен т рлері т ленетін болады: АМСК(ал мед сан ү ө ғ к мек), консультативтік-диагностикалы к мек (МСАК ө қ ө маманы мен бейінді мамандарды жолдамасы бойынша), ң стационарды алмастыратын медициналы к мек (МСАК қ ө маманы немесе медициналы йымны жолдамасы бойынша), қ ұ ң мамандандырыл ан стационарлы медициналы к мек, ғ қ қ ө (жергілікті бюджет есебінен аржыландырылатын қ жолдамалардан бас а, жоспарлы – жолдаманы болуы ж не қ ң ә аурухана а жат ызу а арнал ан к рсеткіштерді болуы, ш ыл ғ қ ғ ғ ө ң ұғ – жолдаманы болу-болмауына арамайды), жо арыда ң қ ғ айтылып ткен медициналы ызметті т рлері мен ө қ қ ң ү нысандарын к рсету шін олданылатын д рі-д рмектер мен ө ү қ ә ә медициналы ма сатта ы б йымдарды беру. қ қ ғ ұ

132017 жылдан бастап медициналы к мекті бас а да т рлері мен қ ө132017 жылдан бастап медициналы к мекті бас а да т рлері мен қ ө ң қ ү нысандарын к рсету, сондай-а психикалы , наркологиялы ө қ қ қ б лінулер мен ж палы ауруларды , туберкулез ж не Ж ТБ/А Т ү ұқ ң ә Қ Қ Қ болуы кезінде леуметтік медициналы са тандыру ж йесінен тыс ә қ қ ү мемлекеттік бюджет есебінен ж зеге асырылатын болады. ү 2021 жылдан бастап жо ары мамандандырыл ан медициналы ғ ғ қ к мектен бас а МС -да ТМККК- а енетін медициналы к мекті ө қ Ә Қ ғ қ ө ң барлы т рлері мен нысандары т ленетін болады. қ ү ө Жо ары мамандандырыл ан медициналы к мек олда бар ғ ғ қ ө қ аражат к лемінде квоталар негізінде сынылатын болады. қ ө ұ

14 орытындыҚ Жо арыда айтыл андарды орыта отырып, осы ғ ғ қ Мемлекеттік14 орытындыҚ Жо арыда айтыл андарды орыта отырып, осы ғ ғ қ Мемлекеттік ба дарламада ол жеткізілген табыстарды ғ қ бекіту мен дамыту а ж не денсаулы ты ор ау с ра тарында ғ ә қ қ ғ ұ қ тал ылан ан м селелерді шешуге, сондай-а саланы 2050 қ ғ ә қ ң жыл а дейінгі жоспарлы ж не арышты дамуы шін негіз ғ ә қ ү болу а ба ытталатын болады. ғ ғ

15 Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә 1. http: //www. amu. kz/kz/D 0B 4D 0B 5D15 Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә 1. http: //www. amu. kz/kz/%D 0%B 4%D 0%B 5%D 0%BD %D 1%81%D 0%B 0%D 1%83%D 0%BB%D 1%8 B %D 0%BA. pdf аза стан Республикасыны денсаулы Қ қ ң қ са тау саласын дамытуды 2016 -2020 жылдар а арнал ан қ ң ғ ғ «Денсаулы » мемлекеттік ба дарламасы қ ғ 2. http: //www. santo. kz/images/news/12 -prezentasion. pdf (стр. 30 -35)