Скачать презентацию Опитът на СОУ Христо Смирненски гр Брезово Милко Скачать презентацию Опитът на СОУ Христо Смирненски гр Брезово Милко

e6cd2373c25b3d2428048295b2eab48c.ppt

  • Количество слайдов: 43

Опитът на СОУ “Христо Смирненски” гр. Брезово Милко Сарафов 15. 12. 2014 г. Опитът на СОУ “Христо Смирненски” гр. Брезово Милко Сарафов 15. 12. 2014 г.

УВОД • СОУ ”Христо Смирненски” е правоприемник на едно от първите в страната светски УВОД • СОУ ”Христо Смирненски” е правоприемник на едно от първите в страната светски училища -1837 г. • Награждавано е с ордени “Кирил и Методий”- I и II степен и НРБ-III степен, плакети на МОН и др. • Вече близо 180 години местната общност подкрепя училището чрез Училищните настоятелства.

Визитка • В училището ни учат около 340 ученици в дневна и 48 – Визитка • В училището ни учат около 340 ученици в дневна и 48 – в самостоятелна форма на обучение от 15 населени места от 4 общини. • От тях : Ø 71% са българи, 28% роми, 1% други; Ø 82% източноправославни, 17% католици и 1% мюсюлмани. • Преподавателският състав е висококвалифициран • Оценка за работата на колегията е присъждането на почетното отличие на МОН “Неофит Рилски” и приза “Учител на 2006 година” за природоматематическите науки на колежката д-р Т. Глушкова, както и няколко педагогически практики, класирани сред десетте най-добри в Европейския съюз.

Настояще • Активно действащо УН, регистрирано по ЗЮЛНЦ; • Профилирано обучение по информатика, ИТ, Настояще • Активно действащо УН, регистрирано по ЗЮЛНЦ; • Профилирано обучение по информатика, ИТ, английски език, математика и икономика; • Модерна материално-техническа база; • Разнообразна извънкласна и извънучилищна дейност; • Добри контакти с правителствени и НПО у нас и в чужбина; • Работа по национални и международни проекти

Мисия, визия и девиз на училището • Мисия – Формиране на асертивни, образовани, възпитани Мисия, визия и девиз на училището • Мисия – Формиране на асертивни, образовани, възпитани и готови да преодоляват предизвикателствата на нашето динамично съвремие личности. • Визия – Училището ни да е чисто, красиво и удобно; привлекателно, интересно и модерно; да задоволява учениковите потребности и интереси; да възпитава, развива и предизвиква положителни емоции, да дава възможности за учене през целия живот. • Девиз – Можем, защото сме заедно!

Използвани дидактически методи, технологии и практики • • Работа в екип; Проектно обучение; Бинарни Използвани дидактически методи, технологии и практики • • Работа в екип; Проектно обучение; Бинарни уроци; Ролеви игри (напр. “Софтуерна фирма”, “Фирма” и др. ); • Игрово-съревнователни методи; • Просоциален дидактически подход • Компютър-базирано и електронно обучение и др.

Извънкласна и извънучилищна дейност Ø Клубове по интереси-ИТ в начален курс (6 групи); Клуб Извънкласна и извънучилищна дейност Ø Клубове по интереси-ИТ в начален курс (6 групи); Клуб “Журналистика”; Фолклор на етносите; Религия; Школа по ИТ Ø Спортни секции- Футбол; Бадмингтон; Тенис на маса; Силов трибой и вдигане на тежести; “Млад огнеборец”; “Защита при бедствия, аварии и катастрофи”; Туристически експедиционен отряд и др. Ø БМЧК – антидрога, трафик на хора, антиспин.

Извънкласна и извънучилищна дейност Ø Ученическа изследователска школа по ИТ за разработка на проекти Извънкласна и извънучилищна дейност Ø Ученическа изследователска школа по ИТ за разработка на проекти и участие в Национални и международни състезания и Олимпиади. Ø Организиране на благотворителни концерти и кампании – подпомагане на ученици в затруднено положение, ДДЛРГ, училища и др. Ø Съдействие на други организации- Църковно настоятелство, Об. А, Об. С, НПО и др. Ø Издаване на вестници, стихосбирки, сборници с ученическо творчество, рекламни материали и др.

Ученическо самоуправление • Ученически парламент: Ø Участие на учениците в общоучилищния живот и в Ученическо самоуправление • Ученически парламент: Ø Участие на учениците в общоучилищния живот и в приоритезиране на нуждите на училището; Ø Организиране на дежурство от ученици; Ø Организиране свободното време на учениците; Ø Участие в работата на ПС и УН; Ø Ученическо самоуправление и подкрепа в извънкласната и извънучилищна дейности; Ø Организиране на благотворителни акции; Ø Участие на ученици в екипите по разработване и реализация на проекти.

Учениците • Ежегодно класиране на призови места в състезания, олимпиади, конференции по ИТ; • Учениците • Ежегодно класиране на призови места в състезания, олимпиади, конференции по ИТ; • Повече от 85% от завършващите профилираното обучение по ИТ продължават обучението си във ВУЗ; • Призови места в национални конкурси и състезания по литература, ИИ, религия, биология, екология и др. • Традиционно добро представяне на Републикански състезания по бадминтон; • Призови места, завоювани от футболните ни отбори; • Разработване на съвместни проекти с ученици от различни европейски страни.

Работа по проекти с НПО Училището е спечелило и реализирало над 35 проекта през Работа по проекти с НПО Училището е спечелило и реализирало над 35 проекта през последните години. По-зночими са: • С КСП-България “Родителско участие в образованието”; • С CRS международен проект “School Connectivity Project” • С ААМР “Дневен детски център към СОУ-Брезово” • Малки демонстрационни проекти “Спорт за подрастващите” • С фондация “Св. Кирил и Методий” по програмата “Знания за ЕС” • С Корпус на мира-България; • С АЧП по проект “Бели дъски”; • С ШАРС проект “Многофункционална зала” • С Корпус на мира” проект “Мултимедиен център” • Проект “Преасфалтиране на спортните площадки” • Проект “Пълно енергоефективно саниране на училищната сграда” и др.

Работа по проекти с НПО • Дневен детски център «Подай ръка» - с финансовата Работа по проекти с НПО • Дневен детски център «Подай ръка» - с финансовата подкрепа на ААМР и ЦОИДУЕМ • “Работилница за таланти” – с МОМН • PHARE „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите» -обучение на учители • Изграждане на мрежа от училищни клубове „Инсула Европа” (ОП РЧР с ЦОИ) • Клубове “Фолклор на етносите” • „Спортна училищна олимпиада “ (ОП РЧР) • PHARE-Туристически експедиционен отряд • С Фондация “Америка за България” и ЦОИ - София проект “Обучение чрез Мудъл” • Множество проекти по НП на МОН

Международни проекти • School Connectivity Project – U. S. Department of State, Bureau of Международни проекти • School Connectivity Project – U. S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, CRS • Bridging Insula Europae (134214 -LLL-12007 -IT-COMENIUS-CMP) и • EUCLIDES– (134246 -LLL-1 -2007 -ITCOMENIUS-CMP), Villa Montesca и ЦОИ • STELLA – (510177 -2010 -LLP-ITCOMENIUS-CNW Amitie, Италия) • STENCIL – (510177 -2010 -LLP-IT-COMENIUS -CNW Amitie, Италия)

Работа по научни проекти • С ИМИ на БАН по разработка на проект “Прототип Работа по научни проекти • С ИМИ на БАН по разработка на проект “Прототип на софтуерна среда за подпомагане на електронно и дистанционно обучение в средните училища” • С ПУ по проект “Модел на интелигентен образователен портал за средното образование” • С ПУ проект “Създаване на интелигентен електронен каталог “Културно-историческо наследство и природни дадености на България” • По Европейската програма за развитие на образованието проект “Software Engineering Educational and Reverse Engineering ”, съвместно с HUБерлин и др. • С ПУ и други европейски университети по проект “De. LC-Разпределен център за дистанционно обучение” и др.

Образователни среди и портали • SCORM-базиран образователен портал (http: //soubrezovo. org) • Част от Образователни среди и портали • SCORM-базиран образователен портал (http: //soubrezovo. org) • Част от научен проект- De. LC; • Приложение на стандарта SCORM • Персонализация на обучението; • Разработени над 30 допълнителни услуги- електронен дневник, портал по БЕЛ, учебни игри, справочници, ученическо портфолио и пр. • MOODLE- обучителна среда (http: //u 4 ili 6 teto. bg/brezovo) • Част от национален проект “U 4 ili 6 teto. bg” • Предназначен за подготовка за ДЗИ и НВО в 7 -ми клас • Разработени 14 пълни курса за подготовка на учениците • STENCIL-международен образователен портал (http: //stencil-codam. eu) • По междуналоден проект STENCIL • Предназначен за споделяне на учебни курсове • Разработени 14 пълни курса от преподаватели от 21 страни • PS-clubобразователна платформа (http: //www. eraedu. com) • Част от национален проект “U 4 ili 6 teto. bg” • Предназначен за подготовка за ДЗИ и НВО в 7 -ми клас • Разработени 14 пълни курса за подготовка на учениците

Организирани международни и национални форуми в училището през последните години • На 26. 11. Организирани международни и национални форуми в училището през последните години • На 26. 11. 2005 г. -национална научно-практическа конференция “Електронно обучение в средното училище”; • На 9. 02. 2006 г. по инициатива на УП, съвместно с “Международната организация по миграция Национален семинар “Отвори очи! Трафик на хора!”; • На 24. 11. 2006 г. - Международен семинар „Intelligent e. Learning Services and Architectures: Problems & Perspectives” • На 8. 03. 2007 г. ІІ етап на Националната конференция “Училището-желана територия за ученика”. • На 30. 11. 2007 Научно-практическа конференция “Предизвикателствата пред училището през 21 век”

Организирани международни и национални форуми в училището през последните години • 12 -14. 04. Организирани международни и национални форуми в училището през последните години • 12 -14. 04. 2009 Национален семинар по електронно обучение в средното училище. • 27 -29 септември 2012 -Международен семинар “PS CLUB” с участието на партньори от 7 европейски страни и депутати от Парламентарната комисия по образование • 23 ноември 2012 г- Национална конференция “Добрите практики в обучението” с участието на водещи педагози и научни работници от средни и висши училища • 17 юни 2013 -национална конференция “STENCILевропейска мрежа за добри практики в обучението по природо-математическите дисциплини” • Преподаватели от нашето училище имат над 75 научни публикации в български и чуждестранни сборници, списания и др.

„Prosociality Sport Club” PSCLUB PROJECT n. 518393 -LLP-1 -2011 -1 -IT-COMENIUS-CMP • Целта на „Prosociality Sport Club” PSCLUB PROJECT n. 518393 -LLP-1 -2011 -1 -IT-COMENIUS-CMP • Целта на проекта е да се изследва влиянието на дидактическия модел на просоциалността, приложен чрез спорта върху процесите на отпадане от училище. • Партньорство- 8 партньора от 7 европейски страни • Водеща организация Centro Studi Formatione “Villa Montesca”, Италия • Сайт на проектаhttp: //www. era-edu. com/psclub

„Prosociality Sport Club” PSCLUB PROJECT n. 518393 -LLP-1 -2011 -1 -IT-COMENIUS-CMP Основни дейности и „Prosociality Sport Club” PSCLUB PROJECT n. 518393 -LLP-1 -2011 -1 -IT-COMENIUS-CMP Основни дейности и задачи: • Анализ на актуалното състояние с отпадащите и застрашени от отпадане ученици в странитепартньори и определяне на основните причинноследствени връзки; • да се дефинират основните постулати на методическата теория на просоциалността и да се разработи просоциален кодекс, който да съблюдават всички участници в учебния процес; • да се създадат спортни секции, които да включват ученици от различни етнически и религиозни групи и да се проследи развитието на взаимоотношенията между тях, като се наблюдава основно влиянието на просоциалността и реинтеграцията към процеса на отпадане от училище.

Проучване • 212 педагози и 896 ученика от седем европейски страни- http: //www. era-edu. Проучване • 212 педагози и 896 ученика от седем европейски страни- http: //www. era-edu. com/psclub/wpcontent/uploads/2012/09/PSClub_SYNTHESIS-REPORT. pdf • У нас-45 педагози и 199 ученика от 5 разнопрофилни училища от различни региони на страната - http: //www. eraedu. com/csfvm/Pro. SAVE/Download/Bulgaria_PSCLUB_National. Resear ch_BG. pdf • Интервюта с експерти в областта – с Председателя на УС на НПО „Амалипе” г-н Деян Колев и с г-жа Валентина Богданова член на Комисията по образование към НС и бивш председател на тази комисия- http: //www. eraedu. com/psclub/? page_id=405&lang=bg

Анализ на резултатите-ученици 1. Възрастов и образователен профил на анкетираните ученици: • • 8 Анализ на резултатите-ученици 1. Възрастов и образователен профил на анкетираните ученици: • • 8 -12 години (53%); 13 -16 години (16%); над 16 години (31%); от начално училище (34%); от СОУ (58%) и от професионална гимназия (8%). 2. 28% от анкетираните ученици декларират майчин език, различен от българския 3. Учениците от групата на 8 -12 годишните с майчин език различен от българския, посочват като основна причина за отпадане от училище „агресията и нетолерантното отношение”, докато при по-големите нараства броя на тези, които търсят основания в „икономически причини” или „семейната среда”.

Анализ на резултатите • И в трите възрастови групи, посочили българския език за майчин Анализ на резултатите • И в трите възрастови групи, посочили българския език за майчин като причина за отпадане от училище доминира „недостатъчното владеене на българския език“, заедно с „агресията и нетолерантното отношение” и „ниската мотивация за учене”. • Сред всички възрастови групи с майчин език български е много малък процентът на тези, които декларират, че имат приятели от ромски произход – около 15%, докато отношението към децата с турски произход е нормално – над 50%

Анализ на резултатите Обобщаването на отговорите на въпроса «Как може училищната общност да помогне Анализ на резултатите Обобщаването на отговорите на въпроса «Как може училищната общност да помогне на децата да не отпадат от училище? » показва следните резултати: • Ученици над 16 години. • При тези с майчин език различен от българския- финансови инструменти (стипендии, евтини или безплатни учебници, перспектива за бъдеща реализация). • При тези с майчин език български основен акцент да спортните секции и клубове • Ученици от възрастова група 13 -16 години. • При тези с майчин език небългарски- мотивационни средства за въздействие върху семействата. • При тези с майчин език български - материалната база и извънкласните клубове и спортни секции. • Ученици от възрастова група 8 -12 години. • Ученици с майчин език небългарски– по-лесни уроци и по-малко изпитване. • Децата с майчин език български- учебната среда и организацията на учебно-възпитателния процес - групи за подпомагане, занимални, транспорт.

Анализ на резултатите от проучването сред педагозите: • директорите и педагогическите съветници посочват като Анализ на резултатите от проучването сред педагозите: • директорите и педагогическите съветници посочват като основна причина за отпадане културни и етнически особености на учениците • учителите с 62% посочват «недостатъчната мотивация за учене у учениците и техните родители” и „ниския социално-икономически статус” – 30%. • Единодушно е мнението на всички, че ромите са найзастрашената група от отпадане от училище с цели 83%. • Като основен дефицит в работата си педагогическите специалисти посочват най-вече липсата на квалификация за работа в мултиетническа среда и за решаване на конфликтни ситуации (65%). • По отношение на това как училището да стане поатрактивно и желано място за учениците е дадена единодушно формула на успеха:

Модерна база – Активно участие на ученици и родители в училищния живот – Повече Модерна база – Активно участие на ученици и родители в училищния живот – Повече извънкласни форми - Ясни правила.

Анализ на резултатите От проведените интервюта с експерти можем да обобщим, че: • учениците Анализ на резултатите От проведените интервюта с експерти можем да обобщим, че: • учениците от езиковите малцинства имат по-слаби резултати, но се представят по-добре в малките училища, отколкото в големите. • Двата основни фактора, които възпират ромите да посещават средищните училища, са свързани с проблеми с интеграцията на учениците и отдалечеността. • Често приемните училища нямат достатъчно средства за допълнителен училищен транспорт и столово хранене, така че пътуващите ученици са възпрепятствани да участват пълноценно в извънкласните форми и спортно-туристически дейности.

Тогава: • Анализът на резултатите от проведеното проучване показват, че основните причини за отпадане Тогава: • Анализът на резултатите от проведеното проучване показват, че основните причини за отпадане от училище са свързани с трудности при интеграцията в ученическите колективи, които се дължат на множество образователни, социо-икономически и етнокултурни причини. • Следователно нашите усилия трябва да бъдат насочени към подобряване на процесите на интеграция и колективизъм, към възможностите за повишаване активността и мотивацията на учениците и към изграждане на система от правила и норми за подобряване на взаимоотношенията в училище. • Един от пътищата за постигането на тази цел е просоциалния подход.

Дидактическият просоциален модел • Създаването на просоциална среда в училищата е една възможност за Дидактическият просоциален модел • Създаването на просоциална среда в училищата е една възможност за развитие и укрепване на основните умения у уязвимите групи ученици. • Процесът води до по-активно и мотивирано включване на учениците в общите дейности на групата. • Просоциалната околна среда, повишава качеството на преподаване и учене и се фокусира върху развитието на "социалната" и "емоционална" компетентности. • Тези умения са стратегически, за превенцията от отпадане от училище. • Социалната компетентност на ученика зависи от редица фактори, включително социални умения, обществено съзнание и самочувствие.

Просоциалният подход в спорта и извънкласните дейности • Просоциалната образователна стратегия обикновено се определя Просоциалният подход в спорта и извънкласните дейности • Просоциалната образователна стратегия обикновено се определя чрез така наречения "просоциален етичен кодекс", който включва списък на правила за поведение и подходи, одобрени от цялата училищна общност • Счита се, че най- подходяща среда за приложение на просоциалния подход, особено сред учениците, които имат образователни проблеми, са спортните и извънкласни дейности. • Спортът може да се разглежда и като механизъм за предаване на ценности, знания и социални компетентности. Следователно може да допринесе за интеграцията на застрашените от отпадане ученици.

Но. . . • Въпреки това са налице и доказателства, че спортните дейности може Но. . . • Въпреки това са налице и доказателства, че спортните дейности може да доведат и до засилване на някои културни и социални различия, както и да предизвика конфликтни ситуации. • Спортните треньори не винаги участват в програмите на училищата и често спортните асоциации ги подбират не въз основа техните педагогически умения, а само по спортно-технически съображения. Следователно: За да генерира добри резултати просоциалната стратегия, е необходимо всички страни в процеса -ученици, учители, треньори и родители да работят в една посока и да спазват стриктно принципите на просоциалния етичен кодекс.

Следователно За да генерира добри резултати просоциалната стратегия е необходимо всички страни в процеса Следователно За да генерира добри резултати просоциалната стратегия е необходимо всички страни в процеса -ученици, учители, треньори и родители, да работят в една посока и да спазват стриктно принципите на просоциалния етичен кодекс.

Създаване и приемане на Просоциалния кодекс • • • Организиране на формални и неформални Създаване и приемане на Просоциалния кодекс • • • Организиране на формални и неформални родителски срещи за изясняване целите на проекта. Генериране на идеи за всеобщи правила, които да се включат в Просоциалния етичен кодекс Активно включване на Училищното настоятелство като генератор на идеи и свързващо звено Създаване на общ кодекс на успеха от всички партньори по проекта. Определяне и приемане на правилата от нашата училищна общност и подписване от учители, ученици, родители, треньори, общественици.

Дидактическият просоциален модел • Изследване приложението на просоциалния подход в миналото • Отчитане особеностите Дидактическият просоциален модел • Изследване приложението на просоциалния подход в миналото • Отчитане особеностите на съвременната педагогическа реалност • Отчитане спецификата в различните европейски страни • С активното участие на педагози и научни работници от единадесет университета и образователни институции от седем държави създадохме Ръководство за приложение на Дидактическия просоциален модел в училищната практика

Работа с учители, класни ръководители и треньори • Организирани са 3 обучителни семинара с Работа с учители, класни ръководители и треньори • Организирани са 3 обучителни семинара с учители, класни ръководители и треньори • Уточниха се основните правила на Етичния просоциален кодекс • Уточниха се и се експериментираха игрите за толерантност.

Работа с учениците • Въвеждане на правилата на Кодекса в класната и извънкласна дейност Работа с учениците • Въвеждане на правилата на Кодекса в класната и извънкласна дейност • Провеждане на тренинги в ЧК, в ДЧФВС от учители и класни ръководители • Провеждане на тренировъчния процес в клубовете по футбол, бадминтон и др. съгласно принципите на просоциалността при спазване правилата от Кодекса.

Приложение на просоциалния модел в спорта Приложение на просоциалния модел в спорта

Създаване на документален филм • Заснемане експерименталната фаза на приложението на модела в продължение Създаване на документален филм • Заснемане експерименталната фаза на приложението на модела в продължение на година • Излъчване по НБТ и други ТВ канали • Участие във фестивали на документалното кино • Създаване на общ европейски документален филм с опита на всички партньори • Публикуване на всички филми и материали на сайта на проекта: http: //www. era-edu. com/psclub/

Платформата за електронно обучение • За да се разпространи и използва модела разработихме специална Платформата за електронно обучение • За да се разпространи и използва модела разработихме специална платформа за електронно и дистанционно обучение със свободен достъп. • Работата с учениците върху изграждането на определена компетентност е забавна, интерактивна и преминава през няколко стъпки – клип, въпросник, ситуационна игра и пр. • Платформата е достъпна за свободно ползване на адрес: http: //www. era-edu. com/csfvm/pdpep/index. php

Резултатите • Намаляване на напрежението и конфликтните ситуации на етническа и религиозна основа. • Резултатите • Намаляване на напрежението и конфликтните ситуации на етническа и религиозна основа. • Подобряване атмосферата на толерантност и взаимно приемане в цялата образователната общност • Повишаване интереса на учениците към участие в колективните спортни секции, както и в други колективни извънкласни форми • Тенденция към повишаване интереса към учебния процес и общоучилищния живот • Липса на отпадащи ученици по причини, свързани с липсата на толерантност и етническа нетърпимост

В заключение • Проведеното национално и общоевропейско проучване в заключителната фаза показва, че за В заключение • Проведеното национално и общоевропейско проучване в заключителната фаза показва, че за учениците училището е по-желано място, ако има повече извънкласни дейности и особено спортни клубове и секции. • Над 85% от учениците и 56% от учителите смятат, че този подход води до повишаване мотивацията и предотвратява отпадането от училище. • Участие на училището в проект “Творчески искри” съвместно с Фондация “Огънят на Орфей” – развитие на творческия потенциал на всички ученици. Като резултат през тази учебна година в училището функционират 5 спортни секции и 12 клуба по интереси и няма отпаднали ученици поради етническа, религиозна или социална нетолерантност.

Благодарим за вниманието! http: //sou-brezovo. org Благодарим за вниманието! http: //sou-brezovo. org