Скачать презентацию Олимпиада по гражданско образование 2011 2012 П Скачать презентацию Олимпиада по гражданско образование 2011 2012 П

52cbfd7f392f1f66d57ab8f21564d352.ppt

  • Количество слайдов: 21

Олимпиада по гражданско образование 2011 / 2012 П Р О Е К Т КЛУБ Олимпиада по гражданско образование 2011 / 2012 П Р О Е К Т КЛУБ “ДА СЪХРАНИМ ЕСТЕСТВЕНОТО НАХОДИЩЕ НА ДИВИЯ КОНСКИ КЕСТЕН” ИЗГОТВИЛИ ПРОЕКТА: ТЕОДОР ДАНЧЕВ СТОЯНОВ, КРИСТИАНА МИРОСЛАВОВА ВЪРБЕВА, ФЕРАЙ ФАХРИЕВ САИДОВ ІІ КЛАС ОУ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1

Седмицата на гората На 2 април 2012 г. в гр. Враца се откри Седмица Седмицата на гората На 2 април 2012 г. в гр. Враца се откри Седмица на гората, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Тази година събитието Седмица на гората протече под мотото „Гората за децата”. 2

находище на Див конски кестен – БАЛКАНСКИ ЕНДЕМИТ Насочихме вниманието си към темата, защото: находище на Див конски кестен – БАЛКАНСКИ ЕНДЕМИТ Насочихме вниманието си към темата, защото: Уникално насаждение от Див конски кестен. Единствено в Република България. На 3 км от гр. Велики Преслав в Преславската планина. Резерватът е разположен по двата бряга на р. 3

Нашата цел Съхраняване. Опазване девствения характер на кестеновите дървета. Запазване ненарушеността на екосистемите и Нашата цел Съхраняване. Опазване девствения характер на кестеновите дървета. Запазване ненарушеността на екосистемите и ландшафта. 4

Нашата цел Инициативи. Природозащитно образование. Информационна политика. Ангажиране на обществеността. 5 Нашата цел Инициативи. Природозащитно образование. Информационна политика. Ангажиране на обществеността. 5

 Важно е да осъществим идеята си, защото: Запознахме се с материали от медиите, Важно е да осъществим идеята си, защото: Запознахме се с материали от медиите, свързани с обезпокояващи наблюдения относно единствената гора от Див конски кестен. Листоминиращ молец заплашва единствената гора от този дървесен вид. 6

Заплахи Конският кестен е превзет от листоминиращ молец – разяжда листата на кестена. Листата Заплахи Конският кестен е превзет от листоминиращ молец – разяжда листата на кестена. Листата на кестена изгниват и окапват преждевременно. Въздействието на вредителя е върху естественото възпроизводство на гората. Напада издънките, намалява количеството на семената на кестена. Дървото не може да си изгради достатъчно резерви през лятото. Заразените дървета ще са със значително по-малко листна маса през следващата година. Засегнатите дървета са поподатливи на други вредители и заболявания. 7

Листоминиращият молец по конския кестен – Cameraria ohridella Първото поколение се появява през април, Листоминиращият молец по конския кестен – Cameraria ohridella Първото поколение се появява през април, след хиберниране. Последното поколение лети около прехода на месеците септември и октомври. Женската снася от 20 до 30 яйца върху горната повърхност на листата на конския кестен, развива 4 поколения годишно – три през пролетно-летния сезон и едно през зимата. Излюпват се след около 10 дни. Младите ларви си проправят път през листото, като го прегризват и оставят минни тунели. След достигане пълния си размер ларвата какавидира, като си изработва пашкул от мрежа в мината от листа. При сериозно нашествие мините 8

Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен в резерват Дервиша до гр. Велики Преслав) Събиране на семенен материал от естествената гора – създаване на насаждение при сходно месторастене и описване историята на неговото развитие. Създаване на фиданки със същия генетичен материал в разсадник. Засаждане на фиданки и реклама, свързана с произхода им от резерват Дервиша. 9

Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен в резерват Дервиша до гр. Велики Преслав) Поставяне на къщички за синигери – те могат да бъдат индикатори за здравето на природата около нас. За поддържане на равновесие в природата. Полезни са – хранят се с вредни насекоми, разпространяват семената на растенията. Птиците са безценни помощници в биологичната борба с вредните насекоми. Двойка синигери с малките си изяждат за една година около 75 килограма вредни насекоми. Кълвачите почистват кората на големите дървета, а синигерите улавят насекомите и техните ларви. Синигерите не са прелетни птици – 10 смели и любопитни са.

Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен Какво искаме да направим … (Възможности за запазване на естественото находище от конски кестен в резерват Дервиша до гр. Велики Преслав) Изнасянето на шумата около дърветата 2 пъти годишно. Само след ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ. Шумата се изнася и се компостира. Този метод е лесен. С окапалата шума се обира последното поколение какавиди, което остава да зимува. Ако шумата с какавидите се зарови на 15 см дълбочина, какавидите умират. 11

Как ще постигнем идеята си – дейности Широка информационна кампания – рекламни делители за Как ще постигнем идеята си – дейности Широка информационна кампания – рекламни делители за книги, диплянки, брошури, афиши, кътове, свързани с конския кестен – значение, опазване, защитени растения и птици, възобновяване. Издирване на легенди, свързани с местността Дервиша. Ангажиране на родителски и ученически общности. 12

Как ще постигнем идеята си – дейности Привличане на медии. Събиране на семенен материал Как ще постигнем идеята си – дейности Привличане на медии. Събиране на семенен материал от Див конски кестен. Празник на Дивия конски кестен с цел закупуване на феромони и изработване на феромонни капани. Феромонен капан 13

Време за осъществяване на идеята Стъпка 1 – Създаване на интерес и повишаване на Време за осъществяване на идеята Стъпка 1 – Създаване на интерес и повишаване на бдителността за пълноценно усещане на природата – в часовете по Околен свят, м. декември 2011 г. Стъпка 2 – Работа по зададените задачи – м. януари 2012 г. Стъпка 3 – Издирване на материали по темата – м. януари 2012 г. Стъпка 4 – Изработване на рекламни материали, свързани с конския кестен – 14

Представяне и разрешение Общински съвет и общинска администрация. Разрешение – заместник-министъра на околната среда Представяне и разрешение Общински съвет и общинска администрация. Разрешение – заместник-министъра на околната среда и водите. 15

Време за осъществяване на идеята Стъпка 5 – Събиране на покълнал семенен материал кестени, Време за осъществяване на идеята Стъпка 5 – Събиране на покълнал семенен материал кестени, обработване на почвата за засаждане на кестените – м. май 2012 г. Стъпка 6 – Изработване и поставяне на къщички за синигери – м. септември 2012 г. Стъпка 7 – Провеждане на Празник на Дивия конски кестен – м. 16

Участниците в проекта: Учениците от двата втори класа. Родителите на учениците от втори клас. Участниците в проекта: Учениците от двата втори класа. Родителите на учениците от втори клас. Ученици от училището, включени в ИКД „Приятели на природата”. 17

Средства, необходими за реализиране на проекта Цветна и бяла хартия. Цветен принтер. Средства за Средства, необходими за реализиране на проекта Цветна и бяла хартия. Цветен принтер. Средства за отпечатване на рекламни материали, брошури за направа на кътове. Средства за организиране Празника на Дивия конски кестен. Средства за организиране на кампанията за събиране на семенен материал. 18

 Как ще разберем, че проектът е бил успешен? Участието, интересът и отзвукът от Как ще разберем, че проектът е бил успешен? Участието, интересът и отзвукът от направеното са нашето мерило, че инициативата, проектът има и ще има успех. Факт е, че учениците от двата класа и техните родители проявяват желание и ангажираност към проблема, ни прави уверени, че с проведените инициативи можем да ангажираме и да привлечем и други съмишленици на проекта. 19

За разработване на проекта оказаха любезно съдействие: инж. Емил Гелов – директор на Държавно За разработване на проекта оказаха любезно съдействие: инж. Емил Гелов – директор на Държавно горско стопанство „Преслав” – гр. Велики Преслав инж. Антон Дончев – заместник-директор на Държавно горско стопанство „Преслав” – гр. Велики Преслав инж. Елена Владимирова – лесничей в Държавно горско стопанство „Преслав” – гр. Велики Преслав Марин Савов, Жулиен Янков и Теодора Савова, представяли разработки на студентски форуми по този проблем 20

Вместо заключение С надпреварата на времето никой не може да се пребори, но може Вместо заключение С надпреварата на времето никой не може да се пребори, но може човек да опита да се пребори с надпреварата на съществуващ проблем. С настоящата разработка изразяваме загриженост и отношение към проблем, който засяга едно кътче от нашата родина, което е уникално от своето възникване, развитие, отстояване във 21 вековете и желание за