Скачать презентацию Обща цел Подпомагане на интегрираното и включващо обучение Скачать презентацию Обща цел Подпомагане на интегрираното и включващо обучение

aa34aeaa3648adbcea578f4669adfb1e.ppt

  • Количество слайдов: 16

Обща цел Подпомагане на интегрираното и включващо обучение в детските заведения и общински училища Обща цел Подпомагане на интегрираното и включващо обучение в детските заведения и общински училища на територията на община Перник чрез създаване на подкрепяща среда, промяна нагласите в обществото и подрастващите за равнопоставеност на децата със СОП.

Специфични цели 1. Засилване ефективността на подкрепящата среда, чрез повишаване на специализираната подготовка на Специфични цели 1. Засилване ефективността на подкрепящата среда, чрез повишаване на специализираната подготовка на 115 бр. учители за работа с деца и ученици със СОП, създаване на виртуално училище за родители и осигуряване на специални учебно-технически средства, дидактически материали и специализиран софтуер. 2. Разширяване процеса на социализация и интеграция на децата със СОП, чрез равнопоставенато им участие в 18 клуба “Подадена ръка”, създадени на територията на община Перник. 3. Промяна на нагласите в обществото и подрастващите за приемане на различното, възпитаване на толерантност, подкрепа на децата със СОП.

Целева група - интегрирани деца със СОП, като най-многобройна е категорията на интегрирани деца Целева група - интегрирани деца със СОП, като най-многобройна е категорията на интегрирани деца с умствена изостаналост, хиперактивност и обучителни трудности; - родители на деца със СОП; - общообразователни учители на интегрирани деца със СОП; - ръководители на клубове по интереси, в които участват деца със СОП.

Дейности 1. Подготвителен етап. 2. Повишаване на специализираната подготовка на учителите за работа с Дейности 1. Подготвителен етап. 2. Повишаване на специализираната подготовка на учителите за работа с деца и ученици със СОП. 3. Виртуално училище за родители. Създаване сайт на проекта. 4. Създаване на клубове “Протегната ръка” в детските и учебни заведения в община Перник, с участието на деца със СОП. 5. Осигуряване на специални учебно-технически средства, дидактически материали, специализиран софтуер. 6. Отчитане на проекта 7. Информиране и публичност Към Очаквани резултати

Подготвителен етап Осигурява хармоничност и планов напредък на проекта. - Формиране екип на проекта; Подготвителен етап Осигурява хармоничност и планов напредък на проекта. - Формиране екип на проекта; - Сформиране на екипи в детските и учебни заведения ; - Организационна дейност по създаване на Виртуално училище за родители ; - Представяне на целите на проекта и плана за работа на всички заинтересовани страни (родители, учители, медии) във всяко училище и детска градина ; - Подготовка на медийна програма и дейностите, осигуряващи публичност на проекта ;

Повишаване на подготовката Провеждане на обучение на: - учителите в детските градини – 4 Повишаване на подготовката Провеждане на обучение на: - учителите в детските градини – 4 групи; - учителите в училищата -2 групи ; - ръководители на клубове “Протегната ръка” - 2 групи; Обучителните програми са разработени и се реализират преподаватели от ЮЗУ “Неофит Рилски”, партньор по проекта. с

Виртуално училище - Организиране на минимум четири виртуални учебни срока с родители на деца Виртуално училище - Организиране на минимум четири виртуални учебни срока с родители на деца със СОП по предврително утвърдена програма ; - Форум, в който да споделят мнения родители както на интегрирани деца, така и други родители, граждани, специалисти; специалисти - Страница на специалистите- работещи с деца със СОП /специалисти от ВУЗ, учители от специални училища, специалисти от РЦПИОВДУСОП, ЦРСИ – Перник, психолози/ да гостуват на сайта с материали, публикации, съвети, опит и др. ; - Виртуална специализирана библиотека по проблемите на социализацията и интеграцията на деца със СОП- статии, филми, линкове ;

Създаване на клубове 18 клуба “Протегна ръка” в детските и учебни заведения в община Създаване на клубове 18 клуба “Протегна ръка” в детските и учебни заведения в община Перник, с участието на 52 деца със СОП - 7 клуба функционират към 5 детски градини, партньори по проекта; - 11 клуба в 4 общински училища, партньори по проекта Според тематичната насоченост клубовете се разделят: - Приложни дейности - 6 - Спортни - 5 - Музикални - 3 - Природо-любители - 2 - Театрално ателие - 1 - Опитно поле - 1 Всеки клуб има експерт- ресурсен учител от ресурсен център Перник. Общо в клубовете са обхванати 270 деца, от които 39 са със СОП.

Осигуряване - Оборудване за 7 ресурсни кабинета. Осигуряване на дидактически материали за работа с Осигуряване - Оборудване за 7 ресурсни кабинета. Осигуряване на дидактически материали за работа с деца със СОП ; - Закупуване на 7 компютърни конфигурации и една интерактивна дъска за работа на деца със СОП за специализираните кабинети; - Оборудване за сензорна стая ; - Разработване на специализиран образователен софтуер за деца със СОП. Апробиране на софтуера в рамките на дейностите по проекта. Софтуерният продукт ще бъде предоставен за използвани във всички учебни заведения и детски градини на община Перник.

Заключителни дейности - Празник “Протегната ръка”, на който всеки клуб да представи резултати и Заключителни дейности - Празник “Протегната ръка”, на който всеки клуб да представи резултати и добри практики от дейността си ; - Педагогическа кръгла маса, на която да бъдат споделени минимум 5 добри педагогически практики.

Информираност и публичност За периода на проекта е разработена медийна програма. За осигуряване публичността Информираност и публичност За периода на проекта е разработена медийна програма. За осигуряване публичността на проекта ще бъдат реализирани : - Две пресконференции; - Едно предаване в КТВ “Кракра” ; - Две интервюта в печатни медии ; - Две интервюта в местния радиовъзел ; - Поне 5 публикации в местни печатни и електронни медии ; - Представяне на официалния сайт на Община Перник ; - Създаване и целогодишно функциониране на сайт на проекта ;

Очаквани резултати - Изградени и функциониращи 18 клуба “Протегна ръка” в детските и учебни Очаквани резултати - Изградени и функциониращи 18 клуба “Протегна ръка” в детските и учебни заведения в община Перник; - 52 деца със СОП участващи в работата на клубовете „Подадена ръка”; - Разработен специализиран софтуер за работа с деца със СОП; - Оборудвани 8 специализирани кабинети за работа с деца със СОП; - Оборудвана сензорна стая; - Обучени 115 педагози за интегрирана работа с деца със СОП;

Екип Ръководител на проекта: Илинка Миткова Никифорова Координатор на проекта: Емилия Ангелова Дичева Финансово Екип Ръководител на проекта: Илинка Миткова Никифорова Координатор на проекта: Емилия Ангелова Дичева Финансово отговорно лице: Мая Атанасова Лилова Организатори: Силвия Любомирова Асенова Велин Любомиров Троянов

Партньори Дванадесето основно училище „Васил Левски” Десето основно училище „Алеко Константинов Шестнадесето основно училище Партньори Дванадесето основно училище „Васил Левски” Десето основно училище „Алеко Константинов Шестнадесето основно училище „Св. Кирил и Методий” Тринадесето основно училище „Св. Кирил и Методий” Целодневна детска градина № 3 „Пролетен цвят” Целодневна детска градина № 5 „Вела Пеева” Обединена детска градина № 7 „Пролет” Обединено детско заведение № 9 „Калина Малина” Целодневна детска градина № 15 „Райна Княгиня” Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Уеб сайт www. protegnataraka. com Уеб сайт www. protegnataraka. com