Скачать презентацию Organizācijas KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA standartā ISO 9001 2008 Скачать презентацию Organizācijas KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA standartā ISO 9001 2008

fc476daf6c60e6850702cc0dc4444c8c.ppt

  • Количество слайдов: 43

Organizācijas KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA standartā ISO 9001: 2008 Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte Organizācijas KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA standartā ISO 9001: 2008 Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitāte ir piemērotība lietošanai. “Quality is fitness for use” J. M. Juran KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitāte ir piemērotība lietošanai. “Quality is fitness for use” J. M. Juran Kvalitāte ir atbilstība prasībām. “ Conformance to requirements” P. B. Crosby Kvalitāte Pakāpe, kādā raksturīgo un piemītošo raksturotāju kopums atbilst prasībām (vajadzībām, nosacījumiem). Degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements. (ISO 9000: 2005, 3. 1. 1. )

KVALITĀTES SISTĒMAS. Raksturotājs, raksturotāju veidi. Raksturotājs (characteristic) Atšķiroša pazīme. Distinguishing feature. (ISO 9000: 2005, KVALITĀTES SISTĒMAS. Raksturotājs, raksturotāju veidi. Raksturotājs (characteristic) Atšķiroša pazīme. Distinguishing feature. (ISO 9000: 2005, 3. 5. 1) Raksturotāju veidi: fizikāli (mehāniski, elektriski, ķīmiski, bioloģiski) sensori (saistīti ar smaržu, tausti, garšu, redzi, dzirdi) ar uzvedību saistīti (laipnība, godīgums, taisnīgums) temporāli (punktualitāte, drošums, pieejamība) ergonomiski (fizioloģiski vai ar cilvēku drošību saistīti) funkcionāli (piemēram, lidmašīnas maksimālais ātrums)

KVALITĀTES SISTĒMAS. Prasības, vajadzības, nosacījumi. Prasība, vajadzība, nosacījums (requirement) Vajadzība, vēlme, nepieciešamība vai gaidas, KVALITĀTES SISTĒMAS. Prasības, vajadzības, nosacījumi. Prasība, vajadzība, nosacījums (requirement) Vajadzība, vēlme, nepieciešamība vai gaidas, kas ir paziņotas, vispārīgi izrietošas vai obligātas. Need or expectation that is stated, generally implied or obligatory. (ISO 9000: 2005, 3. 1. 2)

KVALITĀTES SISTĒMAS. Process ir darbību sistēma, ar kuras palīdzību ieejošie resursi (input) tiek pārveidoti KVALITĀTES SISTĒMAS. Process ir darbību sistēma, ar kuras palīdzību ieejošie resursi (input) tiek pārveidoti galarezultātā (output). (ISO 9000: 2005, 3. 1. 2) Process A Process C Process B Resursi (INPUT) Rezultāts (OUTPUT) Vadība Process D

KVALITĀTES SISTĒMAS. Produkts, produktu veidi. Produkts - procesa rezultāts. (ISO 9000: 2005, 3. 1. KVALITĀTES SISTĒMAS. Produkts, produktu veidi. Produkts - procesa rezultāts. (ISO 9000: 2005, 3. 1. 2) Produktu veidi: pakalpojumi (services) – pārvadājumi, apmācības programmatūra (software) - vārdnīca, datorprogramma, enciklopēdija gatavi izstrādājumi (hardware) - mašīnas mehāniskās detaļas apstrādāti materiāli (processed materials) – eļļa, ziežvielas

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes plānošana, vadīšana, nodrošināšana, uzlabošana. Kvalitātes plānošana (quality planning) Kvalitātes vadības daļa, KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes plānošana, vadīšana, nodrošināšana, uzlabošana. Kvalitātes plānošana (quality planning) Kvalitātes vadības daļa, kas ir virzīta uz kvalitātes mērķu noteikšanu, nepieciešamo darbības procesu un ar tiem saistīto resursu noteikšanu kvalitātes mērķu sasniegšanai. Kvalitātes (tehniskā) vadība, vadīšana (quality control) Kvalitātes vadības daļa, kas ir virzīta uz kvalitātes prasību izpildi. Kvalitātes nodrošināšana (quality assurance) Kvalitātes vadības daļa, kas ir virzīta uz pārliecību, ka kvalitātes prasības tiks izpildītas. Kvalitātes uzlabošana (quality improvement) Kvalitātes vadības daļa, kas ir virzīta uz kvalitātes prasību izpildes spēju palielināšanu. (ISO 9000: 2005, 3. 2. 9, 3. 2. 10, 3. 2. 11, 3. 2. 12)

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes vadības sistēmu standarti, vēsture. 4. izdevums – LVS EN ISO 9001: KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes vadības sistēmu standarti, vēsture. 4. izdevums – LVS EN ISO 9001: 2009 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001: 2008)” ISO 9001: 2008 “Quality management systems – Requirements” 3. izdevums – ISO 9001: 2000 “Quality management systems – Requirements” 2. izdevums - ISO 9001: 1994 “Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing” ISO 9002: 1994 ”Quality systems – Model for quality assurance in production, installation and servicing” ISO 9003: 1994 ”Quality systems – Model for quality assurance in final inspection and test” 1. izdevums - ISO 9001: 1987, ISO 9002: 1987, ISO 9003: 1987

KVALITĀTES SISTĒMAS. ISO 9000 saimes standarti. ISO 9001: 2008 “Quality management systems -Requirements” ISO KVALITĀTES SISTĒMAS. ISO 9000 saimes standarti. ISO 9001: 2008 “Quality management systems -Requirements” ISO 9000: 2005 “Quality management systems-fundamentals and vocabulary” ISO 9004: 2009 „Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004: 2009)”

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. 1995 1996 1997 1998 1999 127 349 162 KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. 1995 1996 1997 1998 1999 127 349 162 701 223 299 271 847 343 643 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 408 631 44 388 167 124 497 919 660 132 773 867 896 929 951 486 2008 982 832 2009 1064785 2010 1109905 2000. gadā stājās spēkā ISO 9001: 2000 Datu avots : ISO Surveys - Certifications

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. Datu avots : „The ISO Survey-2007”, www. iso. KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. Datu avots : „The ISO Survey-2007”, www. iso. org

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. ISO 13485: 2003 “Medical devices- Quality management systems KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija pasaulē. ISO 13485: 2003 “Medical devices- Quality management systems – Requirements for regulatory purposes” Datu avots : „The ISO Survey-2007”, www. iso. org

KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija Latvijā. Standarti Sertificēto uzņēmumu skaits 2004. gada maijs 2008. KVALITĀTES SISTĒMAS. Kvalitātes sistēmu sertifikācija Latvijā. Standarti Sertificēto uzņēmumu skaits 2004. gada maijs 2008. gada septembris ISO 9001 315 ISO 9001, ISO 14001 36 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 15 507 53 27 2009. gada augusts 540 60 39 Citas vadības sistēmas, sertificētas atbilstoši diviem vairāk vadības sistēmu standartiem (2009. gada augusts) – ISO 9001 un OHSAS 18001 – 16 organizācijas, ISO 9001 un ISO 22000 - 4 ; ISO 22000, ISO 14001 un OHSAS 18001 – 1, ISO 14001 un OHSAS 18001 – 3; 2007. gadā Latvijā darbojās 68646 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (Report on Economic development of Latvia, Ministry of Economics Republic of Latvia, Riga, June 2008)

Standarts ISO 9001: 2008 IEVADS Sistēmas ieviešana organizācijā ir stratēģiskas nozīmes lēmums. KVS ieviešanas Standarts ISO 9001: 2008 IEVADS Sistēmas ieviešana organizācijā ir stratēģiskas nozīmes lēmums. KVS ieviešanas nepieciešamība ir atkarīga: Uzņēmējdarbības vides un organizācijas mērķiem Organizācijas vajadzībām un prasībām Produktiem un procesiem Lieluma un organizatoriskās struktūras Standarta ISO 9001: 2008 nosacījumi ir individuāli pielietojami konkrētajā organizācijā, tie nenosaka identisku KVS veidošanu.

Standarts ISO 9001: 2008 IEVADS • Procesu pieeja Procesu sistēmas izmantošana kopā ar procesu Standarts ISO 9001: 2008 IEVADS • Procesu pieeja Procesu sistēmas izmantošana kopā ar procesu identifikāciju, savstarpējo sadarbību un pārvaldību var uzskatīt par “procesu pieeju”. Ja izmanto procesu pieeju, tad nozīmīgi kļūst sekojoši jautājumi: 1) prasību izpratne un izpilde 2) nepieciešamība analizēt procesus no vērtības pievienošanas viedokļa 3) procesu rezultātu un izpildījuma efektivitātes sasniegšana 4) ar objektīviem mērījumiem pamatota nepārtraukta procesu uzlabošana Metodoloģiju “PLĀNO - DARI - VĒRTĒ - RĪKOJIES” var lietot visos procesos.

Procesu identifikācija (“Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the Procesu identifikācija (“Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the process approach for management systems”) Organizācijas misijas formulējums Organizācija apzina klientus un citas ieinteresētās personas, to vēlmes, vajadzības, prasības, lai noteiktu sagaidāmos rezultātus (output) Politika un mērķi Balstoties uz vēlmēm, vajadzībām, prasībām, nosaka organizācijas politiku un mērķus Procesi Identificē procesus rezultātu (output) iegūšanai Procesu secība Nosaka procesu secību un savstarpējo saistību Procesu īpašnieki Piešķir pilnvaras un atbildību Procesu dokumentācija Nosaka, kurus procesus dokumentē, kādā veidā un cik detalizēti.

Procesa koncepts (“Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the Procesa koncepts (“Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the process approach for management systems”)

Procesi un organizācijas struktūrvienības Attēls no “Introduction and support package: Guidance on the concept Procesi un organizācijas struktūrvienības Attēls no “Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the process approach for management systems Document: ISO/TC 176/SC 2/N 544 R 3, October 2008”

NEPĀRTRAUKTA PILNVEIDOŠANĀS Vadības atbildība KLIENTI Resursu vadība Prasības Resursi (input) Mērījumi, analīze, pilnveidošanās Produ NEPĀRTRAUKTA PILNVEIDOŠANĀS Vadības atbildība KLIENTI Resursu vadība Prasības Resursi (input) Mērījumi, analīze, pilnveidošanās Produ kta īstenoša na Informācijas plūsma Vērtību pievienojošās darbības Apmierinātība Produkts (output)

Standarts ISO 9001: 2008 ISO 9001 ir viens no ISO 9000 standartu saimes standartiem. Standarts ISO 9001: 2008 ISO 9001 ir viens no ISO 9000 standartu saimes standartiem. ISO 9001 ietver nosacījumus/prasības kvalitātes vadības sistēmai, kas var tikt izmantotas sistēmas veidošanai uzņēmumos, sistēmu sertificēšanai vai izvēloties sadarbības partnerus (piegādātājus) pirms līgumu slēgšanas. Standarts ISO 9004 – var lietot kopā ar ISO 9001 vai atsevišķi. To pielieto sistēmas pilnveidošanai, īpašu vērību pievēršot efektivitātes un lietderīguma jautājumiem (effectiveness and efficiency) Standarts ISO 9000: 2005 – pamatprincipi un termini Effectiveness – extent to which planned activities are realized and planned results achieved. (ISO 9000: 2005, 3. 2. 14) Efficiency – relationship between the result achieved and the resources used. (ISO 9000: 2005, 3. 2. 15)

Standarts ISO 9001: 2008 1. Darbības sfēra 1. 1 Vispārīgi Nosacījumi/prasības kvalitātes vadības sistēmai, Standarts ISO 9001: 2008 1. Darbības sfēra 1. 1 Vispārīgi Nosacījumi/prasības kvalitātes vadības sistēmai, lai organizācija: demonstrētu spēju konsekventi piegādāt produktu, kas atbilst klientu vēlmēm un attiecīgajām normatīvajām prasībām nodrošinātu klientu apmierinātības palielināšanos, pielietojot kvalitātes vadības sistēmu un iekļaujot nepārtrauktu pilnveidošanos, klientu un attiecīgo normatīvo prasību izpildes nodrošināšanu. Piezīme. Termins “produkts” lietojams: 1) produktiem, kas ir klienta pieprasīti vai viņam paredzēti 2) (starp) produktiem, kas rodas produktu īstenošanas procesos

Standarts ISO 9001: 2008 1. Darbības sfēra 1. 2 Pieļaujamās atkāpes Ja kādu no Standarts ISO 9001: 2008 1. Darbības sfēra 1. 2 Pieļaujamās atkāpes Ja kādu no standarta nosacījumiem/prasībām nevar pielietot organizācijas darbības profila vai tā produktu dēļ, to var uzskatīt par izņēmumu. Organizāciju var vērtēt par atbilstošu standarta prasībām, ja izņēmumi veikti 7. nodaļas ietvaros un ja tie neietekmē uzņēmuma spējas vai atbildību piegādāt produktu, kas atbilst klienta un attiecīgajām normatīvajām prasībām. 2. Normatīvā atsauce ISO 9000: 2005 3. Termini un definīcijas Standartā ar terminu “produkts” apzīmē arī pakalpojumus.

Standarts ISO 9001: 2008 4. NODAĻA Kvalitātes pārvaldības sistēma 4. 1 Vispārīgās prasības Lai Standarts ISO 9001: 2008 4. NODAĻA Kvalitātes pārvaldības sistēma 4. 1 Vispārīgās prasības Lai ieviestu kvalitātes sistēmu, organizācijā: - identificē procesus, - nosaka procesu secību un savstarpējo saistību, - definē kritērijus un nosaka metodes, lai nodrošinātu procesu darbību un vadību, - nodrošina pieejamu informāciju un resursus procesu darbībai un uzraudzībai, - uzrauga, mēra un analizē procesus - veic darbības un nepārtrauktu procesu uzlabošanu, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Procesu klasifikācija Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the Procesu klasifikācija Introduction and support package: Guidance on the concept and use of the process approach for management systems ISO/TC 176/SC 2/N 544 R 3, October 2008

Standarts ISO 9001: 2008 4. 2 Prasības dokumentācijai 1 kvalitātes politikas un mērķu paziņojumi Standarts ISO 9001: 2008 4. 2 Prasības dokumentācijai 1 kvalitātes politikas un mērķu paziņojumi 1 kvalitātes rokasgrāmata 1 dokumenti un pieraksti, lai nodrošinātu efektīvu plānošanu, darbību, procesu vadību 1 standartā noteiktās dokumentējamās procedūras* un pieraksti *procedūras dokumentu vadībai, pierakstu vadībai, iekšējiem auditiem, rīcībām ar neatbilstošiem produktiem, korektīvām darbībām, preventīvām darbībām. 1. piezīme Standarta izpratnē termins “dokumentēta procedūra” nozīmē, ka procedūra ir izstrādāta, dokumentēta, ieviesta un uzturēta. Ar vienu dokumentu var izpildīt vairākas standarta prasības, un vienas standarta prasības izpildei var būt izstrādāti vairāki dokumenti 2. piezīme Kvalitātes sistēmas dokumentācijas apjoms atkarīgs no: 1) uzņēmuma lieluma un darbības veida; 2) procesu sarežģītības un savstarpējās saistības; 3) personāla kompetences. 3. piezīme Dokumenti var būt jebkurā formā vai uz jebkāda informācijas nesēja.

Standarts ISO 9001: 2008 5. NODAĻA Vadības atbildība Augstākā vadība apliecina savas saistības kvalitātes Standarts ISO 9001: 2008 5. NODAĻA Vadības atbildība Augstākā vadība apliecina savas saistības kvalitātes sistēmas izstrādāšanā un pilnveidošanā, izmantojot: 1) klientu, likumdošanas un reglamentētās sfēras prasības izpildes nozīmīguma izskaidrošanu organizācijai 2) kvalitātes politikas izstrādāšanu 3) kvalitātes mērķu izstrādāšanas nodrošināšanu 4) vadības pārskatu veikšanu 5) nepieciešamo resursu nodrošināšanu

Standarts ISO 9001: 2008 6. NODAĻA Resursu vadība Personāls, kas ietekmē atbilstību produkta prasībām, Standarts ISO 9001: 2008 6. NODAĻA Resursu vadība Personāls, kas ietekmē atbilstību produkta prasībām, ir kompetents, balstoties uz noteiktu izglītību, apmācību, prasmēm un pieredzi. Organizācija nosaka, nodrošina un uztur infrastruktūru, lai sasniegtu produkta atbilstību. Organizācija nosaka un veido darba vidi, kas ir nepieciešama, lai sasniegtu produkta atbilstību prasībām.

Standarts ISO 9001: 2008 7. NODAĻA Produkta īstenošanas plānošana Uzņēmums plāno un izstrādā procesus Standarts ISO 9001: 2008 7. NODAĻA Produkta īstenošanas plānošana Uzņēmums plāno un izstrādā procesus produkta īstenošanai, un tie ir saskanīgi ar citiem kvalitātes sistēmas procesiem. Plānojot nosaka: 1) kvalitātes mērķus un prasības produktam 2) plānojot procesus, jānosaka nepieciešamība izveidot jaunus procesus, dokumentus un nodrošināt resursus 3) verificēšanas, validēšanas, monitoringa, mērīšanas, inspekcijas un testēšanas darbības, kas raksturīgas produktam un produkta pieņemšanas kritērijus 4) nepieciešamos pierakstus, kas sniegtu liecību, ka produkta īstenošanas procesi un gala produkts atbilst prasībām.

Standarts ISO 9001: 2008 Ar produktu saistītu prasību noteikšana Organizācija nosaka: a) klienta konkretizētas Standarts ISO 9001: 2008 Ar produktu saistītu prasību noteikšana Organizācija nosaka: a) klienta konkretizētas prasības, ieskaitot piegādes un pēcpiegādes darbības b) prasības, kas nav klienta noteiktas, bet nepieciešamas konkrētai un noteiktai produkta lietošanai, ja tās zināmas c) uz produktu attiecināmās ar reglamentētas prasības d) jebkuras papildus prasības, kuras organizācija uzskata par nepieciešamu noteikt Piezīme Pēcpiegādes darbības ietver rīcības garantijas laikā, uzturēšanas pakalpojumus, darbības pēc produkta izlietošanas (pārstrāde, atkritumu apsaimniekošana).

Standarts ISO 9001: 2008 Ar produktu saistītu prasību pārskate Pirms organizācija apņemas piegādāt produktu Standarts ISO 9001: 2008 Ar produktu saistītu prasību pārskate Pirms organizācija apņemas piegādāt produktu klientam (iesniedzot pieteikumu konkursam, apstiprinot līgumu vai pasūtījumu, vai izmaiņas tajos), tas pārliecinās: 1) prasības produktam ir definētas 2) novērstas atšķirības, ja pasūtījuma prasības atšķiras no sākumā noteiktajām 3) organizācija ir spējīgs izpildīt noteiktās prasības. Šādas pārskates rezultātu protokoli jāsaglabā un jāveic darbības, kas izriet no tiem.

Standarts ISO 9001: 2008 Jaunu produktu (procesu) projektēšana un izstrāde Organizācija plāno un vada Standarts ISO 9001: 2008 Jaunu produktu (procesu) projektēšana un izstrāde Organizācija plāno un vada produkta projektēšanu un izstrādi. Plānojot nosaka: 1) izstrādes posmus 2) katram izstrādes posmam piemērojamo pārskati, verificēšanu un validēšanu 3) izstrādes izpildītāju pienākumus un pilnvaras

Standarts ISO 9001: 2008 Sagāde Organizācija nodrošina, lai iepirktie produkti atbilstu noteiktām sagādes prasībām. Standarts ISO 9001: 2008 Sagāde Organizācija nodrošina, lai iepirktie produkti atbilstu noteiktām sagādes prasībām. Vadības veids un apjoms, kurus piemēro piegādātājam un iepirktajam produktam atkarīgs no iepirktā produkta ietekmes uz produkta īstenošanu. Organizācija novērtē un izvēlas piegādātājus, pamatojoties uz viņu spējām piegādāt produktus saskaņā ar organizācijas prasībām. Piegādātāju atlases, novērtēšanas un atkārtotas novērtēšanas kritēriji tiek noteikti. Sagādes informācija apraksta iegādājamo produktu. Iegādātos produktus pārbauda un veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka iegādātais produkts atbilst noteiktajām prasībām.

Standarts ISO 9001: 2008 Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas vadība, identifikācija un izsekojamība, klienta īpašums, Standarts ISO 9001: 2008 Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas vadība, identifikācija un izsekojamība, klienta īpašums, produkta saglabāšana Organizācija plāno un īsteno ražošanu un pakalpojumu nodrošināšanu kontrolējamos apstākļos, kas ietver: 1) pieejamību informācijai, kas apraksta produkta raksturlielumus 2) darba instrukciju pieejamība (ja nepieciešams) 3) piemērotu iekārtu lietošana 4) monitoringa un mērīšanas iekārtu pieejamība un lietošana 5) monitoringa un mērīšanas ieviešana Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas laikā produktu identificē ar piemērotu marķējumu. Ja izsekojamība ir prasība, viennozīmīgu produkta identifikāciju protokolē. Organizācija rūpējas par klienta īpašumu, kamēr tas atrodas uzņēmuma rīcībā.

Standarts ISO 9001: 2008 Monitoringa un mērīšanas iekārtu vadība Nosaka, kāds monitorings un mērījumi Standarts ISO 9001: 2008 Monitoringa un mērīšanas iekārtu vadība Nosaka, kāds monitorings un mērījumi nepieciešami, kā arī šim nolūkam nepieciešamās iekārtas. Ja produkta monitoringam un mērījumiem nepieciešams nodrošināt ticamus rezultātus, mērīšanas iekārtām jābūt: a) kalibrētām vai/un verificētām noteiktos laika intervālos vai pirms lietošanas ar mērvienību etaloniem, izsekojamiem līdz starptautiskajiem vai nacionālajiem mērvienību etaloniem; ja šādi etaloni neeksistē, kalibrēšanas vai verificēšanas pamatojumam jābūt protokolētam b) atkārtoti regulētām, ja nepieciešams; c) identificētām, kalibrēšanas statusa noteikšanai; d) aizsargātām pret izregulēšanu , kas mērīšana rezultātu varētu padarīt nederīgu; e) aizsargātām pret bojājumiem un darbspēju zuduma to lietošanas, uzturēšanas un glabāšanas laikā. Organizācija novērtē un protokolē iepriekšējo mērījumu ticamību gadījumos, ja pēc tam atklājas, ka iekārta neatbilst prasībām. Jāsaglabā kalibrēšanas un verifikācijas rezultātu pieraksti.

Standarts ISO 9001: 2008 8. NODAĻA Mērīšana, monitorings un uzlabošana Organizācija plāno un īsteno Standarts ISO 9001: 2008 8. NODAĻA Mērīšana, monitorings un uzlabošana Organizācija plāno un īsteno monitoringa, mērīšanas un uzlabošanas procesus, lai: 1) uzskatāmi parādītu produkta atbilstību 2) nodrošinātu kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību 3) uzlabotu kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti Šie procesi ietver lietojamo metožu noteikšanu (t. sk. statistisko), kā arī lietošanas apjomu.

Standarts ISO 9001: 2008 Klientu apmierinātība Organizācija saņem un pastāvīgi novērtē informāciju, kas saistīta Standarts ISO 9001: 2008 Klientu apmierinātība Organizācija saņem un pastāvīgi novērtē informāciju, kas saistīta ar klienta uztveri par viņa prasību izpildi. Klientu apmierinātības monitorings ietver klientu apmierinātības aptaujas, klientu informāciju par piegādāto produktu atbilstību, datus par zaudētajiem klientiem, izplatītāju ziņojumus u. c. Iekšējais audits Organizācija veic iekšējos auditus plānotos intervālos, lai noteiktu, vai kvalitātes sistēma: 1) atbilst standarta ISO 9001 un organizācijas izstrādātās kvalitātes sistēmas prasībām; 2) ir efektīvi ieviesta un tiek uzturēta.

Standarts ISO 9001: 2008 Procesu monitorings un mērīšana Organizācija lieto piemērotas monitoringa metodes, un, Standarts ISO 9001: 2008 Procesu monitorings un mērīšana Organizācija lieto piemērotas monitoringa metodes, un, kur piemērojams, procesu mērīšanu. Šīm metodēm jādemonstrē procesu spēja sasniegt plānotos rezultātus. Jāveic korekcijas un korektīvās darbības, lai nodrošinātu produkta atbilstību gadījumos, kad plānotie rezultāti netiek sasniegti. Produkta uzraudzība un mērīšana Organizācija pastāvīgi uzrauga un mēra produkta raksturlielumus, lai verificētu tā atbilstību noteiktām prasībām. Šīs darbības veic atbilstošos produkta īstenošanas posmos atbilstoši plānotiem pasākumiem. Saglabā liecību par produkta atbilstību pieņemšanas kritērijiem. Pierakstos norāda personas, kas sankcionē produkta izlaidi.

Standarts ISO 9001: 2008 Neatbilstoša produkta vadība Organizācija nodrošina, lai produkts, kas neatbilst tam Standarts ISO 9001: 2008 Neatbilstoša produkta vadība Organizācija nodrošina, lai produkts, kas neatbilst tam izvirzītām prasībām, ir identificēts un tiek vadīts, tādā veidā novēršot tā nesankcionētu lietošanu vai piegādi. Dokumentētā procedūrā nosaka rīcības, atbildību un pilnvarām darbībām ar neatbilstošu produktu.

Standarts ISO 9001: 2008 Nepārtraukta pilnveidošanās Uzņēmumā pastāvīgi ar kvalitātes politikas, kvalitātes mērķu, auditu Standarts ISO 9001: 2008 Nepārtraukta pilnveidošanās Uzņēmumā pastāvīgi ar kvalitātes politikas, kvalitātes mērķu, auditu rezultātu, datu analīzes, korektīvo un preventīvo darbību un vadības pārskatu palīdzību uzlabo kvalitātes sistēmas efektivitāti. Korektīvās darbības. Preventīvās darbības. Korektīvās darbības veic, lai likvidētu neatbilstības cēloni un novērstu tā atkārtošanos. Korektīvām darbībām jāatbilst radušos neatbilstību seku ietekmei. Preventīvās darbības veic, lai likvidētu potenciālu neatbilstību cēloņus un novērstu to atkārtošanos. Preventīvām darbībām jāatbilst potenciālo neatbilstību seku ietekmei. Izstrādā dokumentētu procedūru korektīvo darbību, preventīvo darbību īstenošanai, kurā nosaka: 1) neatbilstību un to cēloņu pārskatīšanu 2) pasākumu, kas nepieciešami neatbilstību atkārtošanās novēršanai, noteikšanu 3) nepieciešamo darbību īstenošanu 4) veikto darbību rezultātu protokolēšanu 5) īstenoto korektīvo, preventīvo darbību efektivitātes pārskatīšanu

American Type Culture Collection (ATCC) 10801 University Boulevard Manassas, VA 20110 USA ATCC is American Type Culture Collection (ATCC) 10801 University Boulevard Manassas, VA 20110 USA ATCC is a private, nonprofit biological resource center (BRC) and research organization whose mission focuses on the acquisition, authentication, production, preservation, development and distribution of standard reference microorganisms, cell lines and other materials for research in the life sciences. http: //www. atcc. org/About_ATCC/Quality_Ac creditations. aspx

Cellular Biomedicine Group Announces ISO 9001: 2008 Certification and ISO-14644 Cleanroom Certification http: //www. Cellular Biomedicine Group Announces ISO 9001: 2008 Certification and ISO-14644 Cleanroom Certification http: //www. reuters. com/article/2013/02/14/cellular-bio-iso -cert-id. USn. Pn. NY 59628+160+PRN 20130214 Fermentas UAB V. A. Graiciuno 8, Vilnius LT-02241, Lithuania http: //www. thermoscientificbio. com/iso-certification/

Human Cell Technology Company Medicyte Awarded ISO 9001 Certification Medicyte is a cell technology Human Cell Technology Company Medicyte Awarded ISO 9001 Certification Medicyte is a cell technology company specializing in the controlled and scalable production of human primary cells. Medicyte´s patented vericyte® and upcyte® technologies allow controlled proliferation of primary cells without losing their typical properties. Heidelberg, Germany, April 16, 2012 As announced today, its quality management system was certified in December 2011 to meet the criteria of the globally recognized standard DIN ISO 9001: 2008, supervised by the TÜV. The certification was performed in order to meet the strict quality requirements of customers in the pharmaceutical, chemical and cosmetic industries. It underlines Medicyte’s consistency and continuous endeavours to improve the quality of products and customer service. The certificate covers both the controlled and scalable production and sales process of human quasi-primary cell products. "We have always had a strict total quality system, but the additional structure of the DIN ISO 9001 registration has helped us to improve and standardize our internal daily tasks and thus our customers’ satisfaction with our products and services. Becoming an ISO-certified company is a natural extension of our quality commitment. Customers can feel confident relying on our compliance for quality standards of our products and services because they are aware that we follow internationally accepted standards” said Nadja Hartmann, Medicyte’s Total Quality Manager.

Paldies. Paldies.