Скачать презентацию Оцінювання з використанням тестових технологій Колесникова Лідія Василівна Скачать презентацию Оцінювання з використанням тестових технологій Колесникова Лідія Василівна

860082f0051ab537853d31696cab8f70.ppt

  • Количество слайдов: 32

Оцінювання з використанням тестових технологій Колесникова Лідія Василівна, старший викладач кафедри методики природничоматематичної освіти Оцінювання з використанням тестових технологій Колесникова Лідія Василівна, старший викладач кафедри методики природничоматематичної освіти КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

“Вимірювання - права рука навчання. Без вимірювання не може бути оцінювання. Без оцінювання не “Вимірювання - права рука навчання. Без вимірювання не може бути оцінювання. Без оцінювання не може виникнути зворотний зв’язок з навчанням. Без зворотнього зв’язку не має інформації про досягнуті результати. Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання”. 1973, Парнелл

Дидактична модель Мета діагностування Дидактичний процес: засоби, методи, форми Зміст навчання, рівні засвоєння знань Дидактична модель Мета діагностування Дидактичний процес: засоби, методи, форми Зміст навчання, рівні засвоєння знань Результат оцінювання Результат навчання Об’єкт оцінювання Мета вимірювання та оцінювання

Результати навчання Успішність – ступінь досягнення навчальної мети особою, яка навчається. Компетентність – здатність Результати навчання Успішність – ступінь досягнення навчальної мети особою, яка навчається. Компетентність – здатність особи задовольняти особисті й суспільні вимоги та здійснювати певну діяльність.

При оцінюванні враховуємо: 1 Характеристики відповіді учня: цілісність, повнота, обґрунтованість, правильність. 2 Якість знань: При оцінюванні враховуємо: 1 Характеристики відповіді учня: цілісність, повнота, обґрунтованість, правильність. 2 Якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність. 3 Ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок.

При оцінюванні враховуємо: 4 5 6 Рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, При оцінюванні враховуємо: 4 5 6 Рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; Досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формувати гіпотези); Самостійність оцінних суджень (вміння самостійно обирати методи, складати алгоритми, висловлювати власну думку).

Тестові технології Тестування допомагає: Здійснити контроль навчального процесу на кожному занятті. - Автоматизувати навчальний Тестові технології Тестування допомагає: Здійснити контроль навчального процесу на кожному занятті. - Автоматизувати навчальний процес за індивідуальними програмами на основі використання ІКТ. - Здійснити індивідуальний підхід до кожного учня тощо. - Зекономити час за рахунок ущільненого опитування учнів. -

Тестові технології Тест (від англ. test – випробування) Загальне визначення терміну Тестові технології Тест (від англ. test – випробування) Загальне визначення терміну "тест", має два тлумачення: спеціальні стандартні завдання для визначення розумового розвитку здібностей та спеціальних знань і навичок людини; короткий перелік питань для соціологічного дослідження ("Словник іншомовних слів")

Сфери застосування тестування: освіта; професійна підготовка та відбір; психологічне консультування. Сфери застосування тестування: освіта; професійна підготовка та відбір; психологічне консультування.

Тестування (testing) – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту Тестування (testing) – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту

Педагогічний тест це система взаємопов'язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дають змогу оцінювати Педагогічний тест це система взаємопов'язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дають змогу оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інших характеристик особистості

Тест (test) – це система тестових завдань (item), які підібрані за певними правилами для Тест (test) – це система тестових завдань (item), які підібрані за певними правилами для вимірювання (система тестових завдань, які відповідають когнітивним рівням за Блюмом)

Система Блюма Рівень «Знання» - перевіряє базові знання учнів (факти, поняття, формули , процеси Система Блюма Рівень «Знання» - перевіряє базові знання учнів (факти, поняття, формули , процеси тощо). Рівень «Розуміння» - (розуміння смислу вивченого матеріалу). Рівень «Застосування» - (вміння використати вивчений матеріал у типових, нових та творчих ситуаціях). Рівень «Аналізу» - (вміння розчленити ціле на складові елементи). Рівень «Синтезу» - (вміння створити ціле з окремих частин). Рівень «Оцінювання» - (вміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети)

Основні етапи створення тесту - Формування мети оцінювання - Визначення об’єктів оцінювання -Побудова структури Основні етапи створення тесту - Формування мети оцінювання - Визначення об’єктів оцінювання -Побудова структури змісту і формування матриці тесту - Вибір форматів тестових завдань форматів - Формування бази даних тестових завдань із специфікацією - Формування тесту на основі матриці - Проведення тестування -Обробка та аналіз результатів тестування

Матриця тесту з розділу “ Лінійні рівняння з однією змінною” Зміст 1. Лінійні рівняння Матриця тесту з розділу “ Лінійні рівняння з однією змінною” Зміст 1. Лінійні рівняння з однією змінною. 1. 1. Визначення рівняння 1. 2. Визначення коренів рівняння І рівень 1(А) 1(В) 2. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною 2. 1. Рівняння вигляду ax=b 2. 2. Рівняння вигляду ax+b=cx+d 2. 3. Рівняння вигляду (ax+b)(cx+d)=0 2. 4. Дослідження рівнянь з параметром та модулем. ІІ рівень ІІІ рівень Y рівень 1(А) 1(N) 1 1 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. 4. Рівняння як математична модель задачі. ІY рівень 1(А) 20 -25% 1 1 1 50 -60 % 20 -25 %

Принципи створення тестових завдань - Кожне тестове завдання повинно оцінювати досягнення важливої та суттєвої Принципи створення тестових завдань - Кожне тестове завдання повинно оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі. - Кожне тестове завдання повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань. - Умова завдання повинна бути сформульована чітко і по можливості позитивно. - Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове завдання

Принципи створення тестових завдань - Не рекомендується використовувати ні як правильну відповідь, ні як Принципи створення тестових завдань - Не рекомендується використовувати ні як правильну відповідь, ні як дистрактор фрази: “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного”. - Варіанти відповідей повинні бути гомогенними. - Всі дистрактори повинні бути вірогідними. - Необхідно уникати підказок, таких як: üповтор у правильній відповіді слів з умови; üнайдовша або найбільш детальна правильна відповідь; üдистрактори, які виключають один одного.

Критерії Надійність. Означає відносну постійність, стійкість, узгодженість отриманого результату. Валідність. Означає , що тест Критерії Надійність. Означає відносну постійність, стійкість, узгодженість отриманого результату. Валідність. Означає , що тест вимірює (функціональність, змістовність, прогностичність). Об’єктивність (результати вимірів (тестування) повинні бути максимально незалежними від дослідників). Точність визначає мінімальну або систематичну похибку

Визначення академічної успішності За шкалою За національною шкалою тестів 90 -100 % Відмінно За Визначення академічної успішності За шкалою За національною шкалою тестів 90 -100 % Відмінно За шкалою ECST A 75 -89 % Добре BC 60 -74 % Задовільно DE 35 -59 % Незадовільно з можливістю повторного складання FX 1 -34 % Незадовільно з обов'язковим повторним курсом X

Класифікація тестових завдань Тестові завдання Закриті завдання Вибір однієї або декількох правильних відповідей Відкриті Класифікація тестових завдань Тестові завдання Закриті завдання Вибір однієї або декількох правильних відповідей Відкриті завдання Запис короткої або повної відповіді, або треба закінчити речення

 Формати тестових завдань Формат А Формат В (логічні пари) Формат N Формат В Формати тестових завдань Формат А Формат В (логічні пари) Формат N Формат В (послідов ність) Формат D; DA

Продовжить послідовність МОНІТОР, КЛАВІАТУРА, ПРИНТЕР, МИШКА … А. біт; Б. відео; В. сканер; Г. Продовжить послідовність МОНІТОР, КЛАВІАТУРА, ПРИНТЕР, МИШКА … А. біт; Б. відео; В. сканер; Г. програма; Д. Інтернет

Формат N (1 -4 рівні) Виберіть дві правильні відповіді Програма, яка є програмою браузером Формат N (1 -4 рівні) Виберіть дві правильні відповіді Програма, яка є програмою браузером А. Excel Б. Opera В. Rambler Г. Mozila Firefox

Формат N (1 -4 рівні) Які дії можна виконувати за допомогою Інтернету? (Виберіть три Формат N (1 -4 рівні) Які дії можна виконувати за допомогою Інтернету? (Виберіть три правильні відповіді) А. Спілкуватися в середовищі реального часу ; Б. Знімати готівкою кошти з рахунку ; В. Бронювати квітки на транспорт; Г. Надсилати повідомлення електронною поштою;

Формат А (завдання з однією правильною відповіддю) Вкажіть функції операційної системи А. Керує зберіганням Формат А (завдання з однією правильною відповіддю) Вкажіть функції операційної системи А. Керує зберіганням даних ; Б. Шукає віруси; В. Передає повідомлення

Завдання з вибором альтернативної відповіді До головних властивостей алгоритму відноситься корректность Так/ні Завдання з вибором альтернативної відповіді До головних властивостей алгоритму відноситься корректность Так/ні

Формат D (1 – 3 рівні) (завдання на встановлення відповідності) Призначення 1. Пристрій введення Формат D (1 – 3 рівні) (завдання на встановлення відповідності) Призначення 1. Пристрій введення 2. Пристрій виведення Установіть відповідність між призначенням і пристроєм Пристрій А. Монітор Б. Принтер В. Дискета Г. Сканер Д. Дигитайзер

Формат В (1 – 3 рівні) Установіть відповідність між поняттям мови Pascal та його Формат В (1 – 3 рівні) Установіть відповідність між поняттям мови Pascal та його описом: 1. Символы, используемые в операторе присваивания а) : = б) ) 2. Символы, которые используются в арифметических выражениях для изменения порядка действий. в) = д) ()

Поставте відповідності між такими висловлюваннями: 1) Повідомлення подані у формалізованому вигляді 2) Систематизовані поняття, Поставте відповідності між такими висловлюваннями: 1) Повідомлення подані у формалізованому вигляді 2) Систематизовані поняття, уявлення, судження А. Знання Б. Дані 3) Знання, уявлення, поняття, дані, В. Форми існування повідомлення інформа-ції Г. Інформація Д. Вислолювання

Формат В (завдання на встановлення послідовності ) Поставте цифри, в якому порядку з'являлися інформаційні Формат В (завдання на встановлення послідовності ) Поставте цифри, в якому порядку з'являлися інформаційні технології: А. Поява обчислювальної техніки Б. Поява писемності В. Поява книгодрукування Г. Розповсюдження мережі Інтернет Д. Поява телеграфу, телефону, радіо.

Формат DA (діагностує: знання, розуміння, застосування) У текстовому редакторі MS Word є текст? 1. Формат DA (діагностує: знання, розуміння, застосування) У текстовому редакторі MS Word є текст? 1. Поясніть як здійснити форматування тексту. 2. Поясніть як вставити діаграму.

Бажаю успіхів! Бажаю успіхів!