Скачать презентацию ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 6550 ЛЮБИМЕЦ ул Републиканска 2 Скачать презентацию ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 6550 ЛЮБИМЕЦ ул Републиканска 2

775480442e17400259ad83eb9c974ee6.ppt

  • Количество слайдов: 25

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 6550 ЛЮБИМЕЦ ул. ”Републиканска № 2 ” MUNICIPALITY LYUBIMETS 6550 LYUBIMETS № ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 6550 ЛЮБИМЕЦ ул. ”Републиканска № 2 ” MUNICIPALITY LYUBIMETS 6550 LYUBIMETS № 2 „Republikanska” str. т 03751/ 02 факс: 03751/83 78 ел: 70 tel: 03751/ 02 fax: 03751/ 83 78 70 e-mail [email protected] org : www. lyubimets. org

Предложеният проект за бюджет за 2018 г. на Община Любимец е разработен в съответствие Предложеният проект за бюджет за 2018 г. на Община Любимец е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет № 37 от 19 януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 година -БЮ № 4 от 01. 09. 2017 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 год. -Закон за държавния бюджет на Република България през 2018 година -Решение на Министерски съвет № 667 от 1 ноември 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 година -Бюджетен календар на община Любимец -Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Любимец

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г. Проектобюджетът на община Любимец за 2018 година е разработен ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г. Проектобюджетът на община Любимец за 2018 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните пет години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Община Любимец ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

Проектобюджет на Община Любимец за 2018 г. Проект на Бюджет - 2018 г. Приходи Проектобюджет на Община Любимец за 2018 г. Проект на Бюджет - 2018 г. Приходи за делегирани държавни дейности 4 003 838 лв. Местни приходи 2 430 162 лв. ОБЩО 6 434 000 лв.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2018 г. Проект на Бюджет - 2018 г. І. Приходи за ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2018 г. Проект на Бюджет - 2018 г. І. Приходи за делегирани държавни дейности - Начален план 2017 г. 3 463 346 лв. - Проект 2018 г. 4 003 838 лв. Предвидено увеличение на общата субсидия от централния бюджет за 2018 год. спрямо предходната в размер на 540 492 лв. ІІ. Местни приходи: - Начален план 2017 г. 2 468 628 лв. - Проект 2018 г. 2 430 162 лв.

Взаимоотношения на Община Любимец с централния бюджет за 2018 г. , сравнени с 2017 Взаимоотношения на Община Любимец с централния бюджет за 2018 г. , сравнени с 2017 г. в лева: Параграф ЗДБРБ за 2016 г. ЗДБРБ за 2017 г. Увеличение /намаление к. 4 -к. 3 2 3 4 5 А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ § 31 -11 3 461 246 4 001 738 16% Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, в т. ч. § 31 -12 708 300 768 100 8% Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/ 1 • обща изравнителна субсидия 664 300 717 300 8% • трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 44 000 50 800 15 % 290 200 310 900 7% 4 459 746 5 080 738 14% В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/: § 31 -13 Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване и Култура за 2018 г. Трансферът за зимно поддържане и и снегопочистване е завишен с 6 800 лв. . Изравнителната субсидия е завишена с 53 000 лв.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Имуществени и други данъци Начален план 2017 г. Проект 2018 г. Процент ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Имуществени и други данъци Начален план 2017 г. Проект 2018 г. Процент изменение 19 000 18 000 -5% 383 800 371 500 -3% 73 000 70 000 -4% 230 000 220 000 -4% 80 000 0% Туристически данък 800 1000 25% Други данъци 200 500 150% 403 000 389 500 -3% Патентен данък Имуществени данъци в т. ч. : • Данък върху недвижими имоти • Данък върху превозните средства • Данък придобиване на имущество Всичко:

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи Начален план 2017 г. Проект 2018 г. % изменение Приходи НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи Начален план 2017 г. Проект 2018 г. % изменение Приходи и доходи от собственост, в т. ч. : 251 000 239 000 -5% • приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 127 000 104 000 -18% • приходи от наеми на имущество 28 000 27 000 -4% • приходи от наеми на земя 96 000 108 000 13% Общински такси, в т. ч. : 878 600 872 600 -1% за ползване на детски градини за ползване на детски ясли за ползване на домашен патронаж за ползване на пазари за битови отпадъци за технически услуги за административни услуги Глоби, санкции и наказателни лихви Други приходи /от продажба на дървесина/ 69 000 22 000 104 000 33 000 570 000 30 000 50 000 44 000 45 000 73 000 22 000 100 000 27 000 570 000 35 000 48 000 94 000 6% 0% -4% -18% 0% 17% -10% 9% 108% 45 000 34 000 -24% 1 216 900 1 237 957 2% Постъпления от продажба Всичко неданъчни приходи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2018 г. Основен дял в неданъчните приходи за 2018 год. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2018 г. Основен дял в неданъчните приходи за 2018 год. заемат : Общинските такси І. Начален план 2017 година – 878 600 лв. ІІ. Проект 2018 година – 872 600 лв. *Процент на изменение /-1. 00/ %. Приходи от разпореждане с активи общинска собственост І. Начален план 2017 година – 251 000 лв. ІІ. Проект 2018 година – 239 000 лв. *Процент на изменение /-5. 00/ %.

ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2018 ГОДИНА При подготовката на разходната част на проекта на бюджета ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2018 ГОДИНА При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2018 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 667 от 1 ноември 2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. и БЮ № 4 от 01. 09. 2017 г. на МФ. • Разходи за делегирани държавни дейности - 4 003 838 лв. • Разходи за местни дейности - 2 208 898 лв. • Дофинансиране - 221 264 лв. ОБЩО РАЗХОДИ - 6 434 000 лв.

Справка за разходите в бюджета на Община Любимец по видове функции Функция І Справка за разходите в бюджета на Община Любимец по видове функции Функция І "Общи държавни служби" Функция ІІ "Отбрана и сигурност" Функция ІІІ Образование Функция ІV "Здравеопазване" Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Начален бюджет 2017 г. общо държавни 1 197 457 502 700 271 088 2 683 960 391 559 295 451 474 908 доф-не 80 640 2 649 961 местни Начален бюджет 2018 г. -без преходен остатък 170 720 общо държавни местни 1 162 198 547 200 436 734 89 230 180 581 3 084 425 2 941 425 143 000 291 265 89 400 526 433 342 233 184 200 9 806 589 568 378 929 1 211 209 712 352 доф-не 712 352 Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" 760 971 Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" 359 820 Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги" 281 167 176 957 168840 168 840 16 900 5 440 3 160 178 264 3 160 Функция IX Други Общ бюджет 6 729 692 77 278 3 645 649 146 860 2 874 923 38 400 209 120 308 433 6 434 000 83 750 4 003 838 181 683 2 208 898 43 000 221 264

Функция I „Общи държавни служби“ - държавно финансиране 547 200 лв. - общинско финансиране Функция I „Общи държавни служби“ - държавно финансиране 547 200 лв. - общинско финансиране 614 998 лв. След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. , първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност. При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазeни утвърдените стойностни показатели съгласно Приложение № 6 от Закона за държавния бюджет за 2018 г. . В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес и броя на кметовете на населени места.

 Функция II „Отбрана и сигурност“ -държавно финансиране 89 230 лв. Във функция «Отбрана Функция II „Отбрана и сигурност“ -държавно финансиране 89 230 лв. Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи – отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; Държавното финансиране осигурява средства за: • Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал -5 бр. денонощни дежурни; • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ); • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 2 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление.

Функция III „Образование“ -държавно финансиране 2 909 850 лв. -общинско финансиране 143 000 лв. Функция III „Образование“ -държавно финансиране 2 909 850 лв. -общинско финансиране 143 000 лв. Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2017 година. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: • Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи. • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища. • Осигурени са целево - средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VII клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материалнотехническата база на училищата, средства за защитени училища, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование, добавка за самостоятелна форма на обучение и добавка за поддръжка на автобуси, предоставени на училища и градини. Общинското финансиране в тази функция е насочено за: • Издръжка на детските градини и подготвителни групи към ДГ

Функция IV „Здравеопазване“ -държавно финансиране 342 233 лв. -общинско финансиране 184 200 лв. ØЕдинният Функция IV „Здравеопазване“ -държавно финансиране 342 233 лв. -общинско финансиране 184 200 лв. ØЕдинният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” и „Здравен кабинет в детски градини и училища” осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината. ØОбщинските средства са за осигуряване на издръжката на детска ясла и детска млечна кухня в размер на 124 200 лв. и за капиталов разход на общинската болница в размер на 60 000 лв.

 Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - държавно финансиране 0 лв. - Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - държавно финансиране 0 лв. - общинско финансиране 378 929 лв. Общинското финансиране обхваща: • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на домашен социален патронаж • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на клуб на пенсионера и клуб на хората с увреждания.

Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -общинско финансиране 712 352 Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -общинско финансиране 712 352 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности: • Дейност 603 , , Водоснабдяване и канализация”, с планирани 7 000 лв. • Дейност 604 , , Осветление на улици и площади”, с планирани 112 603 лв. , за подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел. енергия на уличното осветление. • Дейност 606 , , Ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани 90 000 лв. • Дейност 619 , , Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с планирани 87 534 лв. , за текущи и аварийни ремонти на общински имоти; • Дейност 622 , , Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки и междублокови пространства, където са планирани 72 929 лв. • Дейност 623 , , Чистота”, с планирани 342 286 лв. / в тази сума не са включени таксите за приемане, сепариране и депониране на битовите отпадъци, както и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците с общ размер от 110 295 лв. и погасяване на част от безлихвения заем от ПУДООС в размер на 180 000 лв. /.

Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - държавно финансиране 83 750 лв. -общинско Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - държавно финансиране 83 750 лв. -общинско финансиране 43 000 лв. За 2018 година за функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности: • Дейност 714, , Спортни бази за спорт за всички” – местна дейност, с планирани 109 716 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, издръжка на спортните зали и площадки, подпомагане текущата издръжка на спортните клубове с 16 000 лв. и спортни прояви в общината. • Дейност 738 , , Читалища” – делегирана от държавата дейност, с планирани 83 750 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 10 щатни бройки. Общинското дофинансиране е в размер на 43 000 лв. • Дейност 745 , , Обредни домове и зали” – местна дейност, с планирани 39 667 лв. • Дейност 759 , , Други дейности по културата” – местна дейност, с планирани 32 300 лв. за културни мероприятия и тържества

Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“ -общинско финансиране 168 840 лв. За 2018 година Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“ -общинско финансиране 168 840 лв. За 2018 година за функция VІІІ «Икономически дейности и услуги» се планират средства за следните дейности: • Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» - местна дейност, с планирани 82 347 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и управление на общинския горски фонд • Дейност 832, , Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - местна дейност, с планирани 50 800 лв. за ремонт и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. • Дейност 862, , Туристически бази” – местна дейност, с планирани 8 293 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка на туристическата база в с. Малко Градище. • Дейност 866, , Общински пазари и тържища” – местна дейност, с планирани 27 400 лв.

ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Любимец за 2018 г. Годишна задача ОБЕКТ № ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Любимец за 2018 г. Годишна задача ОБЕКТ № 1 Общинска администрация в т. ч. -придобиване на 3 бр. климатика х 1500 лв. 1 бр. х 2379 лв. & 52 -03 -изработване на общ устройствен план на община Любимец /собствено участие-преходен/ & 53 -09 151 539 І. Собствени бюджетни средства 6 879 лв. 12 879 6 000 лв. 2 Домашен социален патронаж: инвентар & 52 -05 в т. ч. -хладилник/среднотемпературен/ 7 бр. х 1525 лв. -хладилник/нискотемпературен/ 2 бр. х 1722 лв. -печка/електрическа/ с 4 плочи 4 бр. Х 4729 лв. -пекарна/електрическа/ на три нива 5 бр. Х 5525 лв. 3 Осветление на улици и площади -придобиване на автомобил /автовишка/ & 52 -04 20 000 4 Ремонт и поддържане на уличната мрежа -придобиване на пясъкоразпръсквач & 52 -03 21 000 5 Други д/сти по жил. стр/во и благоустройство & 52 -05 в т. ч. - фугорез – 3000 лв. , трамбовка/виброплоча/ - 3000 лв. , генератор – 2000 лв. 6 Чистота – автомобил/сметосъбирач/ окончателно плащане & 52 -04 7 Други д/сти по селско и горско ст/во – придобиване на сл. автомобил /нов/ & 52 -04 60 660 10 675 лв. 3 444 лв. 18 916 лв. 27 625 лв. 8 000 10 000 19 000

ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Любимец за 2018 г. ОБЕКТ № Годишна задача ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Любимец за 2018 г. ОБЕКТ № Годишна задача 310 900 II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г. 1 Ремонт на помещения в Детска ясла гр. Любимец и обновяване на прилежащи терени 30 000 2 Изграждане и оборудване на водоснабдителен сондаж в двора на Детска ясла гр. Любимец 14 000 3 Ремонт на сграда /общинска болница / IV етаж 60 000 4 Ремонт на сграда Об. А I етаж 17 000 5 Ремонт сл. апартамент 6 Проектиране на кръстовище ул. ”В. Левски”, ул. ”Отец Пайсии” , ул. ”Републиканска” и изграждане на ограничителни огради 15 100 7 Изграждане на видеонаблюдение в гр. Любимец 30 000 8 Проектиране на три тенис корта и фитнес площадка на открито, в района на общински стадион 9 Покупка на сграда /Младежки дом/ 40 000 10 Ремонт на покрив и смяна на дограма на сграда /Младежки дом/ 48 880 11 Покупка на два броя помещения в бивша сграда на КЗС”Златен клас” 12 13 5 000 6 000 8 800 Покупка на сграда в I стоп. двор с площ 638 кв. м. 14 120 Покупка на имот/земя/ с площ 1447 кв. м. в кв. 32 А 22 000

Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2018 г. Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2018 г. No Име на проекта 1 Проекти по Оперативна програма човешки ресурси в т. ч. -“Ефективна подкрепа , чрез предоставяне на социални услуги” – 499 636 лв. -“Нова възможност за младежка заетост” – 32 905 лв. --”Обучения и заетост на младите хора” – 74 465 лв. 2 Проекти финансирани от Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие” в т. ч. -“Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на ДГ”РАЙ” , находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен” - 1 883 836 лв. без ДДС --”Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в община Любимец – 1 940 913 лв. без ДДС Стойност на проекта 607 006 3 824 749

Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2018 г. Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2018 г. В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2018 година, за да се изпълни, следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета се насочва за капиталови разходи, което ще подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината. През 2018 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града. Община Любимец продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.

Вашите мнения и предложения за проектобюджет-2018 г. , могат да се изпращат на електронната Вашите мнения и предложения за проектобюджет-2018 г. , могат да се изпращат на електронната поща на общината lyubimets. org както и в деловодството на общината. Всяко мнение и предложение е ценно и всеки може да го изкаже. БЛАГОДАРИМ ВИ!