Скачать презентацию Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru www unizd Скачать презентацию Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru www unizd

aa22dd0ef2f06cc3f3b65c1d5a59fec7.ppt

  • Количество слайдов: 93

Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru www. unizd. hr/odjeli/psihologija/ Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru www. unizd. hr/odjeli/psihologija/

OPIS ZVANJA PSIHOLOGA Tijekom studija, studenti psihologije dobivaju temeljita znanja iz različitih psihologijskih područja, OPIS ZVANJA PSIHOLOGA Tijekom studija, studenti psihologije dobivaju temeljita znanja iz različitih psihologijskih područja, kao što su: opća psihologija, psihologijska metodologija, eksperimentalna, fiziološka, razvojna, socijalna, klinička i školska psihologija, te psihofiziologija rada i psihometrija. Stečena znanja omogućuju psihologu zapošljavanje u različitim sferama društvenih djelatnosti i institucija, kao što su zdravstvo (klinička psihologija), obrazovanje (školska psihologija), dok se dio psihologa zapošljava u proizvodnim radnim organizacijama (industrijska / organizacijska psihologija), pri zavodima, bankama i različitim korporacijama u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, te vojsci, policiji, sudstvu i sl.

U području zdravstva psiholozi se uglavnom nalaze u ustanovama kao što su psihijatrijske i U području zdravstva psiholozi se uglavnom nalaze u ustanovama kao što su psihijatrijske i neurološke klinike, centri za ovisnike (alkohol, droge i sl. ), centri za djecu s teškoćama u razvoju, centri za pomoć starijim osobama, itd. Dio psihologa je također angažiran u savjetovalištima za djecu i omladinu, bračnim savjetovalištima, savjetovalištima za mentalno zdravlje, ovisnost i penologiju. U svim ovim situacijama psiholog, na o snovi ispitivanja i dijagnoza s pomoću psihologijskih instrumenata, savjetuje i/ili sudjeluje u procesu liječenja klijenata/pacijenata.

U području edukacije psiholozi se bave čitavim nizom problema koji se javljaju od predškolske U području edukacije psiholozi se bave čitavim nizom problema koji se javljaju od predškolske dječje dobi pa do zrele životne dobi, tako da ih možemo naći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i andragoškim centrima. Jednako tako, značajan je njihov rad u ustanovama za profesionalnu orijentaciju i selekciju, savjetovalištima za mlade i sl. U ovom području psiholog, s pomoću psihologijskih mjernih instrumenata i interviewa različitih vrsta određuje razvijenost relevantnih psihičkih osobina kod mladih, te zajedno s drugim stručnjacima donosi odluke o njihovim mogućnostima i kontraindikacijama za obrazovni proces određene vrste. Također radi na uspostavi i održanju dobrih međuljudskih odnosa, predlaže nove načine poučavanja, ispitivanja znanja, osuvremenjivanja obrazovnog procesa, pomaže u prevladavanju problema kod djece s poteškoćama u učenju i odgoju.

Na području psihologije rada psiholog se bavi psihofiziološkim i organizacijskim aspektima rada. Krajnji cilj Na području psihologije rada psiholog se bavi psihofiziološkim i organizacijskim aspektima rada. Krajnji cilj jest humanizacija ljudskog rada, pri čemu se nastoji postići optimalno korištenje ljudskih potencijala, a da se pri tome postigne što veća efikasnost u radu. Da bi se ovaj cilj postigao, psiholog vrši analize radnih zadataka i poslova, radnih mjesta i zanimanja, na osnovi čega utvrđuje potrebnu razinu sposobnosti i drugih osobina ličnosti potrebnih zadovoljenje zahtjeva rada. Ispituje i utvrđuje uvjete uspješnog osposobljavanja, treninga i prekvalifikacija radnika. Ispitivanja stavova i motivacije, te analiza međuljudskih odnosa, uzroka fluktuacije, izostanaka, bolovanja, nesreća na poslu, su dio poslova psihologa u radnim organizacijama.

Ostala područja zapošljavanja psihologa Osim navedenog, psiholozi se zapošljavaju u zavodima za zapošljavanje, ekonomskoj Ostala područja zapošljavanja psihologa Osim navedenog, psiholozi se zapošljavaju u zavodima za zapošljavanje, ekonomskoj propagandi, zaštiti na radu itd. Znatan broj psihologa u zadnje vrijeme zaposlen je u vojsci, policiji i sredstvima javnog komuniciranja. Ne tako mali broj se odlučuje za privatnu praksu, tj. privatna savjetovališta i psihoterapeutsku djelatnost, koju obavljaju u skladu s odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti i pravilima Hrvatske psihološke komore. Dio psihologa se zapošljava u znanstveno-istraživačkim institucijama i službama različitih ministarstava (socijalna skrb, gospodarstvo, pravosuđe, školstvo, promet, zdravstvo). Neki psiholozi rade kao profesori psihologije u srednjim i višim školama, kao što su gimnazije, medicinske, ekonomske i druge škole. U visokoškolskim i znanstvenim institucijama psiholozi su zaposleni na području edukacije učitelja i nastavnika, socijalnih radnika, kineziologa, liječnika, kriminologa, politologa, dok ih je dio direktno angažiran u znanstveno-istraživačkom radu.

Utemeljenost i kompatibilnost studija Studij psihologije u Zadru utemeljen je na suvremenim znanstvenim spoznajama Utemeljenost i kompatibilnost studija Studij psihologije u Zadru utemeljen je na suvremenim znanstvenim spoznajama u području psihologije, koje su osnova za znanstveni i praktični rad u područjima u kojima je psihologija zastupljena. Koncepcija studija usklađena je s europskom koncepcijom studija psihologije, koja se osniva na Bolonjskoj deklaraciji. Samim time program je kompatibilan s većim brojem studija psihologije u Europskoj Uniji, kao što su studiji na sveučilištima u Trstu, Padovi, Firenzi i Trentu, te Klagenfurtu i Ljubljani.

UPIS NA STUDIJ Izbor studenata za upis na prvu godinu vrši se putem razredbenog UPIS NA STUDIJ Izbor studenata za upis na prvu godinu vrši se putem razredbenog postupka na osnovi sredjnoškolskih ocjena, te ispitivanja sposobnosti, motiviranosti za studij i znanja iz psihologije, matematike, fizike i biologije. Literatura za pripremu razredbenog ispita uključuje srednjoškolske udžbenike iz navedenih predmeta.

PLAN STUDIJA PSIHOLOGIJE NA SVEUČILIŠTU U ZADRU Studij psihologije na Sveučilištu u Zadru traje PLAN STUDIJA PSIHOLOGIJE NA SVEUČILIŠTU U ZADRU Studij psihologije na Sveučilištu u Zadru traje pet godina (preddiplomski traje tri, a diplomski dvije godine). Tijekom studija studenti su dužni odslušati i položiti propisane obavezne, kao i određen broj izbornih predmeta i kolegija, za svaki semestar. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik iz područja društvenih znanosti-smjer psihologija. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar psihologije.

Preddiplomski studij U prve tri godine student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i Preddiplomski studij U prve tri godine student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Stečena znanja i vještine mogu mu poslužiti za nastavak studija psihologije ili srodnih studijskih programa. Studenti se nakon završenog preddiplomskog studija mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja. Preddiplomski studij ne omogućuje kandidatu bavljenje stručnim poslovima psihologa. Na Sveučilištu u Zadru, kandidat se nakon završenog preddiplomskog studija može uključiti na studije sociologije ili pedagogije te na studij za izobrazbu učitelja. Ukoliko se odluči za nastavak studija na nekoj drugoj ustanovi, kandidat se može uključiti u diplomske studije psihologije u Hrvatskoj, te na studije sociologije, pedagogije, kao i na studije za izobrazbu učitelja, socijalnih radnika i defektologa.

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa. Ovaj dio studija usmjerava studenta prema Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa. Ovaj dio studija usmjerava studenta prema različitim područjima primijenjene psihologije (školskoj, kliničkoj, industrijskoj / organizacijskoj) ili ga priprema za znanstveno-istraživački rad (poslijediplomski studij). Za praćenje programa diplomskog studija psihologije kandidati moraju završiti preddiplomski studij psihologije na nekom od hrvatskih sveučilišta. Kandidati sa srodnih studija iz inozemstva mogu također nastaviti diplomski studij psihologije nakon pozitivne evaluacije njihova preddiplomskog studija.

Predmeti i kolegiji na studiju psihologije: UVOD U PSIHOLOGIJSKU METODOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija: • • Predmeti i kolegiji na studiju psihologije: UVOD U PSIHOLOGIJSKU METODOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija: • • Komparacija znanstvenog načina spoznavanja s ostalima Znanstvene metode: sistematsko opažanje, eksperiment, mjerenje Karakteristike znanstvenih istraživanja Psihologijski eksperiment Kvazi-eksperiment Mjerenje Mjerni instrumenti Skale mjerenja

UVOD U BIOLOŠKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija: Teorije o odnosu bioloških i psihičkih procesa. Evolucija UVOD U BIOLOŠKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija: Teorije o odnosu bioloških i psihičkih procesa. Evolucija živčanog sustava. Ontogeneza živčanog sustava. Metode proučavanja funkcija živčanog sustava. Građa i funkcije neurona. Elektro-kemijske promjene na neuronima. Vrste i funkcija sinapsi.

 OSNOVE INFERENCIJALNE I NEPARAMETRIJSKE STATISTIKE I Opis/sadržaj kolegija Vjerojatnost, prikazivanje rezultata, distribucija rezultata OSNOVE INFERENCIJALNE I NEPARAMETRIJSKE STATISTIKE I Opis/sadržaj kolegija Vjerojatnost, prikazivanje rezultata, distribucija rezultata Središnje vrijednosti, indeksi raspršenja Položaj rezultata u grupi (z-vrijednosti i druge standardizirane skale) Testiranje razlika među rezultatima Korelacije (Pearsonov koeficijent korelacije, koeficijent rang korelacije, point-biserijalni koeficijent korelacije, koeficijent konkordancije, koeficijent kontingencije, parcijalna i multipla korelacija Interpretacija koeficijenata korelacije

 OSJETI I PSIHOFIZIKA Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se fizikalni, fiziološki i OSJETI I PSIHOFIZIKA Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se fizikalni, fiziološki i psihološki mehanizmi uključeni u nastanak osjeta u svim osjetnim modalitetima (vid, sluh, njuh, kožna osjetila, kinestezija, propriocepcija). Pored toga opisuju se i proučavaju psihofizička istraživanja, pristupi i metode. Kroz seminare, studenti obrađuju recentne radove iz područja s naglaskom na metodologiju.

 POVIJEST PSIHOLOGIJE Opis/sadržaj kolegija Proučavanje povijesti psihologije. Antički korijeni psihologije. Koncepcije u filozofiji POVIJEST PSIHOLOGIJE Opis/sadržaj kolegija Proučavanje povijesti psihologije. Antički korijeni psihologije. Koncepcije u filozofiji značajne za psihologiju. Mehanicistički pristupi. Empirizam i asocijacionizam. Biološke osnove psihologije. Počeci eksperimentalne psihologije. Strukturalizam. Funkcionalizam (čikaška i kolumbijska škola). Biheviorizam. Teorije socijalnog učenja. Gestalt psihologija. Psihoanaliza. Humanistička i kognitivistička psihologija. Spolni i rasni utjecaji u povijesti psihologije. Kraći pregled razvoja psihologije u Hrvatskoj. Psihologija u posljednjih 25 godina XX. stoljeća.

 ENGLESKI JEZIK I Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine studenti će steći znanja i vještine ENGLESKI JEZIK I Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine studenti će steći znanja i vještine koje su potrebne za polaganje “Cambridge First Certificate Exam. ” Naglasak je na četiri osnovne vještine usvajanja jezika: čitanju, pisanju, slušanju i govoru.

 OSNOVE GENETIKE Opis/sadržaj kolegija Povijest biologije i humane genetike; Evolucija stanice; Evolucija vrsta; OSNOVE GENETIKE Opis/sadržaj kolegija Povijest biologije i humane genetike; Evolucija stanice; Evolucija vrsta; Mitoza i mejoza; Embriologija čovjeka; Kromozomi: građa i funkcija; Funkcija gena; Nasljeđe i tipovi nasljeđa; Citogenetika; Genske mutacije; Nasljedne bolesti; Mentalna retardacija; Nasljedni poremećaji razvoja mozga; Dijagnostika nasljednih bolesti; Genetski inžinjering; Genska terapija.

 OSNOVE INFORMATIKE Opis/sadržaj kolegija: Uvod (definicije pojmova, kratka povijest računala). Građa i način OSNOVE INFORMATIKE Opis/sadržaj kolegija: Uvod (definicije pojmova, kratka povijest računala). Građa i način rada računala Operacijski sustavi. Ergonomija radnih mjesta s osobnim računalima. Obrada teksta (MS WORD). Tablični proračuni ( MS EXCEL). Ekspertni sustavi. Softver i softverska industrija. Organizacija podataka u računalu. Baze podataka (MS ACCESS ).

 PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE I Opis/sadržaj kolegija Struktura psihologijskog eksperimenta (uvod, problem, hipoteze, varijable, PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE I Opis/sadržaj kolegija Struktura psihologijskog eksperimenta (uvod, problem, hipoteze, varijable, eksperimentalna kontrola, nacrt istraživanja) Provođenje bazičnih psihologijskih eksperimenata iz područja psihofizike i psihomotorike Pisanje izvještaja koji uključuju tabelarni i grafički prikaz rezultata

OSNOVE INFERENCIJALNE I NEPARAMETRIJSKE STATISTIKE II Opis/sadržaj kolegija Crta regresije i prognoziranje rezultata Uvod OSNOVE INFERENCIJALNE I NEPARAMETRIJSKE STATISTIKE II Opis/sadržaj kolegija Crta regresije i prognoziranje rezultata Uvod u analizu varijance Jednostavna analiza varijance Višesmjerne analize varijance Neparametrijski testovi (hi-kvadrat test, test predznaka, medijan test, prošireni medijan test, test sume rangova, Friedmanov test monotonije trenda)

GRAĐA I FUNKCIJA SOMATSKOG ŽIVČANOG SUSTAVA Opis/sadržaj kolegija Građa somatskog živčanog sustava. Građa i GRAĐA I FUNKCIJA SOMATSKOG ŽIVČANOG SUSTAVA Opis/sadržaj kolegija Građa somatskog živčanog sustava. Građa i funkcija osjetnih analizatora. Građa i funkcija motoričkog sustava. Građa i funkcija subkortikalnih dijelova živčanog sustava. Funkcije pojedinih dijelova korteksa. Građa i funkcije perifernog sustava (spinalni i kranijalni živci). Bezuvjetni i uvjetovani refleksi. Lateralizacija cerebralnih funkcija.

 PERCEPCIJA I PAŽNJA Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se procesi percepcije niže PERCEPCIJA I PAŽNJA Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se procesi percepcije niže i više razine. Pri tome je najveći naglasak na vidnoj percepciji, ali i na slušnoj. Glavni cilj je razumijevanje ljudskih perceptivnih mogućnosti na način kako podložni mehanizmi izvode percepciju visoke razine. Pored same percepcije, objašnjavaju se i mehanizmi pažnje i predodžbi. Kolegij će integrirati bihevioralne, fiziološke i kompjutacijske pristupe. Kroz seminare, studenti obrađuju recentne radove iz područja, s naglaskom na metodologiju.

 UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Povijest razvojne psihologije: preteče i osnivači, period UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Povijest razvojne psihologije: preteče i osnivači, period razvojne psihologije kao psihologije djeteta, suvremena razvojna psihologija kao psihologija životnog vijeka. Kratki prikaz najpoznatijih teorija razvoja. Metodologija istraživanja čovjekova razvoja Osnovni pojmovi razvojne psihologije: nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje, rast i razvoj, promjene u razvoju. Periodizacija razvoja: biološki, socijalni, kulturalni i povijesni aspekti strukturiranja razvojnih razdoblja. Bitne značajke razvoja u pojedinim razdobljima života. Međukulturalne sličnosti i razlike u razvoju. Spolne sličnosti i razlike u razvoju.

ENGLESKI JEZIK II Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine studenti stječu znanja i vještine koje su ENGLESKI JEZIK II Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine studenti stječu znanja i vještine koje su potrebne za polaganje “Cambridge First Certificate Exam. ” Naglasak je na četiri osnovne vještine usvajanja jezika: čitanju, pisanju, slušanju i govoru.

 POSEBNE MJERNE TEHNIKE U PSIHOFIZIOLOGIJI I Opis/sadržaj kolegija Osnovni principi fizikalnih mjerenja Mjerenje POSEBNE MJERNE TEHNIKE U PSIHOFIZIOLOGIJI I Opis/sadržaj kolegija Osnovni principi fizikalnih mjerenja Mjerenje otpora i potencijala kože(EDR) Pletizmografska mjerenja Elektromiografija Ispitivanje senzomotoričnih karakteristika

 MATEMATIKA ZA PSIHOLOGE Opis/sadržaj kolegija: Kombinatorika (permutacije, kombinacije, varijacije). Vjerojatnost (slučajni događaji, nezavisni MATEMATIKA ZA PSIHOLOGE Opis/sadržaj kolegija: Kombinatorika (permutacije, kombinacije, varijacije). Vjerojatnost (slučajni događaji, nezavisni događaji, uvjetna vjerojatnost). Sistemi rješavanja linearnih jednadžbi (Gaussova metoda, Jordanova metoda). Funkcije (domene funkcija, inverzne funkcije, kompozicije funkcija).

 PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE II Opis/sadržaj kolegija Izvođenje vježbi iz područja senzomotorike, sposobnosti i PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE II Opis/sadržaj kolegija Izvođenje vježbi iz područja senzomotorike, sposobnosti i percepcije Primjena osnovnih statističkih postupaka i interpretacija dobivenih rezultata Struktura i pisanje znanstvenih izvještaja

 VEGETATIVNI I ENDOKRINI SUSTAV Opis/sadržaj kolegija Građa i funkcije vegetativnog sustava Endokrine žlijezde VEGETATIVNI I ENDOKRINI SUSTAV Opis/sadržaj kolegija Građa i funkcije vegetativnog sustava Endokrine žlijezde i hormoni Pojam homeostaze Specifične funkcije hipotalamusa

 DJEČJA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Teorije dječjeg razvoja. Pristupi u istraživanjima dječjeg razvoja. Prenatalni DJEČJA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Teorije dječjeg razvoja. Pristupi u istraživanjima dječjeg razvoja. Prenatalni razvoj. Rođenje, tjelesni i motorički rast i razvoj. Senzorni i perceptivni razvoj. Kognitivni razvoj u različitim razdobljima djetinjstva. Procesi kognitivnog razvoja. Učenje i kognitivni razvoj. Razvojne promjene u pamćenju. Rješavanje problema. Različiti aspekti govornog razvoja: semantika, gramatika, pragmatika. Afektivni razvoj, razvoj temperamenta i privrženosti. Razvoj socijalne percepcije i interakcije, razvoj uloga. Razvoj samopoimanja. Razvoj moralnog rasuđivanja i ponašanja

 PAMĆENJE Opis/sadržaj kolegija Povijesni pregled istraživanja pamćenja. Definicija pamćenja i metode istraživanja. Strukture PAMĆENJE Opis/sadržaj kolegija Povijesni pregled istraživanja pamćenja. Definicija pamćenja i metode istraživanja. Strukture i procesi pamćenja. Pristup procesiranja informacija vs. konekcionistički pristup. Teorije pamćenja: teorije više pohrana (multi-store) i teorije jedne pohrane (single-store). Trokomponentni model pamćenja (Atkinson i Shiffrin), Model dubine obrade informacija (Craik i Lockhart), Baddley-ev model radnog pamćenja. Teorije semantičkog pamćenja. Implicitno i eksplicitno pamćenje. Uzroci i zakonitosti zaboravljanja. Teorije retroaktivne interferencije. Fiziološka osnova pamćenja: teorije i istraživanja. Cerebralna lateralizacija i pamćenje. Poremećaji pamćenja. Svakodnevno pamćenje. Kontekst i pamćenje. Dob i pamćenje. Metapamćenje.

 TEORIJE MJERENJA Opis/sadržaj kolegija -Osnovni pojmovi u psihometriji, -Uloga mjerenja u psihologiji i TEORIJE MJERENJA Opis/sadržaj kolegija -Osnovni pojmovi u psihometriji, -Uloga mjerenja u psihologiji i mjerne skale -Indirektna mjerenja i uvod u teoriju testova -Vrste testova i područja primjene -Pregled metrijskih karakteristika testova -Uvod u teoriju pouzdanosti -Objektivnost i osjetljivost -Formiranje testovnih rezultata -Kriterijska valjanost (uvod) i konstruktna valjanost (uvod)

 PRIMJENA RAČUNALA U PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija Računala u eksperimentalnoj psihologiji - Upoznavanje sa PRIMJENA RAČUNALA U PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija Računala u eksperimentalnoj psihologiji - Upoznavanje sa statističkim softwareom STATISTICA - Organizacija podataka (Data management) - Grafičko prikazivanje podataka - Osnovne korelacijske analize - ANOVA – različiti modeli -

 ENGLESKI JEZIK III Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine student stječe znanja i vještine komuniciranja ENGLESKI JEZIK III Opis/sadržaj kolegija Tijekom godine student stječe znanja i vještine komuniciranja na engleskom jeziku potrebne za polaganje “Cambridge Advanced Level Exam. ” Naglasak je na četiri osnovne vještine usvajanja jezika: čitanju, pisanju, slušanju i govoru.

 RAČUNALNE PREZENTACIJE Opis/sadržaj kolegija: Rad sa LCD projektorima. Kreiranje prezentacije u POWER POINTU. RAČUNALNE PREZENTACIJE Opis/sadržaj kolegija: Rad sa LCD projektorima. Kreiranje prezentacije u POWER POINTU. Vizualno predstavljanje informacija, dodatni vizualni efekti. Uređivanje prezentacije. Sudjelovanje u udaljenom predavanju i na videokonferenciji. Rad sa digitalnom kamerom i računalom.

 POSEBNE MJERNE TEHNIKE U PSIHOFIZIOLOGIJI II Opis/sadržaj kolegija • • • Mjerenje kardiovaskularnih POSEBNE MJERNE TEHNIKE U PSIHOFIZIOLOGIJI II Opis/sadržaj kolegija • • • Mjerenje kardiovaskularnih varijabli Elektroencefalografija Kvantifikacija bioloških signala i integracijske tehnike Uvod u analize bioloških signala Ostale mjerne tehnike (CT, PET, MR i dr. )

PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE III Opis/sadržaj kolegija Izvođenje složenijih eksperimenata iz područja psihomotorike, učenja i PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE III Opis/sadržaj kolegija Izvođenje složenijih eksperimenata iz područja psihomotorike, učenja i pamćenja Veća samostalnost studenata pri odabiru složenijih statističkih postupaka za testiranje hipoteza Pisanje znanstvenih izvještaja

 BIOLOŠKE OSNOVE PONAŠANJA Opis/sadržaj kolegija Biološke osnove nagona i potreba. Regulacija biotičkih potreba. BIOLOŠKE OSNOVE PONAŠANJA Opis/sadržaj kolegija Biološke osnove nagona i potreba. Regulacija biotičkih potreba. Funkcije limbičnog sustava. Psihofiziologija emocija, motivacije i ponašanja. Neurofiziološke osnove kognitivnih procesa. Cerebralne lezije i ispadi kognitivnih funkcija. Spavanje, san i budnost

 PSIHOLOGIJA UČENJA Opis/sadržaj kolegija Učenje - definicija i temeljni preduvjeti učenja. Odnos učenja PSIHOLOGIJA UČENJA Opis/sadržaj kolegija Učenje - definicija i temeljni preduvjeti učenja. Odnos učenja i maturacije. Kognitivni razvoj i učenje. Teorije učenja (biheviorističke teorije, kognitivne teorije, socijalno-kognitivne teorije, humanističke teorije). Podjele znanja. Zakonitosti usvajanja znanja i vještina. Pojave koje prate učenje (pozitivan i negativan transfer, proaktivna i retroaktivna interferencija). Fiziološka osnova učenja.

 PSIHOLOGIJA ADOLESCENCIJE Opis/sadržaj kolegija Datiranje adolescencije. Adolescencija u kontekstu nekih psiholoških teorija. Adolescencija PSIHOLOGIJA ADOLESCENCIJE Opis/sadržaj kolegija Datiranje adolescencije. Adolescencija u kontekstu nekih psiholoških teorija. Adolescencija u kulturalnom kontekstu. Tjelesni rast i spolno sazrijevanje. Tjelesno samopoimanje. Zdravstveno ponašanje. Razvoj seksualnosti. Obiteljski odnosi u adolescenciji. Razvoj identiteta. Grupno ponašanje, prijateljski i romantični odnosi mladih. Adolescentska kultura i supkultura. Stilovi života mladih. Kognitivni razvoj i obrazovanje u adolescenciji. Rad i radne vrijednosti adolescenata. Mladenačka delikvencija.

UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Predmet i razvoj socijalne psihologije. Socijalna zavisnost i UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Predmet i razvoj socijalne psihologije. Socijalna zavisnost i socijalni utjecaj. Socijalni motivi. Socijalizacija: agensi, procesi i posljedice. Oblici socijalnog utjecaja i socijalnog pritiska. Socijalna facilitacija. Deindividualizacija. Konformizam. Utjecaj manjine. Popuštanje. Poslušnost. Kontinuum interpersonalno-grupno ponašanje. Etička pitanja u socijalno-psihologijskim istraživanjima.

ENGLESKI JEZIK IV Opis/sadržaj kolegija Student stječe znanja i vještine komuniciranja na engleskom jeziku ENGLESKI JEZIK IV Opis/sadržaj kolegija Student stječe znanja i vještine komuniciranja na engleskom jeziku potrebne za polaganje “Cambridge Advanced Level Exam” ili Cambridge Proficiency Level Exam. Naglasak je na četiri osnovne vještine usvajanja jezika: čitanju, pisanju, slušanju i govoru.

 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Povijest evolucijskog mišljenja, osnovni mehanizmi evolucije putem prirodne selekcije. EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Povijest evolucijskog mišljenja, osnovni mehanizmi evolucije putem prirodne selekcije. Teorije u evolucijskoj biologiji. Evolucija modernog homo sapiensa. Evolucionizam u psihologiji. Evolucijska kognitivna psihologija. Izbor spolnog partnera i konflikt među spolovima. Evolucijske osnove osobina ličnosti. Evolucijski pristupi kulturi. Kritike evolucijske psihologije.

 PSIHOLOGIJA OBITELJI I RODITELJSTVA Opis/sadržaj kolegija Povijesni razvoj obitelji kao ljudske zajednice. Struktura PSIHOLOGIJA OBITELJI I RODITELJSTVA Opis/sadržaj kolegija Povijesni razvoj obitelji kao ljudske zajednice. Struktura obitelji. Obiteljske uloge i položaji. Obitelj kao mala grupa. Višestruke obiteljske interakcije. Dinamika interakcija u obitelji tijekom njezina trajanja. Socijalizacijska uloga obitelji. Motivacija za roditeljstvo. Vrijednosti i cijena roditeljstva. Roditeljski ciljevi i ponašanja. Roditeljski stilovi upravljanja djecom. Bračni odnosi i roditeljstvo. Konflikti roditeljske i radne uloge. Kulturne varijacije obiteljskih odnosa i roditeljstva.

 PSIHOLOGIJSKI PRAKTIKUM I Opis/sadržaj kolegija Vođeno jednosemestralno istraživanje u kojem student odabire temu PSIHOLOGIJSKI PRAKTIKUM I Opis/sadržaj kolegija Vođeno jednosemestralno istraživanje u kojem student odabire temu Kompleksniji eksperimentalni nacrti Multivarijatne analize podataka Strukturiranje znanstvenih izvještaja i prezentacija

 NEEKSPERIMENTALNE METODE U PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija Sistematsko opažanje (opažanje u prirodnim uvjetima, opažanje NEEKSPERIMENTALNE METODE U PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija Sistematsko opažanje (opažanje u prirodnim uvjetima, opažanje s intervencijom) Kliničko-diferencijalno opažanje Introspektivne tehnike: ankete, upitnici, projektivni testovi, skale procjena, interwiev

 MIŠLJENJE I JEZIK Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se tzv. visoka kognicija MIŠLJENJE I JEZIK Opis/sadržaj kolegija Kroz ovaj kolegij proučavaju se tzv. visoka kognicija koja je uključena u procese mišljenja. Područja koja su u to uključena jesu reprezentacija znanja, jezik, rješavanje problema, rasuđivanje, zaključivanje te svijest. Proučavaju se i posebne paradigme i metodologija potrebna za razumijevanje istraživanja u opisanom području. Kroz seminare, studenti obrađuju recentne radove iz područja, s naglaskom na metodologiju.

 PSIHOLOGIJA EMOCIJA I MOTIVACIJE Opis/sadržaj kolegija Definicije emocija i vrste objašnjenja u psihologiji PSIHOLOGIJA EMOCIJA I MOTIVACIJE Opis/sadržaj kolegija Definicije emocija i vrste objašnjenja u psihologiji emocija. Emocije i ostali afektivni procesi. Metode istraživanja emocija. Mjerenje emocija. Fiziologija i biokemija emocija. Raspoloženje i kognitivni procesi. Raspoloženje i socijalno ponašanje. Raspoloženje i osobine ličnosti. Temperament. Definicije motivacije i povijesni razvoj psihologije motivacije. Teorije motivacije. Instinktivistička objašnjenja ljudskog ponašanja. Kognitivistička objašnjenja ljudskog ponašanja. Mjerenje motivacije. Primarni, homeostatski motivi. Socijalizacija primarnih motiva i socijalni motivi. Afilijativni motiv. Motiv za postignućem i motiv za moći. Motivi izbjegavanja. Vrste konflikta i njihovo rješavanje. Frustracija, uzroci frustracije i reagiranje na frustraciju. Suvremeni motivacijski konstrukti. Emocije i motivacija.

 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI Opis/sadržaj kolegija Teorijska shvaćanja razvoja u odrasloj dobi. Modeli RAZVOJNA PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI Opis/sadržaj kolegija Teorijska shvaćanja razvoja u odrasloj dobi. Modeli razvoja. Metodologija istraživanja razvojnih promjena. Biološke i sociokulturalne prinude u razvoju odraslih. Uloge selektivnosti i kompenzacije u optimizaciji razvoja. Životni ciljevi kao organizatori razvoja. Mehanizmi i strategije samoregulacije: osobna kontrola razvoja; socijalno i temporalno uspoređivanje. Razvoj različitih aspekata ponašanja u mlađoj odrasloj dobi. Srednja dob: promjene u tjelesnom i socijalnom funkcioniranju. Stabilnost i promjene u kognitivnom području i u području ličnosti. Razvoj generativnosti.

 SOCIJALNA KOGNICIJA Opis/sadržaj kolegija Temeljni koncepti i pristupi u proučavanju socijalne kognicije. Enkodiranje SOCIJALNA KOGNICIJA Opis/sadržaj kolegija Temeljni koncepti i pristupi u proučavanju socijalne kognicije. Enkodiranje i dosjećanje socijalnih informacija. Socijalno prosuđivanje. Atribucijski procesi i načela. Modeli dualnog procesiranja socijalnih informacija. Pojam o sebi kao socijalnom objektu i agensu. Samoevaluacija: Procesi samopercepcije. Stvaranje i mijenjanje dojmova o drugima. Točnost opažanja drugih. Socijalno znanje: Fundamentalna vjerovanja o svijetu. Socijalne reprezentacije. Scenariji. Kolektivna uvjerenja i objašnjenja socijalnih pojava.

 PSIHOLOGIJSKI ASPEKTI INTERNETA Opis/sadržaj kolegija Psihologijski kontekst Interneta. Online ličnost i anonimnost. Oblikovanje PSIHOLOGIJSKI ASPEKTI INTERNETA Opis/sadržaj kolegija Psihologijski kontekst Interneta. Online ličnost i anonimnost. Oblikovanje dojmova na mreži i samoopisi. Spolne i dobne karakteristike korisnika. Interpersonalni odnosi. Igranje uloga na internetu. Virtualne radne grupe i grupni odnosi. Agresivno ponašanje i Internet. Zaljubljivanje i ljubav na Internetu. Psihologijski aspekti Internet pornografije. Internet kao sredstvo trošenja vremena. Pomaganje i uloga Interneta. Kratka povijest web istraživanja. Online testovi i upitnici. Istraživački programi i prikupljanje podataka. Valjanost web istraživanja. Tražilice i baze podataka.

 PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA Opis/sadržaj kolegija Opća načela i funkcije komuniciranja. Sredstva i oblici komunikacije. PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA Opis/sadržaj kolegija Opća načela i funkcije komuniciranja. Sredstva i oblici komunikacije. Jezična funkcija i struktura. Koordiniranje konverzacije. Socijalna moć i stil govora. Jezična konvergencija i divergencija. Latentne poruke. Neverbalni kodovi. Neverbalna senzitivnost i ekspresivnost. Socijalne norme o neverbalnom ponašanju i njihova transmisija. Socijalni i psihološki kontekst komuniciranja. Komunikacijska kompetentnost.

 PSIHOLOGIJA STARENJA Opis/sadržaj kolegija Starost i starenje. Starost u različitim kulturama. Značajke starih PSIHOLOGIJA STARENJA Opis/sadržaj kolegija Starost i starenje. Starost u različitim kulturama. Značajke starih i vrlo starih osoba. Biološke i socijalno-psihološke teorije starenja. Modeli starenja. Multidisciplinarnost istraživanja starenja. Longitudinalne studije starenja. Biološko starenje. Starenje mozga, osjetilnih i motoričkih sustava. Opadanje složenijih kognitivnih funkcija. Promjene emocija i motivacije ponašanja u starosti. Starenje i tjelesne bolesti. Mentalni poremećaji u starijoj dobi. Razvoj spiritualnosti i mudrosti. Integritet u starijoj dobi. Umiranje i smrt.

 STAVOVI Opis/sadržaj kolegija Određenje pojma stav. Struktura i funkcije stava. Direktni i indirektni STAVOVI Opis/sadržaj kolegija Određenje pojma stav. Struktura i funkcije stava. Direktni i indirektni postupci mjerenja stavova. Stav kao prediktor ponašanja. Formiranje i mijenjanje stavova: klasično i operantno uvjetovanje, socijalno učenje; procesi samopercepcije. Teorije konzistencije: Alternativni modeli disonance. Teorija samopotvrđivanja. Persuazija: edukacija vs. propaganda. Komunikacijski model persuazije: karakteristike poruke, izvora, primatelja i kanala komunikacije. Modeli dualnog procesiranja. Otpornost na persuaziju: učinak inokulacije; psihološka reaktivnost.

 UVOD U PSIHOLOGIJU LIČNOSTI Opis/sadržaj kolegija Definicije i deskripcije ličnosti. Izvori podataka za UVOD U PSIHOLOGIJU LIČNOSTI Opis/sadržaj kolegija Definicije i deskripcije ličnosti. Izvori podataka za proučavanje ličnosti. Metode proučavanja ličnosti. Tipovi, osobine i organizacija osobina. Dispozicijska objašnjenja – crte ličnosti. Pojedinci i razlike između njih. Determinante ličnosti - nasljeđe i okolina. Biološki pristupi. Biheviorizam i fenomenologija. Psihoanaliza: Teorija i terapija. Ego psihologija. Teorije socijalnog učenja. Humanistička psihologija. Faktorske teorije ličnosti. Big five teorije ličnosti.

 UVOD U PSIHOLOGIJU INTELIGENCIJE Opis/sadržaj kolegija Povijesni pregled istraživanja inteligencije. Određenje inteligencije. Uloga UVOD U PSIHOLOGIJU INTELIGENCIJE Opis/sadržaj kolegija Povijesni pregled istraživanja inteligencije. Određenje inteligencije. Uloga nasljeđa i okoline u razvoju inteligencije. Metode mjerenja inteligencije. Modeli inteligencije. Inteligencija i dob. Inteligencija i ličnost. Spolne, etničke i rasne razlike u inteligenciji.

 UVOD U INDUSTRIJSKU I ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija - Definicije i vrste rada UVOD U INDUSTRIJSKU I ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija - Definicije i vrste rada - Radno vrijeme i smjenski rad - Osnove mjerenja radnih opterećenja - Prilagodba čovjeka radu - Prilagodba rada čovjeku - Organzacijska klima i organizacijska kultura

 UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU Opis / sadržaj kolegija: Povijesni razvoj i osnovni pristupi UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU Opis / sadržaj kolegija: Povijesni razvoj i osnovni pristupi u kliničkoj psihologiji. Deskripcija i klasifikacija neprilagođenog i aberantnog doživljavanja i ponašanja (psihodijagnostika). Primjena psihologijskog savjetovanja i različitih psihoterapijskih tehnika (psihoterapija i savjetovanje). Istraživanja, prevencija i edukacija u kliničkoj psihologiji.

 UVOD U EDUKACIJSKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Što je to psihologija obrazovanja i koje UVOD U EDUKACIJSKU PSIHOLOGIJU Opis/sadržaj kolegija Što je to psihologija obrazovanja i koje su njene metode istraživanja (deskriptivne, korelacijske, eksperimentalne). Individualne razlike u sposobnostima i učenje. Motivacija i učenje (teorije motivacije i njihova primjena u edukacijskoj psihologiji). Učenje i ličnost (samopoimanje, emocije interesi, stavovi). Racionalizacija procesa učenja (metode učenja, načela racionalne organizacije učenja). Kognitivni stilovi, strategije učenja. Samoregulirano učenje. Školsko ocjenjivanje (evaluacija postignuća u učenju i strukturiranje povratne informacije).

KROSKULTURALNA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Predmet i razvoj kroskulturalne psihologije. Određenja pojma kulture. Kulturalne specifičnosti KROSKULTURALNA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Predmet i razvoj kroskulturalne psihologije. Određenja pojma kulture. Kulturalne specifičnosti i univerzalije. Osnovne dimenzije kulturalnih varijacija; kulturalne vrijednosti i norme. Kulturalne dimenzije i individualne vrijednosne orijentacije. Utjecaj kulture na neke bazične psihološke procese (percepcija, emocije, kognicija, …) i na poimanje sebe i drugih. Kultura i interpersonalni odnosi. Kultura i socijalizacija. Komunikacija u međukulturalnom kontekstu. Kulturalne varijacije u unutargrupnom i međugrupnom ponašanju. Kulturalna adaptacija i akulturacija. Međukulturalni odnosi. Multikulturalnost.

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA Opis/sadržaj kolegija Razvoj pojma ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA Opis/sadržaj kolegija Razvoj pojma "javno mnijenje": rane koncepcije javnosti, mnijenja i javnog mnijenja; Suvremeni modeli javnog mnijenja: određenja "javnosti", "mnijenja" i "javnog mnijenja"; Socijalno-psihološka osnova javnog mnijenja; priroda, struktura i dinamika javnog mnijenja; relacije sa stavovima i drugim relevantnim konstruktima Empirijska istraživanja javnog mnijenja: razvoj; ciljevi, problemi i postupci ispitivanja; upotrebljivost rezultata ispitivanja javnog mnijenja.

SOCIJALNA PATOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Nastanak i razvoj socijalne patologije. Teorijski pristupi socijalne patologije. Predmet SOCIJALNA PATOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Nastanak i razvoj socijalne patologije. Teorijski pristupi socijalne patologije. Predmet socijalne patologije. Metode socijalne patologije. Fenomenologija socijalne patologije. Socijalnopatološke pojave (kriminalitet, samoubojstvo, alkoholizam, narkomanija, prostitucija, kocka, skitnja, prosjačenje) sa naglaskom na njihovu simptomatologiju. epidemiologiju, etiologiju, patogenezu, posljedice, dijagnozu, terapiju, prevenciju i prognozu.

PSIHOMETRIJA Opis/sadržaj kolegija -Konstrukcija mjernih instrumenata -Teorije pouzdanosti -Kriterijska valjanost (Multipla regresija) -Konstruktna valjanost PSIHOMETRIJA Opis/sadržaj kolegija -Konstrukcija mjernih instrumenata -Teorije pouzdanosti -Kriterijska valjanost (Multipla regresija) -Konstruktna valjanost (Uvod u faktorsku analiza) -Dijagnostička valjanost (Analiza psiholoških profila)

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI Opis/sadržaj kolegija Razvoj ličnosti i teorije o razvoju ličnosti. Razvoj ličnosti tijekom PSIHOLOGIJA LIČNOSTI Opis/sadržaj kolegija Razvoj ličnosti i teorije o razvoju ličnosti. Razvoj ličnosti tijekom životnog vijeka. Razvojna regulacija u odraslo doba. Bihevioralna genetika. Psihobiografski pristupi. Kontekst ličnosti – situacije, uvjeti. Međukulturalna istraživanja ličnosti. Spolni i interpersonalni odnosi. Socijalni kontekst. Identitet, samopoimanje i razvoj. Osobni projekti, životni ciljevi i razvoj ličnosti. Zadovoljstvo životom i ličnost. Ličnost i zdravlje. Poremećaji ličnosti.

INTELIGENCIJA – TEORIJE I MJERENJA Opis/sadržaj kolegija Novi pristupi mjerenju i definiranju inteligencije. Vrste INTELIGENCIJA – TEORIJE I MJERENJA Opis/sadržaj kolegija Novi pristupi mjerenju i definiranju inteligencije. Vrste testova inteligencije. Konstrukcija i upotreba testova inteligencije. Interpretacija rezultata na testu inteligencije. Dinamičko testiranje inteligencije. Utjecaj vježbe na rezultate u testovima inteligencije. Kritike psihometrijskih i laboratorijskih pristupa inteligenciji. Utjecaj rasne, kulturalne i socioklasne pripadnosti na rezultate u testovima inteligencije (culture-free testovi). Prediktivnost rezultata na testovima inteligencije. Važnost kvalitetnog treninga za procjenu kognitivnih sposobnosti (problemi i prijedlozi).

FIZIOLOGIJA RADA I ERGONOMIJA Opis/sadržaj kolegija - Klasifikacija rada (mentalni i tjelesni rad) - FIZIOLOGIJA RADA I ERGONOMIJA Opis/sadržaj kolegija - Klasifikacija rada (mentalni i tjelesni rad) - Psihofiziološki aspekti rada - Metode i tehnike za evaluaciju rada - Umor, organizacija radnog vremena i smjenski rad - Osnovni ergonomski principi organizacije i oblikovanja radnog mjesta, alata i strojeva - Fizikalna radna okolina (psihofiziološki aspekti, ergonomski principi zaštite i prevencije)

KLINIČKA PSIHOLOGIJA Opis / sadržaj kolegija: Osnovni teorijski modeli u kliničkoj psihologiji: psihodinamski, bihavioralni, KLINIČKA PSIHOLOGIJA Opis / sadržaj kolegija: Osnovni teorijski modeli u kliničkoj psihologiji: psihodinamski, bihavioralni, fenomenološki, interpersonalni, integrativni model. Pripadajuće psihoterapijske intervencije (definicija i evaluacija različitih terapijskih pristupa: psihodinamskog, bihevioralnog, klijentom usmjerene terapije, geštalt terapije i dr. ; psihofarmakoterapija).

POJEDINAC I SOCIJALNE INTERAKCIJE Opis/sadržaj kolegija Određenje pojma socijalne interakcije. Načela recipročnosti i selektivnosti. POJEDINAC I SOCIJALNE INTERAKCIJE Opis/sadržaj kolegija Određenje pojma socijalne interakcije. Načela recipročnosti i selektivnosti. Motivi i posljedice udruživanja i vezivanja s drugima. Socijalna potpora. Usamljenost i izolacija. Privrženost i stilovi vezivanja. Razvoj prisnih veza. Predanost vezi. Tipovi veza. Komunikacija i samootkrivanje u različitim tipovima veza. Sukobi i prekid. Strategije rješavanja sukoba. Ljubomora. Agresivno ponašanje. Prosocijalno ponašanje i altruizam.

PSIHOLOGIJSKI PRAKTIKUM II Opis/sadržaj kolegija Mentorski vođeno istraživanje u kojem student odabire temu iz PSIHOLOGIJSKI PRAKTIKUM II Opis/sadržaj kolegija Mentorski vođeno istraživanje u kojem student odabire temu iz bilo kojeg područja (istraživanje može poslužiti kao metodološka priprema za diplomsku radnju) Kompleksniji eksperimentalni, kvazieksperimentalni i neeksperimentalni nacrti Multivarijatne analize podataka Strukturiranje znanstvenih izvještaja i prezentacija

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Kognitivne teorije motivacije za učenje (ciljevi, očekivanja, atribucije). Uloga emocija EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Kognitivne teorije motivacije za učenje (ciljevi, očekivanja, atribucije). Uloga emocija u procesu učenja. Kognitivni stilovi, stilovi učenja i strategije učenja. Metakognicija i samoregulirano učenje. Grupni procesi u razredu. Faktori, stvaranje i održavanje produktivne razredne klime. Suradničko učenje vs. kompeticija. Iskustveno učenje. Cjeloživotno obrazovanje. Kulturalne razlike u učenju. Spolni stereotipi u obrazovanju. Konstruktivistički pristup učenju. Interakcija nastavnik-učenik. Strukturiranje motivirajuće povratne informacije.

KLINIČKA PROCJENA Opis / sadržaj kolegija: Klinička procjena predstavlja specifično područje kliničke psihologije u KLINIČKA PROCJENA Opis / sadržaj kolegija: Klinička procjena predstavlja specifično područje kliničke psihologije u okviru kojeg se obrađuju pojedine faze i metode psihodijagnostike: klinički intervju, testovi inteligencije, testovi ličnosti, projektivni testovi, obrada i interpretacija rezultata, pisanje psihologijskog nalaza i mišljenja i dr.

PSIHOPATOLOGIJA Opis / sadržaj kolegija: Programski sadržaji u ovom kolegiju obuhvaćaju osnovne metode dijagnostičke PSIHOPATOLOGIJA Opis / sadržaj kolegija: Programski sadržaji u ovom kolegiju obuhvaćaju osnovne metode dijagnostičke klasifikacije različitih duševnih poremećaja, prikaz poremećaja pojedinih psihičkih funkcija, poremećaje svijesti, pažnje i percepcije, pamćenja, mišljenja, govora, afekata, nagona i voljne aktivnosti. Studenti se upoznaju s etiologijom i terapijom različitih psihopatoloških entiteta kroz predavanja i vježbe koje se organiziraju na bolničkom psihijatrijskom odjelu.

PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija: Sposobnosti, vještine, znanja i osobine ličnosti, Profesionalna PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija: Sposobnosti, vještine, znanja i osobine ličnosti, Profesionalna orijentacija i selekcija: strategije donošenja selekcijskih odluka i evaluacija selekcijskog postupka, Analiza radnog mjesta, Procjena radne uspješnosti: metode i izvori pogrešaka, Profesionalno obrazovanje i usavršavanje, Sigurnost na radu, nesreće i prevencija nesreća, Motivacija za rad: teorije motivacije, motivacijski aspekti, oblikovanja, rada i nagrađivanje, Rukovođenje: teoretski pristup ispitivanju rukovođenja, stilovi, rukovođenja, Struktura i razvoj radne organizacije i radne grupe: teorije razvoja i strukture organizacije i organizacijska kultura, Međuljudski odnosi u grupi i grupna dinamika unutar radne organizacije

 PSIHOLOGIJA GRUPA I MEĐUGRUPNIH ODNOSA Opis/sadržaj kolegija Grupna pripadnost i identifikacija s grupom. PSIHOLOGIJA GRUPA I MEĐUGRUPNIH ODNOSA Opis/sadržaj kolegija Grupna pripadnost i identifikacija s grupom. Odnosi međuzavisnosti. Razvoj i funkcije grupnih normi. Grupna kohezija. Diferencija uloga i statusa. Posljedice preuzimanja uloge. Vodstvo. Komunikacijska struktura grupe. Efikasnost pojedinca i grupe: Socijalna facilitacija i inhibicija. Socijalno besposličarenje. Socijalna kompenzacija. Grupno donošenje odluka. Socijalna identifikacija i međugrupna diskriminacija. Ublažavanje i otklanjanje sukoba među grupama.

PSIHOLOGIJA LJUDSKE SEKSUALNOSTI I i II Opis/sadržaj kolegija Perspektive o seksualnosti: povijesna teorijska kroskulturalnaistraživanja, PSIHOLOGIJA LJUDSKE SEKSUALNOSTI I i II Opis/sadržaj kolegija Perspektive o seksualnosti: povijesna teorijska kroskulturalnaistraživanja, Anatomija i fiziologija ženskog reproduktivnog sustava, Menstruacija i menopauza, Anatomija i fiziologija muškog reproduktivnog sustava, Začeće, trudnoća i porod, Kontracepcija i abortus, Fiziologija i tehnike seksualnog uzbuđenja, Seksualnost tijekom životnog vijeka djetinjstvo adolescencija odrasla dob, Privlačnost, intimnost i ljubav – evolucijska perspektiva, Komunikacija i seksualnost, Spolne uloge, ženska i muška seksualnost, Seksualno ponašanje: orijentacije varijacije, Seksualno napastovanje, Seks na prodaju, Seksualni poremećaji i tretmani, Spolno prenosive bolesti, Etika, religija i seksualnost

 PRIVRŽENOST KROZ ŽIVOTNI VIJEK Opis/sadržaj kolegija Rana povijest teorije privrženosti , Bowlbyeva koncepcija PRIVRŽENOST KROZ ŽIVOTNI VIJEK Opis/sadržaj kolegija Rana povijest teorije privrženosti , Bowlbyeva koncepcija privrženosti Osnovne postavke i pojmovi teorije privrženosti: definicije, biološka funkcija, hijerarhija privrženosti, reprezentacijski modeli, razvojne promjene Privrženost u dojenačkoj dobi i djetinjstvu: istraživačke metode, faze u razvoju privrženosti u dojenačkoj dobi, najpoznatije studije (Baltimore, Minneapolis, Bielefeld, Bloomington, Pennsylvania, i dr. ), posrednici i korelati u razvoju privrženosti, kulturalne varijacije u privrženim odnosima Privrženost u adolescenciji i odrasloj dobi, problemi mjerenja privrženosti u odrasloj dobi Stabilnost privrženosti tijekom životnog vijeka

FORENZIČNA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Forenzička psihologija svoja područja kompetencije nalazi u kaznenom, parničnom i FORENZIČNA PSIHOLOGIJA Opis/sadržaj kolegija Forenzička psihologija svoja područja kompetencije nalazi u kaznenom, parničnom i obiteljskom pravu, i to prije svega u područjima u kojima se zahtijeva procjena osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti, duševne razvijenosti, utvrđivanje stupnja zaostajanja u razvoju, procjena sekundarnih oštećenja ličnosti i inteligencije, stupnja demencije i stupnja oštećenja pojedinih sposobnosti. Studentima će se prezentirati sadržaji iz tih područja.

 PSIHONEUROIMULOGIJA Opis/sadržaj kolegija Komponente i funkcije imunološkog sustava. Interakcija somatskog živčanog, endokrinog i PSIHONEUROIMULOGIJA Opis/sadržaj kolegija Komponente i funkcije imunološkog sustava. Interakcija somatskog živčanog, endokrinog i imunološkog sustava. Efekti stresa na imunološki sustav i zdravlje. Reduciranje stresa i promjene u nekim aspektima funkcioniranja imunološkog sustava.

NEUROTRANSMITERSKI SUSTAVI Opis/sadržaj kolegija Neurotransmiterski sustavi i njihove funkcije: noradrenergični sustav, dopaminergični sustav, serotoninergični NEUROTRANSMITERSKI SUSTAVI Opis/sadržaj kolegija Neurotransmiterski sustavi i njihove funkcije: noradrenergični sustav, dopaminergični sustav, serotoninergični sustav, kolinergični sustav, peptidergični sustav. Poremećaji funkcija neurotransmiterskih sustava

PSIHOLINGVISTIKA Opis/sadržaj kolegija Određenje, predmet i zadatak psiholingvistike. Teorije o razvoju jezika. Struktura i PSIHOLINGVISTIKA Opis/sadržaj kolegija Određenje, predmet i zadatak psiholingvistike. Teorije o razvoju jezika. Struktura i funkcije jezika. Percepcija govora. Riječi i značenje. Procesiranje rečenica. Jezička produkcija. Usvajanje jezika. Upotreba jezika. Čitanje i jezik. Mišljenje i jezik. Pamćenje i jezik. Bilingvizam. Oštećenja i smetnje govora.

 PSIHOLOGIJA KREATIVNOSTI Opis/sadržaj kolegija Definicije kreativnosti. Pristupi istraživanju kreativnosti. Teorije kreativnosti. Mjerenje kreativnosti. PSIHOLOGIJA KREATIVNOSTI Opis/sadržaj kolegija Definicije kreativnosti. Pristupi istraživanju kreativnosti. Teorije kreativnosti. Mjerenje kreativnosti. Odnos kreativnosti i inteligencije. Kreativnost i znanje. Motivacija i kreativnost (intrinzična vs. ekstrinzična motivacija). Osobine kreativne ličnosti. Razvoj kreativnosti. Promjene u kreativnosti s dobi. Biološke osnove kreativnosti. Psihopatologija i kreativnost. Tehnike za povećanje kreativne produkcije.

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA STARENJA Opis/sadržaj kolegija Predmet socijalne psihologije starenja. Razvoj socijalne kognicije u odrasloj SOCIJALNA PSIHOLOGIJA STARENJA Opis/sadržaj kolegija Predmet socijalne psihologije starenja. Razvoj socijalne kognicije u odrasloj i starijoj dobi. Socijalna selektivnost. Promjene interakcija i socijalnih uloga. Promjene samopoimanja i mišljenja o drugim ljudima. Prosuđivanja o društvenim i osobnim vrijednostima. Stereotipije o odrasloj i starijoj dobi. Promjene u religioznosti i spiritualnosti. Starenje i političko prosuđivanje.

PSIHOLOGIJA SOCIJALNE PRAVDE Opis/sadržaj kolegija Pravda i pravednost u sustavu terminalnih i instrumentalnih vrijednosti. PSIHOLOGIJA SOCIJALNE PRAVDE Opis/sadržaj kolegija Pravda i pravednost u sustavu terminalnih i instrumentalnih vrijednosti. Motiv pravednosti i slika pravednog svijeta. Pravednost kao načelo organizacije socijalnih odnosa. Struktura doživljaja nepravde. Reakcije na nepravdu. Načela pravednosti. Distributivna pravda. Proceduralna pravda. Retributivna pravda. Interakcijska pravednost. Razvoj poimanja pravednosti. Pravda u interpersonalnom, unutargrupnom, međugrupnom i organizacijskom kontekstu.

 IZABRANA POGLAVLJA IZ MULTIVARIJATNIH ANALIZA Opis/sadržaj kolegija -Multivarijatna analiza varijance i kovarijance, -Multivarijatna IZABRANA POGLAVLJA IZ MULTIVARIJATNIH ANALIZA Opis/sadržaj kolegija -Multivarijatna analiza varijance i kovarijance, -Multivarijatna analiza frekvencija -Path analiza -Multidimenzionalno skaliranje -LISREL (strukturalno modeliranje- uvod) -Multivarijatna analiza profila

 METODE I TEHNIKE ANALIZE DIJADNIH ODNOSA Opis/sadržaj kolegija Individualni vs. dijadni nivo analize METODE I TEHNIKE ANALIZE DIJADNIH ODNOSA Opis/sadržaj kolegija Individualni vs. dijadni nivo analize dijadnih odnosa. Standardni dijadni nacrti. Ne/mogućnost razlikovanja članova dijade. Procjenjivanje efekata međuzavisnosti članova dijade. Efekti međuzavisnosti na testiranje značajnosti. Izvori varijance među [ II-21 a ] dijadama i unutar dijade. Standardni dijadni indeksi. Uobičajene For pogreške u dijadnim analizama. Specifična pitanja u dijadnoj analizi (asimilacija; konsenzus; slaganje ja-druga osoba; točnost; pretpostavljena točnost; sličnost; pretpostavljena sličnost; recipročnost). Primjene dijadne analize u različitim tipovima veza.

UVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU I KOGNITIVNO MODELIRANJE Opis/sadržaj kolegija Ovaj kolegij podijeljen je u UVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU I KOGNITIVNO MODELIRANJE Opis/sadržaj kolegija Ovaj kolegij podijeljen je u dvije veće cjeline: umjetnu inteligenciju, te njenu nešto užu primjenu u kognitivnoj znanosti koju nazivamo kognitivno modeliranje. Ovaj kolegij predstavlja izbor odabranih poglavlja najprikladnijih za jednosemestralno proučavanje načina funkcioniranja umjetnih inteligentnih sustava i kognitivnih modela.

 EKSPERIMENTALNE PARADIGME U KOGNITIVNOJ PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija U ovom kolegiju studenti se bave EKSPERIMENTALNE PARADIGME U KOGNITIVNOJ PSIHOLOGIJI Opis/sadržaj kolegija U ovom kolegiju studenti se bave naprednijom kognitivnom psihologijom na način da se prema vlastitim afinitetima, i uz sugestije nastavnika izabiru uže teme i problemi iz kognitivne psihologije koje se samostalno obrađuju kroz iščitavanje recentne literature i vlastite seminarske radove, te uz provođenje demonstracijskih vježbi za proučavanje pripadne metodologije. Uža područja kognitivne psihologije koja mogu biti obuhvaćena jesu percepcija, pažnja, pamćenje, formiranje pojmova, organizacija znanja, jezik, govor, čitanje, rasuđivanje, rješavanje problema, donošenje odluka i svijest.

 IZABRANA POGLAVLJA IZ PSIHOMETRIJE Opis/sadržaj kolegija -Opći linearni modeli -Faktorska analiza -Diskriminativna analiza IZABRANA POGLAVLJA IZ PSIHOMETRIJE Opis/sadržaj kolegija -Opći linearni modeli -Faktorska analiza -Diskriminativna analiza -Kanonička analiza -Cluster analiza -Logistička regresija -Meta analiza -Teorija odgovora na zadatke

 ETIKA U PSIHOLOGIJSKIM ISTRAŽIVANJIMA Opis/sadržaj kolegija Etika u suvremenoj znanosti. Opća etička načela ETIKA U PSIHOLOGIJSKIM ISTRAŽIVANJIMA Opis/sadržaj kolegija Etika u suvremenoj znanosti. Opća etička načela u istraživanjima i radu s ljudima. Etički standardi istraživanja u psihologiji. Etičke dileme u specifičnom radnom okruženju. Konflikti profesionalne i drugih uloga, posebice u manjim zajednicama. Etika psihologijskih istraživanja u svijetlu komercijalne eksploatacije. Etičke dileme u kontekstu političkih i pravnih potreba društva. Sposobnosti, odgovornost i tolerancija na dvosmislenosti u funkciji nalaženja različitih rješenja konflikata u profesionalnoj ulozi.

 5. GODINA STUDIJA Student u devetom i desetom semestru uz obavezne kolegije upisuje 5. GODINA STUDIJA Student u devetom i desetom semestru uz obavezne kolegije upisuje jedan od ponuđenih izbornih modula: Razvojno edukacijski modul Klinički modul Modul psihologije rada i ljudskih potencijala

 RAZVOJNO EDUKACIJSKI MODUL IX SEMESTAR Kognitivni razvoj i učenje Emocije i motivacija u RAZVOJNO EDUKACIJSKI MODUL IX SEMESTAR Kognitivni razvoj i učenje Emocije i motivacija u obrazovanju Socijalna psihologija u obrazovanju Stres i suočavanje Metodologija istraživanja razvojnih promjena Primjenjena psiholingvistika Preventivni programi u zajednici X SEMESTAR Razvojna psihopatologija Psihologija osoba s posebnim potrebama Psihologija poučavanja Studenti usvajaju produbljena znanja iz razvojne i edukacijske psihologije, kao i načine njihove logične i smislene primjene u području obrazovanja i školovanja različitih skupina djece, mladih i odraslih. Studenti se osposobljavaju za kreiranje programa prevencije u zajednici i osposobljavaju za komuniciranje s ostalim stručnjacima u području obrazovanja.

 KLINIČKI MODUL IX SEMESTAR Osnove psihoterapije i savjetovanja Praktikum iz psihodijagnostike Zdravstvena psihologija KLINIČKI MODUL IX SEMESTAR Osnove psihoterapije i savjetovanja Praktikum iz psihodijagnostike Zdravstvena psihologija Stres i suočavanje Suvremene metode istraživanja u kliničkoj psihologiji Forenzična klinička psihologija Preventivni programi u zajednici X SEMESTAR Psihologija osoba s posebnim potrebama Razvojna psihopatologija Klinička neuropsihologija Programski sadržaji u okviru kolegija iz kliničkog modula usmjereni su na razvoj specifičnih znanja i vještina potrebnih za samostalni rad kliničkog psihologa. Nakon što je student u trećoj i četvrtoj godini naučio koji se sve psihološki problemi i teškoće mogu dogoditi tijekom života svake osobe, na petoj godini studija u okviru kliničkog modula, uči prepoznati o čemu se radi (znanja i vještine psihodijagnostike) i kako pojedincu pomoći (znanja i vještine kliničke intervencije).

 MODUL PSIHOLOGIJE RADA I LJUDSKIH POTENCIJALA IX SEMESTAR Motivacija i zadovoljstvo poslom Marketing MODUL PSIHOLOGIJE RADA I LJUDSKIH POTENCIJALA IX SEMESTAR Motivacija i zadovoljstvo poslom Marketing i istraživanje tržišta Stres u radu Biološki ritmovi i rad u smjenama Profesionalna orijentacija i selekcija Metode evaluacija rada X SEMESTAR Upravljanje ljudskim potencijalima Management u radnoj organizaciji Analize vremenskih serija Student stječe znanja i vještine iz psihologije rada, organizacije rada, marketinga i upravljanja ljudskim potencijalima. S obzirom na zastupljenost teorijskih sadržaja, vježbi, seminara i praktičnog rada kandidati su pripremljeni za rad u industriji, društvenim organizacijama, savjetovalištima, znanstvenim institucijama i slično.