Скачать презентацию Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Инвестира във Скачать презентацию Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Инвестира във

ca695d87b82ce27bdd81240b6bf76b8d.ppt

  • Количество слайдов: 11

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! Бюджет на партньорите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! Бюджет на партньорите по проекта Марияна Ламбова, Валери Коцовски координатори МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Общи условия Разходи за издръжка на един студент – средно 770 лв. – Стипендия, Общи условия Разходи за издръжка на един студент – средно 770 лв. – Стипендия, след успешно приключване на практическото обучение (240 ч. х 2 лв. /ч. ) – 480 лв. ; – Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за: Ø академичен наставник; Ø ментор; Ø функционален експерт; Ø технически изпълнител и експерт финансовосчетоводно обслужване; МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Разпределение на разходите по бюджета • Заплащането на работата на ментора е 15, 50 Разпределение на разходите по бюджета • Заплащането на работата на ментора е 15, 50 лв. на час, за реално отработените и отчетени часове; • Максималният брой допустими часове по проекта за менторите са средно 8 часа за един студент, в зависимост от спецификата на обучението; • Практическото обучение на всеки един студент задължително се наблюдава и от преподавател от съответното висше училище – академичен наставник. • Заплащането на работата на наставника е 15, 50 лв. на час, за реално отработените и отчетени часове; • Максималният брой допустими часове по проекта за академичните наставници са средно 4 часа за един студент, в зависимост от спецификата на обучението; • Практическото обучение се организира на групи до 15 студенти. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Допустими разходи по проекта • Допустимите разходи за ВУ по проекта са: – Разходи Допустими разходи по проекта • Допустимите разходи за ВУ по проекта са: – Разходи за стипендии на студенти, успешно приключили практическо обучение; – Разходи за възнаграждения на преподаватели от ВУ, които са академични наставници; – Разходи за възнаграждения на експерти, които изпълняват дейности във ВУ като функционални експерти; – Разходи за възнаграждения на експерти, които изпълняват дейности като ментори на студенти в организациитеработодатели; – Разходи за лица, които са технически и финансови изпълнители във ВУ. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Допустими разходи по проекта Допустими са разходите, които отговарят кумулативно на следните условия: • Допустими разходи по проекта Допустими са разходите, които отговарят кумулативно на следните условия: • са законосъобразни; • са заложени в проекта и са пряко свързани с изпълнението на дейностите; • отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите; • са действително направени от партньора по време на изпълнението на проекта и са извършени от датата на договора за партньорство; • са осчетоводени от бенефициента; • са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Необходими документи - Административна заповед; - Застраховка; - Договор за практическо обучение, сключен между Необходими документи - Административна заповед; - Застраховка; - Договор за практическо обучение, сключен между висшето училище и участника в практиката - образец; - Договор, сключен между висшето училище и обучаваща организация-работодател, в която ще се провежда практическото обучение на студентите - образец; - Сертификат/удостоверение за завършено практическо обучение по проекта - образец. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Извършване на плащания Авансовото плащане към партньорите се извършва в размер до 20 % Извършване на плащания Авансовото плащане към партньорите се извършва в размер до 20 % от бюджета на партньора. Междинните и окончателни плащания се правят на базата на действително извършени разходи и след представяне на първични разходооправдателни документи и финансов отчет. Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80 % от стойността на бюджета на партньора. Средствата се превеждат по банковата сметка на партньора. В случаите, когато партньорът е бюджетно предприятие, средствата се превеждат по бюджетната му сметка. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Извършване на плащания Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните общи допустими Извършване на плащания Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните общи допустими разходи на партньора се приспаднат отпуснатите усвоени лимити за авансово и междинни плащания. Размер на окончателно плащане = Обща сума на допустимите разходи, верифицирани от ДО - Усвоена сума на лимит за авансово плащане МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - Усвоена сума на лимит за междинни плащания

Отчитане на разходите Извършването на разходите се доказва със съответните разходооправдателни документи, които дават Отчитане на разходите Извършването на разходите се доказва със съответните разходооправдателни документи, които дават възможност за прозрачно проследяване на плащането и осигуряват адекватна одитна пътека. Отчитането се извършва с междинни и окончателни отчети, по образец - приложение към Ръководството за изпълнение на проекта. Същите включват: - Финансов отчет; - Опис на платежните документи. Финансовите отчети и описите се попълват в електронен вид, подписани с електронен подпис от висшите училища, партньори по проекта. МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! ДИСКУСИЯ МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! ДИСКУСИЯ МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! Благодарим Ви! http: //praktiki. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! Благодарим Ви! http: //praktiki. mon. bg МИНИСТЕРСТВО НО ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз