Скачать презентацию ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ — СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр Божурище бул Скачать презентацию ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ — СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр Божурище бул

6fd42621e171ff555506b9c99da81bff.ppt

  • Количество слайдов: 10

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр. Божурище бул. ”Европа” № 85 02/9932913, факс 02/9933104, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр. Божурище бул. ”Европа” № 85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: [email protected] bg web-sait: www. bozhurishte. bg ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2017 г.

q Проектобюджетът на община Божурище е съставен при спазване на показателите на чл. 45, q Проектобюджетът на община Божурище е съставен при спазване на показателите на чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г. , бюджетната прогноза за приходите. q Проектобюджетът е разработен за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности със съдействието на кметове на кметства, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена.

I. Данъчни приходи 1. Патентен данък 2. Данък върху недвижими имоти 872 670 6 I. Данъчни приходи 1. Патентен данък 2. Данък върху недвижими имоти 872 670 6 000 420 000

* Неданъчни приходи 61, 31% Данъчни приходи 38, 69% * Неданъчни приходи 61, 31% Данъчни приходи 38, 69%

7 850 000 I. Функция Общи държавни служби 1 111 586 1. Дейност общинска 7 850 000 I. Функция Общи държавни служби 1 111 586 1. Дейност общинска администрация 991 586 2. Дейност общински съвет 120 000 II. Функция Отбрана и сигурност 314 745 1. Др. дейности по вътр. сигурност 32 920 2. Дейност Отбранително мобилна подготовка 109 846 3. Превант. дейност бедствия и аварии 146 979 4. Дейност последици ликвид. от БА III. Функция Образование 25 000 2 627 887 1. Дейност Детски градини 1 243 691 2. Дейност Общообразователни училища 1 348 573 3. Дейност – Други дей. по образованието 35 623 1 411 958 1 267 998 143 960 229 104 35 200 76 130 66 000 51 774 2 810 732 1 335 116 1 428 993 46 623

ІV. Функция Здравеопазване 1. Дейност Детски ясли, детски кухни 2. Дейност Здравен кабинет в ІV. Функция Здравеопазване 1. Дейност Детски ясли, детски кухни 2. Дейност Здравен кабинет в ОДЗ и у-ща 3. Други дейности по здравеопазване V. Функция Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 1. Дейност Домашен социален патронаж 244 204 78 585 141 619 24 000 238 018 169 150 2. Дейност Клубове на пенсионера 9 500 3. Дейност наблюдавани жилища 54 100 4. Др. дейности социално подпомагане 5 268 5. Програми за временна заетост VІ. Функция Жил. стр-во, БКС, опзв. околн. среда 2 501 900 1. Дейност Водоснабдяване и канализация 240 000 2. Дейност Осветление на улици и площади 155 000 3. Дейност Ремонт и поддър. улична мрежа 318 010 4. Др. дейности по благоустрояването 555 400 5. Дейност Озеленяване 6. Дейност Чистота 7. Управление на дейностите по отпадъците 5 1 228 500 252 379 88 455 147 344 16 580 187 624 99 820 22 500 55 720 8 473 1 111 2 344 183 154 000 132 000 380 000 401 170 1 000 1 242 183 33 830

VIІ. Функция Почивно дело, култура, религ. д-сти 1. Дейност Спортни бази за спорт за VIІ. Функция Почивно дело, култура, религ. д-сти 1. Дейност Спортни бази за спорт за всички 2. Дейност Читалища 3. Дейност Обредни домове и зали VIIІ. Функция Икономически дейности и услуги 1. Дейност Ремонт и изграждане на пътища 2. Др. дейности по транспорта 3. Др. дейности по икономиката ІХ. Резерв 138 330 15 000 118 480 4 850 209 020 34 400 148 660 25 960 4 000 255 000 80 000 174 000 1 000 82 600 150 000 250 72 720 174 000

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО и ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2017 Г. ОБЕКТИ СУБСИДИЯ ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО и ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2017 Г. ОБЕКТИ СУБСИДИЯ 225 400 ОБЩО – 771 600 лв. Параграф 51 -00 “Основен надълготрайни материални активи” 1. 1. Основен ремонт на сграда на администрация бл. 16 гр. Божурище Местни приходи 546 200 ремонт общинска 150 400 1. 2 Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на сградата на училище с. Храбърско 1. 3. Строителен надзор на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Божурище – ІІ етап“ 1. 4. Основен ремонт на канализационен клон по ул. Искър, гр. Божурище 140000 18 000 60 000

ОБЕКТИ СУБСИДИЯ 1. 5. Изграждане на външна газова връзка на бл. 19 /Стара сграда/ ОБЕКТИ СУБСИДИЯ 1. 5. Изграждане на външна газова връзка на бл. 19 /Стара сграда/ на община Божурище 2. Параграф 52 -00 „Придобиване дълготрайни материални активи” на 2. 1. Компютъри 10 бр. за общинска администрация 2. 2. Компютър 1 бр. за общински съвет 2. 3. Копирна машина 2. 4. Автомобил 2. 5. Компютър и лаптопи за ДГ „Буратино“ 2. 6. Изграждане на детски площадки, вкл. монтаж на съоръжения в ДГ „Буратино“ 2. 7. Изграждане на пожароизвестителна система в ДГ „Детелина“ 2. 8. Камера, хладилник и картофобелачка за ДГ „Детелина“ 2. 9. Фризер за ДСП Местни приходи 5 000 398 200 10 000 2 000 3 000 15 000 3 200 100 000 11 000 8 500 1 500

ОБЕКТИ 2. 10. Многофункционална комунална машина СУБСИДИЯ Местни приходи 150 000 2. 11. Изграждане ОБЕКТИ 2. 10. Многофункционална комунална машина СУБСИДИЯ Местни приходи 150 000 2. 11. Изграждане на общински паркинг 35 000 2. 12. Изграждане на детска площадка и беседка в с. Златуша 25 000 2. 13. Газов котел за спортна зала 2. 14. Микробус 3 000 25 000