Скачать презентацию Облік надходження товару Лектор доц Хименко С В Скачать презентацию Облік надходження товару Лектор доц Хименко С В

учет пост. товара 29.ppt

  • Количество слайдов: 29

Облік надходження товару Лектор: доц. Хименко С. В. Облік надходження товару Лектор: доц. Хименко С. В.

План лекції Классификация документов и оборотных активов Прием товаров в условиях аптеки и его План лекції Классификация документов и оборотных активов Прием товаров в условиях аптеки и его документальное отражение Материальная ответственность работников аптечных учреждений Внутрихозяйственные операции, увеличивающие остаток товаров в аптеке Особенности поступления наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих ЛС и прекурсоров Отражение основных хозяйственных операций по поступлению товаров в бухгалтерском учете

Рекомендована література: n n n Основи економіки та системи обліку у фармації під заг. Рекомендована література: n n n Основи економіки та системи обліку у фармації під заг. ред. проф. А. С. Немченко. С. 148 -158. Основы экономики и системы учёта в фармации: учеб. пособ. для студ. высш. уч. зав. / А. С. Немченко, А. Л. Панфилова, В. Н. Чернуха и др. ; Под ред. А. С. Немченко. - В. : Изд-во «Новая книга» , 2008. Фармацевтична енциклопедія

Види документів 4 Видаткові (расходные) 4 Первинні (накладні, сертифікати якості) 4 Прибуткові (приходные) 4 Види документів 4 Видаткові (расходные) 4 Первинні (накладні, сертифікати якості) 4 Прибуткові (приходные) 4 Видатково-прибуткові 4 Накопичувальні (журнали, реєстри) 4 Звіти

Обігові активи Товар n Грошові кошти n n в касі на рахунках в банку Обігові активи Товар n Грошові кошти n n в касі на рахунках в банку Інші активи n n n тара пальне лікарська рослинна сировина (ЛРС)

Організація постачання та приймання товарів аптечного асортименту Договір купівлі -продажу зміст: сторони-учасники; предмет договору; Організація постачання та приймання товарів аптечного асортименту Договір купівлі -продажу зміст: сторони-учасники; предмет договору; порядок розрахунку; права і обов'язки сторін; терміни виконання; порядок розгляду претензій; форс-мажорні обставини; умови розірвання; юридичні адреси сторін, підписи, печатки Види розрахунків повна (100%) попередня оплата; часткова (30 -50%) попередня оплата; з відкладенням терміну платежу Комплекс документів договір купівлі-продажу; копії ліцензій; свідоцтво державної реєстрації підприємств; свідоцтво платника податків Способи доставки товару транспортом постачальника; самовивозом; залізницею; системою „Автолюкс”; поштою Супроводжуваль на документація товару, що надходить товарно-транспортна накладна; податкова накладна; реєстрове свідоцтво на ЛЗ; сертифікати якості; сертифікати аналізу Приймання товару та його документаль не оформлення Приймальна комісія: візуальний контроль; звірка з супровідними документами (кількість, ціна, сума); вхідний контроль. Документальне оформлення: журнал реєстрації надходження товарів по групах; акт про розходження; товарний звіт; журнал (книга) обліку на підприємствах, в установах, організаціях наркотичних (психотропних) ЛЗ або журнал обліку отруйних та сильнодіючих ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

Способы приемки товара По количеству мест и массе брутто Поставка осуществляется в затаренном и Способы приемки товара По количеству мест и массе брутто Поставка осуществляется в затаренном и опломбированном виде (импорт, крупные партии товара) По количеству товарных единиц и качеству товаров В соответствии с: ü государственными стандартами ü техническими условиями ü нормативноправовые акты

Первинні документи: (облік на паперових носіях) Видаткова накладна продавця (з реєстром роздрібних цін) податкова Первинні документи: (облік на паперових носіях) Видаткова накладна продавця (з реєстром роздрібних цін) податкова накладна Реєстраційні посвідчення на ЛЗ Сертифікати якості Реєстр ЛЗ за накладною

Первинні документи: (облік компьютеризований) : видаткова накладна продавця : прибуткова накладна покупця : податкова Первинні документи: (облік компьютеризований) : видаткова накладна продавця : прибуткова накладна покупця : податкова накладна : Реєстраційні посвідчення на ЛЗ : Сертифікати якості : реєстр ЛЗ по накладній

Накладна (прибутково-видатковий документ) Накладна (прибутково-видатковий документ)

Видаткова накладна Видаткова накладна

Прибуткова накладна Прибуткова накладна

Результат прийому товару відображується в акті: Результат прийому товару відображується в акті:

Накопичувальні документи: $Реєстр накладних, що надійшли $Журнал реєстрації надходження товарів за групами $Товарный звіт Накопичувальні документи: $Реєстр накладних, що надійшли $Журнал реєстрації надходження товарів за групами $Товарный звіт (прибуткова частина)

Материальная ответственность работников аптек и фармацевтическим лицам Прием фармацевтических товаров в аптеках и фармацевтических Материальная ответственность работников аптек и фармацевтическим лицам Прием фармацевтических товаров в аптеках и фармацевтических фирмах осуществляется материально ответственными лицами. лицам Виды материальной ответственности Бригадная Индивидуальная (кассир) (работники отделов аптек и структурных подразделений) Коллективная (все работники аптеки, за исключением провизорааналитика, старшего провизора ЦРА, фасовщика, санитарки) В случае нанесения материального ущерба учреждению Материальная ответственность Ограниченная ответственность Полная ответственность Повышенная ответственность

Характеристика материальной ответственности Ограниченную материальную ответственность несут аптечные работники , если: Ø размер прямого Характеристика материальной ответственности Ограниченную материальную ответственность несут аптечные работники , если: Ø размер прямого вреда не превышает средней месячной зарплаты; Ø порча или уничтожение товаров произошли по неосмотрительности или небрежности; Ø произошла порча или уничтожение спец. одежды или других предметов, предоставленных в пользование работникам. Полную ответственность несут в случаях, если: ü между работником и предприятием заключен письменный договор о полной материальной ответственности; ü имущество и другие ценности были получены работником в подотчет по разовому поручению или другим документам; ü работником причинен убыток аптеке или фирме при выполнении трудовых обязанностей; ü нанесен убыток недостачей, преднамеренным уничтожением или повреждением ТМЦ, которое преследуется в уголовном порядке. Повышенная ответственность : если работником осуществляется кража или преднамеренная порча товаров.

1 1

2 2

Внутрихозяйственные операции, увеличивающие остаток товаров в аптеке !перевод в товар ТМЦ из других учетных Внутрихозяйственные операции, увеличивающие остаток товаров в аптеке !перевод в товар ТМЦ из других учетных групп (тары, ЛРС, малоценных предметов); !сумма тарифов за изготовление экстемпоральных ЛС по индивидуальным рецептам и при лабораторных и фасовочных работах; !стоимость очищенной воды индивидуального и серийного изготовления; !дооценка по лабораторным и фасовочным работам; !оприходование рецептурной посуды, купленной у населения и др. ; !оприходование остатков товара, обнаруженного во время инвентаризации.

Особенности поступления наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих ЛС и прекурсоров Поступление товара С аптечных Особенности поступления наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих ЛС и прекурсоров Поступление товара С аптечных складов государственной и коммунальной форм собственности Документ Письменное требование (заявка) аптеки в двух экземплярах Требования к оформлению Подпись зав. аптекой (или зам. зав. ) Печать аптеки Условия поставки Наличие соответствующей лицензии Наличие доверенности Приемка в условиях аптеки Принимает товар постоянно действующая комиссия (создается приказом по аптеке) Характер проверки Соответствие всех поступивших наименований ЛС, их количество, качество сопроводительным документам Документальное отражение Акт приемки Журналы учета: - ядовитых и сильнодействующих ЛС - наркотических, психотропных, прекурсоров

Общая схема документооборота по первичному учету поступления товаров в аптеку Договор поставки фармацевтических товаров Общая схема документооборота по первичному учету поступления товаров в аптеку Договор поставки фармацевтических товаров Приемка и оприходование товаров в аптеке Журнал регистрации поступления товаров по группам Журнал (картотека) учета поступления товара по поставщикам Товарный отчет (приходная часть) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за месяц

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !