Скачать презентацию ОБЩИНА КОСТИНБРОД Общинска администрация гр Костинброд Скачать презентацию ОБЩИНА КОСТИНБРОД Общинска администрация гр Костинброд

416b3ae9984e609ff6c9e713e7acb520.ppt

  • Количество слайдов: 12

 ОБЩИНА КОСТИНБРОД Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област гр. Костинброд, п. к. ОБЩИНА КОСТИНБРОД Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област гр. Костинброд, п. к. 2230, ул. ”Охрид” № 1, тел. : 0721 68701, Fax: 0721 68777 http: //www. kostinbrod. bg, e-mail: kostinbrod. [email protected] com ISO 9001: 2008 Certificate № 175076 -2015 -AQ-BGR-Rv. A О С Н О В Н И Р Е З У Л Т А Т И от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2016 година

През 2016 г. дейността на общината бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни През 2016 г. дейността на общината бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. През отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности. Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

І. ПРИХОДИ За 2016 г. приходите общо са в размер на 10 950 898 І. ПРИХОДИ За 2016 г. приходите общо са в размер на 10 950 898 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен 96, 21 %. При план 4 894 795 лв. изпълнението за 2016 г. е 4 709 192 лв. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 101, 74 на сто. - данък върху недвижимите имоти: 516 899 лв. изпълнение 101, 35 на сто; - данък върху превозните средства: 490 057 лв. изпълнение 117, 72 на сто; - данък придобиване на имущество по дарение: 392 398 лв. изпълнение 87, 25 на сто; - туристически данък: 492 лв. Изпълнение 98, 40 на сто. Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо 94, 00 на сто; - общински такси: 2 225 584 лв. или изпълнение от 90, 91 на сто; Годишният план за постъпленията от такси за битови отпадъци е изпълнен на 85, 69 на сто. Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери /субсидии/ са изпълнени на 100 % в т. ч. : - обща субсидия: 4 730 374 лв. - изравнителна субсидия: 759 100 лв. - получени от общините целеви трансфери: 656 776 лв. - получен трансфер за “Временна заетост”: 9 020 лв.

 ІІ. РАЗХОДИ За дванадесетте месеца на 2016 г. са усвоени 10 950 898 ІІ. РАЗХОДИ За дванадесетте месеца на 2016 г. са усвоени 10 950 898 лв. при уточнен план 13 429 017 лв. или 81, 55 %, както следва: Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 4 801 521 лв. Трудовите разходи представляват 43, 85 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период. Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 149 377 лв. Тези разходи представляват 56, 15 на сто от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.

Изпълнението на някои приоритетни разходи е както следва: - храна: 329 267 лв. ; Изпълнението на някои приоритетни разходи е както следва: - храна: 329 267 лв. ; - - вода, горива и енергия: 600 184 лв. ; - текущ ремонт: 280 281 лв. ;

Изпълнението на разходите по функции е както следва: Изпълнението на разходите по функции е както следва:

За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи общо 1 397 610 лв. За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи общо 1 397 610 лв. Годишният план за разходите е изпълнен на 79, 52 на сто. Отчетените разходи за функцията представляват 12, 77 на сто от обема на разходите на общината. За функция 2 “Отбрана и сигурност” са извършени разход на стойност 247 637 лв. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 2, 27 на сто. За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 4 185 207 лева. Годишният план за разходите е изпълнен на 93, 71 на сто. Отчетените разходи за образованието представляват 38, 22 на сто от обема на разходите на общината. Разходите, свързани с издръжката на учебните заведения са 903 224 лева.

 За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 195 029 лв. Относителният дял За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 195 029 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 1, 77 на сто от общия обем на разходите на общината. За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 505 256 лв. Разходите за издръжка на социалните заведения са 205 527 лв. Отчетените разходи за тази функция представляват 4, 61 на сто от обема на разходите на общината. За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 3 025 531 лв. Годишният план за разходите е изпълнен на 90, 13 на сто. Относителният дял на тези разходи представлява 27, 62 на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за издръжка на дейностите по благоустрояването са в размер на 2 269 301 лева.

За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 450 130 За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 450 130 лв. Годишната задача за разходите е изпълнена на 94, 74 на сто. За издръжка на дейностите са извършени разходи в размер на 70 631 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 4, 11 на сто от общия обем на разходите за общината. За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи общо в размер на 846 759 лв. в т. ч. за издръжка в размер на 313 061 лв. за капиталови разходи 323 411 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 7, 73 на сто от общия обем на разходите за общината. За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 97 738 лв. Относителният дял от общото представлява 0, 9 на сто.

 ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ За 2016 г. са извършени капиталови разходи за 1 198 ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ За 2016 г. са извършени капиталови разходи за 1 198 774 лв. в т. ч. : Основен ремонт 365 439 лв. Придобиване на ДМА 730 398 лв. Придобиване на НДА 15 965 лв. Придобиване на земя 86 972 лв.

IV. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ IV. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД Постъпили средства през 2016 г. по ИБСФ – НФ и ДЕС са както следва: - получени трансфери /63 -01/ 274 704 лв. Разходите извършени през отчетния период са в размер на 288 338 лв. в т. ч. по проекти: - проект “Нова възможност за независим живот” 219 036 лв. - проект “Нови възможности за грижа” 41 387 лв. - проект “Обучение и заетост на младите хора” 25 366 лв. - проект “Твоят час” – образование 169 лв. - проект “Нов път за нови таланти в преподаването” 2 380 лв.

През 2016 г. Община Костинброд е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и приключи През 2016 г. Община Костинброд е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и приключи бюджетната година без неразплатени разходи и просрочени задължения. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! kostinbrod. [email protected] com