Скачать презентацию ОБЩИНА СВОГЕ БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ 1 Скачать презентацию ОБЩИНА СВОГЕ БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ 1

8d985bf29e475259731cd191736a6849.ppt

  • Количество слайдов: 23

ОБЩИНА СВОГЕ БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ. …… 1 ОБЩИНА СВОГЕ БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ. …… 1

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ „Бюджет 2013“ е приет от Общински съвет Своге с Решение № 76 НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ „Бюджет 2013“ е приет от Общински съвет Своге с Решение № 76 01. 03. 2013 г. изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. , Постановление № 1 на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. , чл. 11 от Закона за общинските бюджети и чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, писмо № ФО-1/21. 01. 2013 г. на Министерството на финансите, Наредбата на Общински съвет Своге по чл. 9 а от Закона за общинските бюджети и по първоначален план е 10 103 133 лв. . 2

АКТУАЛИЗАЦИИ НАПРАВЕНИ ПО ЗДБРБ . 3 АКТУАЛИЗАЦИИ НАПРАВЕНИ ПО ЗДБРБ . 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА Взаимоотношения с централния бюджет 7 397 444 лв. Трансфери ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА Взаимоотношения с централния бюджет 7 397 444 лв. Трансфери 258 041 лв. Финансиране, вкл. преходен остатък от 2012 г. -95 530 лв. Данъчни приходи 635 428 лв. Вр. заеми 90 970 лв. Неданъчни приходи 2 211 616 лв.

Данъчни приходи Отчетени приходи 635 428 лв. Патентен данък 19 336 лв. Данък недвижими Данъчни приходи Отчетени приходи 635 428 лв. Патентен данък 19 336 лв. Данък недвижими имоти 274 976 лв. Данък превозни средства 237 973 лв. Данък придобиване имущество 102 153 лв. Туристически данък 811 лв. Други данъци 179 лв. . 5

Неданъчни приходи Отчетени приходи Приходи от собственост Общински такси Глоби Други неданъчни приходи Постъпления Неданъчни приходи Отчетени приходи Приходи от собственост Общински такси Глоби Други неданъчни приходи Постъпления от продажби Концесии Помощи и дарения Платени данъци. 2 211 616 лв. 383 848 лв. 1 529 591 лв. 14 403 лв. 23 302 лв. 158 099 лв. 8 420 лв. 185 330 лв. - 91 377 лв. 6

Получени субсидии Отчетени приходи Обща субсидия Обща изравнителна субсидия Субсидия за капитал. разходи в Получени субсидии Отчетени приходи Обща субсидия Обща изравнителна субсидия Субсидия за капитал. разходи в т. ч. за ремонт на пътища За зимно поддържане Други взаимоотн. с ЦБ 7 397 444 лв. 4 796 616 лв. 1 210 200 лв. 860 181 лв. 552 900 лв. 231 800 лв. 298 647 лв. 7

Приходи от трансфери Отчетени приходи 258 041 лв. Трансфери от МТСП 229 437 лв. Приходи от трансфери Отчетени приходи 258 041 лв. Трансфери от МТСП 229 437 лв. Трансфери от АПИ 9 583 лв. Трансфери за избори и референдум 53 392 лв. Трансфер за паметник в с. Заселе 8 000 лв. Предоставен трансфер на МВР - 6 000 лв. Получени от Фонд „Приватизация“ 44 лв. Възстановени средства по ОП“Енергийна ефективност“ /2010 г. / - 8 828 лв. Трансфери по проекти -27 587 лв. . 8

Приходи от операции със заеми Безлихвени заем между бюджетни и извън бюджетни сметки 90 Приходи от операции със заеми Безлихвени заем между бюджетни и извън бюджетни сметки 90 970 лв. . 9

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ Отчетени приходи - 95 530 лв. Преходен остатък ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ Отчетени приходи - 95 530 лв. Преходен остатък от 2012 г. 712 324 лв. Отчисл. регионално депо - 96 187 лв. Предост. временна фин. помощ МБАЛСвоге - 24 000 лв. Временни и чужди средства 5 503 лв. Наличност в края на 2013 г. . …… 693 170 лв. 10

Графика на приходите за 2013 г. ОТЧЕТ 2013 г. 11 Графика на приходите за 2013 г. ОТЧЕТ 2013 г. 11

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 10 497 969 лв. 1 Общи държавни служби 2 ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 10 497 969 лв. 1 Общи държавни служби 2 Отбрана и сигурност 3 Образование 4 Здравеопазване 5 Социални грижи 6 Благоустрояване 7 Култура 8 Икономически дейности. 1 771 522 лв. 464 556 лв. 3 753 508 лв. 147 707 лв. 1 155 995 лв. 2 109 633 лв. 223 838 лв. 871 210 лв. 12

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 1 771 522 лв. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 1 771 522 лв. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ 54 307 лв. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 1 643 638 лв. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ . 73 577 лв. 13

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 464 556 лв. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 53 083 ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 464 556 лв. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 53 083 лв. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ 12 154 лв. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ . 399 319 лв. 14

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ 3 753 508 лв. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ 3 753 508 лв. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА СТОЛОВЕ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО . 1 350 096 лв. 39 467 лв. 2 145 981 лв. 36 470 лв. 181 494 лв. 15

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 147 707 лв. ВР. ФИН. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 147 707 лв. ВР. ФИН. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВОГЕ 16 500 лв. ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 358 лв. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 130 849 лв. . 16

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“ 1 155 995 лв. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 97 ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“ 1 155 995 лв. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 97 201 лв. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА 2 500 лв. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 4 054 лв. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 196 150 лв. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 636 523 лв. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 107 589 лв. ДР. СЛУЖБИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЕТОСТ. 111 978 лв. 17

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 2 109 633 лв. ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 2 109 633 лв. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ЖИЛ. СТР. И ТЕР. РАЗВИТИЕ 14 939 лв. ОСВЕТЛЕНИЕ 271 987 лв. ДР. ДЕЙНСТИ ПО ЖИЛ. СТР. , БКС И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 768 492 лв. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЧИСТОТА. 50 431 лв. 852 985 лв. УПР. НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 150 799 лв. 18

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 7 „КУЛТУРА И СПОРТ“ 223 838 лв. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 3 ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 7 „КУЛТУРА И СПОРТ“ 223 838 лв. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 3 592 лв. СПОРТНИ БАЗИ 89 870 лв. МЕЖДУНАР. ПРОГРАМИ 94 863 лв. ЧИТАЛИЩА ОБРЕДНИ ДОМОВЕ 188 317 лв. 24 343 лв. ДРУГИ ДЕЙНОСТ ПО КУЛТУРАТА 12 579 лв. . 19

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 871 210 лв. РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 871 210 лв. РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА 833 796 лв. ТУРИСТИЧЕСКИ БАЗИ 4 000 лв. ПРИЮТ за БЕЗСТОП. ЖИВОТНИ 4 871 лв. ДР. ДЕЙНОСТИ по ТРАНСПОРТ 28 543 лв. . 20

ГРАФИКА на разходите по функции за 2013 г. ОТЧЕТ 2013 г. 21 ГРАФИКА на разходите по функции за 2013 г. ОТЧЕТ 2013 г. 21

ОТЧЕТ на СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА за 2013 г. 1 580 137 лв. § 5100 ОСНОВЕН ОТЧЕТ на СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА за 2013 г. 1 580 137 лв. § 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ 148 902 лв. § 5200 ПРИДОБИВАНЕ на ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1 389 599 лв. § 5300 ПРИДОБИВАНЕ на НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 14 700 лв. § 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ § 5500 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ. 10 436 лв. 16 500 лв. 22

Благодаря за Вашето внимание! ОТЧЕТ “БЮДЖЕТ 2013” Благодаря за Вашето внимание! ОТЧЕТ “БЮДЖЕТ 2013”