Орындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ

Скачать презентацию Орындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ Скачать презентацию Орындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ

ghedel_іshek_infekciyasynyң_aldyn_aluy.ppt

 • Размер: 3.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Орындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ по слайдам

Орындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ – 301 F HOCA AHMETОрындаған: Есенов А. Қабылдаған: Атажанова В. Тобы: ЖМ – 301 F HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TURK — KAZAK UNIVERSITESIОЖА АХМЕТ ЯСАУИ Қ АТЫНДА Ы ХАЛЫ АРАЛЫ Ғ Қ Қ АЗА — Т РІК Қ Қ Ү У НИВЕРСИТЕТІ

 Кіріспе. Негізгі бөлім. 1. Жедел ішек инфекциясы. 2. Кіріспе. Негізгі бөлім. 1. Жедел ішек инфекциясы. 2. Жедел ішек инфекциясының жұғу жолдары. 3. Жедел ішек инфекциясының асқынулары 4. Жедел ішек инфекциясының емі алдын алуы шаралары. Қорытынды. Пайдаланылған әдебиеттер.

 Жедел ішек инфекциялары (ЖІИ) Диареялы синдром дамуымен біріктірілетін, патогенді ж не қ Жедел ішек инфекциялары (ЖІИ) Диареялы синдром дамуымен біріктірілетін, патогенді ж не қ ә шартты-патогенді бактериялармен, вирустармен ж не ә арапайымдылармен ша ырылатын, адамдарды қ қ ң инфекциялы қ ауруларыны ң лкен тобы. ү ЖІИ оздыр ыштары қ ғ негізінен ішекте орналасады.

к бейген та ам німдерімен ас ө ғ ө орыту жолына т скен токсиндерк бейген та ам німдерімен ас ө ғ ө орыту жолына т скен токсиндер қ ү тудырады) болатын 30 -дан аса нозологиялы формалар белгілі қ. Ішек инфекциялары ауруша ды бойынша тек ана т мау мен ң қ қ ұ жедел респираторлы инфекциялардан кем т сіп, сіресе балалы ү ә қ ша та инфекциялы ауруларды жалпы рылымында негізгі қ қ ң құ орындарды бірін алады. ң Инфекциялы ауруларды рылымында ы лесі 20% райды. қ ң құ ғ ү құ БД м ліметтері бойынша жыл сайын д ние ж зінде 1 -1, 2 млрд Ұ ә ү ү дейін диареялы аурулар тіркеледі, 5 млн жуы балалар жыл қ қ сайын ішек инфекцияларынан ж не оларды ас ынуларынан к з ә ң қ ө ж мады. ұ азіргі уа ытта оздыр ыштары бактериялар, вирустар мен Қ қ қ ғ арапайымдар, сонымен атар бактерияларды токсиндері (б л қ қ ң ұ жа дайда диареяны бактерияларды здері емес, оздыр ыш ғ ң ө қ ғ

ЖІИ тобы полиэтиологиялы болып табылады. оздыр ыш ретінде болуы м мкін: Қ ғ үЖІИ тобы полиэтиологиялы болып табылады. оздыр ыш ретінде болуы м мкін: Қ ғ ү бактериялар (патогенді ж не шартты-патогенді); ә вирустар; арапайымдылар. қ Белгілі м ліметтер: ә Жа дайды 30 -40%-да инфекциялы диарея вирустармен тудырылады; ғ ң қ Жа дайды 20% –да патогенді бактериялармен (шигеллалар, ғ ң сальмонеллалар, т. б. ) ша ырылады; қ Жа дайды 40% -да оздыр ышты аны тау м мкін емес. ғ ң қ ғ қ ү Ж у ұғ механизмі – фекальді-оральді. Таралу факторлары: -та ам німдері; ғ ө су; т рмыс заттары (ыдыс-ая , т. б. ) ұ қ

Ж у механизмі к рделі, уа ыт пен ке істіктегі кейбір зілулермен ұғ үЖ у механизмі к рделі, уа ыт пен ке істіктегі кейбір зілулермен ұғ ү қ ң ү ж зеге асырылады, ал б л шін оздыр ыш сырт ы ортада те т зімді ү ұ ү қ ғ қ ө ө болу керек. Инфекция к зі мен таби и ө ғ резервуар ағ байланысты ЖІИ жатады: антропоноздар а; ғ зооноздар а; ғ сапроноздар а. ғ Инфекция к зі: ө адам: Ауру немесе бактериятасымалдаушы: сау (транзиторлы тасымалдаушы), ауырып бол ан (дизентерия, тырыс а , сальмонеллез ғ қ қ ж не т. б. ) ә жануарлар: ауылшаруашылы (сальмонеллез); қ кеміргіштер (иерсиниоздар). Таралу жолдары : алиментарлы немесе та амды (дизентерия, АТИ (ПТИ), сальмонеллез ); ғ қ Су ар ылы (тырыс а , дизентерия ж не т. б. ); қ қ қ ә Контактілі- т рмысты (дизентерия, сальмонеллез ұ қ ж не т. б. ) ә

Ішек инфекциясы кезінде кіру а пасы ас орыту жолдарыны қ қ қ ң шырыштыІшек инфекциясы кезінде кіру а пасы ас орыту жолдарыны қ қ қ ң шырышты абаты болып табылады. қ Патологиялы процессті орналасуы ас орыту ж йесіні р қ ң қ ү ң ә т рлі б лімдеріндегі шырышты абатты (энтероциттерді ) ү ө қ ң ң оздыр ышпен та дамалы т рде за ымдалуына байланысты, қ ғ ң ү қ я ни оздыр ышты троптылы ына байланысты. ғ қ ғ ң ғ оздыр ышты ж не оны токсиндеріні серінен т рлі Қ ғ ң ә ң ң ә ү сипатта ы абыну процессі дамиды: ғ қ катаральді; катаральді-эрозивті; катаральді-геморрагиялы ; қ катаральді-жаралы. қ

Сол абыну н тижесінде дамиды: қ ә • Ас орыту ж йесіні функциялы бСол абыну н тижесінде дамиды: қ ә • Ас орыту ж йесіні функциялы б зылыстары қ ү ң қ ұ • Ас орыту процессіні б зылуы. қ ң ұ • Ішек инфекцияларыны оздыр ыштары б кіл ас орыту ң қ ғ ү қ трактісін за ымдамай, тек ана оны белгілі бір б ліктерін қ қ ң ө за ымдайды. қ Орналасуына байланысты за ымданулар б ліндеді: қ ө • гастрит — ас азанны абынуы, қ ң қ • дуоденит — он екі елі • ішкеті абынуы, ң қ • энтерит — жі ішке ішекті абынуы, ң ң қ • колит — то ішекті абынуы. қ ң қ Жедел ішек инфекциясының асқынулары

Энтерит - аш ішекті абынуы. Оны зі жедел ж не созылЭнтерит — аш ішекті абынуы. Оны зі жедел ж не созыл малы ң қ ң ө ә т рлерге б лінеді. ү ө Жедел энтерит — аш ішекті жедел абынуы. ң қ Этиологиясы. Жедел энтерит б зыл ан тама пен улан анда, ү ғ қ ғ сальмонеллез, ботулизм, стафилакокк токсиндері организмге т скенде, ү улы са ырау ла тар, балы токсиндеріні ж не рт рлі ң қү қ қ ң ә ө ү химиялы заттар ( ор асын, сынап, фосфор препараттары) серінде тез қ қ ғ ә дамиды. Б л патология тырыс а , іш с зегі, вирусты инфекцияларды ү қ қ ү қ ң клиникалы к рінісі есебінде де пайда болады. қ ө Патологиялы анатомиясы қ. Жедел энтеритте абыну катараль-ды, қ фибринозды, ірінде ж не некрозды т рде теді. ә ү ө Катаралды абынуда қ ішекті щырышты абаты ісініп ызарып оны бетін ң қ қ ң сарысулы-шырышты, сарысулы-ірі ді экссудат жабады. Микроскопией ң ара анда ішекті шырышты абатында лейкоциттер мен қ ғ ң қ лимфоциттерден т ратын сі бе к рінеді. Эпителий арасында бокал ү ң ө т різді жасушалар к бейіп, десквамация былысы к шейеді, осы ан ә ө қү ү ғ байланысты кейде эрозиялар пайда болады.

Фибринозды абыну қ ішектегі некроз а байланысты дамып, осы жерде ғ а шыл-с рФибринозды абыну қ ішектегі некроз а байланысты дамып, осы жерде ғ а шыл-с р т стегі перде т зіледі, олар к шіп т скенде ор-нында жара қ ү ү ү ө ү алады. қ Ірі ді (флегмонозды) ң абынуда ішекті барлы абаттарына ірінді қ ң қ қ экссудат сі іп алады. абыну ішастар а тіп кетсб перитонит ң қ Қ ғ ө дамиды. Некрозды абыну қ іш с зегінде, сепсисте, ауыр металдармен ү улан анда кездесіп, некроз оша тарыньщ орнында кейін жаралар ғ қ пайда болады. Жедел энтеритті ж не бір ерекшелігі ішекті зіндегі ж не ң ә ң ө ә регионалды лимфа бездеріндегі қ лимфоид тініні гиперплазиясың , б л згерістер сіресе іш с зегінде жа сы к рініп, иммунды ж йені ү ө ә ү қ ө қ ү ң абыну рдісіне тікелей атысуыны белгісі болып саналады. қ ү қ ң Энтеритті ас ыну т рлеріне ішектен ан кету, ішек абыр асыны ң қ ү қ қ ғ ң тесіліп (перфорация ) перитонит дамуы, ішек ызметі б зылып, іш қ ү кетуі н тижесінде организмні сусыздануы ә ң жатады.

Патологиялы анатомиясық. Ішектеіі морфологиялы згерістер қ ө негізінде эпителиді алпына келуініПатологиялы анатомиясық. Ішектеіі морфологиялы згерістер қ ө негізінде эпителиді алпына келуіні б зылуы, дистрофия ж не ң қ ң ү ә абыну былыстары жатады. абынуды ал аш ы кезе інде ішек қ қү Қ ң ғ қ ң б рлеріне лимфоидты, плазмалы жасушалардан, эозинофилді ү лей-коциттерден рал ан сі белер сі іп, оларды к лемі лкейеді. қү ғ ң ң ң ө ү Кейінірек эпителий жасушаларьшы дистрофиясына байланысты ң ішек б рлері бірте-бірте ыс арып, з пішінін жо алтып, кейде ү қ қ ө ғ б гіндей жойылып ү созылмалы атрофиялы энтерит дамиды. Лимфа тамырлары склерозданып лимфа фолликулалары л аяды, ү ғ кейде к птеген майда кисталар пайда болады. Созылмалы энтерит ө н тижесінде ішек бездеріні шы ару жолдары жабылып ол жерде ә ң ғ секрет жиналып алады. Осы ан байланысты қ ғ кистозды энтерит дамиды. Егер абыну рдісінен кейін пейер таба шалары мен жеке қ ү қ фолликулалар ісініп, лкейіп кетсе оны ү фолликулалы энтерит деп атайды.

Жедел ішек инфекциясының асқынулары салдарынан перитонит дамиды. Перитонит - іш пердесіні абынуы.Жедел ішек инфекциясының асқынулары салдарынан перитонит дамиды. Перитонит — іш пердесіні абынуы. Перитониттер негізінен ң қ рса уысында орналас ан а заларды патологиясына қү қ қ қ ғ ң байла-нысты дамиды. Перитонитті клиникалы белгілеріне арап ң қ қ жедел ж не ә созылмалы т рлерін, к лемі бойынша ү ө шекараланган ж не ә таралган т рлерін ажыратады. ү

Патологиялы анатомиясы. қ Іш уысы а жинал ан экссудатты қ ң ғ ң сипатынаПатологиялы анатомиясы. қ Іш уысы а жинал ан экссудатты қ ң ғ ң сипатына арап перитонитті : серозды, фибринді-ірінді, ірі ді қ ң ң т рлерін ажыратады. Перитонитте іш пердесіні абаттары ызарып, ү ң қ қ кейде к мескіленіп, онда ан йылу оша тары к рінеді. Фибринді ө қ қү қ ө абынуда фибринді жіпшелер, перделер пайда болып, ішектер қ бір-біріне жабысып алса, ірі ді перитонитте ішектерді арасында қ ң ң шекаралан ан іріндіктер пайда болады. Ал абыну экссудаты з ғ қ ө салма ымен рса уысыны т менгі б ліктеріне жинала бастайды. ғ қү қ қ ң ө ө детте ішек абыр асы болбыр, тез жыртыл ыш, іші газ бен Ә қ ғ ғ с йы ты а толы болады. ү қ ққ Егер нау ас перитонитте за айыга алмаса абыну оша тары қ ү қ қ қ д некер тінмен алмасып осы жерде ә жабыспалар пайда болады. Кли-никада жабыспалы ішек т йілуі ү белгілері дамиды. Перитонитті б л т рін ң ү ү созылмалы жабыспалы перитонит деп атайды. Со гы патология кейде ішекті , жыныс агзаларыны ң ң ң туберкулезіне байланысты дамиды. Б л кезде ү ІШ пердесінде са ү қ а шыл т сті туберкулез т мпешіктері к рініп, микроскоппен қ ү ө ө араганда қ туберкулезге т н гранулема табылады; оны ә туберкулездік перитонит деп атайды.

 Инфекция гигиеналы тазалы ты қ қ ң т мен д режеде болуынан, Инфекция гигиеналы тазалы ты қ қ ң т мен д режеде болуынан, ө ә азы -т ліктерден, м селен, қ ү ә жуылма ан к к ністерден, ғ ө ө пісірілмеген с ттен, сапасыз ү та амдарды пайдалан аннан, шала ғ ғ пісірілген та амдарды олдану, ғ қ сондай-а , ауыз суды айнатпай қ қ ішкендіктен, лас су а т скендіктен ғ ү ж ады. Жаз айларында ұғ инфекцияны к п жа дайда ө ғ шыбындар таратады. Ж у жолдары ұғ

  Ағымының циклділігі; Аурудың жедел, кейде аяқ-астынан басталуы; Ұзақтығы әр Ағымының циклділігі; Аурудың жедел, кейде аяқ-астынан басталуы; Ұзақтығы әр түрлі қызба (холерадан басқа); Интоксикация синдромы (холерадан басқа); Әр түрлі деңгейде ас қорыту жолының зақымдалу синдромы (гастрит, энтерит, колит); Сусыздану синдромы (холера кезінде ең айқын). Интоксикация синдромы аурудың басында дамып, мына симптомдармен сипатталады: әлсіздік; адинамия; Тәбетінің төмендеуі; Бас ауыруы; Бас айналу және т. б. ЖІИ клиникасына т нә :

Ас орыту ж йесіні за ымдалуы қ ү ң қ т мендегілермен к рінісАс орыту ж йесіні за ымдалуы қ ү ң қ т мендегілермен к рініс береді: ө ө Гастрит – эпигастрийдегі ауырсыну, ж рек айну, су (жиі к п рет); ү құ ө Энтерит – о жа мы ын айма ында кіндік ма ында тол а т різді ң қ қ ғ ң ғ қ ә ауырсыну, ж рек айну, к п рет су, диарея – жиі, с йы , к п м лшерлі ү ө құ ұ қ ө ө орытылма ан та ам алды тарымен н жіс иісі мен т сіні қ ғ ғ қ қ ә ү ң згеруімен; ө Колит (дистальді колит) – тол а т різді сол жа мы ын айма ында ғ қ ә қ қ ғ ауырсыну, тенезмдар, жал ан ша ырулар, н жісі жиіаз м лшерде, ғ қ ә ө н жістік сипатын тез жо алтады, патологиялы оспалармен ( ан, ә ғ қ қ қ шырыш). Жедел ішек инфекциясы кезінде сусыздануды (дегидратация) 4 ң д режесін б леді: (В. И. Покровский, 1978): ә ө I д режеде дене массасын жо алту 1 -3% райды; ә ғ құ II д режеде дене массасын жо алту 4 -6% райды; ә ғ құ III д режеде дене массасын жо алту 7 -9% райды; ә ғ құ IV д режеде дене массасын жо алту 10% -дан жо ары. ә ғ ғ

   ЖІШ емі: ЖІИ ауры ан нау астарды госпитализациялау ғ ЖІШ емі: ЖІИ ауры ан нау астарды госпитализациялау ғ қ ж ргізіледі: ү Емі кешенді: т сек т ртіп; ө ә оздыр ыштарды сезімталды ын ескеріп, этиотропты Қ ғ ң ғ препараттар; дезинтоксикациялы препараттар; қ Регидратациялы ерітінділер; қ симптоматикалы препараттар; қ сорбенттер; эубиотиктер.

 Дизентоксикациялы ж не регидрациялы терапия қ ә қ ауруларды 85 -95 ауыз ар Дизентоксикациялы ж не регидрациялы терапия қ ә қ ауруларды 85 -95% ауыз ар ылы, тек 5 -15%- к ктамыр ң қ ө ар ылы ж ргізіледі. Организмге жіберілетін қ ү с йы ты ты к лемі оны сусыздануына ж не ұ қ қ ң ө ң ә салма ына байланысты шешіледі, ауыр т рінде ғ ү 60 -120 мл/кг, орташа ауырлы та – 55 -75 мл/кг. қ С йы тарды к ктамырды минутына 70 -90 мл. ж не ұ қ ө ә 60 -80 мл. жылдамды та жібереді. қ

 Та амды рационды шектеу ж не згеру, сут ыш ылды німдерді ғ Та амды рационды шектеу ж не згеру, сут ыш ылды німдерді ғ қ ә ө қ қ ө олдану, ор ау принциптерін са тау. Перистальтикан азайтатын, қ қ ғ қ рамында танинні м лшері те жо ары, німдерін олдану құ ң ө ө ғ ө қ ( аражидек, мойыл, ашты ш й) т т ыр консистенцияль тама тар қ ә ұ қ қ (шырышты к желер, езілген бот алар, с збе ж не айран кисельдер) ө қ ү ә кепкен нан; индифференттік та амдар – бу а пісірілген ары ет ж не ғ ғ қ ә балы. уырыл ан ж не семіз тама тардан, шикі к к ністер мен қ Қ ғ ә қ ө ө жемістерден бас тарту керек.

Вакцинация (кейбір аурулар кезінде). Елді мекендерде сумен амтамасыз ету қ мен санитарлы жа дайынВакцинация (кейбір аурулар кезінде). Елді мекендерде сумен амтамасыз ету қ мен санитарлы жа дайын жа сарту қ ғ қ ж нінде санитарлы-гигеналы ө қ шараларды ж ргізу. ү К нделікті эпидемиологиялы ү қ ба ылау. қ

 Ішек инфекциялары к бінесе олды таза ө қ стама анды тан ж не Ішек инфекциялары к бінесе олды таза ө қ стама анды тан ж не й жануарларынан ұ ғ қ ә ү санитарлы гигиеналы талаптарды қ қ орындама анды тан ж ады. Біз к н сайын к ні ғ қ ұғ ү ү бойына олымызбен айналада ы кір заттармен қ ғ жанасамыз. Сол шін алдын алу ережелерін білу ү керек ж не ата т рде са тау керек. Сол шін ә қ ң ү қ ү «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген с здер р ашан да з ма ызын жоймайды. ө ә қ ө ң

1. А. . Д йсенова. Ж палы аурулар. 2009Қ ү ұқ 2. Шувалова1. А. . Д йсенова. Ж палы аурулар. 2009Қ ү ұқ 2. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. 2005 3. Инфекционные болезни. Учебное пособие для ВУЗ-ов. 4. www. google. kz 5. http: //kazmedic. kz/