Скачать презентацию ОБЩИНА ДРЯНОВО ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНАТА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА Скачать презентацию ОБЩИНА ДРЯНОВО ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНАТА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

298b212e4090eadb66484d0aa69982c1.ppt

  • Количество слайдов: 14

ОБЩИНА ДРЯНОВО ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНАТА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ОБЩИНА ДРЯНОВО ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНАТА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Цел: Провеждане на обоснована и справедлива социална политика, която да осигурява доходи, гарантираща нормалното Цел: Провеждане на обоснована и справедлива социална политика, която да осигурява доходи, гарантираща нормалното съществуване на всеки жител на общината.

Подходи в социалната политика 1. Удовлетворяване на нужди 1. 1. Достъп до жилище 1. Подходи в социалната политика 1. Удовлетворяване на нужди 1. 1. Достъп до жилище 1. 2. Достъп до храна 1. 3. Достъп до здравеопазване 1. 4. Достъп за участие в обществения живот 2. Решаване на проблеми 2. 1. Безработицата 2. 2. Възстановяване на човешките ресурси

2. 1. Решаване на проблем - безработица - Привличане на инвестиции и разкриване на 2. 1. Решаване на проблем - безработица - Привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места - Прилагане на ефективни програми за трудова заетост и обезпечеността им чрез държавните фондове - Стимулиране на предприемачеството

2. 2. Решаване на проблем – възстановяване на човешките ресурси - Грижа за децата; 2. 2. Решаване на проблем – възстановяване на човешките ресурси - Грижа за децата; деца сираци - Грижа за самотни майки - Грижа за хора с увреждания - Грижа за възрастни хора - Грижа за маргинализирани групи

Приоритети и насоки в социалната политика • Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: Приоритети и насоки в социалната политика • Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: хора с увреждане, възрастни, деца в риск, безработни; • Преминаване към алтернативни форми на социални услуги, предлагани в общността, съобразно потребностите на хората от общината; • Въвличане на партньори предоставяне на социалните услуги – други институции, НПО и бизнеса, с оглед подобряване социалната интеграция и качеството на живот на хората; • Децентрализация на социалните услуги и управлението им.

Фактори, обуславящи социалната политика 1. Наличие на политическа воля от страна на общинската администрация Фактори, обуславящи социалната политика 1. Наличие на политическа воля от страна на общинската администрация 2. Адекватно законодателство 3. Наличие на доставчици на социални услуги 4. Наличие на целеви групи 5. Партньорство между субектите, участващи в процесите

Участници в общинската социална политика: 1. По хоризонтала 1. 1. Общински съвет – Постоянна Участници в общинската социална политика: 1. По хоризонтала 1. 1. Общински съвет – Постоянна комисия по “Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 1. 2. Общинска администрация – зам. кмет и отдел “МДХП” 1. 3. Дирекция “Социално подпомагане” и Отдел “Закрила на детето” 1. 4. Бюро по труда 1. 5. Бизнеса 1. 6. Неправителствени организации 1. 7. Междуведомствени комисии

Участници в общинската социална политика: 2. По вертикала 2. 1. Областна администрация – зам. Участници в общинската социална политика: 2. По вертикала 2. 1. Областна администрация – зам. областен управител и различните междуведомствени комисии 2. 2. Структурите и самото МТСП 2. 3. Министерство на финансите 2. 4. Регионални и национални НПО

Видове социални услуги 1. В институции 1. 1. Дом за възрастни с деменция 1. Видове социални услуги 1. В институции 1. 1. Дом за възрастни с деменция 1. 2. Дом за възрастни с психични разстройства 2. В общността 2. 1. Социален патронаж 2. 2. Дневен център за възрастни хора 2. 3. Дневен център за деца и младежи с увреждания с филиал за възрастни с увреждания 2. 4. Защитени жилища 2. 5. Превантивен център за социална и образователна подкрепа на деца и младежи в риск

Допълнителни дейности 1. Организиране на благотворителни акции (безплатни трапезарии за възрастни хора, събиране на Допълнителни дейности 1. Организиране на благотворителни акции (безплатни трапезарии за възрастни хора, събиране на дрехи за пострадали от бедствия и аварии) 2. Подпомагане на деца сираци, ветераните от войните, болни и изоставени 3. Изнасяне на културни програми в институциите и общностите 4. Разработване на съвместни програми и проекти за целевите групи

Резултати 1. Общината е една от водещите в страната в областта на социалната политика Резултати 1. Общината е една от водещите в страната в областта на социалната политика 1. 1. Ясна визия на Общината за развитието на социалната сфера 1. 2. Добре развита социална инфраструктура 1. 3. Наличие на доставчици на социални услуги с опит 1. 4. Проведени конкурси за децентрализация на социалните услуги 1. 5. Приведено местно законодателство в унисон с държавната политика

Резултати 2. Добро взаимодействие със субектите, участващи в процесите, особено с гражданския сектор 2. Резултати 2. Добро взаимодействие със субектите, участващи в процесите, особено с гражданския сектор 2. 1. Създаден обществен съвет 2. 2. Създадена система за партньорство, подпомагане и взаимодействие между участващите по хоризонтала и по вертикала 2. 3. Повишен капацитет на основните участници в процесите 2. 4. Обмяна на опит и добри практики

Благодаря ви! www. dryanovo. bg dryanovo@dryanovo. bg Благодаря ви! www. dryanovo. bg [email protected] bg