Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ас инж Тереза Стефанова НОВ Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ас инж Тереза Стефанова НОВ

39d4f70fae2a0d789266c1c3e2418188.ppt

  • Количество слайдов: 41

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ас. инж. Тереза Стефанова НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ас. инж. Тереза Стефанова НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕТО Според традиционната дидактика • Обучението е организирана форма на образование, изразяваща се в ОБУЧЕНИЕТО Според традиционната дидактика • Обучението е организирана форма на образование, изразяваща се в съвместна дейност на преподаватели и обучавани за изграждане на необходимите знания и умения за прилагането им от обучаваните. Според съвременната дидактика • Обучението се разглежда като сложен динамичен процес на целесъобразно преработване на информация, протичащ в педагогическата система, насочен към достигане на желаното интелектуално развитие на обучаваните.

АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Дидактически аспект - основен и ръководен в процеса на АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Дидактически аспект - основен и ръководен в процеса на обучение; - разглежда организационнофункционалното единство между дейностите на преподавателя и обучаемите. Психологически аспект - в процеса на обучение се създават условия за развитие на всички психични процеси, свойства и състояния на личността.

АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Логико-познавателен аспект - преподавателят да се придържа към логическите АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Логико-познавателен аспект - преподавателят да се придържа към логическите категории; - да познава възникването на отделните науки, на научното познание; - логически вярно и точно да представя учебния материал. Кибернетичен аспект - чрез кибернетични модели може да се проследи, а оттам и да се управлява движението на всеки елемент в системата на обучение.

АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Аксикологически аспект - отделните научни факти, данни, теории, закони АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Аксикологически аспект - отделните научни факти, данни, теории, закони имат конкретно личностно значение за всеки човек и силата им е правопропорционална на осмислеността. Социологически аспект - авторитет на преподавателя; - взаимоотношения между преподавател и обучаем; - стилове на управление.

ТАКСОНОМИИ НА ОБУЧЕНИЕТО В зависимост от основата, върху която са създадени: • • • ТАКСОНОМИИ НА ОБУЧЕНИЕТО В зависимост от основата, върху която са създадени: • • • когнитивни; емоционални; психомоторни; на опита; операционални; смесени.

КОГНИТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА Б. БЛУМ Насочена към формиране на интелектуалните умения • Класифицира интелектуалното КОГНИТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА Б. БЛУМ Насочена към формиране на интелектуалните умения • Класифицира интелектуалното поведение в шест категории: познание, разбиране, приложение, анализ, синтез, оценяване. • Образователното съдържание и дейностите в процеса на обучение са много и разнообразни, и таксономията не подхожда на всички.

АФЕКТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА Д. КРАТУОЛ Обучението трябва да развива не само интелекта и мисленето, АФЕКТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА Д. КРАТУОЛ Обучението трябва да развива не само интелекта и мисленето, но и чувствата, нагласите и ценностните системи. • Таксономията класифицира равнищата на анализ и конструиране на обучението. • Те са: получаване (приемане), отговаряне, оценяване, организиране, характеризиране чрез ценност или ценностен комплекс.

ПСИХОМОТОРНА ТАКСОНОМИЯ Таксономия на Кенет Мур • Постулира три равнища на психомоторната таксономия: подражание, ПСИХОМОТОРНА ТАКСОНОМИЯ Таксономия на Кенет Мур • Постулира три равнища на психомоторната таксономия: подражание, сръчност и точност. Трите области – когнитивна, емоционална и психомоторна са тясно свързани.

ПОЛЗАТА ОТ ТАКСОНОМИИТЕ • важно средство за разностранно планиране на дейностите в процеаса на ПОЛЗАТА ОТ ТАКСОНОМИИТЕ • важно средство за разностранно планиране на дейностите в процеаса на обучението; • степенува целите и задачите на обучението; • обосновава последователността на целите и задачите; • обособява познавателните структури в обучението; • допринася за по-ефективно организиране и протичане на процеса, както и за по-добра подготовка на студентите.

- GSM • Разработени технологии за клетъчни мобилни комуникации на 900 MHz, 1800 и - GSM • Разработени технологии за клетъчни мобилни комуникации на 900 MHz, 1800 и 1900 MHz; • Скорост на пренос на данни – 9, 6 Kbit/s; • Заедно с GSM технологията се използва WAP протокол. Той е създаден за използване на Internet от мобилни телефони; • WAP устройствата използват езика WML, който е XML (e. Xtended Markup Language) приложение, оптимизирано за малки екрани.

- GPRS • GPRS използва комутация на пакети от данни при техния пренос; • - GPRS • GPRS използва комутация на пакети от данни при техния пренос; • По-голяма скорост на предаване на данните в сравнение с GSM системата – 171 Kbps (30 -40 Kbps); • Основава се на протокола TCP/IP; • Дава възможност за връзка с Internet и с Intranet; • На базата на тази система се основава услугата MMS; • Предимство - осигурява високоскоростен безжичен Internet и други комуникации на данни.

- UMTS • Използва честотните области 1885 -2025 MHz и 2110 -2200 MHz; • - UMTS • Използва честотните области 1885 -2025 MHz и 2110 -2200 MHz; • Използва GRAN (Generic Radio Access Network) – предимство по отношение на GSM. GRAN осигурява възможност за свързване на различни мрежи, такива като GSM, GPRS, ISDN, Internet и самата UMTS; • Увеличени скорости до 64 Kbit/s при комутация на канали и до 2 Мbit/s при пакетна комутация.

UMTS МРЕЖИТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПО- ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ: • Образование UMTS МРЕЖИТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПО- ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ: • Образование - Виртуално училище, Online научни лаборатории, Online научни библиотеки, Online езикови упражнения; • Непрекъснат достъп до Internet; • Пакетен пренос на глас ("Voice over IP"); • Мобилни мултимедийни услуги свързани с местоположението; • Java приложения.

- Wi-Fi • IEEE 802. 11 b – теоретически максималната скорост е 11 Mbits, - Wi-Fi • IEEE 802. 11 b – теоретически максималната скорост е 11 Mbits, използвайки 2, 4 GHz честотен диапазон; • IEEE 802. 11 а – теоретически максимална скорост от 54 Mbits в 5 GHzвия диапазон. Осигурява по-голям брой канали за връзка в сравнение с IEEE 802. 11 b. Недостатък – тези два стандарта не са съвместими един с друг • IEEE 802. 11 g – работи на 2, 4 GHz, осигурява предаване на данни със скорост с 54 Mbits. Предимство – съвместимост с IEEE 802. 11 b.

- Bluetooth • Честотна лента – от 2402 до 24809 MHz, което при ширина - Bluetooth • Честотна лента – от 2402 до 24809 MHz, което при ширина на честотната лента от 1 MHz осигурява 79 канала; • Предимства – Bluetooth устройствата влизат в контакт едно с друго автоматично, веднага след като попаднат в обсега на приемопредавателя; Устройствата могат да се свържат в мрежа без да има необходимост от пряка видимост или външна антена; • Недостатъци – малък обхват на устройствата, ниска скорост на предаване на данни.

- Ir. DA • Предаването и приемането на данни се извършва на малки разстояния - Ir. DA • Предаването и приемането на данни се извършва на малки разстояния – до 1 -2 метра; • Скоростта на пренос на данни между устройства с Ir. DA e 115, 2 Kbps или 4 Mbps; • Разработването на стандарти за тази технология се осъществява от Infrared Data Association; • Много PDA, смартфони, принтери и лаптоп компютри използват Ir. DA протоколи.

- INTERNET • ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАТРУПВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И - INTERNET • ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАТРУПВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО НЕПРЕКЪСНАТО РАЗШИРЯВАЩА СЕ ПО ОБЕМ ИНФОРМАЦИОННА БАЗА, СЪЧЕТАНА С ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕОГРАНИЧЕНА КОМУНИКАЦИЯ; • ТЕНДЕНЦИЯТА Е КЪМ ПО-ГЪВКАВО, ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ИЗПОЛЗВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА НА ИНТЕРНЕТ - обхватност; - значимост; - научност; ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА НА ИНТЕРНЕТ - обхватност; - значимост; - научност; - актуалност; - достъпност; - динамичност; - структурираност; - интердисциплинност.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ - Интернет отговаря на потребността от комуникация; - премахват ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ - Интернет отговаря на потребността от комуникация; - премахват се ограниченията в пространството и времето за комуникация и достъп до информация; - премахват се възрастови и всякакви други ограничения за получаване на една или друга образователна степен; - няма ограничения по социална, национална, религиозна принадлежност.

ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ Трябва: - да бъде поставено на научни основи, да притежава положителните ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ Трябва: - да бъде поставено на научни основи, да притежава положителните черти на класно-урочната система; - да бъде действено; - да бъде личностно ориентирано; - да развива ума и интелекта на обучаемите; - да се изгражда на основата на теориите за ученето като когнитивизма и предимно конструктивизма.

СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ • В средата на Интернет човешкият фактор е в СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ • В средата на Интернет човешкият фактор е в центъра на обучението, връзката между преподавателя и обучаемите не се прекъсва през целия период на обучението; • Обучението чрез Интернет предполага самостоятелност на обучаемите, която варира в различните образователни степени; • Обучението чрез Интернет е приложимо в различните образователни степени, която особеност се дължи на теоретичната му основа – теорията на конструктивизма, на възприетите положителни черти на класноурочната система и дистанционното обучение и на непрекъснатостта на комуникациите.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ • Дистанционното обучение (ДО) възниква във връзка с необходимостта от непрекъснато образование, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ • Дистанционното обучение (ДО) възниква във връзка с необходимостта от непрекъснато образование, от образование през целия живот и наред с това благодарение на специфичните си възможности развива важни когнитивни способности; • Негова основна характеристика е пространственото и времевото разделение между преподавателя и обучаваните; • ДО постави основите на ново виждане за строежа на образователната система.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КОМПЮТЪРНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Използва се за провеждане на различни видове курсове ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КОМПЮТЪРНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Използва се за провеждане на различни видове курсове от тип лекции до различни симулации и визуализации. КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО ОБУЧЕНИЕ Най-често се използва като допълнение към традиционните занятия в учебната стая. Този метод се използва за изпълнение на дадени упражнения, тестове, ръководства, помощни средства или други модули, които се намират на компютрите в дадено учебно заведение или в Интернет.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ WEB-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Използва се за провеждане на учебно занятие от ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ WEB-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ Използва се за провеждане на учебно занятие от разстояние, за дискусии по теми от учебното съдържание, за комуникация между студенти и преподаватели и между самите студенти, за полагане на тестове, за съвместна разработка на проекти, за достъп до допълнителни учебни ресурси и др. Видове Web–базирано обучение - Асинхронна кореспонденция - Синхронно сътрудничество

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Асинхронно Web-базирано обучение: - Web-подпомагани курсове – например Web-сайт на ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Асинхронно Web-базирано обучение: - Web-подпомагани курсове – например Web-сайт на даден предмет; - Web-менажирани курсове –възможности за online тестване; необходима е регистрация, заплащане, сертификати; - Web-доставяни курсове – достъпни за всеки човек по света, който има достъп до Интернет ; - смесено доставяне – големите файлове се свалят например от CD, а малките файлове и тези, които се сменят често, се доставят от WWW.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Средства за комуникация при Webбазираното обучение: - електронна поща и ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Средства за комуникация при Webбазираното обучение: - електронна поща и дискусионни групи; - компютърна конференция – средство за асинхронна комуникция чрез електронна поща; - дъски за съобщения; - чат – чат-сесии.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Синхронни методи за дистанционно обучение ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ - Широкомащабна телеконференция необходими ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Синхронни методи за дистанционно обучение ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ - Широкомащабна телеконференция необходими са специализирани стаи и предварително подготвени сайтове за тази цел, както и добра връзка към Интернет; поддържащ персонал; - Десктоп телеконференция – необходими са персонален компютър с мултимедийни възможности и добра връзка към Интернет.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Видеозапис - еднопосочен метод на обучение; - дава най-добри резултати ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Видеозапис - еднопосочен метод на обучение; - дава най-добри резултати в комбинация с други средства. Видео-телеобучение - тази технология използва картина и звук в реално време за осъществяване на ДО на различни места (напр. включвайки много учебни заведения, които имат сателитна връзка); - необходими са специализирани стаи и технически персонал.

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В широк смисъл: - обучение, подпомагано и реализирано с електронни средства и ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В широк смисъл: - обучение, подпомагано и реализирано с електронни средства и електронни медии; В тесен смисъл: - предаването на знания и умения, което се подпомага или изцяло предоставя чрез Internet; Е-обучението включва: - On-line учене, Web-базирано обучение, виртуални университети и класни стаи, “цифрово” сътрудничество и технология, подпомогнати от ДО.

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ • индивидуализация на обучението; • съкръщаване на разходите за обучение; ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ • индивидуализация на обучението; • съкръщаване на разходите за обучение; • бърз и лесен достъп до учебната информация; • възможност за съвместно обучение; • отчетност.

МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ • Мобилното обучение (МО) - възможност да се учи навсякъде и по МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ • Мобилното обучение (МО) - възможност да се учи навсякъде и по всяко време без постоянна физическа връзка с кабелна мрежа; • МО – може да се определи като конкретен учебен подход, при който мобилни електронни средства като лаптоп, PDA, джобни компютри и мобилни телефони се изваждат от стационарната среда и се пренасят в мобилна среда, където учащия се може да ги използва като има достъп до информацията, поместена в Internet, навсякъде и по всяко време.

ЕЛЕМЕНТИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ • възможност да се комуникира с членовете от обучаващата се ЕЛЕМЕНТИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ • възможност да се комуникира с членовете от обучаващата се група; • възможност за осигуряване на учебно съдържание динамично, в зависимост от местонахождението на обучаващия се и набора от използваните мобилни устройства; • свеждане до минимум на границата между социалната среда и учебната стая; • възможност за записване и съхранение на отделни действия във всеки момент и място.

ПРЕДИМСТВА НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - може да се използва навсякъде и по всяко време; ПРЕДИМСТВА НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ - може да се използва навсякъде и по всяко време; - възможност за непрекъснат достъп до учебното съдържание и инструктивни материали; - осигурява интерактивност на обучението; - възможност за използване от по-голям брой обучаеми; - сътрудничество, екипност; - съдържание.

НЕДОСТАТЪЦИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Технически • памет; процесор; екран; батерия; • различия в устройствата НЕДОСТАТЪЦИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Технически • памет; процесор; екран; батерия; • различия в устройствата – напр. от PDA с Windows се поддържат HTML, JАVA, FLASH, REAL, AUDIO и др. Клетъчният телефон има достъп само до страници, които са с WAP формат; • голямо разнообразие в стандартите за безжични комуникации и несъвместимост даже и в рамките на една група.

ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ Смяната на електронното обучение с мобилното води до промяна на образователните ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ Смяната на електронното обучение с мобилното води до промяна на образователните парадигми. Това от своя страна изисква смяна на педагогическите методи и на комуникацията между преподавател и обучаващи се от една страна и от друга – между самите обучаващи се. Това повишава вниманието към детайлите на учебното съдържание, прави обучението широко разпространено, засилва мотивацията на обучаемите за продължаващо обучение и обучение през целия живот.

С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Педагогически С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Педагогически промени: - обучението е в пространството и е мобилно; - инструкциите са повече гласови, графични и анимационно базирани. Комуникация между преподавател и обучаващ се: - мигновена комуникация; - интерактивност; - спонтанност.

С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Комуникация С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Комуникация между обучаващи се: - мигновена, по всяко време и място; - не е нужно да се търси точка за достъп до Internet; - възможност всеки да комуникира с всеки; Обратна връзка със студентите: - директна връзка чрез мобилните устройства, по всяко време и място; - конкретно потребителски ориентирана.

С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Представяне С НАВЛИЗАНЕТО НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО Представяне на учебния материал: - наблюдаване на процеси и явления от разстояние; - инструкции на различни езици. Оценка и контрол на знанията. Изпити: - по всяко време и на всяко място; - индивидуализирани тестове; - анимирани тестове; - практически ориентирани изпити, базирани на мобилните устройства.

Ян Амос Коменски “. . . Началото и краят на нашата дидактика ще бъде Ян Амос Коменски “. . . Началото и краят на нашата дидактика ще бъде да се търси и намери начин, по който учителите по-малко да учат, а учениците повече да научават. ”

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ tstefanova@nbu. bg НБУ, Корпус 2, ст. 616, 617 Тел: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ [email protected] bg НБУ, Корпус 2, ст. 616, 617 Тел: 02/ 8110616; 8110617