Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

a4de309200d74ac61d9d05136f1c131b.ppt

  • Количество слайдов: 22

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА, МУ – СОФИЯ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА, МУ – СОФИЯ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ Ж. Сурчева, И. Митева и П. Коцилкова Централна медицинска библиотека МУ- София

 Представена през 1974 г. от Paul Zurkowski, в Европа тя се явява продължител Представена през 1974 г. от Paul Zurkowski, в Европа тя се явява продължител на по-старите форми на библиотечно и библиографско консултиране: кратки курсове за запознаване с работата в библиотеките и за използване на каталозите и информационните ресурси; Информационната грамотност се възприема и като само една от многото видове грамотност, и като „надграждаща” компетентност, с основно значение за живота през 21. век, доминиран от информационната и комуникационна технология (Bruce, Ch. , 2004). Идеята за информационна грамотност

 Под “информационна грамотност” ние разбираме средство, чрез което във всички жизнени етапи да Под “информационна грамотност” ние разбираме средство, чрез което във всички жизнени етапи да се търси, оценява, използва и създава информация с цел ефективно постигане на лични, социални, професионални и образователни цели. Или: това е система за получаване и усвояване на знания и умения през целия съзнателен живот на човека за работа с електронни информационни системи (бази данни) в глобализираната среда на интернет и в процеса на оформяне на информационното общество. (Александрийската прокламация от 2005 г. ) Понятието биомедицинската информация включва цялата съвкупност от факти, явления, процеси, идеи и теории, свързани с биомедицинските науки, клиничната медицина и здравеопазването, представени във вид, пригоден за използване от човек или от компютър. (Винарова и Вуков, 2002). Дефиниции

 Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е най-голяма и богата университетска медицинска библиотека у нас, Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е най-голяма и богата университетска медицинска библиотека у нас, с типични функции за подпомагане на учебния, изследователски и лечебен процеси. Основни потребители: студенти, специализанти и преподаватели, свързани с хуманната медицина и здравеопазването. ЦМБ е издател на 12 научни медицински списания, част от които обработвани в базите данни: CABI - Global Health Database, EMBASE/Excerpta. Medica. Database и Scopus, както и на редица книги. Всички списания разполагат с уеб страници. Осигурен е достъп до платформи с научна информация от базите данни: Web of Science, Sci. Verse®Science Direct ®, Sci. Verse®Scopus®, Wolters Kluver Ovid. SP - Fulltext и до бази с патентна и друга информация от сферата на индустриалната собственост. От 2010 г. се поддържа дигитален институционален архив – репозиториум. ЦМБ е член на Фондация НАБИС и на медународните организации EAHIL и MLA. За ЦМБ

Създаването на курса е предизвикано от следните основания: Непознаване на основните функции и възможности Създаването на курса е предизвикано от следните основания: Непознаване на основните функции и възможности на библиотеките; Недостатъчна компютърната грамотност у някои по-възрастни преподаватели; Приемане на средношколските знания по информатика за абсолютно достатъчни за работа с медицински източници от страна на помладите потребители; Ниска читателска и публикационна култура; Липса на познание за критериите за качество на уебстраниците, свързани със здравето; Липса на осъзнаване на сериозността на въпроса за авторските права върху научните публикации и информацията от различни сайтове. Главно по тези причини много студенти, изследователи и практикуващи се задоволяват с обикновено търсене в Гугъл и не ползват специализираните сайтове като източници на научна медицинска информация. Потребности от организиране на курса

 През 2006 г. се започна с провеждане на Курсове по начална информационна грамотност През 2006 г. се започна с провеждане на Курсове по начална информационна грамотност и Курсове за запознаване с медицински бази данни - по 6 учебни часа. През 2008 г. , след запознаване с опита на немски колеги от град Инголщадт на семинар в гр. Пловдив, в ЦМБ се взема решение за провеждане на собствен курс. 2009 г. – старт на Курса "Основи на информационната грамотност. Биомедицинска информация – потребителски стратегии за издирване, обработка и използване". При изготвянето на съдържанието му са направени консултации със сътрудници на СУ “Климент Охридски”, взети са предвид препоръките на Американската библиотечна асоциация и на Американската асоциация на медицинските библиотеки относно придобиване на информационна компетентност, както и резултатите от множество публикации по темата, свързани с обучението на студенти по здравни дисциплини. Ръководител на курса е медицинско лице с научна степен, а другите лектори са библиографи, филолози и преводачи. Начални стъпки

 Предлага се интердисциплинарен курс за придобиване на информационна компетентност, подпомагаща “обучението през целия Предлага се интердисциплинарен курс за придобиване на информационна компетентност, подпомагаща “обучението през целия живот” Целта е създаване на умения за ориентиране в непрекъснато увеличаващите се електронни и традиционни ресурси в областта на биомедицината и здравеопазването; усвояване на познания за използване на традиционни (книги, дисертации, списания) и електронни информационни източници (на CD-ROM, онлайн бази данни или други интернет ресурси) с оглед задоволяване информационните потребности; създаване на умения за написване на научна медицинска публикация. Не на последно място, макар и индиректно, повишаване на кредитния рейтинг на МУ – София, в съгласие с европейските модели за кредитна оценка на висшите учебни заведения. Цел и кратко съдържание

 Задачата е участниците да се запознаят със структурата и правилата за работа в Задачата е участниците да се запознаят със структурата и правилата за работа в медицинска библиотека, с библиотечните каталози и със специализирани информационни източници от областта на естествените науки, клиничната медицина и здравеопазването, както и с особеностите на създаване и превод на научен медицински труд. Акцентира се върху избора на източници, разработването на стратегии за търсене и критериите за научност във всеки от тях. Специално внимание се обръща на работата с индекси и особено с тезауруса на МЕДЛАЙН. Демонстрират се мултимедийни продукти в различни медицински области. Представят се основните правила за оформяне на научни публикации, тяхното задължително структуриране според жанровата им обособеност, както и стиловата им принадлежност. Дават се насоки за аналитико-синтетична обработка на информацията. Съдържание на курса

 Ø Ø 1. Библиотеката като организация. Цели, задачи и основни библиотечни дейности. 2. Ø Ø 1. Библиотеката като организация. Цели, задачи и основни библиотечни дейности. 2. Теория на познанието. Що е познание и нарастване на познанието. 3. Библиотечни ресурси в областта на медицината - Традиционни и електронни каталози. Търсене на различни видове източници. База данни “Българска медицинска литература”. - Онлайн издирване на медицинска информация на свободен достъп. Медицински уеб портали, университетски страници, сайтове на големи библиотеки, свободни ресурси с медицински публикации. Специфични интернет-услуги и приложения. 4. Бази данни (БД) с медицинска информация: Основни характеристики на БД, специфика на медицинските БД. Работа с индекси и с тезауруса на БД МЕДЛАЙН. Програма на курса - 1

 5. Изграждане на стратегия за информационно търсене. Ø Критерии за избор на информационни 5. Изграждане на стратегия за информационно търсене. Ø Критерии за избор на информационни източници. Ø Критерии за качество. Ø Етични и правни проблеми при уеб страници и БД, свързани със здравеопазването. Ø Бази данни с патентна информация. 6. Превод и рефериране. Ø Научен превод. Трудности за адекватното използване на езикови еквиваленти. 7. Оформяне на публикация за научно медицинско издание. Структуриране на текст. Жанрови особености. Езикови специфики на научния стил. Техническо оформление. 8. Самостоятелно провеждане на тематично търсене на биомедицинска литература. Ø Избор на ключови понятия; избор на източници; подбор на релевантни документи, експортиране и съхранение на електронен носител. (Пълната програма на курса е представена на последните 2 слайда. ) Програма на курса - 2

 Занятията се провеждаха в компютърната зала на ЦМБ, която разполага с 20 места Занятията се провеждаха в компютърната зала на ЦМБ, която разполага с 20 места за самостоятелна работа с компютър, както и в Издателския отдел на библиотеката. В първоначалния си вид курсът бе посетен от 45 студенти, специализанти и докторанти, които получиха и сертификат за участие. До приемане на практиката, всеки факултет на университета да предлага задължителни лекции по предмет, центриран върху научните изследвания, курсът на ЦМБ бе включен в програмата за свободноизбираеми дисциплини при МУ – София. Организация на занятията

 След старта на курса бяха идентифицирани следните основни проблеми: Ø Съгласуване на времето След старта на курса бяха идентифицирани следните основни проблеми: Ø Съгласуване на времето на провеждане с възможността на желаещите да участват в тях; Ø Съобразяване нивото на познанията на участниците за определяне съдържанието на курсовете. Изводите, направени след този наш първоначален опит, бяха: Ø Необходимост от адаптиране на курса според профила на участниците. Ø Необходимост от популяризиране на услугата. Ø Търсене на възможност за включване на курса в учебната програма на МУ – София. Основни проблеми и изводи след началото

 През споменатия период най-характерното може да се обобщи с израза „адаптация на курса През споменатия период най-характерното може да се обобщи с израза „адаптация на курса спрямо потребностите на конкретна група потребители“ Така през академичната 2010 -2011 г. бяха проведени курсове с участници, работещи във фармацевтичната индустрия, които трябваше да бъдат запознати с максимален брой възможности за издирване на информация относно безопасността на лекарствата. Проведен бе и курс със специалисти по дентална медицина, докторанти към Факултета по дентална медицина и лекции пред Асоциацията на студентите медици към МУ – София. Програмата на фармацевтите включваше: Обща част: основни дефиниции, изграждане на стратегия за търсене, критерии за качество на уебстраници, етични и правни въпроси; Специална част: представяне на свободно достъпни и платени източници на фармацевтичнаинформация и видовете търсене в тях. Упражнение за самостоятелна работа с различните източници. Развитие на курса 2010 -2012 г. - 1

 За докторантите - дентални медици материалът бе представен като: Ø Общата част: Теоретични За докторантите - дентални медици материалът бе представен като: Ø Общата част: Теоретични постановки и предимно ресурси от интерес за денталната практика: организации, сайтове на университети и на големи компании, свързани със зъболечението. Ø Запознаване с критериите за качество на медицинските уебсайтове, с правилата за тематично търсене и практическо занятие за самостоятелна работа и провеждане на търсене по темите на дисертационните разработки. Ø Семинар по проблемите при изготвяне и оформление на публикации за медицински списания и насоки за структурните и стиловите изисквания на научните трудове (дисертации). За Асоциацията на студентите медици към МУ – София: 2 лекции по избрани от тях теми: Ø “Информационна компетентност за издирване и използване на свободни и абонирани ресурси по биомедицина и здравеопазавне” (дефиниции, източници и правила за търсене, критерии за качество, етични и правни въпроси) и Ø “Изготвяне на медицински публикации – жанрови особености, правила на библиографско описание и на цитиране”. Развитие на курса 2010 -2012 г. - 2

 За период от две години, поради основен ремонт на ЦМБ и липса на За период от две години, поради основен ремонт на ЦМБ и липса на работно пространство, груповите курсове бяха преустановени. Наложи се да преминем към индивидуално обучение на потребители. Задължителни елементи към индивидуалното обучение бяха: - Запознаване с електронния каталог на ЦМБ; - Влизане и търсене на публикации в репозиториума на ЦМБ; - Търсене в Медлайн (Ovid) с помощта на тезауруса; - Търсене в абонирани и в свободни пълнотекстови масиви; - Самостоятелна работа под надзора на сътрудник. По желание на курсиста: Предоставяне на файл на общите теоретични постановки или на други части от курса Развитие след 2013 г

 Базирайки се на досегашния си опит можем да отбележим някои основни проблеми пред Базирайки се на досегашния си опит можем да отбележим някои основни проблеми пред подобен курс в нашия университет: Въпреки популяризирането на курса в изданията на ЦМБ и чрез уебстраницата й, отбелязваме нисък интерес към овладяване работата с научни информационни източници у мнозинството студенти. Причина за това е не само трудното медицинско следване, но и организацията на учебния процес, която явно не стимулира самостоятелната им творческа работа. Оскъден интерес към подобна квалификация у дипломираните здравни специалисти поради нисък престиж на научната работа на фона на практическите занимания на медицинското поприще, както и поради голяма заетост, често на повече от 1 работно място. Нежелание за колаборация от страна на катедрите на МУ за идентифициране на потребностите от информация. Факултетите предпочитат да изработят и водят собствени програми, свързани с научните изследвания и не показват интерес към популяризиране дейностите на една университетска библиотека. Основни трудности пред курса по информационна грамотност при ЦМБ, МУ – София

 Въпреки изброеното по-горе, в изследване от края на 2014 та и началото на Въпреки изброеното по-горе, в изследване от края на 2014 та и началото на 2015 та година отбелязахме повишена посещаемост на ЦМБ в сравнение с проучванията ни от 2001 ва и 2007 ма г. Водеща причина е новата подобрена обстановка в библиотеката. На втора позиция се открояват интервалите в учебния график на студентите, а на трета – цената на учебниците. Ако първото е плюс в полза на ЦМБ, второто индицира дефицит в организацията на учебните планове на университета, а третото – проблем в цялата социалноикономическа обстановка в страната ни. Тези данни ни дават възможност да помислим за перспективите за по-нататъшното повишаване на нивото на информационна компетентност на потребителите в следните насоки: Настоящето

Провеждане на „Опознавателна обиколка из библиотеката” за първокурсниците. Включване курса към учебната програма в Провеждане на „Опознавателна обиколка из библиотеката” за първокурсниците. Включване курса към учебната програма в МУ за докторантите. Много от тях сами са предложили този курс да стане част от подготовката им при изготвяне на дисертационния им труд – задача, трудно постижима без административна подкрепа от страна на на МУ. По-нататъшно профилиране на курса според дисциплината, образователното ниво и сферата на дейност на потребителите. Акцент върху законовите изисквания за авторското право и правните последици при незачитането му. Акцент върху законовите изисквания и правилата за цитиране на чужди трудове. Възможни перспективи - 1

 Подготвени са: Ø Анкета-тест, адресирана към бъдещи участници отностно техните настоящи информационни умения; Подготвени са: Ø Анкета-тест, адресирана към бъдещи участници отностно техните настоящи информационни умения; Ø Заявка-обръщение за курс или самостоятелна подготовка на студенти, докторанти и преподаватели за обучение по информационна грамотност. Заявката ше бъде поставена на уебстраницата на ЦМБ. Въпреки изброените трудности, екипът на ЦМБ смята и по-нататък да работи за повишаване на информационната компетентност на студентите, преподавателите и всички специалисти, свързани с биомедицината и здравеопазването. Бъдещата медицинска наука неизменно включва и подобен вид компетентност. Благодарим за вниманието! Автори Женя Сурчева – e-mail: [email protected] bg Ивета Митева – e-mail: [email protected] bg Пенка Коцилкова – e-mail: [email protected] com Лидия Тачева – e-mail: lydia. [email protected] com Възможни перспективи - 2

 БДС 17377 -96. Библиографско цитиране. С. , Комитет по стандартизация и метрология, 1996 БДС 17377 -96. Библиографско цитиране. С. , Комитет по стандартизация и метрология, 1996 г. Винарова, Ж. и М. Вуков Учебник по телемедицина (Речник по телемедицина). С. , Нов български университет, 2002, 424 с. Винарова, Ж. , П. Пенчева и И. Пенджуров. Методика за оценка на първична информация от български медицински уебсайтове. – Мед. преглед, 42, 2006, № 3, 110 -115. Врабчев, Н. Медицинска информатика. С. , 1997, 151 с. Димова, А. Увод в теорията на превода. Шумен, Шуменски университет „К. Преславски”, 2007, 120 с. Еко, У. Как се пише дипломна работа. С. , ИК "Ал. Панов", 1999. Московски, Г. и Хр. Рафаилов. Аналитико-синтетично и стилно-езиково обработване на информационни материали. С. , МНЗ – НЦНМИ, 1975. Указания за редакционно-издателска работа. С. , ЦИМ, 1997. Хофстеде, Х. Изследване на културата. С. , Класика и стил, 2005, 270 с. Чонгарова, И. Интеркултурната комуникация. Аспекти на лингвокултурната теория и практика. Пловдив, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 2002, 157 с. Шишманов, Кр. Информационни системи в здравеопазването. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 154 с. ALA Professional Tools http: //www. ala. org/tools/guidelines/standardsguidelines (17. 06. 2012) Barnes, M. D. , Penrod, C. , Neiger, B. L. , Merrill, R. M. , Thackeray, R. , Eggett, D. L. , & Thomas, E. (2003). Measuring the relevance of evaluation criteria among health information seekers in the internet. Journal of Health Psychology, 8 , 71 -82. Comité International des Rédacteurs en Chef de Revues Médicales. Recommandations standardisées pour la soumission des articles aux revues biomédicales - 5ème édition , http: //ispb. univ-lyon 1. fr/internet/vancouv. htm Craan, F. and D. M. Oleske Medical Information and the Internet: Do You Know What You Are Getting? Journal of Medical Systems, 26, No 6, 511 -518. e. Europe 2002: Quality Criteria for Health related Websites – http: //www. jmir. org/2002/3/e 15/ Hoopes, J. Peirce on signs. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001, 219 p. Kapoun, J. Teaching undergrads WEB evaluation: A guide for library instruction. – C&RL News, July/August 1998 Volume 59 No. 7. Medical Information on the Internet http: //www. mlanet. org/resources/hlth_tutorial/mod 1. html (17. 06. 2012) Nuss, K and K. Shieh Searching the WEB Trics and Treats? http: //www. slideshare. net/cshieh/searching-the-web-45214 (17. 06. 2012) Ovid Support & Training Center. http: //www. ovid. com/site/resources/index_support. jsp (17. 06. 2012) Schwarze, S. Introduction: La notion de 'style' par rapport au discours scientifique. http: //www. initerm. net/public/langues%20 de%20 sp%C 3% A 9 cialit%C 3%A 9/Intro_Schwarze. pdf Използвана литература

 1. Библиотеката като организация. Цели, задачи и основни библиотечни дейности. Комплектуване, каталогизация, обслужване 1. Библиотеката като организация. Цели, задачи и основни библиотечни дейности. Комплектуване, каталогизация, обслужване с традиционни методи; автоматизирано информационно обслужване, публикационна дейност, документиране; създаване на мултимедии и филми. Лекция. Водещи: медицински специалист и библиотечен специалист - 2 академични часа. 2. Теория на познанието: Що е познание и нарастване на познанието. Ефективност на доктрини и методологии. Прагматизъм и адекватност на подходите към усвояване на определено знание. Интеркултурен диалог пациенти – лекар Лекция. Водещ: медицински специалист - 2 академични часа. 3. Библиотечни ресурси в областта на медицината – 1. Традиционни и електронни каталози. Търсене на книги; на дисертации; на списания; видеофилми и продукти на CD-ROM, издирване на отделни публикации. База данни “Българска медицинска литература”. Семинар (Теоретично встъпление и индивидуална работа с помощта на сътрудник на ЦМБ) Водещ: библиотечен специалист - 2 академични часа. 4. Библиотечни ресурси в областта на медицината – 2. Онлайн издирване на медицинска информация на свободен достъп. Медицински уеб портали, университетски страници, сайтове на големи библиотеки, свободни ресурси с медицински публикации. Специфични интернет услуги и приложения; медицински и фармакологични енциклопедии, указатели на фармацевтични компании, електронни книги и дисертации, документи от големи проучвания. Сайт на ЦМБ – възможности за използване. Лекция и упражнение – самостоятелна работа с помощта на сътрудник на ЦМБ. Водещ: медицински специалист. 3 академични часа (2 ч лекция + 1 ч упражнение). 5. Бази данни (БД) с медицинска информация: Основни характеристики на БД, специфика на медицинските БД. Работа с индекси и с тезауруса на БД МЕДЛАЙН. Лекция. Водещ: медицински специалист. 2 академични часа Програма на курса: Пълна версия - 1

 6. Изграждане на стратегия за информационно търсене. Критерии за избор на информационни източници. 6. Изграждане на стратегия за информационно търсене. Критерии за избор на информационни източници. Критерии за качество на БД: достоверност; обективност, включени в базата източници; период на обновяване, цена, формат; бързина на извличането, възможности за експорт. Етични и правни проблеми при уеб страници и БД, свързани със здравеопазването. Бази данни с патентна информация. Лекция + упражнение – самостоятелна работа с помощта на сътрудник на ЦМБ. Водещи: медицински специалист и библиотечен специалист. 3 академични часа (2 ч лекция + 1 ч упражнение). 7. Превод и рефериране. Научен превод. Трудности за адекватното използване на езикови еквиваленти. Съответствия на латинска, английска и българска терминология. Реферати – допустима намеса на рефериращия при предаване на информацията. Семинар Водещ: медицински специалист преводач. 2 академични часа. 8. Оформяне на публикация за научно медицинско издание. Структуриране на текст. Жанрови особености: обзор, оригинална статия, описание на случай, реферат. Езикови специфики на научния стил. Техническо оформление. Семинар. Водещ: филолог редактор. 2 академични часа. 9. Самостоятелно провеждане на тематично търсене на биомедицинска литература. Избор на ключови понятия; избор на вида на търсената информация; избор на източниците; подбор на релевантни документи, експортиране и съхранение на електронен носител. Търсене на пълни текстове в печатни издания. Упражнение – индивидуална работа. Водещи: медицински или библиотечен специалист. 2 академични часа. Програма на курса: Пълна версия - 2