Скачать презентацию ОБЩИНА СТРАЖИЦА БЮДЖЕТ 2018 ОБЩИНА СТРАЖИЦА Публичното Скачать презентацию ОБЩИНА СТРАЖИЦА БЮДЖЕТ 2018 ОБЩИНА СТРАЖИЦА Публичното

2f0463ec8ee13b81259b35f0d7543f59.ppt

  • Количество слайдов: 31

ОБЩИНА СТРАЖИЦА БЮДЖЕТ 2018 ОБЩИНА СТРАЖИЦА БЮДЖЕТ 2018

ОБЩИНА СТРАЖИЦА Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура ОБЩИНА СТРАЖИЦА Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

ОБЩИНА СТРАЖИЦА Бюджетът представлява финансовия план на организацията за една фискална година. Бюджетът показва ОБЩИНА СТРАЖИЦА Бюджетът представлява финансовия план на организацията за една фискална година. Бюджетът показва от къде идват парите и за какво се разходват – коя организация и дейност какво получава и кой какво създава.

ПОДГОТОВКАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г. ВКЛЮЧВА: Разпределяне ПОДГОТОВКАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г. ВКЛЮЧВА: Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най – голяма степен на потребностите; Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общински план за развитие; Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други, свързани с общинските приходи;

ПОДГОТОВКАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г. ВКЛЮЧВА: Анализ ПОДГОТОВКАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г. ВКЛЮЧВА: Анализ на общинската собственост; Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура; Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти от външни източници.

НОРМАТИВНА СРЕДА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: Чл. 84. (4) НОРМАТИВНА СРЕДА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: Чл. 84. (4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. (6)В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

НОРМАТИВНА СРЕДА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 Одобрената бюджетна прогноза – приета с Решение НОРМАТИВНА СРЕДА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 Одобрената бюджетна прогноза – приета с Решение № 363/11. 09. 2017 година, на общински съвет гр. Стражица. Указанията на Министъра на финансите – ФО 1/09. 01. 2018 г. Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони – Решение № 286/2017, изм. с Решение № 667 2017 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. • Закона за държавния ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. • Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. е публикуван в ДВ бр. 99/12. 2017 г. • Показателите в проекта за бюджет за 2018 година на Община Стражица са на база приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 година.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ- 7 785 784 ЛВ. ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ- 7 785 784 ЛВ. ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 6 120 584 лв. ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ – 914 600 лв. ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ – 124 400 лв. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 626 200 лв.

ОБЩА РАМКА, БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 10 281 797 ЛВ. В Т. Ч. ЗА: ОБЩА РАМКА, БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 10 281 797 ЛВ. В Т. Ч. ЗА: Делегирани от държавата дейности – 6 120 584 лв. Трансфери за местни дейности – 1 663 808 лв. Собствени приходи – 2 497 405 лв.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА Начален бюджет 2017 г. ПРИХОДИ Начален бюджет 2018 г. Разлика Обща допълваща СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА Начален бюджет 2017 г. ПРИХОДИ Начален бюджет 2018 г. Разлика Обща допълваща субсидия за делегираните от държ. дейности Обща изравнителна субсидия за местни дейности 5823. 6 822. 5 6120. 6 914. 6 297. 0 92. 1 Трансфер за зимно поддържане и снегоп. на общ. пътища Целева субсидия за капиталови разходи ВСИЧКО ПРИХОДИ: 102. 5 584. 2 7332. 8 124. 4 626. 2 7785. 8 21. 9 42. 0 453. 0 РАЗХОДИ Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални грижи Култура 710. 5 105. 4 3940. 1 118. 1 737. 8 211. 7 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 771. 6 121. 0 4171. 3 124. 2 689. 6 242. 9 61. 1 15. 6 231. 2 6. 1 -48. 2 31. 2 5823. 6 6120. 6 297. 0

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 0100 7 840 11 800 8 000 -ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК 0103 7 840 11 800 8 000 ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФЛ: 7 840 11 800 8 000 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 565 574 620 100 660 300 -Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301 156 625 190 000 -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 1303 259 014 260 000 280 000 -Д-K ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ. НАЧИН 1304 149 627 170 000 190 000 -ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1308 100 300 - ДРУГИ ДАНЪЦИ 2000 334 300 573 748 632 200 668 600 ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 526 154 515 800 545 600 -НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОД. НА УСЛ. , СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ 2404 102 300 105 600 60 600 - ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 2405 114 001 90 000 105 000 - ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 2406 309 848 320 000 380 000 -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ 2408 5 200 ОБЩИНСKИ ТАKСИ 2700 888 917 967 200 1 040 400 -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2701 62 407 80 000 84 000 -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ. 2702 11 127 13 000 14 000 -ЗА ПОЛЗВ. НА ДСП И ОБЩИН. СОЦ. УСЛУГИ 2704 36 007 39 000 -ЗА ПОЛЗВ. НА ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА 2705 9 144 10 000 13 000 -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707 574 809 560 000 570 000 -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ 2710 21 350 25 000 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2711 65 363 80 000 55 000 - ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА 2715 200 100 300 -ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717 70 100 -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ 2729 108 440 160 000 240 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 МЕСТНИ ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК ПАРАГРАФ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 ГЛОБИ, САНKЦИИ И НАK. ЛИХВИ 2800 64 517 62 000 -ГЛОБИ, САНKЦИИ, НЕУСТ. , НАK. ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ 2802 3 339 2 000 НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГ. ВНОСКИ 2809 61 178 60 000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 8 005 5 000 10 000 ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ 3700 -34 198 -35 000 -105 000 ПРИХОДИ ОТ ПРОД. НА ДЪРЖ. И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 4000 56 974 110 000 250 892 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ 4022 12 155 15 000 24 000 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 4040 44 819 95 000 226 892 ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ 4100 25 199 20 000 25 000 ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА 4500 49 637 2 277 200 2 497 492 2 158 953 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 717 110 710 500 771 600 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 999 234 1 146 997 931 046 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 361 626 391 655 427 633

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 94 559 105 420 120 960 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 13 046 29 570 24 866 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 3 906 559 3 940 167 4 171 270 295 504 276 000 265 000 41 288 38 184 50 000

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 124 420 118 082 124 235 13 101 6 000 14 000 205

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 831 109 737 758 689 644 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 146 446 97 040 104 217 35 500 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 1 544 313 938 733 818 319

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 211 455 211 700 242 875 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 119 531 111 652 88 023 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗХОДИ 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТЧЕТ 2016 БЮДЖЕТ 2017 ПРОЕКТ 2018 5 422 758 029 627 517 639 104

РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2015 БЮДЖЕТ 2016 ПРОЕКТ 2017 1. РАЗХОДИ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 2015 БЮДЖЕТ 2016 ПРОЕКТ 2017 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 2 056 55 000 101 000

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2018 Г. № 1. 2. ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2018 Г. № 1. 2. 3. 4. Проект Стойност "Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в: 1) административна сграда на общинска администрация - град Стражица; 2) административна сграда на БКС (Общинска сграда в кв. 102, 697 832, 41 лв. гр. Стражица) град Стражица; 3) сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" град Стражица. ” „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” „Осигуряване на топъл обяд в Община Стражица”Изпълняван 2017 -2019 г. Фин. институция Национален доверителен екофонд 389 996, 18 лв. ОП „Региони в растеж” 352 573, 54 лв. ОП „Храни и/или основно материално подпомагане” „Услуги за ранно детско развитие в община 338 417, 02 лв. Стражица” ОП ”РЧР” 2014 -2020 г.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2018 Г. № 5. 6. ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2018 Г. № 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проект „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопроводна мрежа” Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, област Велико Търново „Ремонт на язовир „Ръбе” с. Сушица „Ремонт на язовир „Сусурлука” с. Сушица Трансгранично партньорство между община Община Болинтин Вале и Община Стражица, с цел подобряване на системата за вземане на решения - редици от мостове и врати / Румъния - България / „Европа в капана на имигрантската криза” В партньорство с община Щип, Р. Македония Стойност Фин. институция 655 386, 96 лв. МРРБ ПУДООС 1 326 388, 33 лв. 343 212, 44 лв. 224 308, 72 лв. 299 325, 66 евро от тях 79 000 евро за община Стражица 20 000 евро МКВП към МС INTERREG V-A Румъния – България Европа на гражданите

ПРОЕКТИ КОИТО ОЧАКВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. № 1. 2. 3. Проект Стойност „Реконструкция ПРОЕКТИ КОИТО ОЧАКВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. № 1. 2. 3. Проект Стойност „Реконструкция и подмяна на участъци от 5 866 407, 89 лв. водопроводната мрежа в с. Кесарево, без ДДС. с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски Извор, община Стражица, област Велико Търново” „Реконструкция и рехабилитация на 5 859 594, 06 лв. общински пътища в община Стражица” без ДДС „Мерки за защита от наводнения за осигуряване на безопасност на реките в общините Стражица и Осика Де Жос” 1 000, 00 евро Фин. институция ПРСР 2017 -2020 г. INTERREG V-A Румъния – България

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. № по ред Обект § 40 -00 Целева Други Продажба ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. № по ред Обект § 40 -00 Целева Други Продажба Преходен собствени Общо субсиди остатък на ДМА и я от РБ приходи земя Съфинансиране на проект към НДЕФ "Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в административна 1 сграда на общинска администрация, административна сграда на БКС /Общинска сграда в кв. 102, гр. Стражица/; сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица" 140796 Реконструкция и внедряване на мерки за 2 енергийна ефективност на улично осветление в гр. Стражица 173160 3 Основен ремонт на водопровод с. Теменуга 14332 Основен ремонт на църква "Рождество на 4 Света Богородица” гр. Стражица 15000 5 Основен ремонт на парк "Ангел Каралийчев" 24000 Изготвяне на технически проек за обект: "Реконструкция и подмяна на довеждащ 6 водопровод за с. Бряговица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопродна мрежа" 23880 140796 173160 14332 15000 24000 23880

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. 7 8 9 10 Строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. 7 8 9 10 Строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обект: "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопродна мрежа" Авторски надзор за обект: "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопродна мрежа" СМР за обект: "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопродна мрежа" Строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обект: "Рекултивация на депо за ТБО гр. Стражица, област В. Търново" 11 Авторски надзор за обект: "Рекултивация на депо за ТБО гр. Стражица, област В. Търново" 12 Ремонт на язовир "Сусурлука" с. Сушица 13 Ремонт на язовир "Ръбе" с. Сушица 14 Осн. ремонт на ДГ "Гинка Маркова" с. Камен 12000 546156 12000 2000 97735 154326 154326 11916

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 Г. Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: 15 "Ремонт, оборудване и обзавеждане на помещения за хоспис, корпус "Г" в общинска сграда, УПИ ІІ, кв. 29, гр. Стражица" 16 Сървърна система - 2 бр. 17 Закупуване на автобус - лизинг 18 Моторна дробилка 19 Клонорез Изграждане на интегрирана система за 20 видеонаблюдение и охрана на територията на гр. Стражица - трети етап 21 Проектиране на видеонаблюдение в селата Изграждане на видеонаблюдение и охрана на 22 територията на с. Камен, Кесарево и Сушица 23 Допълнителни СМР на обект: Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево 24 Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ "Гинка Маркова" с. Камен Проект "Трансгранично партньорство между община Болинтин Вале и община Стражица, с 25 цел подобряване на системата за вземане на решения" съфинансиране 12960 14980 41666 8100 1600 8100 1600 12960 41666 167728 24000 12518 4624 7894 35902 35903 3200 Всичко: 1591776 626200 71805 3200 41666 852105

ОБЩИНА СТРАЖИЦА Проекта за бюджет на община Стражица за 2018 г. се основава на ОБЩИНА СТРАЖИЦА Проекта за бюджет на община Стражица за 2018 г. се основава на ясни приоритети за устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината, и ще се реализира при строга финансова дисциплина за запазване на финансовата стабилност.

 Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!