Скачать презентацию ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТАЦИИИ Скачать презентацию ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТАЦИИИ

0f6e3dbc8eeb1e7d068ccb0ad62bc4ef.ppt

  • Количество слайдов: 20

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИИ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Опитът на Общински здравен център в областта на превенцията на наркомании Лектор: гр. Шумен Опитът на Общински здравен център в областта на превенцията на наркомании Лектор: гр. Шумен Станчо Станчев - 19. 05. 2009 г. секретар на Областен съвет по наркотични вещества - Шумен

НАЧАЛОТО. . . Общински здравен център за информация, консултации и образование е разкрит на НАЧАЛОТО. . . Общински здравен център за информация, консултации и образование е разкрит на 15. 05. 2005 година с решение на Общински съвет - Шумен. Екип – медицински специалист, психолог, педагог. Местоположение и ресурсна обезпеченост.

Работа по проекти и програми - Реализация на 3 проекта по програма “ Превенция Работа по проекти и програми - Реализация на 3 проекта по програма “ Превенция и контрол на ХИВ / СПИН ”. - Реализиран проект в областта на психичното здраве на подрастващите. - Общинска програма за превенция на наркотични з а в и с и м о с т и 2 0 0 6 – 2 0 0 8 г. . - Програма по здравно образование на фондация “ Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата ”.

Работа по проекти и програми /2/ Съвместна програма за превантивна дейност с ромски фондации Работа по проекти и програми /2/ Съвместна програма за превантивна дейност с ромски фондации и организации. Специализирани програми за работа с младежи от : - училищата в селата на община Шумен; - “ Комплекс за социални услуги за деца и семейства ”; - “ Общински детски комплекс ”. Здравно - образователна програма с Български младежки червен кръст за обучения по връстников подход.

Основни дейности: Консултации и предоставяне на обективна информация относно видовете ПАВ и рисковете, свързани Основни дейности: Консултации и предоставяне на обективна информация относно видовете ПАВ и рисковете, свързани с употребата им. Работа с ученици : - прожекция на мултимедия ; - беседи ; - провеждане на тренинги ; - организация на дискусии и викторини.

Основни дейности /2/ : Разпространение на здравно-образователни материали. Провеждане на мероприятия с превантивна насоченост Основни дейности /2/ : Разпространение на здравно-образователни материали. Провеждане на мероприятия с превантивна насоченост по повод определени дати. I-net консултации в страницата на ОЗЦ – www. ozc-shumen. org. Работа с неправителствения сектор.

Целеви групи Ученици 6 - 12 клас от гр. Шумен. Ученици от селата в Целеви групи Ученици 6 - 12 клас от гр. Шумен. Ученици от селата в община Шумен. Млади хора от рискови групи / МКБППМН, КСУДС, ДДЛРГ “ Детелина ”, СО “Младост”, помощно училище. . . /. Студенти. Деца от ромска общност в извънучилищна среда. Родители.

Организации и институции, партньори на ОЗЦ по проблемите на наркоманиите на местно ниво: Училища. Организации и институции, партньори на ОЗЦ по проблемите на наркоманиите на местно ниво: Училища. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. Младежки дом, Младежки ученически парламент, БМЧК. Районно полицейско управление. Държавна психиатрична болница – с. Царев Брод. Регионални медии.

Работа на ОЗЦ с медии: Ежемесечно присъствие на наркомании в местната преса. проблема Телевизионен Работа на ОЗЦ с медии: Ежемесечно присъствие на наркомании в местната преса. проблема Телевизионен спот – януари 2007 година. Медийна проява в национален ефир.

Иновативни практики на местно ниво: Работен семинар относно ролята родителското съсловие в областта превенцията. Иновативни практики на местно ниво: Работен семинар относно ролята родителското съсловие в областта превенцията. на на Литературен конкурс на тема “ Разкажи своята история. . . ”. Ежемесечен бюлетин по проблемите на здравното образование.

Иновативни практики на местно ниво: Популяризиране на информационна телефонна линия по проблемите на наркоманиите Иновативни практики на местно ниво: Популяризиране на информационна телефонна линия по проблемите на наркоманиите на асоциация за рехабилитация на зависими “Солидарност ”. Безплатни индивидуални консултации с психолог за нуждаещи се млади хора и родители. Мероприятия под мотото “ Спортувай активно – живей разумно ”.

Мониторинг на местно ниво: Социологически проучвания проведени от РИОКОЗ през 2000, 2003, 2006 г. Мониторинг на местно ниво: Социологически проучвания проведени от РИОКОЗ през 2000, 2003, 2006 г. сред ученици и студенти от Шуменски университет. Социологическо проучване, проведено по методика на НЦН-София в шуменските училища с 1505 ученици на възраст 12 -19 години – април 2007 г.

Несистемно употребяващи: Несистемно употребяващи:

Перманентно употребяващи: Перманентно употребяващи:

Социологически проучвания /2/ Проучване сред общото население на град Шумен – март 2008 година. Социологически проучвания /2/ Проучване сред общото население на град Шумен – март 2008 година. Спорадични анкети с целеви групи. Анкети с ученици от селата на община Шумен.

Непосредствени задачи: Общинска програма за превенция на разпространението и употребата на психоактивни вещества в Непосредствени задачи: Общинска програма за превенция на разпространението и употребата на психоактивни вещества в община Шумен 2009 – 2011 година. Апробиране на превантивна програма в ранна ученическа възраст – 3 – 5 клас. Дейности по ангажиране на извънкласното време на подрастващите.

Непосредствени задачи: /2/ Осъществяване на превантивни дейности в често посещавани от младите хора обекти. Непосредствени задачи: /2/ Осъществяване на превантивни дейности в често посещавани от младите хора обекти. Търсене на финансиране посредством проекто - предложения. Регистрация на НПО към Общински здравен център.

ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ. Гр. Шумен Ул. “Преслав” № 6 ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ. Гр. Шумен Ул. “Преслав” № 6 Тел. 054 / 863 260 E–mail: [email protected] bg www. ozc-shumen. org

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !