Скачать презентацию Община Велико Търново БЮДЖЕТ 2014 НОРМАТИВНА СРЕДА Скачать презентацию Община Велико Търново БЮДЖЕТ 2014 НОРМАТИВНА СРЕДА

3767cf174fb84e0988840e7ada07969e.ppt

  • Количество слайдов: 45

Община Велико Търново БЮДЖЕТ 2014 Община Велико Търново БЮДЖЕТ 2014

НОРМАТИВНА СРЕДА НА БЮДЖЕТ 2014 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • § 122. Бюджетната процедура НОРМАТИВНА СРЕДА НА БЮДЖЕТ 2014 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • § 122. Бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. се провежда по правилата на този закон. • § 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г. , и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Кметът на общината разработва проекта за ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет на базата на: 1. одобрената бюджетна прогноза – приета с Решение № 606/28. 03. 2013 година, актуализирана с Решение № 892/31. 10. 2013 година на Великотърновски общински съвет.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 2. указанията на Министъра на финансите -към ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 2. указанията на Министъра на финансите -към настоящия момент няма публикувани указания на Министъра на финансите, с които се определят основните насоки за съставянето и изпълнението на бюджета на общината.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 3. разделението на дейностите и определените натурални ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони – Решение № 249/2013 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 година с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 658/31. 10. 2013 година на Министерски съвет;

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 4. задълженията по предявени вземания по влезли ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: 4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения; 5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи; 6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 7. задълженията по национални и регионални програми и проекти; 8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа; 9. други оценки и прогнози.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Проектът на бюджета се придружава от ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3. • Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Общинският съвет приема наредба за условията ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: • Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.

ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • Приет на първо четене от Народното събрание ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • Приет на първо четене от Народното събрание на 14. 11. 2013 година; • Показателите в проекта за бюджет 2014 година на Община Велико Търново са на база приет Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 година на първо четене

ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • ЗАПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩАТА ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • ЗАПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 30: 25: 20: 25 на сто, А НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ДО 20. 01 И ДО 30. 10 – 75: 25 на сто, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩАТА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ДО 31. 01 -50 на сто И ДО 30. 06 – 50 на сто.

ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • НОВИ СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА • НОВИ СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: ü ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 15 НА СТО; ü ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 30 НА СТО; ü ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 30 НА СТО; ü ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 25 НА СТО

ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ КАКТО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 ГОДИНА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ КАКТО СЛЕДВА: ОБРАЗОВАНИЕ – 4, 7% ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 7, 8 % СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 4, 25% КУЛТУРА – 3, 6 %

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2014 Г. ВЪНШНИ ФАКТОРИ: • БАНКОВА СИСТЕМА – НАБЛЮДАВА СЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2014 Г. ВЪНШНИ ФАКТОРИ: • БАНКОВА СИСТЕМА – НАБЛЮДАВА СЕ РАЗДВИЖВАНЕ В ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ. • МИНИМАЛНО ПОКАЧВАНЕ ИНВЕСТИТОРСКИЯ ИНТЕРЕС. • ПОВИШАВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ДОХОД ПРЕЗ 2013/14 ГОДИНА /минималната работна заплата беше променена от 310 лв. на 340 лв. с Постановление № 249/31. 10. 2013 година/

ПОСЛЕДИЦИ • ЗАГУБА НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧНИЯ ИНТЕРЕС НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОСЛЕДИЦИ • ЗАГУБА НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧНИЯ ИНТЕРЕС НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; • НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ; • НАТИСК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ. • НЕРИТМИЧНО ПОСТЪПВАЩИ ПРИХОДИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 ГОДИНА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 28 856 ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 ГОДИНА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 28 856 300 ЛЕВА. ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 25 721 300 ЛЕВА

ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ • ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ – 1 753 100 ЛЕВА • ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ • ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ – 1 753 100 ЛЕВА • ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ – 194 200 ЛЕВА

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ • ОБЩО – 1 187 700 ЛЕВА; В Т. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ • ОБЩО – 1 187 700 ЛЕВА; В Т. Ч. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА – 577 000 ЛЕВА

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ 2014 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ПАРАГРАФ І. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ 2014 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ПАРАГРАФ І. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 70 747 0 -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 2405 59 201 -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 11 546 ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 6 970 - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 2708 6 970 0 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 77 717 0 ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 77 717 0

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ БЮДЖЕТ 2013 ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС. ВН. )ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 24 622 783 25 958 796 -ПОЛ. ТРАНСФ. (СУБСИД. )ОТ ЦБ(+) 3110 24 622 783 25 958 796 - ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФ. ЗА ДЪРЖ. ДЕЙН. ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+) 3111 24 622 783 25 721 256 - ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. (СУБС. ) ОТ ЦБ ЗА КАП. РАЗХ. (+) 3113 237 540 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 24 622 783 25 958 796 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+IV): 24 700 500 25 958 796

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) ДЕПОЗИТИ И ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) -ОСТАТЪK В ЛВ. ПО СМЕТKИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+) ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ. ): ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: ПАРАГР АФ БЮДЖ ЕТ 2013 ПРОЕКТ 2014 9500 5 345 631 9501 5 345 631 0 5 345 631 0 30 046 131 25 958 796

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 І. МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 0100 180 000 187 000 -ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 0103 180 000 187 000 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 9 364 777 9 728 912 -Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301 4 200 000 4 700 000 -Д-K В/У НАСЛЕДСТВАТА 1302 -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 1303 2 100 000 2 450 000 -Д-K ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ. НАЧИН 1304 2 904 777 2 412 912 -ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308 160 000 166 000 - ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000 1 000 9 545 777 9 916 912 ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГР АФ ПРИХОДИ МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГР АФ ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2401 ПРОЕКТ 2014 3 110 800 2400 -ВНОСKИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩИНСKИ) ПРЕДПРИЯТИЯ БЮДЖ ЕТ 2013 -НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОД. НА УСЛ. , СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 3 684 800 2404 1 450 000 1 908 000 -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 2405 1 450 000 1 508 000 -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 100 000 154 000 -ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ 2407 19 000 20 000 -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408 90 000 93 000 -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ 2410 1 800 ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 7 785 000 7 834 000 -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2701 890 000 910 000 -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ. 2702 266 000 -ЗА ПОЛЗВ. НА ДСП И ОБЩИН. СОЦ. УСЛУГИ 2704 154 000 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707 5 600 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ГЛОБИ, МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ГЛОБИ, САНKЦИИ И НАK. ЛИХВИ 2800 500 000 -ГЛОБИ, САНKЦИИ, НЕУСТ. , НАK. ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ 2802 500 000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 100 000 50 000 -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3619 100 000 50 000 ПРИХОДИ ОТ ПРОД. НА ДЪРЖ. И ОБЩ. ИМУЩЕСТВО 4000 1 200 450 1 082 000 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022 250 000 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 4024 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА 4029 400 450 430 000 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА 4030 40 000 42 000 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040 510 000 360 000 ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ 4100 150 000 156 000 250 000 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 12 846 250 13 306 800 ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/: 22 392 027 23 223 712

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ БЮДЖЕТ 2013 МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС. ВН. )ОТ ЦБ(НЕТО) 3100 2 938 300 2 897 460 -ПОЛ. ТРАНСФ. (СУБСИД. )ОТ ЦБ(+) 3110 2 938 300 2 897 460 - ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФ. ЗА МЕСТНИ ДЕЙН. ЗА ОБЩ. /+/ 3112 1 947 300 -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ. (СУБС. ) ОТ ЦБ ЗА КАП. РАЗХ. (+) 3113 991 000 950 160 2 938 300 2 897 460 ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІІ. ТРАНСФЕРИ БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 ІІІ. ТРАНСФЕРИ БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ТРАНСФЕРИ (СУБС. ВН. )М/У БЮДЖ. СМЕТKИ (НЕТО) 6100 -86 400 -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6102 -86 400 ТРАНСФ. (СУБС. ВН. )М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. С-KИ 6200 0 -1 755 113 -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) 6201 886 610 - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) 6202 -2 641 723 ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ. М/У БЮДЖ И ИЗВ. БЮДЖ. СМ. Ф. (НЕТО) 7600 -86 400 -1 841 513 3 420 800 3 372 113 ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 3 420 800 3 372 113 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+IV): 28 664 727 27 651 772

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 V. МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАСОВА ПОМОЩ /НЕТО/ 7200 -72 000 предоставени средства по временна финансова помощ (-) 7201 -72 000 ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ В СТРАНАТА -НЕТО(+/-) 8300 -1 441 492 -1 230 440 - получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/ 8311 2 400 000 3 900 000 - получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/ 8312 - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ 8321 - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ 8322 -730 440 - получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 8371 270 673 10 000 в т. ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД 8377 270 673 10 000 - погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 8381 -3 381 725 -12 000 в т. ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД 8387 -3 381 725 -12 000 0 -2 400 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ДРУГО МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013 БЮДЖЕТ 2013 ПАРАГРАФ ПРОЕКТ 2014 ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) 9300 0 -300 000 ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА 9310 ЗАДЪЛЖ. ПО ФИН. ЛИЗИНГ И ТЪРГ. К-Т КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+/) 9317 ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) 9339 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) 9500 676 889 ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ 9501 3 493 649 ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ. ПО ВАЛ. С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ 9502 104 630 остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) 9503 12 303 НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9507 0 НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9508 0 - наличност в левове по срочни депозити в края на периода () 9509 НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ 9511 ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ (+/-) 9514 0 -300 0 3 114 000 -2 933 693 -3 114 000 0 ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ. ): -836 603 -1 530 440 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 27 828 124 26 121 332

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 1 РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 1 731 500 1 732 200 0, 04 2 844 395 2 793 081 -1, 80 1 244 952 1 304 000 4, 74 БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 1 731 630 130 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2 844 395 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 1 244 952 РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ БЮДЖЕТ 2013 РАЗХОДИ ГРУПА 2 ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ БЮДЖЕТ 2013 РАЗХОДИ ГРУПА 2 ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 120 006 36 364 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 83 642 103 632 23, 9 71 560 74 120 3, 58 25 000 30 000 20 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 15 000 ГРУПА 5 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 366 936 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 25 000 295 376

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 18 430 358 3 429 676 15 000 682 15 741 518 4, 94 2 301 051 49 183 2 251 868 2 444 640 8, 56 82 557 ПРОЕКТ 2014

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 2 629 841 1 016 730 498 350 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 1 613 111 1 739 099 7, 81 498 350 513 539 3, 05

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 1. РАЗХОДИ РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 4 521 740 463 259 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ РАЗХОДИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 4 058 481 4 349 827 7, 18 1 038 444 1 193 101 14, 89 26 575

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РАЗХОДИ ГРУПА 1 ЖИЛИЩНО РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РАЗХОДИ ГРУПА 1 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 4 509 126 1 237 276 3 271 850 4 061 023 24, 12 8 436 616 1 556 960 6 879 656 7 497 019 8, 97 ГРУПА 2 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО 2. РАЗХОДИ РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % БЮДЖЕТ 2013 РАЗХОДИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 19 600 9 086 26 700 36, 22 9 086 ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 593 084 600 000 993 084 1 148 194 15, 62 2 236 534 104 096 2 132 438 2 218 400 4, 03 2 609 817 2 458 026 -5, 82 25 050 ГРУПА 3 КУЛТУРА 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗХОДИ ГРУПА 2 СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗХОДИ ГРУПА 2 СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 183193 183 193 156 851 -14, 38 1 097 500 1 277 000 16, 36 891 208 876 158 -1, 69 ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 182 106 84 606 ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКНОМИКАТА 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 891 208

РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 БЮДЖЕТ РАЗХОДИ ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТА ВИМА БАЗА % 302 000 342 000 13, 25 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 302 000

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

РАМКА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН РАМКА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2013 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2012 БЮДЖЕТ 2013 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПРОЕКТ 2014 РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА % ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 30 046 131 5 345 631 24 700 500 25 958 796 5, 09 ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 26 433 990 3 528 025 22 905 965 24 817 332 8, 34 ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 1 394 134 82 557 1 311 577 1 304 000 ОБЩО: 57 874 255 8 956 213 48 918 042 52 080 128 -0, 58 6, 46

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ • БАНКОВИ ЗАЕМИ • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ • ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ • БАНКОВИ ЗАЕМИ • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ • ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ • НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ 2 400 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ • НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ 2 400 000 ЛЕВА: ü НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ. ü МАКСИМАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – ДО ОЛП плюс 7%; ü БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО НА ДЪЛГА; ü ОБЕКТ НА ДЪЛГА – АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ. • НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ КЪМ ФОНД “ ФЛАГ” – 10 000 ЛВ. СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ • ОЧАКВАНО РАЗДВИЖВАНЕ • НА БАНКОВИЯ ПАЗАР. • ТЪРСЕНЕ НА ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ • ОЧАКВАНО РАЗДВИЖВАНЕ • НА БАНКОВИЯ ПАЗАР. • ТЪРСЕНЕ НА ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ • НАМАЛЯВА ДОХОДНОСТТА ОТ ВРЕМЕННО СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ВЛАГАНЕТО ИМ В НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАКЕТИ.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ПОЖЕЛАВАМЕ СИ: • УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ; • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ В ПОЖЕЛАВАМЕ СИ: • УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ; • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ В УСЛОВИЯ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА ФИНАНСОВО -ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

БЮДЖЕТ 2014 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО БЮДЖЕТ 2014 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО