Скачать презентацию ОЛИМП — ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ правилният избор за Вашата Скачать презентацию ОЛИМП — ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ правилният избор за Вашата

5187c4d33e901f699f82537b29862a3a.ppt

  • Количество слайдов: 35

“ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ” правилният избор за Вашата безопасност и успех www. olympsafety. com “ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ” правилният избор за Вашата безопасност и успех www. olympsafety. com

ЗАМЪРСЯВАНИЯ И РАЗЛИВИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РЕАКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И РАЗЛИВИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РЕАКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТИ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНОВАЦИИ

СПИЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАЗЛИВИ СПИЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАЗЛИВИ

ВАЖНОСТ НА ПРОБЛЕМА Независимо дали става въпрос за малки или по-големи количества, предприемането на ВАЖНОСТ НА ПРОБЛЕМА Независимо дали става въпрос за малки или по-големи количества, предприемането на действия веднага след разлив на опасни химични вещества или смеси е от съществено значение, както от гледна точка предотвратяване на вредно въздействие и за опазване на околната среда, така и с цел предотвратяване на последващи злополуки.

Факти w Най-често срещаните замърсявания са разливи на масла и горива w Всяка година Факти w Най-често срещаните замърсявания са разливи на масла и горива w Всяка година се регистрират повече от 5 000 инцидента на замърсяване на околната среда (водоизточници и почви) с масла и петролни продукти w Ежедневно се регистрират приблизително по три инцидента на разлив при работа с петролни продукти w Основните причини за замърсяване с петролни продукти са загуби от дейности по съхранение, разсипване по време на доставка и съзнателно изхвърляне на отпадъчно масло в канализацията

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ И РАЗЛИВИ 7 ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РЕАГИРАНЕ: 1 Оценете 5 Почистете УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ И РАЗЛИВИ 7 ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РЕАГИРАНЕ: 1 Оценете 5 Почистете 2 Изберете 6 Обеззаразете 3 Ограничете 7 Докладвайте и подредете отново 4 Спрете

СТЪПКА 1 ОЦЕНЕТЕ Определете вида на замърсяването (например разлята течност) и оценете риска за СТЪПКА 1 ОЦЕНЕТЕ Определете вида на замърсяването (например разлята течност) и оценете риска за хората, околната среда и имуществото

СТЪПКА 2 ИЗБЕРЕТЕ Направете избор на подходящи Лични Предпазни Средства, като се уверите, че СТЪПКА 2 ИЗБЕРЕТЕ Направете избор на подходящи Лични Предпазни Средства, като се уверите, че всички части на тялото са защитени

СТЪПКА 3 ОГРАНИЧЕТЕ Ограничете замърсяването (разлива) до колкото е възможно на по-малка площ, като СТЪПКА 3 ОГРАНИЧЕТЕ Ограничете замърсяването (разлива) до колкото е възможно на по-малка площ, като обърнете особено внимание на канали, водоизточници и други уязвими места. Използвайте баражи, чорапи, предпазни капаци, адсобренти.

СТЪПКА 4 СПРЕТЕ Спрете източника на замърсяването (разлива) чрез изправяне на контейнери, завъртане на СТЪПКА 4 СПРЕТЕ Спрете източника на замърсяването (разлива) чрез изправяне на контейнери, завъртане на кранове и вентили, запушване на дупки и счупени тръби, използване на специализирани платнища и мрежи (ако замърсителя е в твърда фаза).

СТЪПКА 5 ПОЧИСТЕТЕ Адсорбирайте и възстановете всички замърсени адсорбенти и ги поставете в торби СТЪПКА 5 ПОЧИСТЕТЕ Адсорбирайте и възстановете всички замърсени адсорбенти и ги поставете в торби или контейнери, предназначени за тази цел.

СТЪПКА 6 ОБЕЗЗАРАЗЕТЕ Най-накрая почистете мястото, персонала и оборудването. Изхвърлете всички Лични Предпазни Средства, СТЪПКА 6 ОБЕЗЗАРАЗЕТЕ Най-накрая почистете мястото, персонала и оборудването. Изхвърлете всички Лични Предпазни Средства, които са замърсени.

СТЪПКА 7 ДОКЛАДВАЙТЕ И ПОДРЕДЕТЕ ОТНОВО Докладвайте за инцидента на оторизираните лица и, ако СТЪПКА 7 ДОКЛАДВАЙТЕ И ПОДРЕДЕТЕ ОТНОВО Докладвайте за инцидента на оторизираните лица и, ако е необходимо, на местните власти и Агенцията за опазване на околната среда. Подредете наново всички продукти, които са били използвани, за да бъдат в готовност, ако пак се наложи.

ТИПОВЕ РАЗЛИВИ Трите основни типа разливи w Въглеводороди – масло, петрол, дизел, хидравлично масло, ТИПОВЕ РАЗЛИВИ Трите основни типа разливи w Въглеводороди – масло, петрол, дизел, хидравлично масло, смазочно масло, парафин w Неагресивни течности – бои, вода, почистващи препарати, масла w Агресивни течности – киселини, основи (сода каустик, натриева основа) разтворители, всичко корозивно

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО w Дейностите при разливи не попадат в регулирана програма. Въпреки това, пренасищането в ЗАКОНОДАТЕЛСТВО w Дейностите при разливи не попадат в регулирана програма. Въпреки това, пренасищането в законодателството, развиващо се на принцина “Замърсителят плаща”, е създала условия за фирмите да водят по-скоро превантивна отколкото “пост-фактум” политика по отношение ограничаване последствията от инциденти с разливи. w Поради тази причина, специалиститe по екология сега имат възможност да направят оценка на риска съобразно изискванията на настоящото законодателство и да дадат насоки за превенция от замърсяване, както е указано от регулативните органи, като напр. Изпълнителната агенцията по околна среда. w Освен това, Системата за управление на качеството BSI, както и други, предлагат сертифициране съгласно международно признатия стандарт за околна среда ISO 14001.

ISO 14001 w Какво представлява? ISO 14001 е международен стандарт, който дефинира рамката за ISO 14001 w Какво представлява? ISO 14001 е международен стандарт, който дефинира рамката за контрол на Система за управление на околната среда, на базата на която дадена организация може да бъде сертифицирана от трето лице. w Ползите от прилагането на ISO 14001 Прилагането на Система за управление на околната среда е систематизиран начин да се открият и контролират влиянията върху околната среда, оказвани от страна на Вашата компания. Могат да бъдат спестени средства посредством подобряване ефективността и продуктивността. Това се постига в резултат на определяне на способи за минимизиране на отпадъците и тяхното поефективно изхвърляне и като се научим как да използваме енергията поефикасно.

ISO 14001 w Защо е необходимо да се сертифицираме по ISO 14001? След като ISO 14001 w Защо е необходимо да се сертифицираме по ISO 14001? След като въведете Система за управление на околната среда, може да изберете тя да бъде външно одитирана. След успешен одит от страна на акредитиран сертифициращ орган, ще Ви бъде издаден сертификат за регистрация по ISO 14001. Това демонстрира, че организацията Ви проявява загриженост по въпросите на екологията и е готова да работи за подобряване на околната среда. Освен това Ви дава конкурентно предимство пред другите компании и подобрява Вашия имидж в очите на контрагентите, служителите и акционерите.

Напътствия w Широка гама от замърсители /течности/ рутинно се транспортират и съхраняват в контейнери, Напътствия w Широка гама от замърсители /течности/ рутинно се транспортират и съхраняват в контейнери, чиято вместимост варира от няколко литра до варели от по 205 л. и IBC (Интермидиът Балк Контейнер) от 1, 000 л. w Инцидентните разливи могат да бъдат предотвратени в случай, че са взети подходящи мерки на време. Някои напътствия са посочени от страна на Агенцията по околна среда с цел да се намали рискът от замърсяване. Представените по-долу се фокусират основно върху: 1. Съхранение: Вторични системи за ограничаване 2. Поддръжка 3. Работа с разливи 4. Боравене с отпадъци

Вторични системи за ограничаване w Предназначението на вторичните системи за ограничаване на разлива е Вторични системи за ограничаване w Предназначението на вторичните системи за ограничаване на разлива е да ограничат разливи от контейнера-източник или разливи по време на употреба w Капацитета на съоръженията за вторичните системи за ограничаване трябва да бъде съобразен с максималното количество продукт, които може да бъде съхраняван по всяко време. w В общи линии, при съхраняване на множество контейнери, съоръженията за ограничаване трябва да имат капацитет да поемат поне 25% от общия обем на съхраняваните контейнери или 110% от най-големия контейнер, което от двете е по-голямо. w Поставянето на вторично ограничаване е задължително от 01. 09. 2005 г.

Вторични системи за ограничаване (прод. ) Някои от продуктите, предлагани от JSP: Ø Корито Вторични системи за ограничаване (прод. ) Някои от продуктите, предлагани от JSP: Ø Корито за 205 л. варел Ø Корито, тип пале с решетка за 4 или 2 варела Ø Dispensing Bund основа и люлка Ø Капак и рамка за пале за разливи Ø IBC Bund Ø …

Вторични системи за ограничаване (прод. ) Вторични системи за ограничаване (прод. )

Вторични системи за ограничаване (прод. ) Вторични системи за ограничаване (прод. )

Поддръжка w Съоръженията за съхранение трябва да бъдат инспектирани редовно, поне веднаж седмично, за Поддръжка w Съоръженията за съхранение трябва да бъдат инспектирани редовно, поне веднаж седмично, за това коритото или основата да са чисти и да няма остатъци от продукти в тях w Своевременно трябва да бъдат докладвани всеки повреден контейнер или разлив с цел да бъдат взети необходимите мерки w Трябва да се води дневник на проведените инспекции и почиствания w Всички структурни или други дефекти трябва да се отстраняват навременно, използвайки подходящия метод, с цел да бъде запазена цялостта на ограничителната система

Работа с разливи w Комплектите за разливи, съдържащи абсорбиращи материали за маслени продукти и Работа с разливи w Комплектите за разливи, съдържащи абсорбиращи материали за маслени продукти и химикали, както и лични предпазни средства (ЛПС) трябва да се съхраняват на съответните места, като мястото им трябва да бъде както в зоната, така и в близост до зоната на съхранение w Подложките за канализации и/или серпентини/booms трябва да се държат в радиус от 10 м. от водно корито или 50 м. от borehole или кладенец w Целият персонал трябва да бъде обучен в използването на предпазното оборудване (абсорбатори и ЛПС) w Препоръчително е автомобилите, превозващи варели или IBCs да разполагат с комплекти за разлив

Работа с разливи (прод. ) Някои от продуктите, предлагани от JSP: w Подложки за Работа с разливи (прод. ) Някои от продуктите, предлагани от JSP: w Подложки за канали/шахти (clay подложка, неопренова подложка за многократна употреба, полиуретанова подложка и полиуретанова серпентина/excluder boom) w Адсорбенти (маслени, химически и универсални, свободни адсорбенти)

Работа с разливи (прод. ) Подложки за канали/шахти w Clay подложка за канали - Работа с разливи (прод. ) Подложки за канали/шахти w Clay подложка за канали - Приляга към шахтата и околната зона - Налични 2 размера - Икономичен вариант – еднократна у-ба w Неопренова подложка – многократна у-ба - Добро съотношение м/у цена и качество - Почиства се използва многократно

Работа с разливи (прод. ) Подложки за канали/шахти (прод. ) w Полиуретанова подложка - Работа с разливи (прод. ) Подложки за канали/шахти (прод. ) w Полиуретанова подложка - Не е необходим запечатващ материал - Издръжлива и годна за многократна у-ба w Полиуретанова серпентина - Бариера за многократна у-ба - Устойчива на течности, вкл. повечето химикали - Отделни звена могат да бъдат свързани заедно

Работа с разливи (прод. ) Продукти – Адсорбенти w На 90% са изготвени от Работа с разливи (прод. ) Продукти – Адсорбенти w На 90% са изготвени от топено-шприцован полипропилен w Полипропиленът се разтопява и след това впръсква с помоща на въздух под налягане, като по този начин се трансформира в наподобяваща памучно-вълнена субстанция w Това означава, че тя може да поема течности от повърхността и да запълва пролуките без да увеличава първоначалния си размер w Феноменът се нарича “адсорбция” в сравнение с “абсорбацията”, при която течността навлиза в молекулите на продукта, което от своя страна го раздува

Работа с разливи (прод. ) Категории на адсорбиращите продукти – Цветно кодиране w Бяло: Работа с разливи (прод. ) Категории на адсорбиращите продукти – Цветно кодиране w Бяло: Само масла – Адсорбира само въглеводороди, отблъсква вода w Жълто: Универсални химични – адсорбира агресивни и неагресивни течности w Сиво: Общо-универсални – адсорбира неагресивни течности

Работа с разливи (прод. ) Контролиране на въглеводородни разливи - Бяло w Абсорбиране тествано Работа с разливи (прод. ) Контролиране на въглеводородни разливи - Бяло w Абсорбиране тествано по BS 7959 -1: 2000 w Изработени от топено-впръскан полипропилен w Отблъсква вода или продукти на водна основа w Налични резервни консумативи: чорапи, покривала, подплънки, рула, възглавници, серпентини/booms, Quatrosorb w Налични комплекти за разлив (вкл. ЛПС): 15 / 30 / 35 / 90 / 250 / 500 л. w Могат да се използват на открито (езера, реки, потоци, …) или закрито (склад за масла, фабрики, танкери, логистичната индустрия, …)

Работа с разливи (прод. ) Контролиране на химични (универсални) разливи – Жълто w Абсорбиране Работа с разливи (прод. ) Контролиране на химични (универсални) разливи – Жълто w Абсорбиране тествано по BS 7959 -1: 2000 w Изработени от топено-впръскан полипропилен w Адсорбира аграсивни и неагресивни течности w Налични резервни консумативи: чорапи, покривала, подплънки, рула, възглавници, серпентини/booms, Quatrosorb w Налични комплекти за разлив (вкл. ЛПС): 15 / 30 / 35 / 90 / 250 / 500 л. w Могат да се използват в химическата индустрия, фармацевтичната индустирия, болници, лаборатории, земеделието

Работа с разливи (прод. ) Контролиране на общо-универсални разливи – Сиво w Абсорбиране тествано Работа с разливи (прод. ) Контролиране на общо-универсални разливи – Сиво w Абсорбиране тествано по BS 7959 -1: 2000 w Изработени от топено-впръскан полипропилен w Адсорбира всички течности (с изкл. на агресивни химикали) и е ефикасно колкото масленити абсорбенти в сухи условия w Налични резервни консумативи: чорапи, покривала, подплънки, рула, възглавници, серпентини/booms, Quatrosorb w Налични комплекти за разлив (вкл. ЛПС): 90 л. w Могат да се използват в работилници, гаражи, училища, болници, фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия

Работа с разливи (прод. ) Свободен адсорбент – ABX 10 Wood fibre w Универсален Работа с разливи (прод. ) Свободен адсорбент – ABX 10 Wood fibre w Универсален адсорбент w Огъноустойчив, тестван по BS 476 w Адсорбира бързо течностите, лесен за почиствае, не оставя остатъчни материали или прах w Безвреден за околната среда и подходящ за широко приложение w По-висока адсорбция в сравнение с другите гранулирани продукти. Заменя дървените стърготини, които са лесно запалими

Работа с отпадъци w Съгласно закона за околната среда трябва да се следи за Работа с отпадъци w Съгласно закона за околната среда трябва да се следи за това всеки отпадък да бъде транспортиран и изхвърлен в съответствие със закона. w Всички отпадъци и контейнери за отпадъци трябва да бъдат съхранявани на определените за това места, които да бъдат напълно изолирани от канализационни шахти на повърхността w Празните контейнери трябва да бъдат събирани от доставчик (където е възможно), като се работи с тях с помощта на наличните съоръжения на място w Отпадъка и отпадъчните контейнери трябва да бъдат извозвани при първа възможност от регистриран превозвач на отпадъци до лицензирано място за тяхно рециклиране w Създаден е списък с фирми, специализирани в съхранението или преработката на химически отпадъци, масла или празни контейнери

www. olympsafety. com www. olympsafety. com