Скачать презентацию Організація управління підприємством Менеджмент підприємства План лекції Скачать презентацию Організація управління підприємством Менеджмент підприємства План лекції

tema_4.ppt

  • Количество слайдов: 70

Організація управління підприємством Менеджмент підприємства Організація управління підприємством Менеджмент підприємства

План лекції 1. Порядок організації управління підприємством. 2. Процес управління підприємством. 3. Формування дієвого План лекції 1. Порядок організації управління підприємством. 2. Процес управління підприємством. 3. Формування дієвого та результативного підходів у менеджменті. 4. Комплексний механізм менеджменту підприємства. 5. Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур.

Початковий етап утворення підприємства для управлінської ланки є найбільш відповідальним. Особливістю його є високий Початковий етап утворення підприємства для управлінської ланки є найбільш відповідальним. Особливістю його є високий рівень проведення аналітичної роботи з прогнозування майбутнього стану зовнішнього середовища, визначення апріорі характеристик підприємств, їх узгодження та дослідження взаємодії Ознаки підприємства – одиниці виміру або властивості змінних (розмір, вік, характер, час реакції, якість, кількість тощо) підприємства Місія підприємства повинна максимально узгоджувати інтереси учасників діяльності підприємства

Складові початкового етапу утворення підприємства Надання бізнес ідеї Обрання сфери діяльності Формулювання візії та Складові початкового етапу утворення підприємства Надання бізнес ідеї Обрання сфери діяльності Формулювання візії та системи цінностей Визначення ключових факторів успішності Визначення місії підприємства Аналіз зовнішнього середовища Формування цільових орієнтирів Визначення цілей підприємства Розробка та апріорне оцінювання стратегій підприємства Побудова моделі узгодження інтересів учасників діяльності підприємства Прогнозування потенціалу підприємства та визначення індикаторів оцінювання ефективності

Місія підприємства – констатація філософії та призначення підприємства, розкриває сенс існування підприємства Надає суб’єктам Місія підприємства – констатація філософії та призначення підприємства, розкриває сенс існування підприємства Надає суб’єктам зовнішнього середовища загальну уяву про його намагання Є передумовою формування іміджу підприємства Сприяє формуванню єдності та корпоративного духу в середині підприємства Утворює передумови можливості ефективного управління підприємством Виокремлює організацію відносно інших найбільш

Візія – віртуалізація стану підприємства, бажаний стан підприємства у майбутньому Цільовий орієнтир – чітке Візія – віртуалізація стану підприємства, бажаний стан підприємства у майбутньому Цільовий орієнтир – чітке направлення діяльності на кінцевий стан або очікуваний результат кінцевої діяльності підприємства

Модель узгодження інтересів учасників – відображення та взаємопоєднання всіх інтересів учасників діяльності підприємства, що Модель узгодження інтересів учасників – відображення та взаємопоєднання всіх інтересів учасників діяльності підприємства, що не суперечать загальній меті діяльності підприємства Організаційний етап створення підприємства повинен починатися в умовах максимального рівня агресивності підприємства, що є результатом чіткого та повного виконання складових попередніх етапів створення підприємства

Складові підготовчого етапу утворення підприємства Складання установчого договору Складання пакету протоколів про наміри співробітництва Складові підготовчого етапу утворення підприємства Складання установчого договору Складання пакету протоколів про наміри співробітництва Складання статуту підприємства Узгодження перспектив роботи з банківськими установами Затвердження пакету установчої документації

Усі копії реєстраційної документації необхідно завірити у нотаріаті Усі копії реєстраційної документації необхідно завірити у нотаріаті

Складові реєстраційного етапу утворення підприємства Формування пакету реєстраційної документації Внесення необхідної суми статутного фонду Складові реєстраційного етапу утворення підприємства Формування пакету реєстраційної документації Внесення необхідної суми статутного фонду та обов’язкових платежів (при необхідності). Подання документів до місцевого органу влади Отримання свідоцтва про реєстрацію

Складові організаційного етапу створення підприємства Розробка систем і процедур управління процесами Побудова стратегічних та Складові організаційного етапу створення підприємства Розробка систем і процедур управління процесами Побудова стратегічних та оперативних планів діяльності Корегування показників ефективності та їх ресурсного забезпечення

Системи менеджменту повинні мати певну стратегічність, відображати конкретну форму і струкутру управління, тобто схему Системи менеджменту повинні мати певну стратегічність, відображати конкретну форму і струкутру управління, тобто схему організаційного управління із складовими елементами та багаточисельними різними за змістом зв‘язками Механізм управління характеризує динамічний стан організації, обумовлюючи їх рухливість та сприйнятливість до змін, що відбуваються, і є зорієнтованим на досягнення поставлених цілей

Рівні управління підприємства Інституційний рівень Управлінський рівень Технічний рівень Менеджери вищої ланки Менеджери середньої Рівні управління підприємства Інституційний рівень Управлінський рівень Технічний рівень Менеджери вищої ланки Менеджери середньої ланки Менеджери низової ланки

Функціональний розподіл – розподіл функцій та повноважень між працівниками підприємства різних рівней (інституціональний, управлінський, Функціональний розподіл – розподіл функцій та повноважень між працівниками підприємства різних рівней (інституціональний, управлінський, технічний) з метою узгодження спільної діяльності працівників в процесі досягнення цілей організації Функція та бізнес-процес є проявом різних рівнів абстракції для опису взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих категорій

Бізнес-процес послідовність певних, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення Бізнес-процес послідовність певних, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації. засіб вирішення бізнес-завдання. опис того, як функція здійснюється, в якій послідовності та в яких варіаціях, а також як функції взаємодіють між собою в роботі організації

Бізнес-система – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів управління, яка має на меті досягнення певних Бізнес-система – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів управління, яка має на меті досягнення певних цілей та ґрунтується на принципах синергії та розвитку Зміст конкретних функцій менеджменту та охопленість окремих бізнес процесів будуть відображати специфіку управління організації (складність, рівень спеціалізації, стратегічність, диверсифікованість тощо)

Для повноти та адекватності опису функцій управління і змісту кожного з бізнес-процесів доцільним є Для повноти та адекватності опису функцій управління і змісту кожного з бізнес-процесів доцільним є наведення процесу організації управління на підприємстві

Організаційний етап створення підприємства Утворення на основі об’єктивних функцій (бізнес-процесів) управління органів управління Встановлення Організаційний етап створення підприємства Утворення на основі об’єктивних функцій (бізнес-процесів) управління органів управління Встановлення взаємозв’язків між управлінськими підрозділами Побудова структури апарату управління Формування управлінських підрозділів Розробка положень про органи управління та посадові інструкції Розстановка управлінських кадрів за функціональною (процесною) ознакою Розробка нормативів, методик, технологічних карт управління

Процес організування управління на підприємстві Процес управління, елементи Функції управління Відокремлені системи управління Завдання Процес організування управління на підприємстві Процес управління, елементи Функції управління Відокремлені системи управління Завдання до вирішення Процедури управління Графічний поділ на складові. . . . Виробничий процес, елементи Комплекси Бізнеспроцеси Завдання до вирішення Етапи Операції Роботи/ або операції Прийоми виконання операцій Прийоми виконання робіт Очікувані результати . . . . Очікувані результати

Департаменталізація – процес структурного поділу організації за певними ознаками на підрозділи, служби, штаби тощо Департаменталізація – процес структурного поділу організації за певними ознаками на підрозділи, служби, штаби тощо

Поділ праці при горизонтальній декомпозиції Функціональний знаходить відображення в першу чергу в спеціалізації працівників Поділ праці при горизонтальній декомпозиції Функціональний знаходить відображення в першу чергу в спеціалізації працівників за видами діяльності, коли особливостями є окремі функції та виділення конкретних працівників для їх виконання. Товарногалузевий має відображення безпосередньо у спеціалізації працівників при виконанні конкретних трудових операцій і процедур (наприклад, кондитер, бармен, офіціант, адміністратор та інше) Кваліфікаційний базується на тому, що при визначенні видів трудової діяльності доцільно виходити із складності робіт, які потребують виконання, та необхідної для них кваліфікації працівників.

Проектування системи менеджменту організації Організаційне управлінської робітників закріплення процесів поділу і кооперації праці, забезпечення Проектування системи менеджменту організації Організаційне управлінської робітників закріплення процесів поділу і кооперації праці, забезпечення необхідної кваліфікації Оптимальний розподіл і розстановка кадрів по ланках системи управління Регламентування діяльності і стосунків Вибір систем і методів роботи Раціоналізація організації робочих місць і створення оптимальних умов праці і відпочинку Нормування управлінської праці Моральне і матеріальне стимулювання

Функціональна департаменталізація – це процес поділу на групи видів діяльності та ресурсів всередині компанії Функціональна департаменталізація – це процес поділу на групи видів діяльності та ресурсів всередині компанії таким чином, щоб службовці, які виконують однакові чи подібні види діяльності, були об’єднані в один відділ

Функціональна департаменталізація Переваги Недоліки o. Зосередження на одній функціональній галузі стимулює становлення службовців як Функціональна департаменталізація Переваги Недоліки o. Зосередження на одній функціональній галузі стимулює становлення службовців як фахівців у своїй справі o. Спостереження і координація спрощуються, оскільки менеджеру необхідно пам’ятати й інтегрувати тільки вузьке коло функціональних видів майстерності o. Функціональна департаменталізація добре підходить до стабільних ситуацій o. Службовці можуть упустити з виду цілі організації, тому що вони концентрують увагу лише на своєму відділі та своїй спеціалізації o. Час для прийняття загальних рішень збільшується через необхідність прийняття рішень у кожній функціональній галузі o. Виникають конфлікти між вузькими фахівцями різних функціональних відділів o. Можуть виникнути вузькі місця при переході роботи від одного відділу до іншого

Департаменталізація за продуктом – це процес поділу за групами видів діяльності та ресурсів у Департаменталізація за продуктом – це процес поділу за групами видів діяльності та ресурсів у залежності від типів продукції, що компанія продає

Виробнича (продуктова) департаменталізація Переваги Недоліки o. Продукція стає центральним елементом, навколо якого можуть координуватися Виробнича (продуктова) департаменталізація Переваги Недоліки o. Продукція стає центральним елементом, навколо якого можуть координуватися всі завдання фірми. o. Прийняття рішень може стати більш швидким і ефективнішим ніж у функціонально організаційній компанії. o. Обов’язки і продуктивність кожної людини можуть бути чітко визначені o. Департаменталізація за про дуктом найбільше відповідає динамічному оточенню, оскіль ки вона підтримує гнучкість фірми і сприяє швидкому реагуванню на зміну умов o. Відділи зазвичай зосереджують ся тільки на своєму виді продукції, і вони слабко орієнтуються в проблемах всієї організації o. Страждає погодженість дій серед підрозділів, тому що кожен відділ діє певним чином самостійно o. Фірми з такою структурою більш дорогі, ніж функціонально організаційні компанії, тому що кожен відділ повинен мати власний штат фахівців

Територіальна департаменталізація – це створення груп людей на базі визначеної території, де в тій Територіальна департаменталізація – це створення груп людей на базі визначеної території, де в тій чи іншій формі здійснюється діяльність організації

Територіальна департаменталізація Переваги o. Створює умови для підготовки управлінського персоналу безпосередньо на місці o. Територіальна департаменталізація Переваги o. Створює умови для підготовки управлінського персоналу безпосередньо на місці o. Робить організацію більш пристосованою до недоліків особливих споживачів і до специфічних особливостей різних регіонів Недоліки o. Контроль і узгодження утрудняються і вимагають збільшення адміністративного штату

Департаменталізація за споживачами – це процес організації різних видів діяльності і ресурсів таким чином, Департаменталізація за споживачами – це процес організації різних видів діяльності і ресурсів таким чином, щоб кожен відділ міг уважно реагувати на різні потреби специфічних споживчих груп Дозволяє фахівцям бути дуже чуйними стосовно потреб особливих споживчих груп Дає організації перевагу в передбаченні нових потреб клієнтів і дозволяє реагувати на них краще і швидше, що дуже важливо в умовах конкуренції Дозволяє фахівцям бути дуже чуйними стосовно потреб особливих споживчих груп

При департаменталізації за часом види діяльності організовані в залежності від періоду часу При департаменталізації При департаменталізації за часом види діяльності організовані в залежності від періоду часу При департаменталізації за розмірами робота організована на основі числа людей, що виконують той самий вид діяльності

Вертикальна та горизонтальна декомпозиції дозволяють найбільш повно реалізувати завдання, що постають перед управлінською функцією Вертикальна та горизонтальна декомпозиції дозволяють найбільш повно реалізувати завдання, що постають перед управлінською функцією “організування”: Визначити форми розподілу праці. Розподілити завдання діяльності серед підрозділів та окремих виконавців. Розробити структуру управління. Регламентувати управлінські функції. Визначити права, обов’язки та відповідальність органів управління. Забезпечити підбір та розстановку кадрів відповідно до їх професійно-кваліфікаційних та особистісних якостей.

Структурна одиниця – певний елемент у відносинах рівнів управління та видів робіт (функціональних областей), Структурна одиниця – певний елемент у відносинах рівнів управління та видів робіт (функціональних областей), які виконують служби або підрозділи Процес управління – послідовність певних завершених етапів управлінської діяльності, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації

Різноманітні ситуації, з якими стикається керівництво підприємства, взаємопов’язані. Процес управління, який реагує на вплив Різноманітні ситуації, з якими стикається керівництво підприємства, взаємопов’язані. Процес управління, який реагує на вплив ситуації, викликає появу інших процесів управління, які, своєю чергою, викликають нові процеси, що, тим самим, утворює постійні управлінські цикли

Принцип необхідного різномаїття та швидкості – один із принципів менеджменту, вбачає успішний процес управління Принцип необхідного різномаїття та швидкості – один із принципів менеджменту, вбачає успішний процес управління у динаміці виробничих та управлінських процесів та їх постійному розвитку Основою всіх управлінських процедур є інформація та процес обміну цією інформацією

Основні складові процесу управління підприємством Процес управління Ситуація Інформаційне забезпечення Проблема Рішення Управлінські процедури Основні складові процесу управління підприємством Процес управління Ситуація Інформаційне забезпечення Проблема Рішення Управлінські процедури Цілевизначення Елементи Ціль Аналітична діяльність Вибір альтернатив Реалізація

Процес управління підприємством (за Мартиненком М. М. ) Зворотній зв’язок Рішення Організаційнопрактична робота Вибір Процес управління підприємством (за Мартиненком М. М. ) Зворотній зв’язок Рішення Організаційнопрактична робота Вибір варіантів дії Проблема Аналітична робота Ситуація Інформаційна робота Внутрішнє середовище Ціль Цілевизначення Зовнішнє середовище

Основний закон управління – на кожне підприємство, як відкриту систему, внутрішнє та зовнішнє середовище Основний закон управління – на кожне підприємство, як відкриту систему, внутрішнє та зовнішнє середовище справляють різноманітний вплив, як закономірно повторювальний, так і випадковий. Щоб утримати свою цілісність та здатність до функціонування, система управління підприємства повинна відповідати на кожний такий вплив відповідною протидією, і саме у відповідний час

Система управління підприємством повинна мати таку швидкодію та різномаїття (або більше) програм дій, що Система управління підприємством повинна мати таку швидкодію та різномаїття (або більше) програм дій, що відповідає можливому різноманіттю впливу середовища на систему, що управляється Основний закон управління – стиль та незаперечна норма управління організацією

Загальні вимоги до процесу управління на підприємстві безперервність узгодженість Вимоги до процесу управління циклічність Загальні вимоги до процесу управління на підприємстві безперервність узгодженість Вимоги до процесу управління циклічність послідовність відносна змінність надійність

Елементи управління – невід’ємні взаємопов’язані складові, що формують процес управління Елементи управління – невід’ємні взаємопов’язані складові, що формують процес управління

Характеристика елементів управління Елементи управління Характеристика елементу Структура Опис характеристики організаційної схеми (рівні, ланки, Характеристика елементів управління Елементи управління Характеристика елементу Структура Опис характеристики організаційної схеми (рівні, ланки, організаційні зв’язки) Системи та процедури Опис формальних та неформальних процесів та встановлення процедур на підприємстві Стратегії Спрямованість підприємства на досягнення поставлених цілей Характеристика основних категорій персоналу підприємства Склад персоналу Сума навичок Особливості відмінностей, якісних характеристик персоналу підприємств в цілому

Характеристика елементів управління Елементи управління Характеристика елементу Стиль Характеристика дій керівника підприємства спрямованих на Характеристика елементів управління Елементи управління Характеристика елементу Стиль Характеристика дій керівника підприємства спрямованих на досягнення цілей та системи управління в цілому Спільні цінності Найважливіші цінності та основоположні концепції, що визначають поведінку учасників діяльності підприємства

Елементи управління підприємством та їх взаємозв’язок (Система “ 7 -S” Мак-Кінсі) структура стратегії системи Елементи управління підприємством та їх взаємозв’язок (Система “ 7 -S” Мак-Кінсі) структура стратегії системи Сума навичок склад персоналу стиль сумісні цінності

Формування результативного та дієвого підходу до управління підприємством стратегії структура системи Елементи управлінн „жорсткі”я Формування результативного та дієвого підходу до управління підприємством стратегії структура системи Елементи управлінн „жорсткі”я підприєм „м’які” -ства сума навичок стиль сумісні цінності

Дієвий підхід – здатність управлінської ланки до швидкого реагування на будь-які зміни у внутрішньому Дієвий підхід – здатність управлінської ланки до швидкого реагування на будь-які зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, шляхом застосування конкретних управлінських методів

Характеристика складових процесу управління За результативного підходу виконання роботи таким чином, щоб забезпечити її Характеристика складових процесу управління За результативного підходу виконання роботи таким чином, щоб забезпечити її ефективність За дієвого підходу виконання робіт необхідним чином, навіть у випадках коли вона не дає суттєвих результатів уникання виникнення проблем, щоб зменшити ефект раптовості вирішення проблем у мірі їх виникнення засобами управління оптимальне використання ресурсів, пошуки ефективних замінювачів економія ресурсів

Характеристика складових процесу управління За результативного підходу підвищення прибутковості За дієвого підходу зниження собівартості Характеристика складових процесу управління За результативного підходу підвищення прибутковості За дієвого підходу зниження собівартості досягнення кращих результатів виконання посадових обов’язків у відповідності до інструкцій оцінювання кінцевих результатів контролювання витрат

Менеджмент “Жорсткий” – процес управління, при якому використовуються переважно авторитарні методи. “М’який” – використання Менеджмент “Жорсткий” – процес управління, при якому використовуються переважно авторитарні методи. “М’який” – використання демократичних підходів у процесі управління.

Збалансованість влади – оптимальне поєднання демократизму та авторитаризму в процесі управління Відповідальність – покладений Збалансованість влади – оптимальне поєднання демократизму та авторитаризму в процесі управління Відповідальність – покладений на посадову особу обов’язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх позитивне виконання Скалярний процес – процес побудови певної ієрархії управління

Організаційна впевненість – незаперечна віра у сили та можливості організації у подоланні труднощів та Організаційна впевненість – незаперечна віра у сили та можливості організації у подоланні труднощів та вирішенні певних завдань під час управлінської діяльності Наявність організаційної структури управління – невід’ємний атрибут усіх існуючих підприємств, тому що структура надає їм організованості та цілісності

Керованість організації – здатність організації швидко пристосовуватись до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі Керованість організації – здатність організації швидко пристосовуватись до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі Норма управління – це встановлене правило управлінської поведінки, яким бажано керуватися у процесі діяльності організації задля оптимізації управлінських процесів та полегшення самої діяльності підприємства

Ланка управління – реальне первинне організаційне утворення керуючої системи (структурного підрозділу чи окремого виконавця) Ланка управління – реальне первинне організаційне утворення керуючої системи (структурного підрозділу чи окремого виконавця)

Графічна концептуальна модель організаційної структури управління підприємства зовнішнє середовище Організаційна структура управління ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА Графічна концептуальна модель організаційної структури управління підприємства зовнішнє середовище Організаційна структура управління ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Взаємний вплив організації процесу управління та організаційної структури управління üорганізаційна диференціація етапів і стадій Взаємний вплив організації процесу управління та організаційної структури управління üорганізаційна диференціація етапів і стадій процесу діяльності üступінь інформаційного забезпечення üоперативність виконання операцій üорганізаційна впевненість üбезперервність üметодологічні особливості üкількість ступенів в ієрархії управління üрозмір та кількість структурних ланок üспіввідношення ланок üорганізаційні зв’язки та ступінь їх формального регламентування üрозподіл повноважень по ланках

Цілісність менеджменту – оптимальне поєднання законів, закономірностей та принципів менеджменту задля оптимізації управління організації Цілісність менеджменту – оптимальне поєднання законів, закономірностей та принципів менеджменту задля оптимізації управління організації Орієнтованість організації – спрямованість діяльності організації на виконання певних дій у певному напрямку задля досягнення єдиної мети

Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва Визначення структури характеристик Операційна Форма об’єднання (торговельна) розташованих у Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва Визначення структури характеристик Операційна Форма об’єднання (торговельна) розташованих у просторі виробничих підрозділів, засобів та предметів праці, їх властивостей Техно логічна Регламентована побудова матеріально енергетичних процесів, які визначають взаємозв’язки між елементами процесу перетворення ресурсів у готову продукцію Особливості структури Відношення елементів виробничої і технологічної структури породжують технологічні зв’язки і визначають загальну ефективність усього процесу

Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Економічна Визначення характеристик Відношення компонентів основних та оборотних Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Економічна Визначення характеристик Відношення компонентів основних та оборотних фондів підприємства Інформаційна Вклад та взаємозв’язки носіїв інформації, направленість та конфігурація комунікаційних мереж Особливості структури Має прояв у визначених економічних відносинах Характеризується відносним розташуванням джерел та отримувачів повідомлень на підприємстві

Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Соціальна Визначення Особливості характеристик структури Склад працівників та Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Соціальна Визначення Особливості характеристик структури Склад працівників та їх Складена людьми, розташування за певними міжособистісними соціальними ознаками та міжгруповими відношеннями Організацій на структура управління Склад, співвідношення розташування та взаємоз в’язки окремих структур підприємства. Узагальню юча роль по відношенню до внутрішніх структур підприємства Спрямована на визначення чітких зв’язків між окремими підсистемами

Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Структура апарату управління Визначення характеристик Особливості структури Поділ Характеристика внутрішніх структур підприємства Назва структури Структура апарату управління Визначення характеристик Особливості структури Поділ управлінських працівників за функціональними ознаками і у відповідності до вертикального розподілу праці Форма розподілу формальних внутрішніх взаємовідносин розподілу повноважень та відповідальності через визначення ланок, рівнів, зв’язків управління

Фактори, що впливають на вибір організаційної структури управління підприємством Розмір підприємства та ступінь диверсифікації Фактори, що впливають на вибір організаційної структури управління підприємством Розмір підприємства та ступінь диверсифікації його діяльності Стратегія, що реалізується підприємством Геоекономічна характеристика підприємства Організаційна структура управління Характеристика впливу зовнішнього середовища Торговельнотехнологічний процес Стосунки на підприємстві в системі “керівникпідлеглий”

Централізація – зосередження виконання управлінських функцій та прийняття важливих управлінських рішень у єдиному керівному Централізація – зосередження виконання управлінських функцій та прийняття важливих управлінських рішень у єдиному керівному центрі Децентралізація – делегування вищими рівнями управління нижчим рівням управління своїх повноважень та відповідальності

Швидкість реагування – здатність організації, керівництва організації до швидкого реагування на зміни внутрішнього та Швидкість реагування – здатність організації, керівництва організації до швидкого реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища Організаційні зв’язки – сукупність зв’язків організації, що зумовлюють становлення ієрархії в організацій, організаційний розвиток, здійснення нововведень тощо

Основні змінні рівнів управління на підприємстві Повноваження Обов’язки Відповідальність Основні змінні рівнів управління на підприємстві Повноваження Обов’язки Відповідальність

Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oполіпшує контроль та координацію спеціалізованих Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oполіпшує контроль та координацію спеціалізованих незалежних функцій oзменшує кількість та масштабів помилкових рішень, які приймаються менеджерами Децентралізація oнадає право приймати рішення керівнику, який найбільше наближений до проблеми oстимулює ініціативу oдозволяє підготувати класних професіональ них керівників oзменшує ланковість управління

Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oдозволяє запобігати си туаціям, за Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oдозволяє запобігати си туаціям, за яких всере дині підприємства відбу вається розвиток підроз ділів за рахунок інших oдозволяє більш ефективно використовувати ресурси oрішення приймає менеджер, який має уяву про роботу підприємства в цілому Децентралізація oрішення приймаються менеджерами, які на недостатньому рівні повідомлені про конкретні обставини oслабкі контакти з виконавцями управлінських рішень oзначні витрати часу на процеси комунікації

Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oменеджери вищої ланки управління мають Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oменеджери вищої ланки управління мають найбільш високий рівень компетенції та підготовленості oзниження загальних витрат на дублювання виконання управлінських робіт Децентралізація oсуб’єктивна відчуженість менеджерів нижчого рівня від прийняття рішень oзбільшення ймовірності появи помилковості рішень через збільшення кількості осіб, які беруть участь в їх підготовці

Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oвисокий рівень узгодженості рішень, які Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oвисокий рівень узгодженості рішень, які приймаються на всіх рівнях управління oприскорення швидкості прийняття рішень oрішення приймаються менеджерами, які мають найбільше інформації про ситуацію, яка склалася Децентралізація oрішення приймаються на основі недостатньої координації дій усіх підрозділів, які задіяні в їх підготовці oоплата менеджерів підвищується, тому що на нижчих рівнях необхідні більш підготовлені і компетентні спеціалісти

Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oактивна участь менеджерів усіх рівнів Узагальнена характеристика позитивних рис централізації та децентралізації управління Централізація oактивна участь менеджерів усіх рівнів у підготовці рішень, підвищення компетенції, професіоналізму, зацікавленості oстворення умов для професійного росту менеджерів нижчих та середніх рівнів Децентралізація oколо інтересів менеджерів звужується, зацікавленість в успішності роботи тільки в своїх підрозділів oперешкоди уніфікації правил та процедур роботи всіх підрозділів

Критерії визначення ступеня централізації – децентралізації управління в організації вищий середній низовий Критерії Рівні Критерії визначення ступеня централізації – децентралізації управління в організації вищий середній низовий Критерії Рівні управління ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ Кількість рішень, які приймаються на кожному рівні управління Важливість рішень для підприємства в цілому Обсяг контролю за виконанням рішень ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Посадова інструкція – документ, що засвідчує права, обов’язки та відповідальність кожного з працівників організації Посадова інструкція – документ, що засвідчує права, обов’язки та відповідальність кожного з працівників організації Положення про структурну одиницю – перелік встановлених правил та обов’язки, якими керуються працівники підрозділів у процесі своєї діяльності