Скачать презентацию ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОНДТУ Алчевск 2013 Мета Скачать презентацию ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОНДТУ Алчевск 2013 Мета

stud_rada.pptx

  • Количество слайдов: 12

ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОНДТУ Алчевск 2013 ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОНДТУ Алчевск 2013

Мета студентського самоврядування Дон. ДТУ 1. Метою діяльності Студентської ради університету є представництво та Мета студентського самоврядування Дон. ДТУ 1. Метою діяльності Студентської ради університету є представництво та захист соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів університету. 2. Студентська рада Дон. ДТУ є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію зростання активності у студентському середовищі, відповідальності за доручені справи, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок організатора і керівника.

Головні завдання Студентської ради Дон. ДТУ 1. Формування у студентів національної свідомості, гідності та Головні завдання Студентської ради Дон. ДТУ 1. Формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад; 2. Сприяння розвитку студентського самоврядування в університеті; 3. Забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між ректоратом і органами студентського самоврядування; 4. Сприяння навчальній, науковій та творчій роботі студентів; 5. Координація діяльності органів самоврядування університету різних рівнів; 6. Участь у поселенні та виселенні студентів з гуртожитків; 7. Організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках спільно з деканатами факультетів, адміністрацією Дон. ДТУ та адміністрацією гуртожитків; 8. Організація чергування студентів і сприяння у налагодженні пропускного режиму в гуртожитках;

9. Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час спільно з деканатами 9. Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час спільно з деканатами факультетів, адміністрацією; 10. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань та клубів за інтересами; 11. Пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління; 12. Інформування студентів про рішення Вченої ради, адміністрації Дон. ДТУ, та інше. 13. Організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями

Права та обов’язки Студентської ради Дон. ДТУ 1. Студентська рада університету починає свою діяльність Права та обов’язки Студентської ради Дон. ДТУ 1. Студентська рада університету починає свою діяльність моменту затвердження на конференції даного Положення та затвердження ректором. 2. Студентська рада університету у визначеному законодавством порядку та для виконання покладених на неї завдань має право: - представляти і захищати законні права та інтереси студентів у державних органах та громадських організаціях; - розповсюджувати серед студентів інформацію про цілі та завдання студентської ради університету; - організовувати лекції, доповіді, бесіди та консультації з кола питань, що випливають з мети та завдань діяльності студентської ради університету; - сприяти розвитку міжнародного студентського співробітництва, організовувати спільні заходи з представниками закордонних навчальних закладів;

- допомагати адміністрації університету, факультетів, гуртожитків у виконанні завдань навчально–виховної роботи за допомогою створення - допомагати адміністрації університету, факультетів, гуртожитків у виконанні завдань навчально–виховної роботи за допомогою створення учбово-виховної комісії на всіх рівнях. - виступати з пропозиціями та брати особисту участь разом із профкомом студентів Дон. ДТУ у комісіях, створених адміністрацією для контролю за якістю навчального процесу, а також при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або окремими викладачами; - одержувати від ректорату інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; - приймати участь на засіданнях Вченої Ради університету; - одержувати від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюючи її аналіз, та пропонуючи відповідні заходи до вирішення питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентської ради університету та не - здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентської ради університету та не заборонені чинним законодавством; - утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії, залучати в установленому порядку до роботи в них студентів, активістів студентського самоврядування, посадових осіб університету; - проводити семінари, наради з питань, що належать до її компетенції тощо. - брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов’язаних із студентським життям; - брати участь в інформатизації університету; - проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету. 3. Члени органів студентського самоврядування Дон. ДТУ мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту Дон. ДТУ, інших нормативних документів.

4. Члени студентського самоврядування Дон. ДТУ мають право: - обирати і бути обраними до 4. Члени студентського самоврядування Дон. ДТУ мають право: - обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування; - звертатися до органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до його компетенції та отримувати відповідь по суті; - опротестовувати дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, апелювати до профкому студентів Дон. ДТУ, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації, до вищих керівних органів.

5. Студентська рада університету зобов’язана - чітко дотримуватися чинного законодавства України, Положення про Студентську 5. Студентська рада університету зобов’язана - чітко дотримуватися чинного законодавства України, Положення про Студентську раду Дон. ДТУ, Статуту Дон. ДТУ, Правил внутрішнього розпорядку Дон. ДТУ і гуртожитків, інших нормативних документів; - виконувати рішення і вимоги органів студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації; - інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не заборонені чинним законодавством; - звітувати перед студентами Дон. ДТУ за виконану роботу не менше 1 разу на 1 рік; - виконувати інші прийняті на себе зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству.

Структура Студентської ради Дон. ДТУ Загальні збори студентів Дон. ДТУ (конференція) Студентська рада Дон. Структура Студентської ради Дон. ДТУ Загальні збори студентів Дон. ДТУ (конференція) Студентська рада Дон. ДТУ Гуртожиток Факультет Поверх Курс Секція Кімната Група

Структура Студентської ради гуртожитку Загальні збори гуртожитку (конференція) Гуртожитки № 4, 5 Студентська рада Структура Студентської ради гуртожитку Загальні збори гуртожитку (конференція) Гуртожитки № 4, 5 Студентська рада Гуртожитку Поверх Секція Кімната

Структура Студентської ради факультету Загальні збори студентів факультету (конференція) Студентська рада факультету Курс Група Структура Студентської ради факультету Загальні збори студентів факультету (конференція) Студентська рада факультету Курс Група