Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А.

Скачать презентацию Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А. Скачать презентацию Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А.

905c015a-f8ed-11e6-b939-6f6edc037750bu_6_apta.pptx

  • Размер: 686.6 Кб
  • Автор: Еркежан Нургазина
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А. по слайдам

Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А. АТабыстар және ақшалай қаржылар есебі Орындаған: Матақбаева А Тобы: ФН-505 Тексерген: Рахимбаева А. АТабыстар және ақшалай қаржылар есебі

А шалай аржылар ж не оларды эквиваленттеріқ қ ә ң А ша аражаттарыны саА шалай аржылар ж не оларды эквиваленттеріқ қ ә ң А ша аражаттарыны са тау ж не за ды т л алар арсында қ қ ң қ ә ң ұ ғ есеп айырысу шін аза стан Республикасыны банк мекемелері ү Қ қ ң мынадай шоттар ашады: Есеп айырысу шоттары А ымда ы шоттар ғ ғ Бюджеттік шоттар Корреспонденттік шоттар шаруашылы есепте т р ан, дербес қ ұ ғ балансы бар, аза стан Республикасы Қ қ ділет министірлігіні органдарында Ә ң тіркеуден ткен за ды т л алар а; ө ң ұ ғ ғ жергілікті бюджеттегі мекемелерге, бюджеттік мекемелерге оларды ң бюджеттен тыс аражаты бойынша, қ ндірістік ж не коммерциялы ө ә қ ызметпен айналысатын о амды қ қ ғ қ йыидар мен жеке т л алар а; ұ ұ ғ ғ аза стан Қ қ Респбуликасыны Республикалы ң қ бюджетіндегі мекемелерге; корреспонденттік келісімдер негізінде есеп айырысу ережелеріне с йкес ә екінші де гейдегі банктерге ң лтты Банк мекемелерінде Ұ қ ж не з арасында. ә ө

А шасыз есеп айырысуды мынадай негізгі нысандары қ ң сынылады: ұ Т лем-талап-т өА шасыз есеп айырысуды мынадай негізгі нысандары қ ң сынылады: ұ Т лем-талап-т ө апсырмасы Т лем ө патсырмасы Аккредетивтер Чектер Жиынты талаптар қ ар ылы есеп айырысу қ Векселдермен есеп айырысу

А ша аражаттарыны са тау, қ қ ң қ абылдау мен беру шін рбірА ша аражаттарыны са тау, қ қ ң қ абылдау мен беру шін рбір қ ү ә шаруашылы ж ргізуші субъектіні қ ү ң касссасы болады. Касса орналас ан қ й-жайы кассаларды техникалы ү ң қ жа ынан беріктігі ж не ғ ә рттен-са тау сигнализация ө қ ралдарымен жара тандыру құ қ ж ніндегі талаптар а с йкес ө ғ ә о шаулану а рі жабды талу а тиіс. қ ғ ә қ ғ

Кассир — материалды қ жауапты адам.  Ол касса операцияларын ж ргізу т ртібіменКассир — материалды қ жауапты адам. Ол касса операцияларын ж ргізу т ртібімен ү ә таныс болу а тиіс. ғ

Касса а а ша абылдау ғ қ қ бас бухгалтер ол қ оятын кассаКасса а а ша абылдау ғ қ қ бас бухгалтер ол қ оятын касса кіріс ордерлері (. №КО-1) қ ү бойынша ж зеге асырылады. Касса а ү ғ а ша сал ан жеке немесе за ды қ ғ ң т л алар а ү ғ ғ бас бухгалтер мен кассир ол қ ой ан а шаны абылда аны туралы қ ғ қ қ ғ т біртек ү (квитанция) (ордерді иынды ң қ б лігі) беріледі. Т лемдерге а ша ө ө қ билеттері мен те ге а шаларды ң қ абылда ан кезде кассир қ ғ «Т лем ө та баларын аны гау т ртібі белгілерін» ң қ ә басшылы а алу а міндетті. қң ғ

Кассадан а ша беру қ кассаны шы ыс ң ғ ордерлерімен (. ү №КО-2)Кассадан а ша беру қ кассаны шы ыс ң ғ ордерлерімен (. ү №КО-2) немесе басшы мен бас бухгалтер ол қ ой ан тиісінше қ ғ р сімделген т лемдер ә ө тізімдемелерімен, а ша беруге қ жазыл ан тінішпен, ғ ө шоттармен ж не ә бас а да қ жаттармен құ р сімделеді. Алушы ә касса ордеріне ол қ ояды ж не ал ан қ ә ғ сомасын: те гені — ң жазумен, тиынды — сандармен к рсетеді. ө

Есеп айырысу шоттары мына т мендегі ө жаттар негізінде ашылады: құ шотты ашу аЕсеп айырысу шоттары мына т мендегі ө жаттар негізінде ашылады: құ шотты ашу а берілетін тініш; ғ ө ойылатын олдар мен м рта балары лгілерімен қ қ ө ң ү карточкалары; субъектіні салы есебіне ою дерегін растайтын салы ң қ қ қ ызметі органыны аны тамасы; қ ң қ мемлекеттік тіркеу туралы ку лік к шірмесі; ә ө жар ы к шірмесі; ғ ө рылтай шартыны к шірмесі / рылтайшылар саны құ ң ө құ біреуден ас ан ретте/. қ

Чек - шот иесіні банкке к рсетілген соманы на ты а шамен ң өЧек — шот иесіні банкке к рсетілген соманы на ты а шамен ң ө қ қ жала ы а, іссапар, шаруашылы операциялары ж не бас а да қ ғ қ ә қ шы ындар а беру ж ніндегі б йры ы. К сіпорын алатын а шаны ғ ғ ө ұ ғ ә қ ң ма саты чекті сырт ы жа ында к рсетіледі, оны бір дана етіп қ ң қ ғ ө сиямен жазады. Б л ретте онда т зетулерге жол берілмейді. Чекпен ұ ү бір мезгілде чек кітапшасында са талатын т бірі толтырылады. қ ү Атаулы /алушыны тегі к рсетілген/ ж не сыным / сынушы а ң ө ә ұ ұ ғ берілетін/ чектері болуы м мкін. Ал аш ы чектерді не рлым ү ғ қ ң ғұ арты шылы ы болады, йткені ол иянат жасау рекеттеріне жол қ ғ ө қ ә бермейді. Чектер берілген к нін есептемегенде ү 10 к нге ү дейінгі мерзімге жазылады. Егерде т лем чекті жо алуы немесе рлануы туралы ө ң ғ ұ хабарлауды ал ан а дейін жасалатын болса, банк жо алган немесе ғ ғ ғ рланган чек бойынша а ша т легені шін жауапты болмайды ұ қ ө ү

аза стан Республикасыны Қ қ ң «Валюталы реттеу туралы» қ За ы ж неаза стан Республикасыны Қ қ ң «Валюталы реттеу туралы» қ За ы ж не ң ә « аза стан Республикасында ы валюта операцияларын Қ қ ғ ж ргізуді Ережелері» ү ң валюта операцияларын ж ргізу шін негіз ү ү болып табылады. аза стан Республикасында ы Қ қ ғ резидентгер мен резидент еместер ж ргізген барлы валюта операциялары тек кілетті ү қ ө банктер мен айырбастау пункттері ар ылы ана ж зеге қ ғ ү асырылады.

НАЗАР АУДАРҒАНЫҢЫЗҒ А РАХМЕТ! НАЗАР АУДАРҒАНЫҢЫЗҒ А РАХМЕТ!