Скачать презентацию Oportunitats de negoci amb finançament de la Unió Скачать презентацию Oportunitats de negoci amb finançament de la Unió

7bf432c7660b7668996fa4bda17c2788.ppt

  • Количество слайдов: 38

Oportunitats de negoci amb finançament de la Unió Europea Jornada ICEC Barcelona, 8 de Oportunitats de negoci amb finançament de la Unió Europea Jornada ICEC Barcelona, 8 de maig de 2013 Fes negoci al món

Contractació Pública Europea: Licitacions www. acc 10. cat Contractació Pública Europea: Licitacions www. acc 10. cat

Finançament europeu. Modalitats • Suport pressupostari (directe/sectorial) Oportunitats locals Licitacions i subvencions • Suport Finançament europeu. Modalitats • Suport pressupostari (directe/sectorial) Oportunitats locals Licitacions i subvencions • Suport per projecte: Licitacions internacionals Necessitat de la CE de subcontractar al millor agent executor la implementació de les seves polítiques - Serveis (assistència tècnica, formacions, estudis, etc) - Subministraments (bens i equipaments) - Obres (enginyeria i construcció) • Convocatòries de Subvencions • • Oportunitats de finançament (subvencions) Oportunitats de negoci (licitacions) www. acc 10. cat

La contractació pública internacional Les Administracions Públiques de qualsevol país desenvolupen múltiples activitats i La contractació pública internacional Les Administracions Públiques de qualsevol país desenvolupen múltiples activitats i no compten amb tots els medis materials i recursos humans propis. • • • La contractació pública internacional fa referència a totes les adquisicions que les autoritats públiques d’un país o les organitzacions internacionals realitzen en processos oberts a la participació d’agents d’altres estats. Ascendeix a una xifra global de prop de 2 Billons d’Euros anuals, un 17% del PIB Mundial (segons la OCDE) Les licitacions internacionals són el canal més habitual (no l’ únic) per adjudicar bens, obres i serveis www. acc 10. cat

Legislació europea sobre contractació pública Estàndards bàsics que s’han de respectar en qualsevol compra Legislació europea sobre contractació pública Estàndards bàsics que s’han de respectar en qualsevol compra pública Grau suficient de publicitat Transparència No discriminació Adjudicació imparcial del contracte Protecció judicial www. acc 10. cat

MODALITATS DE GESTIÓ Les IFIs són agents finançadors de projectes en països en vies MODALITATS DE GESTIÓ Les IFIs són agents finançadors de projectes en països en vies de desenvolupament (PVD) però no els beneficiaris dels projectes. En virtut als acords entre el finançador i el finançat existeixen varis règims possibles de gestió dels procediments corresponents als projectes finançats. En el cas dels programes d’ajuda exterior de la UE i. Centralitzat a. Centralitzat directe b. Centralitzat Indirecte ii. Descentralitzat a. Ex-ante b. Ex-post iii. Gestió conjunta iv. Gestió compartida www. acc 10. cat

Tipus de contractes i procediments TIPUS DE CONTRACTE ü ü ü Serveis Subministrament Obres Tipus de contractes i procediments TIPUS DE CONTRACTE ü ü ü Serveis Subministrament Obres PROCEDIMENTS CONTRACTUALS PREVISTOS ü Obert : el més habitual per a contractes d’obres i equipament. Obert a tot agent econòmic que compleixi els requisits dels termes de referència. ü Restringit : Expressió d’interès – oferta. Només aquelles empreses que s’han considerat qualificades (a nivell tècnic i financer) en la fase d’expressió d’interès podran participar a la licitació. ü ü ü Negociat Diàleg competitiu Procediment accelerat ü Contracte-marc només en determinats casos a justificar procediment utilitzat per agilitzar el procés de contractació per a tipus de serveis similars i que es demanen sovint. www. acc 10. cat

Justificació dels diferents procediments El principi bàsic pel que es regeix l’adjudicació de contractes Justificació dels diferents procediments El principi bàsic pel que es regeix l’adjudicació de contractes és la licitació competitiva, que persegueix un doble objectiu: 1) Garantir la transparència de les operacions, i 1) “Best Value for Money” Els diferents tipus de procediments de contractació amb els seus diferents graus d’obertura de la competència estan pensats per a poder equilibrar la consecució d’ aquest principi (=els dos objectius). Tenir en compte el debat obert sobre la coherència de polítiques públiques i els seus possibles efectes en el futur en les polítiques d’adquisicions públiques! www. acc 10. cat

Procediments De Concurs Més Habituals • Licitant en solitari: Quan només podem subministrar un Procediments De Concurs Més Habituals • Licitant en solitari: Quan només podem subministrar un lot enter i les condicions no obliguen a formar consorci • Líder d’un consorci: Podem subministrar la major part del lot o les condicions aconsellen crear un consorci • Soci d’un consorci: El que podem subministrar és minoritari en el conjunt del lot. • Subcontractació: Ens interessa com client el contractista. www. acc 10. cat

Etapes d’una licitació Anunci d’informació prèvia Plans de treball anuals Anuncis de preavís (TED, Etapes d’una licitació Anunci d’informació prèvia Plans de treball anuals Anuncis de preavís (TED, bulletins i webs pròpies) Anunci de licitació i publicació dels documents Publicitat TED i pàgines oficials Aclariments Correccions Sessió informativa Recepció de les ofertes Obertura pública Presentació dels documents pendents i aclariments Adjudicació del contracte Signatura del contracte www. acc 10. cat

Identificació d’oportunitats Diari oficial de la UE – Suplement S (TED http: //ted. europa. Identificació d’oportunitats Diari oficial de la UE – Suplement S (TED http: //ted. europa. eu) www. acc 10. cat

Altres Fonts d’informació SIMAP – portal d’informació sobre la contractació pública europea http: //simap. Altres Fonts d’informació SIMAP – portal d’informació sobre la contractació pública europea http: //simap. europa. eu/index_es. htm Guies de procediments de contractació http: //ec. europa. eu/internal_market/publicprocurement/guidelines_en. htm DEVEX https: //www. devex. com/en/ dg. Market http: //licitacions. acc 10. cat/ www. acc 10. cat

Licitacions vs Subvencions Licitacions Compra de: • Serveis • Subministraments • Obres Autoritat Contractant Licitacions vs Subvencions Licitacions Compra de: • Serveis • Subministraments • Obres Autoritat Contractant vs Subvencions • Objecte Propietat del resultat • Acció proposada per un potencial beneficiari Funcionament d’un organisme Beneficiari Cofinançament • % costos elegibles • Desenvolupament despesa real executada 100% (preu) Contribució financera Licitació Procediment Convocatòria de propostes Benefici (empreses, experts, etc. ) Benefici? Sense benefici (ONGs, Org. no lucratives, etc. ) www. acc 10. cat

Finançament amb la Comissió Europea www. acc 10. cat Finançament amb la Comissió Europea www. acc 10. cat

Línies de finançament • Fons de Desenvolupament Europeu (FED) – Àfrica, Carib i Pacífic Línies de finançament • Fons de Desenvolupament Europeu (FED) – Àfrica, Carib i Pacífic (ACP) – Subvencions gestionades per la Comissió Europea – Capital risc i préstecs mitjançant la facilitat d’inversió pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) – Mecanisme FLEX (països africans més vulnerables) • Instrument de Cooperació pel Desenvolupament (ICD) – Cooperació exterior de la CE - 16. 9 bilions d’euros dins el programa 2007 -2013 www. acc 10. cat

Línies de finançament • Instrument de Veïnatge (ENPI) – 11. 2 bilions d’euros dins Línies de finançament • Instrument de Veïnatge (ENPI) – 11. 2 bilions d’euros dins el programa 2007 -2013 • Investing in People (temàtica de la cooperació exterior) – Salut per tothom (280 M d’euros) – Educació i habilitats (72 M d’euros) – Igualtat de gènere (37 M d’euros) – Altres aspectes desenvolupament humà i social, incloent Cultura (113 M d’euros) www. acc 10. cat

Cooperació Territorial ENPI CBC MED Prioritats del programa: 1) Promoure el desenvolupament socioeconòmic i Cooperació Territorial ENPI CBC MED Prioritats del programa: 1) Promoure el desenvolupament socioeconòmic i millora dels territoris 2) Promoure la sostenibilitat del medi ambient a nivell bàsic 3) Promoure millors condicions i assegurar les modalitats de mobilitat, béns i capital 4) Promoure el diàleg cultural i la governança local Nota: Actualment no hi ha cap convocatòria oberta. En negociació període 2014 -2020 www. acc 10. cat

Cooperació Territorial PROGRAMA MED Prioritat 4: Promocionar i desenvolupar un espai integrat policèntric de Cooperació Territorial PROGRAMA MED Prioritat 4: Promocionar i desenvolupar un espai integrat policèntric de l’espai MED – Objectiu 4. 1: Coordinar polítiques de desenvolupament i millora de la governança local. – Objectiu 4. 2: Enfortir la identitat i millora dels recursos cultuals per una millor integració de l’espai MED Nota: Actualment no hi ha cap convocatòria oberta. En negociació període 2014 -2020 www. acc 10. cat

Cooperació Territorial PROGRAMA SUDOEST EUROPA Prioritat 4: Promoció del desenvolupament urbà sostenible basada en Cooperació Territorial PROGRAMA SUDOEST EUROPA Prioritat 4: Promoció del desenvolupament urbà sostenible basada en la cooperació transnacional • Desenvolupament del patrimoni cultural d’interès transnacional i millora de la identitat del sud-oest europeu www. acc 10. cat

Altres Programes Culturals • Euromed Heritage: programa amb venciment 2012 (properament s’obrirà el programa) Altres Programes Culturals • Euromed Heritage: programa amb venciment 2012 (properament s’obrirà el programa) amb un pressupost 17 M d’euros. Països que hi participen: Egipte, Israel, Algèria; Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Síria i Tunísia. http: //www. euromedheritage. net/intern. cfm? menu. ID=7 • Altres convocatòries a Europeaid: – ACP Cultures+. Subvencions cinema/audiovisuals- 14. 8 M d’euros i industries creatives i culturals un total de 4. 8 M d’euros. (tancat 20/12/12) http: //ec. europa. eu/europeaid/what/culture/index_en. htm www. acc 10. cat

Altres DG de la Comissió www. acc 10. cat Altres DG de la Comissió www. acc 10. cat

Exemples d’oportunitats en l’àmbit de la cultura www. acc 10. cat Exemples d’oportunitats en l’àmbit de la cultura www. acc 10. cat

Europeaid CONVOCATÒRIA ENPI — Media and culture, two important vectors for development in the Europeaid CONVOCATÒRIA ENPI — Media and culture, two important vectors for development in the Southern Mediterranean Regió: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Palestina, Líban, Líbia, Marroc, Síria, Tunísia • Pressupost: 9 M€ • Deadline Expressió d’interès: 20/05/2013 • Descripció The specific objective of this Call for Proposals are to enhance a more independent media sector and a more diverse, professional and sustainable cultural sector in the South Mediterranean region. Lot 1: Media (3 M€) Lot 2: Culture (6 M€) www. acc 10. cat

Europeaid CONVOCATÒRIA Cultural Activities Programme 2013 – Palestina • • • Pressupost: 520. 000€ Europeaid CONVOCATÒRIA Cultural Activities Programme 2013 – Palestina • • • Pressupost: 520. 000€ Deadline: 19/06/2013 Prioritats: - Promotion of the creativity of Palestinian artists, men and women, through exchange and cooperation between contemporary artists from the o. Pt and the Euro. Mediterranean region - Preservation, awareness and visibility of the Palestinian cultural heritage both at national and international level involving especially youth, women and children. - Promotion of the cultural participation for the consolidation of social cohesion, including promotion of culture in primary/secondary schools curricula. www. acc 10. cat

Europeaid LICITACIÓ ENPI — Med Culture: Culture for development in the Southern Mediterranean (Ref. Europeaid LICITACIÓ ENPI — Med Culture: Culture for development in the Southern Mediterranean (Ref. Europe. Aid/133724/C/SER/Multi) Regió: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Palestina, Líban, Líbia, Marroc, Síria, Tunísia • Pressupost: 3 M€ • Deadline Expressió d’interès: 27/05/2013 • Descripció 1) 2) 3) 4) through a bottom-up approach, develop the capacities of decision-makers for the cultural sector coach beneficiaries of the media grants awarded through the call for proposals 'Media and culture‘ develop networks between culture practitioners, at regional or subregional levels in key sectors of the culture sector provide to decision-makers and practitioners a 360 ooverview of the state of the play of the culture sector in the region, including information on the programme, its results and its impacts. www. acc 10. cat

Europeaid LICITACIÓ ENPI — Med media: towards media sector reform in the southern Mediterranean Europeaid LICITACIÓ ENPI — Med media: towards media sector reform in the southern Mediterranean region (Ref. Europe. Aid/133722/C/SER/Multi) • Regió: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Palestina, Líban, Líbia, Marroc, Síria, Tunísia • Pressupost: 5 M€ • Deadline Expressió d’interès: 04/06/2013 • Descripció 1) 2) 3) 4) through a bottom-up approach, develop the capacities of decision-makers for the media sector coach beneficiaries of the media grants awarded through the call for proposals 'Media and culture‘ develop networks between media practitioners, at regional or subregional levels in key sectors of the media sector rovide to decision-makers and practitioners a 360 ooverview of the state of the play of the media sector in the region, including information on the programme, its results and its impacts. www. acc 10. cat

Europeaid LICITACIÓ Contractació d’assistència tècnica per tal de donar suport a l’execució del programa Europeaid LICITACIÓ Contractació d’assistència tècnica per tal de donar suport a l’execució del programa de protecció i millora del patrimoni cultural a Algèria Referència: Europe. Aid/133944/C/SER/DZ • Pressupost: 7 M € • Deadline: tancada • Descripció: assistència tècnica al Ministeri de Cultura en protecció i valorització del patrimoni cultural algerià. Inclou formacions, inventaris, diagnòstics, metodologies d’intervenció, etc. ) www. acc 10. cat

Europeaid LICITACIÓ Motivació i Visibilitat – Argentina Referència: Europe. Aid/134084/D/SER/AR • Pressupost: 604. 000 Europeaid LICITACIÓ Motivació i Visibilitat – Argentina Referència: Europe. Aid/134084/D/SER/AR • Pressupost: 604. 000 € • Deadline: preavís (previst per febrer de 2013) • Descripció: El contrato consiste en la organización y desarrollo de viajes de intercambio y en la cooperación horizontal entre instituciones educativas, así como la organización y desarrollo de eventos culturales que motiven a jóvenes y adultos para que culminen sus estudios, en 13 provincias argentinas. Lote 1: Intercambio y cooperación horizontal entre instituciones educativas Lote 2: Eventos culturales de motivación www. acc 10. cat

Europeaid LICITACIÓ Culture and play for all – Kosovo • Ref: Europe. Aid/133747/C/SER/XK • Europeaid LICITACIÓ Culture and play for all – Kosovo • Ref: Europe. Aid/133747/C/SER/XK • Pressupost: 1 M€ • Deadline: preavís (previst per juny de 2013) • Descripció: Specific objectives of the project: • to enhance the development of the cultural sector by providing assistance to public and private cultural operators to strengthen the cultural sector as a vector of creativity and social innovation, enhance cultural diversity and inter-cultural dialogue in Kosovo and to develop the cultural industry as an asset for Kosovo's economy and competitiveness, to increase inclusive educational and recreational activities in Kosovo, fostering interaction between children from different communities and backgrounds. • • www. acc 10. cat

Recomanacions generals per a Licitants • Definir el nostre target i estratègia d’una manera Recomanacions generals per a Licitants • Definir el nostre target i estratègia d’una manera realista • Hem de conèixer be el cicle del projecte per a saber quan hem d’actuar, com ( respecte a la estratègia prèviament definida) i davant qui (prestatari, WB, els dos) • Analitzar els documents detectant els punts claus • Identificar i seleccionar els projectes del nostre interès ASAP • Detectar i comprendre l’estratègia general del WB a països i sectors específics del nostre interès • Utilitzar el marketing en el moment adequat. . Però tot això serveix de poc si no som capaços de presentar propostes sòlides tècnicament i competitives www. acc 10. cat

Fase I : Determinació i Preparació PRESA DE LA DECISIÓ: S’ha de considerar o Fase I : Determinació i Preparació PRESA DE LA DECISIÓ: S’ha de considerar o tractar de la mateixa forma que qualsevol línia de negoci DEFINICIÓ DE L ESTRATÈGIA: Implica dedicar uns recursos necessaris per aconseguir uns objectius realistes en un temps raonable. REGISTRES EN BASES DE DADES DE PROVEIDORS: • United Nations Global Market (www. ungm. org) • DACON : Data on Consultants (http: //www. dgmarket. com/dacon/Home. do) ADQUIRIR FORMACIÓ: • VESSANT TÈCNICA: Procediments específics • V. COMERCIAL: És necessari que l’òrgan adjudicador ens coneixi i li infondim confiança www. acc 10. cat

Fase II : Recerca D’Oportunitats FONDS D’INFORMACIÓ : • Internet: dg. Market : http: Fase II : Recerca D’Oportunitats FONDS D’INFORMACIÓ : • Internet: dg. Market : http: //licitacions. acc 10. com/ Development Business : www. devbusiness. com Pàgines web organismes financiadors • Físiques: Development Business, Serie S DOUE, Premsa amb major difussió • Contactes personals (si no s’han de desenvolupar = Business Development) www. acc 10. cat

Fase II : Recerca D’Oportunitats IDENTIFICACIÓ D’ OPORTUNITATS: Lectura de la informació disponible en Fase II : Recerca D’Oportunitats IDENTIFICACIÓ D’ OPORTUNITATS: Lectura de la informació disponible en les diverses fonts disponibles trobant l’ equilibri entre temp invertit i informació recollida SELECCIÓ D’OPORTUNITATS: Segons el criteri establert en la definició de la estratègia de la Fase I. www. acc 10. cat

FASE III : PARTICIPACIÓ ACTIVA (Assistència Tècnica) • Definició de l’estratègia de presentació a FASE III : PARTICIPACIÓ ACTIVA (Assistència Tècnica) • Definició de l’estratègia de presentació a la licitació en qüestió. • Recerca de socis i/o experts • Redacció de l’Expressió d’Interès (EOI) • Publicació de la Llista Curta (Short List) • Presentació de l’Oferta (Proposta tècnica + Financera) A tenir en compte : Compromis d’experts en una sola proposta, de participació en el projecte, pre-bid agreement, elements administratius. . . www. acc 10. cat

ENHORABONA! LICITACIÓ ADJUDICADA!! Atenció! El Nostre Objectiu Ha de Ser Desenvolupar Una Línia De ENHORABONA! LICITACIÓ ADJUDICADA!! Atenció! El Nostre Objectiu Ha de Ser Desenvolupar Una Línia De Treball, No Obtenir Un Contracte Puntual, Per Tant, No Oblidar : La Bona Execució D’Un Contracte Adjudicat Es El Millor Argument Per Un Projecte Futur!!! www. acc 10. cat

Instruments CPI d’ACC 1Ó Licitacions Internacionals Programes EU Participació ACC 1Ó en Prog. EU Instruments CPI d’ACC 1Ó Licitacions Internacionals Programes EU Participació ACC 1Ó en Prog. EU per a la Internacionalització • • EEN (60%) EMMINVEST (20%) MARIE (15%) EU 4 Sports. Clusters (5%) Suport a participació empreses CAT en Prog EU • Nous Calls CPI ADVANCED CPI BEGINNERS Front Office CPI Ctat CPI Anella Sessions Informatives CPI Formació CPI Go Export CPI Programa Iniciació CPI ACC 1Ó Licitant ANTENA IFIS Projectes Individuals • CPN BXL-UE • CPN WDC Projectes Col·lectius • Missions CPI • Missions Inverses Brasil Jordània. . . Antena Licitacions • Up. M • BAs. D • BAf. D Projectes Cooperatius • • • Infraestructures Medi Ambient Ciutats Competitivitat Salut Club CPI • • Antena Multilaterals (A 2 F) • IFC • FIEM CPI Networking (Info + Formació) CPI Proactiu www. acc 10. cat

DELEGACIO D’ACC 1Ó DAVANT LA UE Des de la Delegació d’ACC 1Ó davant la DELEGACIO D’ACC 1Ó DAVANT LA UE Des de la Delegació d’ACC 1Ó davant la UE us podem ajudar amb la nostra cartera de serveis Serveis Individuals - Pla de Treball fets a mida del contractant per a aconseguir aprofitar les oportunitats tant de finançament com de licitacions obertes Serveis Col·lectius - Curs de Formació a BCN i BXL per introduir-se més a fons en les oportunitats - Servei de vigilància activa d’oportunitats ( Plataforma Cultura UE): que inclouria - Butlletí electrònic periòdic Pipeline de projectes Sessió formativa Jornades presencials Assessorament personalitzat www. acc 10. cat

Isidre Sala Gerent de l’àrea de Contractació Pública Internacional isidresala@gencat. cat www. acc 10. Isidre Sala Gerent de l’àrea de Contractació Pública Internacional [email protected] cat www. acc 10. cat