Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В начален Скачать презентацию ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В начален

dd14fc2f313986f1a5d10df62990888d.ppt

  • Количество слайдов: 29

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

В начален курс на ПУ “Стефан Караджа” гр. Пловдив, се обучават ученици с различни В начален курс на ПУ “Стефан Караджа” гр. Пловдив, се обучават ученици с различни диагнози и степен на инвалидност. Затова те се нуждаят от специализирана помощ, за да придобият ново поведение, но също така от помощ за отказване от старото, маладаптивно поведение, както и умения и знания, съобразени с техните възможности. За преодоляване на горепосочените проблемни ситуации, ние специалните педагози включихме иновативни методи към цялостния процес на изграждане на максимално самостоятелни личности у децата с дефицити.

Деца с множество увреждания Децата с множество увреждания се характеризират със сложни и комплексни Деца с множество увреждания Децата с множество увреждания се характеризират със сложни и комплексни прояви на различни по вид, характер и степен аномалии. Към тях могат да се включат дефицит в интелектуалните функции, двигателните, езиковите и речевите, слуховите и зрителните системи.

Добра практика е използването на комплекта с набор от предмети за развитие на моториката, Добра практика е използването на комплекта с набор от предмети за развитие на моториката, вниманието и самообслужването.

С тези деца работим за развитие на пространствени представи и конструктивен праксис. С тези деца работим за развитие на пространствени представи и конструктивен праксис.

Работата с материали на Монтесори подпомагат развитието на познанието при детето на базата на Работата с материали на Монтесори подпомагат развитието на познанието при детето на базата на собствения опит от заобикалящата среда.

Работа при нарушена ориентация във фонемния строеж на езика Работа при нарушена ориентация във фонемния строеж на езика

Аутисти Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което засяга начина, по който детето възприема Аутисти Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което засяга начина, по който детето възприема и взаимодейства със света, който го заобикаля. Аутистите имат силно ограничени възможности за социално общуване и като цяло избягват човешкия контакт.

При работата с тези деца ние ползваме три много ценни книги: Поведенчески стратегии за При работата с тези деца ние ползваме три много ценни книги: Поведенчески стратегии за справяне и програма за интензивно поведенческо лечение на аутизма Работа с деца с аутизъм О. И. Ловаас Аутизмът Отговори на най-важните въпроси Джоана Робледо и Даун Хам-Кучарски

Децата с аутизъм стъпка по стъпка се научават на: - ПРАВИЛНО СЕДЕНЕ - ОБЛИЧАНЕ Децата с аутизъм стъпка по стъпка се научават на: - ПРАВИЛНО СЕДЕНЕ - ОБЛИЧАНЕ И СЪБЛИЧАНЕ -ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЛАБО РАЗРУШИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ - ИМИТАЦИЯ НА ПРОСТИ ДЕЙСТВИЯ –ДВИЖЕНИЯ, ДОКОСВАНИЯ, ПЛЯСКАНЕ С РЪЦЕ - ГРУПИРАНЕ НА ВИЗУАЛНИ СТИМУЛИ –НА ТРИИЗМЕРНИ И ДВУИЗМУРНИ ПРЕДМЕТИ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРБАЛНИ ИНСТРУКЦИИ - ВЕРБАЛНА ИМИТАЦИЯ - НА ЗВУК И ДУМИ - ПОДХОДЯЩИ УМЕНИЯ ЗА ИГРА -ОГРАМОТЯВАНЕ

Двигателна терапия при нарушено развитие на артикулационния и мануалния праксис. Двигателна терапия при нарушено развитие на артикулационния и мануалния праксис.

ГРУПИРАНЕ НА ФОРМИ ПО ЦВЯТ И ГОЛЕМИНА ГРУПИРАНЕ НА ФОРМИ ПО ЦВЯТ И ГОЛЕМИНА

Синдром на Даун Представлява група хромозомни нарушения /тризомия 21, транслокационен тип, мозаичен тип/ със Синдром на Даун Представлява група хромозомни нарушения /тризомия 21, транслокационен тип, мозаичен тип/ със сходна клинична картина. Характеризира се с недоразвитие на ендокринните органи, неправилна конфигурация на сърцето, вродени сърдечни пороци, стомашно-чревни аномалии. Ръстът е нисък, частите на тялото – несъразмерни.

Деца със синдрома на Даун имат затруднения в обучението, които могат да варират от Деца със синдрома на Даун имат затруднения в обучението, които могат да варират от леки до умерени по-голямата част от тях. Все пак, това не означава, че са неспособни на обучение. Всъщност, точно обратното е вярно. Тези деца могат да научат нови неща през целия си живот. Единствената разлика е, че те достигат целите си с по-бавни темпове в сравнение с другите деца.

При работа с тях преподавателят трябва да съсредоточи своята работа върху това, което детето При работа с тях преподавателят трябва да съсредоточи своята работа върху това, което детето може, а не върху това, което не може. Можете да помогнете чрез: - подходяща стимулация - игра - постоянно окуражаване.

Умствена изостаналост С това понятие се обозначава и идентифицира дефицит в интелектуалното и социално Умствена изостаналост С това понятие се обозначава и идентифицира дефицит в интелектуалното и социално поведение

Дедата с УИ показват резки отклонения в развитието на речта. Бедният активен речник, неправилното Дедата с УИ показват резки отклонения в развитието на речта. Бедният активен речник, неправилното звукопроизношение, изопачаването на смисъла на много думи, изпускането на звукове и срички в думата и др. правят речта им неясна и еднообразна. Похватите на работа, които използваме за развитие на устната им реч са: 1. Работа върху произношение 2. Речникова работа 3. Съставяне на изречение 4. Свързана реч

Опитът показва, че с преминаване на учениците в по -горен клас постепенно се развива Опитът показва, че с преминаване на учениците в по -горен клас постепенно се развива умението им да преразказват устно, като допускат по-малко стилистични грешки. Помощтта на учителя се изменя успоредно с развитието на речта и мисленето.

За по-успешна работа с учениците използваме компютъра. Той представлява визуално помощно средство, което предоставя За по-успешна работа с учениците използваме компютъра. Той представлява визуално помощно средство, което предоставя привлекателност и атрактивност при обучението.

Учителят може да разработи вариант на урок, където чрез различни картинки, визуални и звукови Учителят може да разработи вариант на урок, където чрез различни картинки, визуални и звукови ефекти да се представи нова инфорнация на децата. Например думи с “К” книга круша коте

 • Компютърът може да се използва и в обучението по математика в етапа • Компютърът може да се използва и в обучението по математика в етапа на броенето, ученето на цифрите и тяхното сравняване. + =

Сайтове, където могат да се намерят готови материали в помощ на учителите са: Общност Сайтове, където могат да се намерят готови материали в помощ на учителите са: Общност “Начално образование” Крокотак Bg. Log. net Раннее развитие детей Аз - детето Ocveti. NET Manicheta. com БГ. Наука

Сюжетно-ролевата игра е един от методите за социално развитие на детето и възниква в Сюжетно-ролевата игра е един от методите за социално развитие на детето и възниква в един по-късен етап от живота му. В работата ни с деца със СОП е необходимо да създадем необходимите условия за възникването и развитието на този тип игра, т. е. при нашите деца тя не възниква спонтанно поради дефицитите в развитието на познавателните процеси

В така създадените условия детето успява да покаже: - Негативната емоция спрямо даден човек В така създадените условия детето успява да покаже: - Негативната емоция спрямо даден човек или дете - Травматични преживявания вътре в семейството или в училищната среда С осигуряването на тези условия ние създаваме една защитена среда, в която като педагози виждаме реалното емоционално състояние на детето и съответно помагаме негативните емоции да се покажат съвсем непринудено. Това приближаване до детския свят ни дава възможността да създадем необходимите условия, тези емоции да бъдат преодолени и трансформирани в положителни.

Постигнати резултати в работата на началните учители: -ангажираност на вниманието и намаляване на агресивни Постигнати резултати в работата на началните учители: -ангажираност на вниманието и намаляване на агресивни и самоагресивни проява; -усвояване на заложения в тематично разпределение материал; -развитие на фонематичен слух; -усвояване и изграждане на хигиенни навици; -интерес и мотивация за изучаване на подаденото знание

Препоръки на д-р Джеймс Добсън при работа с деца със СОП Бавно учещият трябва Препоръки на д-р Джеймс Добсън при работа с деца със СОП Бавно учещият трябва да бъде предпазен от опустошенията на провала. Върху учебните цели, които бавно учещият не може да постигне, не трябва да се набляга допълнително. От него трябва да се изискват само неща, които са по силите му. Трябва да бъде хвален, когато дава най-доброто от себе си, дори и ако то не е в крак с връстниците му. Помнете, че успехът ражда успех. Най-добрият мотив за бавно учещия е съзнанието, че успява. Ако възрастните наоколо демонстрират доверие в него, е по -вероятно и той самият да има доверие в себе си.

Началните учители благодарят за вниманието! Началните учители благодарят за вниманието!