Скачать презентацию Операционна система Windows част 6 Добавяне на Скачать презентацию Операционна система Windows част 6 Добавяне на

7df1425c7139c04c63c5a69ffa009442.ppt

  • Количество слайдов: 19

Операционна система Windows (част 6) Операционна система Windows (част 6)

Добавяне на програми към Start/Programs менюто Автоматично- с инсталирането на програма. l Ръчно: l Добавяне на програми към Start/Programs менюто Автоматично- с инсталирането на програма. l Ръчно: l l Kопираме изпълнимия файл на програмата, който няма стартиращ файл в Start/All Programs. l Отваряме папка Programs- десен бутон върху меню Start и избираме Explore All Users. Придвижваме се в папка Programs. l От меню Edit избираме командата Paste Shortcut.

Създаване на Shortcut l Shortcut е малък файл (1 КВ), който съдържа препратка до Създаване на Shortcut l Shortcut е малък файл (1 КВ), който съдържа препратка до друг файл. l Създаване: l Kопираме файл, към който ще създаваме препратка. l Придвижваме в новото местоположение. l От меню Edit избираме командата Paste Shortcut.

Работа с My Computer l l l Място в йерархичната структура. Съдържание Настройки на Работа с My Computer l l l Място в йерархичната структура. Съдържание Настройки на компютърната система с използването на папката My Computer (с десен бутон върху иконата My Computer и избираме Properties) l l l l Системна информация (General) Име на КС (Computer Name) Наличен хардуер (Hardware) Особености (Advanced) Връщане на системата в предходни състояния (System Restore) Автоматично обновяване (Automatic Update) Отдалечено управление (Remote)

Топология на мрежата l l l Шина- всички КС са свързани на един кабел. Топология на мрежата l l l Шина- всички КС са свързани на един кабел. Ø Предимства- не зависи от проблемите на отделните КС в мрежата; Ø Недостатъци- прекъснели кабела спира обмена на информация. Получава се задръстване от пакети, ненамерили своя получател; Пръстен- всички КС са свързани във верига. Ø Предимства- спестява кабел; Ø Недостатъци- зависи от КС в мрежата; Звезда- всички КС са свързани на един концентратор. Ø Предимства: не зависи от проблемите на отделните КС в мрежата; Ø Недостатъци- спира комуникацията при повреда на концентратора.

Средства за връзка l Кабели: Ø Ø Ø l Усукана двойка- UTP, FTP, STP Средства за връзка l Кабели: Ø Ø Ø l Усукана двойка- UTP, FTP, STP (използват се при тип звезда); Коаксиален кабел (използват се при тип шина и пръстен); Оптичен кабел (използват се при големи разстояния, тип- пръстен); Безжична технология: Ø Ø Ø Радиовръзка- радиомодем при невъзможно свързване с кабели, Wireless LAN; Инфрачервена връзка- с периферни устройства, телефони и др. Bluetooth- по- бърза от инфрачервената връзка и се премахва ограничението устройствата да бъдат на близко разстояние.

Протоколи- правила за обмен на информация между еднаквите слоеве на две различни КС l Протоколи- правила за обмен на информация между еднаквите слоеве на две различни КС l Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP); TCP- реализира функциите на мрежово ниво; Ø IP- реализира функциите на транспортно ниво. Ø l l Hypertext Transfer Protocol (HTTP)- обмен на хипертекст File Transfer Protocol (FTP)- обмен на файлове SMTP- изпращане на електронна поща POP 3 - получаване на електронна поща и други

Адресация и именуване l l l IP адрес- четири байтово число (последователни четири числа Адресация и именуване l l l IP адрес- четири байтово число (последователни четири числа от 0 до 255), разделени с точка. Пример- 192. 168. 6. 1; Организации даващи тези адреси са Inter. NIC в USA и RIPE в Амстердам; Имена на области (domain) от WEB пространството: Държави- ru, fr, it, gr, us, bg, ru и други; Ø com (commercial)- фирми, стопански организации; Ø net (network)- мрежи; Ø org (organization)- нестопански организации; Ø gov (government)- правителствени институции; Ø edu (education)- образователни институции; Ø mil (military)- военни. Ø

Клиент- сървър комуникация l l Сървър (server)- програма, която обслужва клиентски заявки, като пощенски Клиент- сървър комуникация l l Сървър (server)- програма, която обслужва клиентски заявки, като пощенски сървър, сървър за чат, сървър за управление на база данни и др. Клиент (browser)- приложна програма инсталирана на клиентската компютърна система, която общува със сървъра (Internet Explorer, Opera, Mozila Firefox, Netscape Navigator и други);

Работа в Microsoft мрежова среда l My Network places: l Търсене на ресурси и Работа в Microsoft мрежова среда l My Network places: l Търсене на ресурси и компютри в мрежата l Преглед на КМ: l Задаване типа КМ l Преглед и добавяне на наличните връзки към КМ l Визуализация на работните групи

Настройване на КМ Контрол панел (Control Panel > Network Connections) l Преглед на връзките Настройване на КМ Контрол панел (Control Panel > Network Connections) l Преглед на връзките и настройки l Огнена стена (Firewall) l Включване и изключване на връзки l Network Troubleshooter- авариен монтьор. l

Мрежови операционни системи (МОС) за локални мрежи l Според начина на управление на мрежата Мрежови операционни системи (МОС) за локални мрежи l Според начина на управление на мрежата биват: l l l Централизирани (Client- server)- има един главен компютър, наречен сървър, тъй като има инсталирана програма сървър, с помощта на който се обслужват останалите компютри- клиенти. Равноправни (peer-to-peer)- всички КС-ми в мрежата са равноправни, всеки може да бъде сървър и клиент. МОС за LAN: l l l Novell- специализирана и централизирана МОС. Lantastic- МОС надстройка на компютри с MS DOS или Windows от тип равноправни. Windows- МОС е част от Windows. Версия NT е централизирана, а другите са равноправни.

Съвместно използване на ресурси в LAN Windows l l За да могат останалите потребители Съвместно използване на ресурси в LAN Windows l l За да могат останалите потребители в мрежата да имат достъп до ресурсите на вашия компютър те трябва да бъдат споделени. Начин за споделяне (Sharing) на ресурсикликваме с десен бутон върху директорията или устройството, което ще споделяме. Избираме опцията Sharing.

Диалоговия прозорец Sharing Файловете в папката са само за четене Споделя папката Име на Диалоговия прозорец Sharing Файловете в папката са само за четене Споделя папката Име на споделената папка Всички потребители могат да променят файловете

Споделяне на периферно устройство- принтер Control Panel/ Printers and Faxes/ Add Printer- активира помощник Споделяне на периферно устройство- принтер Control Panel/ Printers and Faxes/ Add Printer- активира помощник (Wizard), на който му се задава мрежови принтер.

Администриране на LAN l Control Panel/ Network Connections- тук се намира иконите за връзка: Администриране на LAN l Control Panel/ Network Connections- тук се намира иконите за връзка: l LAN- настройка на мрежови адаптер (Local Area Connection ) или безжичен адаптер (Wireless Connection); l Wizard- помощник, осъществяващ връзкакъм компютър, към локална мрежа, към интернет и др.

Настройване за локална мрежа Subnet Mask- създава под мрежа на дадената. l Domain Name Настройване за локална мрежа Subnet Mask- създава под мрежа на дадената. l Domain Name System- задава адреса за обмен на данни. l Gateway- адреса на “портала” (рутър или компютър), който свързва групата компютри от локалната мрежа към Интернет. l

Диалогов прозорец Local Area Connection Properties Конфигуриране на мрежовия адаптер Инсталиране на протоколи Настройване Диалогов прозорец Local Area Connection Properties Конфигуриране на мрежовия адаптер Инсталиране на протоколи Настройване на протоколи

Настройване на протокола TCP/IP Настройване на протокола TCP/IP